Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Syntyvyys
Kesäkuun tilaston mukaan Posiolla syntynyt tänä vuonna vasta kolme vauvaa – ”Vauvaraha ei välttämättä pure, mutta en vielä ole huolissani, kuntaan myös muuttaa lapsiperheitä”

Ke­sä­kuun ti­las­ton mukaan Po­siol­la syn­ty­nyt tänä vuonna vasta kolme vauvaa – ”Vau­va­ra­ha ei vält­tä­mät­tä pure, mutta en vielä ole huo­lis­sa­ni, kuntaan myös muuttaa lap­si­per­hei­tä”

22.08.2023 04:00
Tilaajille
Syntyneiden määrässä kirjattiin Lapissa viime vuonna uusi pohjalukema ja samalla lappilaisia kuoli poikkeuksellisen paljon – katso, kuinka paljon ihmisiä syntyi ja kuoli omassa kunnassasi

Syn­ty­nei­den mää­räs­sä kir­jat­tiin Lapissa viime vuonna uusi poh­ja­lu­ke­ma ja samalla lap­pi­lai­sia kuoli poik­keuk­sel­li­sen paljon – katso, kuinka paljon ihmisiä syntyi ja kuoli omassa kun­nas­sa­si

15.06.2023 20:29
Tilaajille
Syntyvyys painui pakkaselle Pohjois-Pohjanmaalla ensimmäistä kertaa 150 vuoteen – kartat näyttävät, miten syntyvyys on jäänyt kuolleisuuden jalkoihin

Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen – kartat näyt­tä­vät, miten syn­ty­vyys on jäänyt kuol­lei­suu­den jal­koi­hin

01.04.2023 16:56
Tilaajille
Kuusamon vauvaraha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kuntalaisaloitteen ehdotus vielä isommasta summasta hävisi niukasti kaupunginhallituksen äänestyksessä

Kuu­sa­mon vau­va­ra­ha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kun­ta­lais­aloit­teen ehdotus vielä isom­mas­ta sum­mas­ta hävisi niu­kas­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ää­nes­tyk­ses­sä

25.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Toimittajalta: Houkutteleeko raha synnyttämään? Tähänkö on tultu, toivottavasti kuntakentällä ei lähdetä kilpajuoksuun, mikä kunta maksaa eniten lapsenteosta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hou­kut­te­lee­ko raha syn­nyt­tä­mään? Tähänkö on tultu, toi­vot­ta­vas­ti kun­ta­ken­täl­lä ei lähdetä kil­pa­juok­suun, mikä kunta maksaa eniten lap­sen­teos­ta

17.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Viikon kysymys: Uskotko syntyvyyden lähtevän kasvuun Posiolla vauvarahan myötä?

Viikon ky­sy­mys: Uskotko syn­ty­vyy­den läh­te­vän kasvuun Po­siol­la vau­va­ra­han myötä?

13.10.2022 11:49 4
Tilaajille
Posio toivoo lakanoiden alkavan heilumaan makkareissa tiuhempaan tahtiin ja ottaa käyttöön vauvarahan – Tuhat euroa syntyvästä lapsesta ja lisäksi sama summa yhteensä käteen vielä kahtena seuraavana vuonna

Posio toivoo la­ka­noi­den alkavan hei­lu­maan mak­ka­reis­sa tiu­hem­paan tahtiin ja ottaa käyt­töön vau­va­ra­han – Tuhat euroa syn­ty­väs­tä lap­ses­ta ja lisäksi sama summa yh­teen­sä käteen vielä kahtena seu­raa­va­na vuonna

10.10.2022 19:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan luonnollinen väestönlisäys negatiivinen ensimmäistä kertaa koko mittaushistorian aikana

Poh­jois-Poh­jan­maan luon­nol­li­nen väes­tön­li­säys ne­ga­tii­vi­nen en­sim­mäis­tä kertaa koko mit­taus­his­to­rian aikana

14.07.2022 13:33
Tilaajille
Eduskunnasta Olli Immonen: Yhteiskunnan perusta on perhe
Kolumni

Edus­kun­nas­ta Olli Im­mo­nen: Yh­teis­kun­nan perusta on perhe

22.06.2022 22:19 2
Tilaajille
"He tykkäävät kovasti toisistaan" – hirsitalon nuori isäntä Eemil Tauriainen on yksi Koillismaalle koronavuoden aikana syntyneistä 132 vauvasta

"He tyk­kää­vät kovasti toi­sis­taan" – hir­si­ta­lon nuori isäntä Eemil Tau­riai­nen on yksi Koil­lis­maal­le ko­ro­na­vuo­den aikana syn­ty­neis­tä 132 vau­vas­ta

03.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Korona-aika on saanut syntyvyysluvut uuteen kasvuun – Kysyimme, mikä piilee kasvun taustalla, ja mitä tapahtuu koronaperheille, kun yhteiskunta palaa normaalirytmiinsä?

