Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Lapset
"Kuulostaa, että paikan saaminen heti ei ole itsestäänselvyys" – miten uudistukset vaikuttanut Taivalkoskella päivähoidon kysyntään, joka on tapissaan?

"Kuu­los­taa, että paikan saa­mi­nen heti ei ole it­ses­tään­sel­vyys" – miten uu­dis­tuk­set vai­kut­ta­nut Tai­val­kos­kel­la päi­vä­hoi­don ky­syn­tään, joka on ta­pis­saan?

29.11.2023 04:00 2
Tilaajille
Tulevaisuuden koulutilat mallina muille – Oppilaat oppivat vähintään yhtä hyvin istahtaessaan sohvalle lukemaan tai tekemään pöydän äärelle matematiikan tehtäviä
Kolumni

Tu­le­vai­suu­den kou­lu­ti­lat mallina muille – Op­pi­laat oppivat vä­hin­tään yhtä hyvin is­tah­taes­saan soh­val­le lu­ke­maan tai te­ke­mään pöydän äärelle ma­te­ma­tii­kan teh­tä­viä

20.11.2023 13:07 1
Tilaajille
Älä puhu lapselle poisnukkumisesta, vaan kuolemasta – Elämän arvaamattomuuteen ei ketään tarvitse kuitenkaan valmistella

Älä puhu lap­sel­le pois­nuk­ku­mi­ses­ta, vaan kuo­le­mas­ta – E­lä­män ar­vaa­mat­to­muu­teen ei ketään tar­vit­se kui­ten­kaan val­mis­tel­la

04.11.2023 12:00
Tilaajille
Emmi räjäytti Volvon ja Viivi lähti Atimalle, kun taivalkoskelaisille nuorille annettiin teemaksi kotikunta – sarjakuvatyöpajassa nuoret pääsivät kertomaan tarinoitaan: osa niistä päätyy kirjaan

Emmi rä­jäyt­ti Volvon ja Viivi lähti Ati­mal­le, kun tai­val­kos­ke­lai­sil­le nuo­ril­le an­net­tiin tee­mak­si ko­ti­kun­ta – ­sar­ja­ku­va­työ­pa­jas­sa nuoret pää­si­vät ker­to­maan ta­ri­noi­taan: osa niistä päätyy kirjaan

20.10.2023 12:00 1
Tilaajille
Taivalkosken kunta tarjoaa harkinnan mukaan varhaiskasvatusta koulupäivän jälkeen myös ykkös- ja kakkosluokkalaisille

Tai­val­kos­ken kunta tarjoaa har­kin­nan mukaan var­hais­kas­va­tus­ta kou­lu­päi­vän jälkeen myös ykkös- ja kak­kos­luok­ka­lai­sil­le

21.09.2023 11:00
Tilaajille
MLL: Tekoälyn sisältöihin tulisi saada varoitusmerkintä

MLL: Te­koä­lyn si­säl­töi­hin tulisi saada va­roi­tus­mer­kin­tä

18.08.2023 17:30
Lastenlääkäriyhdistys tukee kännykän käytön rajoittamista kouluissa – "Hallitusohjelman uudistus on tarpeellinen"

Las­ten­lää­kä­riyh­dis­tys tukee kän­ny­kän käytön ra­joit­ta­mis­ta kou­luis­sa – "Hal­li­tu­soh­jel­man uu­dis­tus on tar­peel­li­nen"

08.08.2023 08:39 1
Tilaajille
"Ajateltiin, että Pikku Kakkonen voisi tulla kylään paikkakunnille" – Leikitään Pikku Kakkosta -konserttikiertue saapuu Kuusamoon viikon päästä

"A­ja­tel­tiin, että Pikku Kak­ko­nen voisi tulla kylään paik­ka­kun­nil­le" – Lei­ki­tään Pikku Kak­kos­ta -kon­sert­ti­kier­tue saapuu Kuu­sa­moon viikon päästä

24.06.2023 12:00
Tilaajille
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lui­käi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

08.06.2023 11:56
Tilaajille
Entinen sinnikko oppi pyytämään apua, kun sai kaksoset – kuusamolainen Linda haluaa opettaa lapsilleenkin armollisuutta itseä kohtaan: "Avun pyytäminen ei ole merkki epäonnistumisesta"

Entinen sin­nik­ko oppi pyy­tä­mään apua, kun sai kak­so­set – kuu­sa­mo­lai­nen Linda haluaa opettaa lap­sil­leen­kin ar­mol­li­suut­ta itseä koh­taan: "Avun pyy­tä­mi­nen ei ole merkki epäon­nis­tu­mi­ses­ta"

12.05.2023 12:00
Tilaajille
Tulitikkuleikkejä ja ilkivaltaa koulujen pihoilla – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

Tu­li­tik­ku­leik­ke­jä ja il­ki­val­taa kou­lu­jen pi­hoil­la – Eihän sinun lapsesi ole mukana?

