Valokuitu: Sö­der­lun­dien perhe sai va­lo­kui­dun 19 vuoden odo­tuk­sen jälkeen

Toimittajalta: Toi­mit­ta­jal­ta: In­huil­laan­kos nyt oikein ura­kal­la vai syö­dään­kös samalta lau­ta­sel­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posio
Viimeisin 24 tuntia
Uusi yksikkö ottaa haltuunsa Puolen Suomen lomituspalvelut  vuodenvaihteessa – tätä muutos käytännössä tarkoittaa

Uusi yksikkö ottaa hal­tuun­sa Puolen Suomen lo­mi­tus­pal­ve­lut vuo­den­vaih­tees­sa – tätä muutos käy­tän­nös­sä tar­koit­taa

11:00
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
”Poronhoidolle ei mielestäni haittaa” – Posion yhteismetsän puheenjohtaja, poromies Timo Ruokamo: Tuulivoiman mahdolliset haitat poroille ovat olettamuksia

”Po­ron­hoi­dol­le ei mie­les­tä­ni hait­taa” – Posion yh­teis­met­sän pu­heen­joh­ta­ja, po­ro­mies Timo Ruo­ka­mo: Tuu­li­voi­man mah­dol­li­set haitat po­roil­le ovat olet­ta­muk­sia

23.11.2022 12:00 7
Tilaajille
Toimittajalta: Lapset ja nuoret harrastajateatteriin? Älylaitteiden aikakautena vastakkain ovat usein pelaaminen ja fyysiset harrastukset
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapset ja nuoret har­ras­ta­ja­teat­te­riin? Äly­lait­tei­den ai­ka­kau­te­na vas­tak­kain ovat usein pe­laa­mi­nen ja fyy­si­set har­ras­tuk­set

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Ympäristöterveydenhuollon ja -suojelun kustannusten jakoon muutoksia Koillismaalla – Posiolla maksuosuus nousee noin 3,5 prosenttia, eroa selittää kunnan suuri maatalousvaltaisuus

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon ja -suo­je­lun kus­tan­nus­ten jakoon muu­tok­sia Koil­lis­maal­la – Po­siol­la mak­su­osuus nousee noin 3,5 pro­sent­tia, eroa se­lit­tää kunnan suuri maa­ta­lous­val­tai­suus

22.11.2022 13:42
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taidekilpailun voittanut ehdotus myös toteutetaan – kunnanhallitus päätti teoksen tilaamisesta Paula Suomiselta

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­kil­pai­lun voit­ta­nut ehdotus myös to­teu­te­taan – kun­nan­hal­li­tus päätti teoksen ti­laa­mi­ses­ta Paula Suo­mi­sel­ta

21.11.2022 17:40 1
Tilaajille
Suolijärven säännöstelystä suunnitellaan videon tekemistä – Posion kunta tukee tuhannella eurolla edellyttäen, että muutkin rahoittajat sitoutuvat tulemaan mukaan

Suo­li­jär­ven sään­nös­te­lys­tä suun­ni­tel­laan videon te­ke­mis­tä – Posion kunta tukee tu­han­nel­la eurolla edel­lyt­täen, että muutkin ra­hoit­ta­jat si­tou­tu­vat tu­le­maan mukaan

21.11.2022 14:00
Tilaajille
Kunniamaininnat Pomppa-bändille ja Merja Siikaluomalle Posion teatteritapahtumassa – Viikonlopun katselmuksessa nähtiin kahdeksan esitystä, niitä kävi katsomassa yhteensä vajaa tuhat henkeä

Kun­nia­mai­nin­nat Pomp­pa-bän­dil­le ja Merja Sii­ka­luo­mal­le Posion teat­te­ri­ta­pah­tu­mas­sa – Vii­kon­lo­pun kat­sel­muk­ses­sa nähtiin kah­dek­san esi­tys­tä, niitä kävi kat­so­mas­sa yh­teen­sä vajaa tuhat henkeä

21.11.2022 15:21
Tilaajille
Pekka Jääskön kolumni: Näin sujui häämatka Amerikan raitilla – myös tuttu ja turvallinen Posio tuli mieleen
Kolumni

Pekka Jääskön ko­lum­ni: Näin sujui hää­mat­ka Ame­ri­kan rai­til­la – myös tuttu ja tur­val­li­nen Posio tuli mieleen

22.11.2022 20:28
Tilaajille
Harrastajateatteri imaisi Sakarin, Ruskan ja Mirkan mukaansa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -tapahtumassa ensimmäistä kertaa lavalle –  ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras harrastus ikinä”

Har­ras­ta­ja­teat­te­ri imaisi Sa­ka­rin, Ruskan ja Mirkan mu­kaan­sa – Heistä kaksi nousi Posion Kouta -ta­pah­tu­mas­sa en­sim­mäis­tä kertaa lavalle – ”Tämä on meille kuin toinen koti, paras har­ras­tus ikinä”

20.11.2022 18:47
Tilaajille
Posion joulunavaus keräsi Pikkutorille yli 100-päisen yleisön – ”Tätä valon aikaa odottaessamme sytytämme taas joulun valot ikkunoihimme, pihoillemme ja rakkaalle kotiraitillemme” – Katso kuvat joulunavauksesta tästä

Posion jou­lun­avaus keräsi Pik­ku­to­ril­le yli 100-päi­sen yleisön – ”Tätä valon aikaa odot­taes­sam­me sy­ty­täm­me taas joulun valot ik­ku­noi­him­me, pi­hoil­lem­me ja rak­kaal­le ko­ti­rai­til­lem­me” – Katso kuvat jou­lun­avauk­ses­ta tästä

19.11.2022 23:36 1
Tilaajille
Molemmat voittaisivat, jos kala vaihtaisi käsiä – mistä lähiruokaringin perustaminen kiikastaa?

