Liikunta
Pertti Kivijärvi lähti aikanaan 17-vuotiaana kotoa toteuttamaan haaveitaan – Nyt hän antaa lapsilleen eväiksi unelmia ja joukkuehenkeä: "Isän rooli on olla tukena ja kannustaa"

Pertti Ki­vi­jär­vi lähti ai­ka­naan 17-vuo­tiaa­na kotoa to­teut­ta­maan haa­vei­taan – Nyt hän antaa lap­sil­leen eväiksi unelmia ja jouk­kue­hen­keä: "Isän rooli on olla tukena ja kan­nus­taa"

14.11.2021 12:00
Tilaajille
Harrastamisen Suomen malli etsii ohjaajia Posiolle

Har­ras­ta­mi­sen Suomen malli etsii oh­jaa­jia Po­siol­le

01.11.2021 20:15
Tilaajille
Onko ladun teko ajankohtaista? –  hae avustusta tämän viikon aikana, jos et ole vielä hakenut

Onko ladun teko ajan­koh­tais­ta? – hae avus­tus­ta tämän viikon aikana, jos et ole vielä hakenut

26.10.2021 10:25
Tilaajille
Susanna vaelsi sylivauvan kanssa Karhunkierroksen – tempaukset innostavat muita äitejä, mutta negatiivistakin palautetta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi  viedään metsään?"

Susanna vaelsi sy­li­vau­van kanssa Kar­hun­kier­rok­sen – tem­pauk­set in­nos­ta­vat muita äitejä, mutta ne­ga­tii­vis­ta­kin pa­lau­tet­ta tulee: "Mikä äidillä on vialla, kun lapsi viedään met­sään?"

16.10.2021 04:00
Tilaajille
Otetaanko nuorten liikunnan tarpeet ja toiveet aidosti huomioon?
Mielipidekirjoitus

Ote­taan­ko nuorten lii­kun­nan tarpeet ja toiveet aidosti huo­mioon?

22.09.2021 04:00
Tilaajille
Liikuntaneuvojien koulutus alkaa Kuusamossa – "Tarvetta on erityisesti erilaisten liikuntaryhmien ohjaajille, yksilöllisen liikuntaneuvonnan toteuttajille sekä vesi-, luonto- ja talviliikunnan osaajille"

Lii­kun­ta­neu­vo­jien kou­lu­tus alkaa Kuu­sa­mos­sa – "Tar­vet­ta on eri­tyi­ses­ti eri­lais­ten lii­kun­ta­ryh­mien oh­jaa­jil­le, yk­si­löl­li­sen lii­kun­ta­neu­von­nan to­teut­ta­jil­le sekä vesi-, luonto- ja tal­vi­lii­kun­nan osaa­jil­le"

06.09.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten kiu­saa­mi­seen on puu­tut­ta­va jä­mä­käs­ti – mikä taho ottaa asiassa kopin?

04.09.2021 11:53
Tilaajille
Juoksut, hypyt ja heitot tutuiksi harjoitteluradoilla – Nilon alakoululla vietettiin voimapäivää

Juok­sut, hypyt ja heitot tu­tuik­si har­joit­te­lu­ra­doil­la – Nilon ala­kou­lul­la vie­tet­tiin voi­ma­päi­vää

02.09.2021 19:00
Tilaajille
Kiireisin aika taivalkoskelaisen Katja Huurinaisen yrityksessä kestää vuosittain lokakuulta huhtikuun loppuun – kun hän haluaa itse rentoutua, hän menee vaikka omalle turpaterapeutille

Kii­rei­sin aika tai­val­kos­ke­lai­sen Katja Huu­ri­nai­sen yri­tyk­ses­sä kestää vuo­sit­tain lo­ka­kuul­ta huh­ti­kuun loppuun – kun hän haluaa itse ren­tou­tua, hän menee vaikka omalle tur­pa­te­ra­peu­til­le

21.08.2021 17:00
Tilaajille
Kuudessa Kuusamon koulussa hypätään yli harrastamisen esteiden, kun harrastukset tuodaan osaksi koulupäivää – haasteen muodostavat koulukyydit: "Pystytäänkö kyytejä järjestämään tällä aikavälillä? "

Kuu­des­sa Kuu­sa­mon kou­lus­sa hy­pä­tään yli har­ras­ta­mi­sen es­tei­den, kun har­ras­tuk­set tuodaan osaksi kou­lu­päi­vää – haas­teen muo­dos­ta­vat kou­lu­kyy­dit: "Pys­ty­tään­kö kyytejä jär­jes­tä­mään tällä ai­ka­vä­lil­lä? "

