Lapset

Taa­pe­rot coo­lis­ti ars­kois­sa – lapsen silmät on syytä suojata au­rin­gon UV-va­lol­ta heti ke­vääs­tä alkaen

30.05.2021 13:21
Tilaajille

Las­ten­kin ääni kuuluu mediaan – Kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien ku­vaus­lu­pa­käy­tän­nöis­sä on vaih­te­lua: Lupa pitäisi pyytää vä­hin­tään lu­ku­vuo­sit­tain

15.05.2021 17:00
Tilaajille

Tut­ki­mus: Si­sä­il­mas­ta oi­rei­le­va van­hem­pi ra­por­toi useam­min lapsen saavan oireita koulun si­sä­il­mas­ta – van­hem­man oireilu hei­jas­tuu jopa lapsen ko­ke­miin si­sä­il­ma­oi­rei­siin

10.05.2021 15:01 1

Tut­ki­mus: Odot­ta­van äidin kovien ras­vo­jen syön­nil­lä yhteys lapsen li­ha­vuu­teen

19.03.2021 08:42

Lu­ki­jal­ta: Lii­kun­ta on nos­tet­ta­va kunnan yh­tei­sek­si asiaksi – näillä toi­men­pi­teil­lä se on­nis­tuu

13.03.2021 17:01
Tilaajille

Kovat maa­lis­vaa­lit käyn­nis­tyi­vät – eh­dok­kai­na ahmija, ihme kuulija ja su­per­lu­ki­ja, lasten ilok­si­pa tie­ten­kin

04.03.2021 04:00
Tilaajille

Kak­kos­luok­ka­lai­set ja pal­ve­lu­ta­lon asuk­kaat Kuu­sa­mos­sa kir­joit­ta­vat toi­sil­leen – "On kiva vastata van­hus­ten ky­sy­myk­siin kir­jees­sä"

11.02.2021 11:00 1
Tilaajille

Saa­rik­ko: Har­ras­ta­mi­sen Suomen mallin seu­raa­va vaihe liik­keel­le

04.02.2021 10:18
Tilaajille

Lap­si­per­hei­den määrä laskee, ja lap­set­to­mien avio­pa­rien määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la –kes­ki­mää­räi­nen lap­si­lu­ku on pysynyt pitkään lähes samana

02.01.2021 17:00
Tilaajille

Puolet Taks­värk­ki­ra­hois­ta päi­vä­ko­dil­le – suu­rel­la she­kil­lä han­ki­taan uusia leluja

26.11.2020 12:00
Tilaajille

Mik­ro­bit­ti: Lap­sil­le suun­nat­tu­ja äly­kel­lo­ja voidaan käyttää sa­la­ku­vaa­mi­seen

18.11.2020 10:04
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti vä­lit­tö­mäs­ti käyt­töön Kuu­sa­mos­sa

02.11.2020 17:50
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kriisi ko­ti­keit­tiös­sä

31.10.2020 17:31

Lauri Lohi ja Seik­kai­lu­ni kalana Na­pe­ro-Fin­lan­dian voit­toon – Toinen voitto Tai­val­kos­kel­le kil­pai­lun 28-vuo­ti­sen his­to­rian aikana

16.10.2020 09:00
Tilaajille

Ruoka ei altista lapsia liikaa PAH-yh­dis­teil­le – suu­rim­mak­si läh­teek­si osoit­tau­tui leipä

16.10.2020 04:00
Tilaajille

Kuu­sa­mon Juuston lah­joit­taa 5 000 euroa lasten ja nuorten lii­kun­nan tu­ke­mi­sek­si – kummina toimii jää­kiek­koi­li­ja Taneli Ron­kai­nen

28.08.2020 09:36
Tilaajille

Sun­nun­tain Hip­po-ki­sat käytiin läpi säästä huo­li­mat­ta ki­vois­sa tun­nel­mis­sa

24.08.2020 13:47
Tilaajille

Lu­ki­joi­den kuvia: Pe­rus­kou­luun pa­lat­tiin tällä vii­kol­la – katso kuvat esi­kou­lu­lai­ses­ta ysi­luok­ka­lai­seen en­sim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä

12.08.2020 10:20
Tilaajille

Kysely: Lasten kou­lu­mat­ka koetaan melko tur­val­li­sek­si – kän­nyk­kä kädessä kulkeva lapsi on riski: "Vii­mei­set 100 metriä on usein vaa­ral­li­sin kohta kou­lu­tie­tä"

11.08.2020 09:45
Tilaajille

So­dan­ai­kai­set kohteet tu­ris­tien suo­sios­sa – hyvässä kun­nos­sa olevaa Lah­te­lan Sal­pa­lin­jaa tullaan ihai­le­maan ympäri maata: "Kyllä lap­sil­le on näy­tet­tä­vä, mitä Suomen his­to­rias­sa on ta­pah­tu­nut"

26.07.2020 04:00
Tilaajille