Mo­lem­mat voit­tai­si­vat, jos kala vaih­tai­si käsiä – mistä lä­hi­ruo­ka­rin­gin pe­rus­ta­mi­nen kii­kas­taa?

19.11.2022 04:00 3
Tilaajille
Joulunavauksissa voi käydä vaikka koko kierroksen: Posiolla lauantaina, Kuusamossa sunnuntaina ja Taivalkoskella ensi viikon perjantaina – Kuusamossa palkitaan vuoden Jäljenjättäjä

Jou­lun­avauk­sis­sa voi käydä vaikka koko kier­rok­sen: Po­siol­la lauan­tai­na, Kuu­sa­mos­sa sun­nun­tai­na ja Tai­val­kos­kel­la ensi viikon per­jan­tai­na – Kuu­sa­mos­sa pal­ki­taan vuoden Jäl­jen­jät­tä­jä

18.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Miten onnistuu laulaminen viroksi? Sitä pääsee yleisökin kokeilemaan Kuusanka-kuoron johdolla Viro-iltamissa Koillismaalla viikonloppuna

Miten on­nis­tuu lau­la­mi­nen vi­rok­si? Sitä pääsee ylei­sö­kin ko­kei­le­maan Kuu­san­ka-kuo­ron joh­dol­la Vi­ro-il­ta­mis­sa Koil­lis­maal­la vii­kon­lop­pu­na

18.11.2022 11:00
Tilaajille
Jazzlaulaja ja kitaristi tuovat svengaavat joululaulut Posiolle – Mariah Hortans ja Mathias Sandberg esiintyvät tulevana lauantaina

Jazz­lau­la­ja ja ki­ta­ris­ti tuovat sven­gaa­vat jou­lu­lau­lut Po­siol­le – Mariah Hortans ja Mathias Sand­berg esiin­ty­vät tu­le­va­na lauan­tai­na

18.11.2022 08:30
Tilaajille
Jazzia, teatteria, tanssia vai Pulkkista? Poimi tästä menovinkit Koillismaan tapahtumiin

Jazzia, teat­te­ria, tanssia vai Pulk­kis­ta? Poimi tästä me­no­vin­kit Koil­lis­maan ta­pah­tu­miin

18.11.2022 04:00
Tilaajille
”Positiivinen tekemisen meininki” – Yrittäjämyönteisyydestä tunnettu Posio sai uuden elinkeinoelämän kehittäjän ja vetäjän

”Po­si­tii­vi­nen te­ke­mi­sen mei­nin­ki” – Yrit­tä­jä­myön­tei­syy­des­tä tun­net­tu Posio sai uuden elin­kei­no­elä­män ke­hit­tä­jän ja vetäjän

17.11.2022 11:00
Tilaajille
Joulupuu-keräys Posiolla ja Kuusamossa – Keräyksen avulla viedään jouluiloa lapsille, joiden perheessä on taloudellisesti tiukkaa

Jou­lu­puu-ke­räys Po­siol­la ja Kuu­sa­mos­sa – Ke­räyk­sen avulla viedään jou­lu­iloa lap­sil­le, joiden per­hees­sä on ta­lou­del­li­ses­ti tiukkaa

17.11.2022 04:00
Tilaajille
Posion pesula myytiin intialaiselle pariskunnalle, joka odottaa oleskelulupaa Suomeen – "Osallistuimme jo päivittäiseen toimintaan pesulassa elokuussa"

Posion pesula myytiin in­tia­lai­sel­le pa­ris­kun­nal­le, joka odottaa oles­ke­lu­lu­paa Suomeen – "O­sal­lis­tuim­me jo päi­vit­täi­seen toi­min­taan pe­su­las­sa elo­kuus­sa"

16.11.2022 18:30 2
Tilaajille
Jahdattu hirvi upposi Isoon Ukkosenjärveen, jouduttiin lopettamaan – "Se on ihmisravinnoksi kelpaamatonta"

Jah­dat­tu hirvi upposi Isoon Uk­ko­sen­jär­veen, jou­dut­tiin lo­pet­ta­maan – "Se on ih­mis­ra­vin­nok­si kel­paa­ma­ton­ta"

15.11.2022 16:27
Tilaajille
Posion kunnanhallituksen puheenjohtajasta puolipäivätyöläinen, valtuusto hyväksyi laajan organisaatiouudistuksen – "Käyrät näyttävät alaspäin, jos ei mitään tehdä"

Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jas­ta puo­li­päi­vä­työ­läi­nen, val­tuus­to hy­väk­syi laajan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen – "Käyrät näyt­tä­vät alas­päin, jos ei mitään tehdä"

15.11.2022 04:00
Tilaajille