Posio
Viimeisin tunti

Vaa­lia­na­lyy­si: Kes­kus­ta on suurin kai­kis­sa Koil­lis­maan kun­nis­sa, mutta eri ti­lan­teis­sa – päät­tyy­kö pe­rus­suo­ma­lais­ten pait­sio?

08:17 1
Tilaajille
Viikko

Posion uuteen val­tuus­toon nousee seit­se­män uutta nimeä– Suomen Kes­kus­ta yk­kö­nen, puolue säi­lyt­tää ny­kyi­set 12 paik­kaa, Tiina Ala­sir­niö ää­ni­ha­ra­va, Pe­rus­suo­ma­lai­set saavat yhden li­sä­pai­kan, Ryhmä2008 me­net­tää yhden paikan

13.06.2021 23:57
Tilaajille

Ää­nes­tys on alkanut Kuu­sa­mos­sa vilk­kaas­ti sa­tees­ta huo­li­mat­ta – näin ää­nes­tä­jät ker­to­vat eh­do­kas­va­lin­nas­taan

13.06.2021 15:34
Tilaajille

En­sim­mäi­sen ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen on saanut jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta – Ensi viikon lauan­tai­na ro­ko­tuk­ses­sa voi käydä va­raa­mat­ta aikaa

10.06.2021 15:08
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­vaa­lien alla me­dia­ti­laa on hal­lin­nut vihreät – kohu tuo ja vie ääniä, mutta esitys vel­voit­taa lehti jul­kai­se­maan po­liit­ti­sia vies­te­jä on poik­keuk­sel­li­nen

10.06.2021 04:00 3
Tilaajille

Posio pal­kit­si vuoden parhaat – Ko­ro­na­pan­de­mian vuoksi ti­lai­suus siir­ret­tiin viime vuoden lopulta kesän alkuun

10.06.2021 10:16 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat

Ete­lä-Po­siol­la tui­kat­tiin tuleen yh­dek­sän heh­taa­rin suu­rui­nen ku­lo­tus­alue – Met­sä­hal­li­tus aloitti Lapissa uu­del­leen ku­lo­tuk­sen seit­se­män vuoden tauon jälkeen

09.06.2021 04:00
Tilaajille

Outo otus kes­keyt­ti pe­ru­nan­is­tu­tuk­sen Posion Anet­jär­vel­lä – "Lin­nul­le piti saada nimi, joten pai­kal­le soi­tet­tiin lintuja tunteva mies"

08.06.2021 11:00 3
Tilaajille

Missä he menevät nyt? Kuusi entistä Koil­lis­sa­no­mis­sa esillä ollutta yli­op­pi­las­ta kertoo, min­kä­lais­ta reittiä he ovat lukion jälkeen kul­ke­neet

05.06.2021 12:00
Tilaajille

Posion opas­te­tau­lut uu­si­taan yksi ker­ral­laan – "Tau­lu­jen uu­si­mi­nen on enem­män­kin kiinni tah­dos­ta kuin ra­has­ta"

04.06.2021 04:00
Tilaajille

Enta Ai­ris­nie­mi val­mis­tui lä­hi­hoi­ta­jak­si Tai­val­kos­kel­ta ja työl­lis­tyi ko­ti­kun­taan­sa Po­siol­le: "Työssä mie­len­kiin­tois­ta on se, että ei tiedä min­kä­lai­nen seik­kai­lu on tänä päi­vä­nä"

03.06.2021 19:00
Tilaajille

Hel­le­ra­ja meni rikki Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la – näin Kuu­sa­mos­sa vie­tet­tiin läm­min­tä päivää

03.06.2021 15:00
Tilaajille

Posion ke­sä­koh­tei­den helmi avaa ovensa – "Tämä on har­vi­nai­sia paik­ko­ja järven ran­nal­la var­maan­kin lähes koko Suo­mes­sa"

03.06.2021 04:00 1
Tilaajille

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set on kumottu myös Kuu­sa­mos­sa – kou­lu­jen ke­vät­juh­lat jär­jes­te­tään silti eri­tyis­jär­jes­te­lyin

02.06.2021 17:13

Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la kes­kus­ta haluaa säi­lyt­tää paik­ka­mää­rän­sä, Po­siol­la toi­vo­taan yhtä lisää – Yh­te­näi­nen tekijä on alueen elin­voi­ma: "Väes­tö­ka­to pitää saada lop­pu­maan"

02.06.2021 09:30 3
Tilaajille

Kohti kes­tä­väm­pää mat­kai­lua – Yh­teis­työ mat­kan­jär­jes­tä­jien ja koh­tei­den välillä ko­ros­tuu jat­kos­sa yhä enemmän

02.06.2021 04:00
Tilaajille

Lä­hi-han­ke kutsuu lä­hi­tuo­tan­nos­ta kiin­nos­tu­neet yri­tyk­set Po­siol­le työ­pa­jaan

01.06.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Glo­baa­li­muu­tok­sien ai­ka­kau­del­la on vaa­lit­ta­va puh­das­ta ruo­ka­tuo­tan­toa

30.05.2021 04:00 1
Tilaajille

Posio alkaa jär­jes­tä­mään kun­ta­lai­sil­leen il­mas­to­työn työ­pa­jo­ja – Kunta on si­tou­tu­nut vä­hen­tä­mään kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jään 80 pro­sent­tia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 men­nes­sä

29.05.2021 17:46 1
Tilaajille

Po­sio­lai­sis­ta 62 pro­sent­tia on saanut en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen – Nyt ro­ko­tuk­siin kut­su­taan kaikki yli 16-vuo­tiaat

27.05.2021 13:03