Liikunta
Reijo Jokinen valmentaa Pölkyn urheilijoille liikkuvuutta ja ketteryyttä – nappaa vinkit myös omaan harjoitteluusi!

Reijo Jokinen val­men­taa Pölkyn ur­hei­li­joil­le liik­ku­vuut­ta ja ket­te­ryyt­tä – nappaa vinkit myös omaan har­joit­te­luu­si!

08.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Tutkimus: Koulujen liikuntatunneilla esiintyy seksuaalista häirintää ja fyysistä väkivaltaa oppilaiden välillä ja opettajiin kohdistuen

Tut­ki­mus: Kou­lu­jen lii­kun­ta­tun­neil­la esiin­tyy sek­suaa­lis­ta häi­rin­tää ja fyy­sis­tä vä­ki­val­taa op­pi­lai­den välillä ja opet­ta­jiin koh­dis­tuen

01.09.2020 08:55 0
Hyvinvointikiertue Kuusamossa muistuttaa muistin tärkeydestä

Hy­vin­voin­ti­kier­tue Kuu­sa­mos­sa muis­tut­taa muistin tär­key­des­tä

23.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Tutkimuksen mukaan sopiva etäisyys houkuttelee ikäihmisiä liikuntapaikkoihin

Tut­ki­muk­sen mukaan sopiva etäi­syys hou­kut­te­lee ikä­ih­mi­siä lii­kun­ta­paik­koi­hin

09.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Arkiliikunta väheni poikkeusoloissa – selän kuntoa voi ylläpitää kesäisillä askareilla ja luonnossa liikkumalla

Ar­ki­lii­kun­ta väheni poik­keus­olois­sa – selän kuntoa voi yl­lä­pi­tää ke­säi­sil­lä as­ka­reil­la ja luon­nos­sa liik­ku­mal­la

02.08.2020 15:00 0
Tilaajille
Testasimme sähkömaastopyörän, jonka avulla tavallisesta kauppamatkapyöräilijästä sukeutui yli-inhimillinen voimapolkija  – "Jaloista loppui virta ennen pyörän akkua"

Tes­ta­sim­me säh­kö­maas­to­pyö­rän, jonka avulla ta­val­li­ses­ta kaup­pa­mat­ka­pyö­räi­li­jäs­tä su­keu­tui yli-in­hi­mil­li­nen voi­ma­pol­ki­ja – "Ja­lois­ta loppui virta ennen pyörän akkua"

29.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Akseli ja Juuso innostuivat labyrinttisuunnistuksesta – lauantain perheliikuntapahtumassa liikuttiin klassikkopelien voimin

Akseli ja Juuso in­nos­tui­vat la­by­rint­ti­suun­nis­tuk­ses­ta – lauan­tain per­he­lii­kun­ta­pah­tu­mas­sa lii­kut­tiin klas­sik­ko­pe­lien voimin

06.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Poimi marjoja, valloita tunturi tai suuntaa vaikka soutuveneilemään – Posiolla pinnistellään liikkeelle

Poimi mar­jo­ja, val­loi­ta tunturi tai suuntaa vaikka sou­tu­ve­nei­le­mään – Po­siol­la pin­nis­tel­lään liik­keel­le

25.06.2020 14:01 0
Tilaajille
Sorapyörä on uusi musta – retkipyöräilyn mitä, missä ja minne: "Oman lähialueen paikallistuntemuskin on kasvanut tämän harrastuksen avulla ihan älyttömän paljon"

So­ra­pyö­rä on uusi musta – ret­ki­pyö­räi­lyn mitä, missä ja minne: "Oman lä­hi­alueen pai­kal­lis­tun­te­mus­kin on kas­va­nut tämän har­ras­tuk­sen avulla ihan älyt­tö­män paljon"

17.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Posiolla kuntoillaan Taikasalissa – avajaiset ensi viikolla

Po­siol­la kun­toil­laan Tai­ka­sa­lis­sa – ava­jai­set ensi vii­kol­la

04.06.2020 10:01 0
Tilaajille
Liikuntaa lähes joka päivä – Posion Pyrinnön kuuluisaan yleisurheilijoiden Jokkerit-talliin kuulunut entinen kestävyysjuoksija on yhä aktiivinen liikkuja