10.05.2023 17:00
Tilaajille
Rennolla mielin rastilta rastille – korttelirastit avasivat Kuusamon suunnistuskesän, josta on tulossa erilainen kuin ennen

Ren­nol­la mielin ras­til­ta ras­til­le – kort­te­li­ras­tit ava­si­vat Kuu­sa­mon suun­nis­tus­ke­sän, josta on tulossa eri­lai­nen kuin ennen

06.05.2023 17:00
Tilaajille
"Poro oli isompi kuin luulin" – lasten retkestä Kujalan porotilalle ei puuttunut iloa, jonka lomassa annettiin ympäristökasvatusta

"Poro oli isompi kuin luulin" – lasten ret­kes­tä Kujalan po­ro­ti­lal­le ei puut­tu­nut iloa, jonka lomassa an­net­tiin ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­ta

28.04.2023 12:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen maksut säästyvät posiolaisvanhemmilla nyt kokonaan muuhun käyttöön –Kuusamo ja Taivalkoski joutuivat alentamaan maksujaan

Var­hais­kas­va­tuk­sen maksut sääs­ty­vät po­sio­lais­van­hem­mil­la nyt ko­ko­naan muuhun käyt­töön –Kuu­sa­mo ja Tai­val­kos­ki jou­tui­vat alen­ta­maan mak­su­jaan

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Kaikki ukrainalaiset lapset eivät ole mahtuneet kouluun Kuusamossa – uusi ryhmä Torankiin vasta huhtikuussa, opettaja ei ole huolissaan: "Minusta aika ei ole ollut ongelmallisen pitkä"

Kaikki uk­rai­na­lai­set lapset eivät ole mah­tu­neet kouluun Kuu­sa­mos­sa – uusi ryhmä To­ran­kiin vasta huh­ti­kuus­sa, opet­ta­ja ei ole huo­lis­saan: "Mi­nus­ta aika ei ole ollut on­gel­mal­li­sen pitkä"

03.03.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Saako nuorta urheilijaa estää kehittymästä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Saako nuorta ur­hei­li­jaa estää ke­hit­ty­mäs­tä?

26.02.2023 04:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapset sodan uhreina – pa­huu­den kaikki ulot­tu­vuu­det

16.02.2023 17:01
Tilaajille

"O­sa­taan­ko kou­lus­sa var­mas­ti huo­mioi­da ana­fy­lak­sia?" – Osaa al­ler­gis­ten lasten van­hem­mis­ta pe­lot­taa, osa­taan­ko kou­luis­sa toimia oikein koh­tauk­sen sat­tues­sa

16.02.2023 04:00
Tilaajille
"Miksi siirtää digitaaliseen maailmaan harjoittelu, joka voidaan tehdä myös paperilla?" Kuusamolainen opettaja Kimmo Huttu haluaa perusopetuksen digitalisaatiolle selkeät sisältötavoitteet – Huttu pureutuu aiheeseen tuoreessa väitöstutkimuksessaan

"Miksi siirtää di­gi­taa­li­seen maail­maan har­joit­te­lu, joka voidaan tehdä myös pa­pe­ril­la?" Kuu­sa­mo­lai­nen opet­ta­ja Kimmo Huttu haluaa pe­ru­so­pe­tuk­sen di­gi­ta­li­saa­tiol­le selkeät si­säl­tö­ta­voit­teet – Huttu pu­reu­tuu ai­hee­seen tuo­rees­sa väi­tös­tut­ki­muk­ses­saan

02.02.2023 17:39 1
Tilaajille
50 vuotta kauneimpia joululauluja – kirkkoherra Taina Manninen selittää suosiota: “Kyseessä eivät ole vain joululaulut joululaulujen joukossa, vaan mennään jonnekin matkaan, jossa on kenties mukana mummit, ukit, äidit ja isät”

50 vuotta kau­neim­pia jou­lu­lau­lu­ja – kirk­ko­her­ra Taina Man­ni­nen se­lit­tää suo­sio­ta: “Ky­sees­sä eivät ole vain jou­lu­lau­lut jou­lu­lau­lu­jen jou­kos­sa, vaan mennään jon­ne­kin mat­kaan, jossa on kenties mukana mummit, ukit, äidit ja isät”

23.12.2022 18:00
Tilaajille