18.08.2021 04:00
Tilaajille
Uusi tapahtuma liikuttaa lauantaina Kuusamon keskustassa – City Triathlonin suojelijana toimii Juuso-karhu

Uusi ta­pah­tu­ma lii­kut­taa lauan­tai­na Kuu­sa­mon kes­kus­tas­sa – City Triath­lo­nin suo­je­li­ja­na toimii Juu­so-kar­hu

13.08.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkosken reittihankkeelle rahoitusta – hankkeella edistetään maastopyöräily- ja vaellusmahdollisuuksia

Tai­val­kos­ken reit­ti­hank­keel­le ra­hoi­tus­ta – hank­keel­la edis­te­tään maas­to­pyö­räi­ly- ja vael­lus­mah­dol­li­suuk­sia

28.07.2021 11:00
Tilaajille
Eerola ja Silvennoinen viiden osakilpailun nopeimmat – Katso tästä FIn5 -suunnistusviikon lopputulokset

Eerola ja Sil­ven­noi­nen viiden osa­kil­pai­lun no­peim­mat – Katso tästä FIn5 -suun­nis­tus­vii­kon lop­pu­tu­lok­set

17.07.2021 11:23
Tilaajille
Ihminen voi hikoilla jopa useita litroja tunnissa, eikä vesi ole aina paras janojuoma – Terveystalo kertoo vinkit helteellä nesteytykseen

Ihminen voi hi­koil­la jopa useita litroja tun­nis­sa, eikä vesi ole aina paras ja­no­juo­ma – Ter­veys­ta­lo kertoo vinkit hel­teel­lä nes­tey­tyk­seen

16.07.2021 14:00
Tilaajille
Matilda suunnisti Posiolle kehittämään Pyrintöä –  "Olen tosi tyytyväinen siihen, miten paljon aktiivisia lapsia ja nuoria täällä on liikuntaharrastuksessa"

Matilda suun­nis­ti Po­siol­le ke­hit­tä­mään Py­rin­töä –  "Olen tosi tyy­ty­väi­nen siihen, miten paljon ak­tii­vi­sia lapsia ja nuoria täällä on lii­kun­ta­har­ras­tuk­ses­sa"

03.07.2021 17:00
Tilaajille
Kuusamolaisten kilometreillä Suomi olisi kierretty kahdeksan ja puoli kertaa – kävelykipinässä melkein 35 000 kilometriä

Kuu­sa­mo­lais­ten ki­lo­met­reil­lä Suomi olisi kier­ret­ty kah­dek­san ja puoli kertaa – kä­ve­ly­ki­pinäs­sä melkein 35 000 ki­lo­met­riä

22.06.2021 19:00
Tilaajille
Vain viisi sähköpyörää jäljellä  – sähköpyöräbuumi on nyt Kuusamossa kuumimmillaan

Vain viisi säh­kö­pyö­rää jäl­jel­lä  – säh­kö­pyö­rä­buu­mi on nyt Kuu­sa­mos­sa kuu­mim­mil­laan

09.06.2021 15:00
Tilaajille
Vielä kaksi vuotta sitten Heidi Verkama ei tunnistanut kunnolla karttamerkkejä – Nyt hän suunnistaa viikoittain, eikä ole ainut: harrastussuunnistuksen suosio on kasvanut

Vielä kaksi vuotta sitten Heidi Verkama ei tun­nis­ta­nut kun­nol­la kart­ta­merk­ke­jä – Nyt hän suun­nis­taa vii­koit­tain, eikä ole ainut: har­ras­tus­suun­nis­tuk­sen suosio on kas­va­nut

07.06.2021 12:42
Tilaajille
Vuosselin ulkoilureitti laajenee ja siirtyy kuivemmille maille  – hiihtäjien lisäksi reitille mahtuvat talvella kävelijät ja pyöräilijät

Vuos­se­lin ul­koi­lu­reit­ti laa­je­nee ja siirtyy kui­vem­mil­le maille – hiih­tä­jien lisäksi rei­til­le mah­tu­vat tal­vel­la kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät

29.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Liikuntakeskuksen kesäjumpat alkavat – jumpata saa niin ulkona kuin sisällä

Lii­kun­ta­kes­kuk­sen ke­sä­jum­pat alkavat – jumpata saa niin ulkona kuin sisällä

14.05.2021 04:00
Tilaajille