Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Hyvinvointialueet
Kuukausi
"Pitäkää huoli, että hoitotyön johtajat voivat johtaa", sanoo kätilö Arja Säkkinen – kysyimme häneltä ja kahdelta muulta sote-alan ammattilaiselta, millaisia toiveita heillä on uusille aluevaltuutetuille

"Pi­tä­kää huoli, että hoi­to­työn joh­ta­jat voivat joh­taa", sanoo kätilö Arja Säk­ki­nen – ky­syim­me häneltä ja kah­del­ta muulta so­te-alan am­mat­ti­lai­sel­ta, mil­lai­sia toi­vei­ta heillä on uusille alue­val­tuu­te­tuil­le

24.01.2022 04:00
Tilaajille
Miten äänet jakautuvat tänään? Seuraa aluevaalien tuloksia reaaliajassa tulospalvelun kautta

Miten äänet ja­kau­tu­vat tänään? Seuraa alue­vaa­lien tu­lok­sia reaa­lia­jas­sa tu­los­pal­ve­lun kautta

23.01.2022 04:00
Lukijalta: Paljon puhuttu palveluverkko on vain yksi osa hyvinvointialueiden tulevista vastuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Paljon puhuttu pal­ve­lu­verk­ko on vain yksi osa hy­vin­voin­tia­luei­den tu­le­vis­ta vas­tuis­ta

20.01.2022 10:22
Tilaajille
Lukijalta: Hoitoon pääsyä on parannettava – pelkkä nopeus ei riitä, tavoite on olla tulevaisuudessa maailman paras
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hoitoon pääsyä on pa­ran­net­ta­va – pelkkä nopeus ei riitä, tavoite on olla tu­le­vai­suu­des­sa maail­man paras

20.01.2022 08:00
Tilaajille
Tällaisiin hallintohimmeleihin aluevaaleissa annettu ääni johtaa – "Neuvottelukunnilla olisi alueille paremmat tuntosarvet, kun niissä olisi maallikkoedustajiakin"

Täl­lai­siin hal­lin­to­him­me­lei­hin alue­vaa­leis­sa annettu ääni johtaa – "Neu­vot­te­lu­kun­nil­la olisi alueil­le pa­rem­mat tun­to­sar­vet, kun niissä olisi maal­lik­koe­dus­ta­jia­kin"

20.01.2022 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta: Uusi sote hyödyntämään hajauttamisen etuja – lähtökohta on oltava asiakkaan ajan arvostaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Uusi sote hyö­dyn­tä­mään ha­jaut­ta­mi­sen etuja – läh­tö­koh­ta on oltava asiak­kaan ajan ar­vos­ta­mi­nen

19.01.2022 12:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maal­la pysyy jat­kos­sa­kin sote- ja pe­las­tus­toi­mi, mutta niiden laa­juu­des­ta päättää alue­val­tuus­to

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pel­kään­pä, että Joukamo on liian­kin oi­keas­sa

15.12.2021 11:09 1
Tilaajille
Lukijalta: Kehitysaluekunnille koitti heitteillejättö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ke­hi­ty­sa­lue­kun­nil­le koitti heit­teil­le­jät­tö

10.12.2021 04:00
Tilaajille
Taivalkosken tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle täyden vallan ateria- ja siivousyhtiöselvitykseen osallistumiseen – vaikutukset kunnan omaan tuotantoon askarruttavat

Tai­val­kos­ken tek­ni­nen lau­ta­kun­ta antaa kun­nan­hal­li­tuk­sel­le täyden vallan ateria- ja sii­vou­syh­tiö­sel­vi­tyk­seen osal­lis­tu­mi­seen – vai­ku­tuk­set kunnan omaan tuo­tan­toon as­kar­rut­ta­vat

30.11.2021 04:00
Tilaajille
Maakuntauudistus ja sairastaminen keikuttavat Kuusamon perusturvan talousarviota, eivätkä muut kunnat selviä helpommalla – "On selvä, että olipa budjetti mikä hyvänsä, niin sairaathan me hoidetaan"

Maa­kun­tauu­dis­tus ja sai­ras­ta­mi­nen kei­kut­ta­vat Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ta­lou­sar­vio­ta, eivätkä muut kunnat selviä hel­pom­mal­la – "On selvä, että olipa bud­jet­ti mikä hy­vän­sä, niin sai­raat­han me hoi­de­taan"

03.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Niilo Keräsen kolumni: Aluevaalit – mitä merkitystä?
Kolumni

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Alue­vaa­lit – mitä mer­ki­tys­tä?

14.10.2021 04:00 2
Tilaajille
Kuusamon perusturvalautakunnan suurentama budjettiesitys olikin samanlainen kuin mitä perusturvajohtaja alun perin oli esittelemässä – "Varmaan ihan lähipäivinä käydään läpi, missä mennään ja miten edetään"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­va­lau­ta­kun­nan suu­ren­ta­ma bud­jet­tie­si­tys olikin sa­man­lai­nen kuin mitä pe­rus­tur­va­joh­ta­ja alun perin oli esit­te­le­mäs­sä – "Var­maan ihan lä­hi­päi­vi­nä käydään läpi, missä mennään ja miten ede­tään"

05.10.2021 04:00
Tilaajille
"Jos niin käy, se on ikuista poliittista peliä" – Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rakenne sote-palvelujen tuottamiseen alkaa hahmottua usean vaihtoehdon pohjalta, Niilo Keränen seuraa työtä poliittisessa ohjausryhmässä

"Jos niin käy, se on ikuista po­liit­tis­ta peliä" – Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen rakenne so­te-pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen alkaa hah­mot­tua usean vaih­toeh­don poh­jal­ta, Niilo Keränen seuraa työtä po­liit­ti­ses­sa oh­jaus­ryh­mäs­sä

02.09.2021 04:00
Tilaajille
Aluevaalit kutsuvat ihmisiä taas uurnille tammikuussa äänestämään perustarpeiden hallinnosta – "Eniten huolissani olen siitä, mikä kiinnostus ihmisillä on näihin vaaleihin"

Alue­vaa­lit kut­su­vat ihmisiä taas uur­nil­le tam­mi­kuus­sa ää­nes­tä­mään pe­rus­tar­pei­den hal­lin­nos­ta – "Eniten huo­lis­sa­ni olen siitä, mikä kiin­nos­tus ih­mi­sil­lä on näihin vaa­lei­hin"

04.08.2021 08:19
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen rakentaminen alkaa – valmistelutoimielin vastaa päätöksenteosta ensi vuoteen saakka

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­tia­lueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­te­lu­toi­mie­lin vastaa pää­tök­sen­teos­ta ensi vuoteen saakka

07.07.2021 13:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Ei nimi miestä pahenna, mutta ihmetystä herättää venkoilu hyvinvointialueiden nimistä

Pää­kir­joi­tus: Ei nimi miestä pa­hen­na, mutta ih­me­tys­tä he­rät­tää ven­koi­lu hy­vin­voin­tia­luei­den nimistä

15.10.2020 04:00
Tilaajille