Lii­kun­taa lähes joka päivä – Posion Py­rin­nön kuu­lui­saan yleis­ur­hei­li­joi­den Jok­ke­rit-tal­liin kuu­lu­nut entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on yhä ak­tii­vi­nen liik­ku­ja

04.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Taivalkoskella pelataan kesällä liikuntabingoa, myös Posion liikuntakesä vauhtiin

Tai­val­kos­kel­la pe­la­taan kesällä lii­kun­ta­bin­goa, myös Posion lii­kun­ta­ke­sä vauh­tiin

01.06.2020 10:40 0
Tilaajille
Laji hukassa? – Kuusamon Erä-Veikot järjestää kesällä lapsille monilajikoulun, jossa tutustutaan kaikkiin seuran urheilulajeihin

Laji hu­kas­sa? – Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot jär­jes­tää kesällä lap­sil­le mo­ni­la­ji­kou­lun, jossa tu­tus­tu­taan kaik­kiin seuran ur­hei­lu­la­jei­hin

30.05.2020 12:04 0
Tilaajille
Missä menet, KEV? - Kuusamon Erä-Veikoissa laaditaan uuta strategiaa, urheiluseura halutaan tuoda 2020-luvulle

Missä menet, KEV? - Kuu­sa­mon Erä-Vei­kois­sa laa­di­taan uuta stra­te­giaa, ur­hei­lu­seu­ra ha­lu­taan tuoda 2020-lu­vul­le

28.05.2020 14:01 0
Tilaajille
Valmentaja Reijo Jokinen kirjoittaa toisesta lukuvuodesta akatemiaurheilijoiden kanssa: "Joillekin kevätväsymys iski liian aikaisin"

Val­men­ta­ja Reijo Jokinen kir­joit­taa toi­ses­ta lu­ku­vuo­des­ta aka­te­mia­ur­hei­li­joi­den kanssa: "Joil­le­kin ke­vät­vä­sy­mys iski liian ai­kai­sin"

17.05.2020 11:36 0
Tilaajille
192, se oli lauantaipäivän luku – suunnistuskauden avaus innosti kuusamolaiset liikkeelle

192, se oli lauan­tai­päi­vän luku – suun­nis­tus­kau­den avaus innosti kuu­sa­mo­lai­set liik­keel­le

17.05.2020 11:02 0
Tilaajille
Selvitys koronaviruspandemian vaikutuksista liikuntatoimialaan käynnistynyt – Valtaosa liikunta-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joista monien kassavirta on tyrehtynyt, mutta samaan aikaan monet kiinteät kustannukset ovat edelleen maksettavana

Sel­vi­tys ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta lii­kun­ta­toi­mi­alaan käyn­nis­ty­nyt – Val­ta­osa lii­kun­ta-alan yri­tyk­sis­tä on pieniä tai kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä, joista monien kas­sa­vir­ta on ty­reh­ty­nyt, mutta samaan aikaan monet kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat edel­leen mak­set­ta­va­na

28.04.2020 19:00 0
Ruka ajoi toimintansa alas jo kuukausi sitten, mutta sinnikkäimmät ammattilaskijat puristavat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koetetaan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

Ruka ajoi toi­min­tan­sa alas jo kuu­kau­si sitten, mutta sin­nik­käim­mät am­mat­ti­las­ki­jat pu­ris­ta­vat lumista kaiken irti: "Sitten vain lapiot käteen ja koe­te­taan saada aikaan jotain, mitä olisi hauska laskea"

24.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Korona vaikuttaa myös elintapoihin – Noin joka neljäs vastaaja arvioi ruokailutottumustensa muuttuneen parempaan suuntaan ja joka neljäs huonompaan suuntaan

Korona vai­kut­taa myös elin­ta­poi­hin – Noin joka neljäs vas­taa­ja arvioi ruo­kai­lu­tot­tu­mus­ten­sa muut­tu­neen pa­rem­paan suun­taan ja joka neljäs huo­nom­paan suun­taan

23.04.2020 16:40 0
Liikkumalla pysyy kunnossa – Entinen keskimatkojen juoksija harrastaa edelleen liikuntaa

Liik­ku­mal­la pysyy kun­nos­sa – Entinen kes­ki­mat­ko­jen juok­si­ja har­ras­taa edel­leen lii­kun­taa

22.04.2020 15:00 0
Tilaajille