Posio
Viikko
Halvoilla kiikareilla alkuun – BirdLife Suomi on valinnut posiolaisen Akseli Myllynevan vuoden 2020 nuoreksi lintuharrastajaksi

Hal­voil­la kii­ka­reil­la alkuun – Bird­Li­fe Suomi on va­lin­nut po­sio­lai­sen Akseli Myl­ly­ne­van vuoden 2020 nuo­rek­si lin­tu­har­ras­ta­jak­si

22.11.2020 18:00 0
Tilaajille
Rakentajia epäilytti puoli vuosisataa sitten, tarvitseeko Riisin tupaa kukaan – nyt se on suosionsa huipulla

Ra­ken­ta­jia epäi­lyt­ti puoli vuo­si­sa­taa sitten, tar­vit­see­ko Riisin tupaa kukaan – nyt se on suo­sion­sa hui­pul­la

21.11.2020 13:00 0
Tilaajille
Posiolle haetaan jämäkkää ja ystävällistä liikuntapaikkojen hoitajaa

Po­siol­le haetaan jä­mäk­kää ja ys­tä­väl­lis­tä lii­kun­ta­paik­ko­jen hoi­ta­jaa

21.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Uudet Posio-kyltit paljastetaan pienimuotoisessa joulunavauksessa – Joulun odotukseen liittyy myös jo perinteeksi muodostunut Joulupuu-keräys

Uudet Po­sio-kyl­tit pal­jas­te­taan pie­ni­muo­toi­ses­sa jou­lun­avauk­ses­sa – Joulun odo­tuk­seen liittyy myös jo pe­rin­teek­si muo­dos­tu­nut Jou­lu­puu-ke­räys

20.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Posiolla sähköt olivat poikki 577 asiakkaalta lähes neljä tuntia -  palautuivat kello 17.22

Po­siol­la sähköt olivat poikki 577 asiak­kaal­ta lähes neljä tuntia - pa­lau­tui­vat kello 17.22

19.11.2020 14:09 0
Tilaajille
Tonteille uudet hinnat – Posion Jakkarasaaren tonttikauppaa yritetään vilkastuttaa alentamalla hintaa

Ton­teil­le uudet hinnat – Posion Jak­ka­ra­saa­ren tont­ti­kaup­paa yri­te­tään vil­kas­tut­taa alen­ta­mal­la hintaa

19.11.2020 08:00 0
Tilaajille
Kuntatyöntekijät sairastavat yhä enemmän Koillismaalla – Kuusamossa reipasta kasvua jopa etätyökauden aikana, kasvuun ei löydy yhtä syytä: "En koe, että olisimme tehneet mitään isosti väärin"

Kun­ta­työn­te­ki­jät sai­ras­ta­vat yhä enemmän Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mos­sa rei­pas­ta kasvua jopa etä­työ­kau­den aikana, kasvuun ei löydy yhtä syytä: "En koe, että oli­sim­me tehneet mitään isosti väärin"

19.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Posion kunta ei aio vielä luovuttaa, vaikka sen ehdottama Korouoman kansallispuistohanke ei mennytkään läpi – Kunnanhallituksen puheenjohtaja: ”Yksi vaihtoehto on laajentaa aluetta Rovaniemen Auttikönkäälle”

Posion kunta ei aio vielä luo­vut­taa, vaikka sen eh­dot­ta­ma Ko­rouo­man kan­sal­lis­puis­to­han­ke ei men­nyt­kään läpi – Kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: ”Yksi vaih­to­eh­to on laa­jen­taa aluetta Ro­va­nie­men Aut­ti­kön­kääl­le”

17.11.2020 14:58 0
Tilaajille
Ilpo-hankkeella tarjotaan koulutusta malminetsinnän avustaviin tehtäviin – Posion mukana hankkeessa, jolla haetaan malminetsinnän aluetaloudellisia, välillisiä hyötyjä

Il­po-hank­keel­la tar­jo­taan kou­lu­tus­ta mal­min­et­sin­nän avus­ta­viin teh­tä­viin – Posion mukana hank­kees­sa, jolla haetaan mal­min­et­sin­nän alue­ta­lou­del­li­sia, vä­lil­li­siä hyötyjä

16.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Posio ja Taivalkoski hakevat koronatukea virkistysaluehankkeisiin

Posio ja Tai­val­kos­ki hakevat ko­ro­na­tu­kea vir­kis­tys­alue­hank­kei­siin

15.11.2020 04:00 0
Tilaajille
"Havahduin ulkoa kuuluvaan rätinään" – Posion pihasaunapalosta hätäkeskukseen soittanut mies oli onnekkaasti hereillä asunnossaan

"Ha­vah­duin ulkoa kuu­lu­vaan rä­ti­nään" – Posion pi­ha­sau­na­pa­los­ta hä­tä­kes­kuk­seen soit­ta­nut mies oli on­nek­kaas­ti he­reil­lä asun­nos­saan

