Liikunta
Kilpailuhenkisyys kantoi maaliin – Suurin pudottaja -kisan kuusamolaiselle voittajalle Suvi Hakasalolle treenaamisesta on tullut nykyisin arkea: "Haluan, että kehoni tuntuu hyvältä ja että tunnistan oman kehon vahvuudet ja heikkoudet"

Kil­pai­lu­hen­ki­syys kantoi maaliin – Suurin pu­dot­ta­ja -kisan kuu­sa­mo­lai­sel­le voit­ta­jal­le Suvi Ha­ka­sa­lol­le tree­naa­mi­ses­ta on tullut ny­kyi­sin arkea: "Ha­luan, että kehoni tuntuu hyvältä ja että tun­nis­tan oman kehon vah­vuu­det ja heik­kou­det"

26.06.2022 04:00
Tilaajille
Turneessa jääkiekkoa keskellä kesää – "Se tuntuu hyvältä, kun hallilla saa mennä shortseissa"

Tur­nees­sa jää­kiek­koa kes­kel­lä kesää – "Se tuntuu hy­väl­tä, kun hal­lil­la saa mennä short­seis­sa"

17.06.2022 04:00
Tilaajille
Miten nuoret saataisiin liikkumaan? Haastetta ei auta ristiriita, jossa kannustavien liikuntahankkeiden vastapainoksi valmistetaan jos minkälaisia härveleitä liikkumista helpottamaan
Kolumni

Miten nuoret saa­tai­siin liik­ku­maan? Haas­tet­ta ei auta ris­ti­rii­ta, jossa kan­nus­ta­vien lii­kun­ta­hank­kei­den vas­ta­pai­nok­si val­mis­te­taan jos min­kä­lai­sia här­ve­lei­tä liik­ku­mis­ta hel­pot­ta­maan

10.06.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamolaisille Peppi Pitkäselle ja Hannele Koskelle kultaa viikonloppuna järjestetyistä tankourheilun ja rengastrapetsin SM-kisoista

Kuu­sa­mo­lai­sil­le Peppi Pit­kä­sel­le ja Hannele Kos­kel­le kultaa vii­kon­lop­pu­na jär­jes­te­tyis­tä tan­ko­ur­hei­lun ja ren­gas­tra­pet­sin SM-ki­sois­ta

30.05.2022 16:07
Tilaajille
Kauan toivottu ja odotettu on pian täällä, sillä kesäkuussa kuusamolaisvauvat pääsevät liikuntahalliin polskimaan

Kauan toi­vot­tu ja odo­tet­tu on pian täällä, sillä ke­sä­kuus­sa kuu­sa­mo­lais­vau­vat pää­se­vät lii­kun­ta­hal­liin pols­ki­maan

19.05.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "En­nal­taeh­käi­se­vä­nä työ­muo­to­na ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia edis­tä­vä lii­kun­ta on koko kunnan yh­tei­nen asia" – Onko Kuu­sa­mos­sa aidosti näin?

11.05.2022 17:03
Tilaajille

Pyö­räi­ly­vii­kol­la nos­te­taan esille tur­val­li­nen ja sujuva pyö­räi­ly

06.05.2022 17:00
Tilaajille
Valikoimassa näkyy jo lähestyvä kesä – Kuusamon Intersport avaa tänään ovensa

Va­li­koi­mas­sa näkyy jo lä­hes­ty­vä kesä – Kuu­sa­mon In­ter­sport avaa tänään ovensa

01.04.2022 07:30
Tilaajille
Hankikunto -kampanjaan kaivataan lisää osallistujia – maanantaina Kuusamossa mahdollista kokeillaan vauhdikasta suksikrossia

Han­ki­kun­to -kam­pan­jaan kai­va­taan lisää osal­lis­tu­jia – maa­nan­tai­na Kuu­sa­mos­sa mah­dol­lis­ta ko­keil­laan vauh­di­kas­ta suk­si­kros­sia

24.03.2022 17:00
Tilaajille
Posion kunta hakee uudestaan liikunnanohjaajaa, tehtävään valittu ei ottanutkaan paikkaa vastaan – " Heti kun saadaan työlle tekijä, hänet palkataan"