Ko­ro­na-ai­ka on saanut syn­ty­vyys­lu­vut uuteen kasvuun – Ky­syim­me, mikä piilee kasvun taus­tal­la, ja mitä ta­pah­tuu ko­ro­na­per­heil­le, kun yh­teis­kun­ta palaa nor­maa­li­ryt­miin­sä?

23.07.2021 08:15
Tilaajille
Syntyvyyden nousu näkyy Kelan tilastoissa: Äitiysavustuksen saajien määrä kasvoi 11 prosenttia

Syn­ty­vyy­den nousu näkyy Kelan ti­las­tois­sa: Äi­tiys­avus­tuk­sen saajien määrä kasvoi 11 pro­sent­tia

02.06.2021 20:08
Korona käänsi alkuvuoden muuttoliikkeen –  "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet ihania", iloitsee Pudasjärvelle muuttanut Moonika

Korona käänsi al­ku­vuo­den muut­to­liik­keen – "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet iha­nia", iloit­see Pu­das­jär­vel­le muut­ta­nut Moonika

29.04.2021 08:44
Tilaajille
Rovaniemen väkiluku kasvoi viime vuonna jopa ennustettua enemmän – syntyvyyskin kasvoi toista vuotta peräkkäin

Ro­va­nie­men vä­ki­lu­ku kasvoi viime vuonna jopa en­nus­tet­tua enemmän – syn­ty­vyys­kin kasvoi toista vuotta pe­räk­käin

02.02.2021 16:47
”Olemme nyt lapsiperhe” –Tessa ja Henri Suopanki opettelevat uutta kolmen viikon vanhan tyttövauvan vanhempina

”Olemme nyt lap­si­per­he” –Tessa ja Henri Suo­pan­ki opet­te­le­vat uutta kolmen viikon vanhan tyt­tö­vau­van van­hem­pi­na

02.02.2021 12:07
Tilaajille
Syntyneiden lasten määrä laskenut kaikissa Pohjoismaissa vuodesta 2010 – suuntaus on vahva erityisesti Suomessa

Syn­ty­nei­den lasten määrä las­ke­nut kai­kis­sa Poh­jois­mais­sa vuo­des­ta 2010 – suun­taus on vahva eri­tyi­ses­ti Suo­mes­sa

01.09.2020 09:59
Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset aikuiset - Tutkija kritisoi mediaa: "Mediasta välittyy usein hyvin raskas kuva pikkulapsiperheiden arjesta"

Pik­ku­las­ten van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­sem­piä elä­mään­sä kuin muut sa­man­ikäi­set ai­kui­set - Tutkija kri­ti­soi mediaa: "Me­dias­ta vä­lit­tyy usein hyvin raskas kuva pik­ku­lap­si­per­hei­den ar­jes­ta"

23.01.2020 11:55
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Suomi hät­käh­ti väes­töen­nus­tet­ta, mutta työ­ikäis­ten vä­he­ne­mi­nen nä­ver­tää Koil­lis­maa­ta jo nyt – maa­han­muut­toa pitää roh­keas­ti edistää

20.11.2018 05:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyys säilyi koh­tuul­li­ses­ti, syn­ty­nei­den määrä väheni tun­tu­vas­ti Koil­lis­maal­la

12.06.2018 05:00
Syntyvyys laskee koko Suomessa, Koillismaalla sahaa - Väestöntutkimuslaitoksen johtaja ei ole huolissaan Koillismaan tilanteesta: "On tosi kiinnostavaa, että jossain Suomessa näkyy hieman nouseva käyrä"

Syn­ty­vyys laskee koko Suo­mes­sa, Koil­lis­maal­la sahaa - Väes­tön­tut­ki­mus­lai­tok­sen johtaja ei ole huo­lis­saan Koil­lis­maan ti­lan­tees­ta: "On tosi kiin­nos­ta­vaa, että jossain Suo­mes­sa näkyy hieman nouseva käyrä"

18.04.2018 09:00