13.11.2020 13:42 0
Tilaajille
Posion kunnan laajennettu johtoryhmä linjaa: Ei pelireissuja yli kuntarajojen, rajoitus on voimassa marraskuun loppuun asti

Posion kunnan laa­jen­net­tu joh­to­ryh­mä linjaa: Ei pe­li­reis­su­ja yli kun­ta­ra­jo­jen, ra­joi­tus on voi­mas­sa mar­ras­kuun loppuun asti

13.11.2020 10:02 0
Tällaisia ovat Posion uudet sisääntulo-opasteet – Pikkutorin lähellä paljastetaan keramiikkataiteen keskittymä

Täl­lai­sia ovat Posion uudet si­sään­tu­lo-opas­teet – Pik­ku­to­rin lähellä pal­jas­te­taan ke­ra­miik­ka­tai­teen kes­kit­ty­mä

13.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Posion pihasaunapalo kytee vielä päiviä syvällä muhakasassa – Palomestari: "Ei aiheudu leviämisen vaaraa, savuttamisen vuoksi ei pidä soittaa hätäkeskukseen"

Posion pi­ha­sau­na­pa­lo kytee vielä päiviä syvällä mu­ha­ka­sas­sa – Pa­lo­mes­ta­ri: "Ei aiheudu le­viä­mi­sen vaaraa, sa­vut­ta­mi­sen vuoksi ei pidä soittaa hä­tä­kes­kuk­seen"

12.11.2020 09:59 0
Latitude 66 Cobalt jätti malminetsintälupahakemukset Kuusamoon, Posiolle ja Sallaan – "Kuusamon liuskevyöhykkeen systemaattinen geologinen tutkimus etenee"

La­ti­tu­de 66 Cobalt jätti mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­set Kuu­sa­moon, Po­siol­le ja Sallaan – "Kuu­sa­mon lius­ke­vyö­hyk­keen sys­te­maat­ti­nen geo­lo­gi­nen tut­ki­mus etenee"

11.11.2020 08:00 0
Tilaajille
"Leviäminen osuuspankin taloonkin oli hyvin hilkulla" – Posion keskustan vanhin rakennus paloi yöllä, omistajalta katkesi vesi, lämpö ja sähkö

"Le­viä­mi­nen osuus­pan­kin ta­loon­kin oli hyvin hil­kul­la" – Posion kes­kus­tan vanhin ra­ken­nus paloi yöllä, omis­ta­jal­ta katkesi vesi, lämpö ja sähkö

11.11.2020 06:39 0
Tilaajille
Posion kunta kannustaa kunnostamaan vesistöjä – Vesku-hankkeessa pidetään yleisö- ja keskustelutilaisuuksia, joissa paikalliset asukkaat ja vapaa-ajanasukkaat voivat tuoda näkemyksiään esille lähivesiensä tilasta

Posion kunta kan­nus­taa kun­nos­ta­maan ve­sis­tö­jä – Ves­ku-hank­kees­sa pi­de­tään yleisö- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, joissa pai­kal­li­set asuk­kaat ja va­paa-ajan­asuk­kaat voivat tuoda nä­ke­myk­siään esille lä­hi­ve­sien­sä tilasta

10.11.2020 09:42 0
Tilaajille
Onko sairaansija tarkoitettu asunnon jonotukseen? – Posiolla on Koillismaan suurin tarve ikäihmisten palveluasunnoista, kotona pärjäämisen tukemiseen on monta keinoa

Onko sai­raan­si­ja tar­koi­tet­tu asunnon jo­no­tuk­seen? – Po­siol­la on Koil­lis­maan suurin tarve ikä­ih­mis­ten pal­ve­lua­sun­nois­ta, kotona pär­jää­mi­sen tu­ke­mi­seen on monta keinoa

10.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Näin koronatilanne vaikuttaa joulunavauksiin Koillismaalla – Yksi perui, yksi empii ja yksi jakoi tapahtuman kahteen osaan

Näin ko­ro­na­ti­lan­ne vai­kut­taa jou­lun­avauk­siin Koil­lis­maal­la – Yksi perui, yksi empii ja yksi jakoi ta­pah­tu­man kahteen osaan

06.11.2020 04:00 0
Tilaajille
"Luontohan tätä touhua lähes täysin määrää" – jokien syystulvat huippulukemissa, voimayhtiökin odottaa pakkasia hillitsemään Iijokea

"Luon­to­han tätä touhua lähes täysin määrää" – jokien syys­tul­vat huip­pu­lu­ke­mis­sa, voi­ma­yh­tiö­kin odottaa pak­ka­sia hil­lit­se­mään Iijokea

05.11.2020 15:50 0
Tilaajille