Posion kunta hakee uu­des­taan lii­kun­na­noh­jaa­jaa, teh­tä­vään valittu ei ot­ta­nut­kaan paikkaa vastaan – " Heti kun saadaan työlle tekijä, hänet pal­ka­taan"

22.03.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: LC Kitka antaa iloa lap­sil­le hoi­ja­kal­la

20.03.2022 04:00
Tilaajille
Posio Liikkuu sai 20 000 euroa – tavoitteena liikuntaa kuntalaisia tasavertaisesti

Posio Liikkuu sai 20 000 euroa – ta­voit­tee­na lii­kun­taa kun­ta­lai­sia ta­sa­ver­tai­ses­ti

14.03.2022 16:25
Tilaajille
Oppilaat liikkuvat yhä vähemmän, mutta Rukan koululla haastetaan nyt muuttamaan suuntaa – koko perhe halutaan liikkeelle kahdesti viikossa

Op­pi­laat liik­ku­vat yhä vä­hem­män, mutta Rukan kou­lul­la haas­te­taan nyt muut­ta­maan suuntaa – koko perhe ha­lu­taan liik­keel­le kah­des­ti vii­kos­sa

28.02.2022 04:00
Tilaajille
Ladulla raivoaa yleensä ulkopaikkakuntalainen mies – opettaja Markus Määttä saa laturaivoa osakseen oppilaidensa kanssa: ”Kyllä sinne pitäisi kaikkien mahtua”

Ladulla raivoaa yleensä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­nen mies – opet­ta­ja Markus Määttä saa la­tu­rai­voa osak­seen op­pi­lai­den­sa kanssa: ”Kyllä sinne pitäisi kaik­kien mahtua”

20.02.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Annetaan ääni liikunnalle ja hyvinvoinnille – muuhun meillä ei ole varaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: An­ne­taan ääni lii­kun­nal­le ja hy­vin­voin­nil­le – muuhun meillä ei ole varaa

19.01.2022 20:30
Tilaajille
Katettu laskettelurinne ja gondoli tekevät paluun – visio Ounasvaarasta tähtää korkealle

Katettu las­ket­te­lu­rin­ne ja gondoli tekevät paluun – visio Ou­nas­vaa­ras­ta tähtää kor­keal­le

14.01.2022 11:00
Tilaajille
P.S. Uusi väylä lisää lenkkimahdollisuuksia
Pääkirjoitus

P.S. Uusi väylä lisää lenk­ki­mah­dol­li­suuk­sia

07.01.2022 04:01 4
Tilaajille
Vähäinen liikunta ja ylipaino merkittävimpiä syitä siirtää tai keskeyttää asepalvelus, selviää Oulun yliopiston tutkimuksesta

Vä­häi­nen lii­kun­ta ja yli­pai­no mer­kit­tä­vim­piä syitä siirtää tai kes­keyt­tää ase­pal­ve­lus, selviää Oulun yli­opis­ton tut­ki­muk­ses­ta

03.01.2022 17:00
Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löysivät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vaelsivat Riisitunturille joulukuussa – Psykologin mukaan pimeä vuodenaika on ihmiselle myös hyväksi

Sari Iwanoff ja Inga Oinonen löy­si­vät pimeän luonnon parhaat puolet, kun he vael­si­vat Rii­si­tun­tu­ril­le jou­lu­kuus­sa – P­sy­ko­lo­gin mukaan pimeä vuo­den­ai­ka on ih­mi­sel­le myös hyväksi

02.01.2022 12:10
Tilaajille
Pertti Kivijärvi lähti aikanaan 17-vuotiaana kotoa toteuttamaan haaveitaan – Nyt hän antaa lapsilleen eväiksi unelmia ja joukkuehenkeä: "Isän rooli on olla tukena ja kannustaa"

Pertti Ki­vi­jär­vi lähti ai­ka­naan 17-vuo­tiaa­na kotoa to­teut­ta­maan haa­vei­taan – Nyt hän antaa lap­sil­leen eväiksi unelmia ja jouk­kue­hen­keä: "Isän rooli on olla tukena ja kan­nus­taa"

14.11.2021 12:00
Tilaajille