Posio
Viimeisin 12 tuntia
Posion seurakunta täyttää 95 vuotta – Kirkon suunnittelu käynnistyi 1925, ensimmäinen jumalanpalvelus kirkossa pidettiin 20.11.1927

Posion seu­ra­kun­ta täyttää 95 vuotta – Kirkon suun­nit­te­lu käyn­nis­tyi 1925, en­sim­mäi­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus kir­kos­sa pi­det­tiin 20.11.1927

28.10.2020 19:57 0
Tilaajille
Viikko
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

25.10.2020 13:48 0
Tilaajille
Posiolla päästiin jo hiihtämään luonnonlumelle

Po­siol­la pääs­tiin jo hiih­tä­mään luon­non­lu­mel­le

23.10.2020 12:19 2
Tilaajille
Posio on komeasti esillä Italian -televisiokanavan dokumentissa – Mukana tunnelmia Riisitunturin kansallispuiston tykkymaisemista, Korouoman jääputouksista, talvikalastuksesta Kitkajärvellä ja koiravaljakkoajelusta

Posio on ko­meas­ti esillä Italian -te­le­vi­sio­ka­na­van do­ku­men­tis­sa – Mukana tun­nel­mia Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tyk­ky­mai­se­mis­ta, Ko­rouo­man jää­pu­touk­sis­ta, tal­vi­ka­las­tuk­ses­ta Kit­ka­jär­vel­lä ja koi­ra­val­jak­ko­aje­lus­ta

22.10.2020 15:18 1
Tilaajille
Käpyjä on tänä vuonna ennätyksellisesti – Ahkera kerääjä pääsee hyville päiväpalkoille: "Otamme vastaan niin paljon kuin meille toimitetaan"

Käpyjä on tänä vuonna en­nä­tyk­sel­li­ses­ti – Ahkera kerääjä pääsee hyville päi­vä­pal­koil­le: "Otamme vastaan niin paljon kuin meille toi­mi­te­taan"

22.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Posiolla aletaan kouluttamaan ammattikalastajia – Kalatalouden ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen hakuaikaa jatkettiin

Po­siol­la aletaan kou­lut­ta­maan am­mat­ti­ka­las­ta­jia – Ka­la­ta­lou­den am­mat­ti­tut­kin­toon täh­tää­vän kou­lu­tuk­sen ha­ku­ai­kaa jat­ket­tiin

21.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Posion jäähallilla pieni palonalku – kaukalon valaisin syttyi palamaan

Posion jää­hal­lil­la pieni pa­lon­al­ku – kau­ka­lon va­lai­sin syttyi pa­la­maan

20.10.2020 13:43 0
Tilaajille
Kuntien tervetulopaketeissa on eroja – Koillismaan kunnista Posio on avokätisin: paketti sisältää esimerkiksi ilmaisen kuntosalikortin ja ePassin kansalaisopiston kursseille

Kuntien ter­ve­tu­lo­pa­ke­teis­sa on eroja – Koil­lis­maan kun­nis­ta Posio on avo­kä­ti­sin: paketti si­säl­tää esi­mer­kik­si il­mai­sen kun­to­sa­li­kor­tin ja ePassin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le

19.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Posio ei saa kevyen liikenteen väylää tai seikkailupuistoa – Ely ja kunta torppasivat

Posio ei saa kevyen lii­ken­teen väylää tai seik­kai­lu­puis­toa – Ely ja kunta torp­pa­si­vat

17.10.2020 14:09 0
Tilaajille
Täällä on tanssittu, kokoustettu ja koulutettu rakennusmiehiä  – 66 vuotta sitten vietettiin tupaantuliaisia Posion Pyrinnön urheilutalolla: Tällaisia ovat olleet urheilutalon vuodet

Täällä on tans­sit­tu, ko­kous­tet­tu ja kou­lu­tet­tu ra­ken­nus­mie­hiä – 66 vuotta sitten vie­tet­tiin tu­paan­tu­liai­sia Posion Py­rin­nön ur­hei­lu­ta­lol­la: Täl­lai­sia ovat olleet ur­hei­lu­ta­lon vuodet

17.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

17.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Korpihilla laajentaa Tervolaan – Yrittäjä Ritva Kokko: "Jouduin laajentamaan tuotantoa Posion ulkopuolelle, koska Posiolta ei löytynyt sopivia tiloja tähän tarkoitukseen"

Kor­pi­hil­la laa­jen­taa Ter­vo­laan – Yrit­tä­jä Ritva Kokko: "Jou­duin laa­jen­ta­maan tuo­tan­toa Posion ul­ko­puo­lel­le, koska Po­siol­ta ei löy­ty­nyt sopivia tiloja tähän tar­koi­tuk­seen"

16.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kettu nukkui puussa Posiolla – Erikoistutkija: harvinainen tapaus

Kettu nukkui puussa Po­siol­la – Eri­kois­tut­ki­ja: har­vi­nai­nen tapaus

14.10.2020 11:41 0
Tilaajille
Posio verottaa tuulivoimaloita kovimman mukaan – Murtotuulen yhden uuden voimalan verotulo 30 000 euroa vuodessa: "Se on todella merkittävä summa"

Posio ve­rot­taa tuu­li­voi­ma­loi­ta ko­vim­man mukaan – Mur­to­tuu­len yhden uuden voi­ma­lan ve­ro­tu­lo 30 000 euroa vuo­des­sa: "Se on todella mer­kit­tä­vä summa"

14.10.2020 10:21 0
Tilaajille
Riisitunturin kansallispuisto vetää matkailijoita ennätystahtia – Jo nyt enemmän kävijöitä kuin koko viime vuonna yhteensä

Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­to vetää mat­kai­li­joi­ta en­nä­tys­tah­tia – Jo nyt enemmän kä­vi­jöi­tä kuin koko viime vuonna yh­teen­sä

12.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Riisitunturi – tykkypuiden satumaisema – Koillismaan ainutlaatuinen luonto, erityisesti Posion Riisitunturin kansallispuiston talvimaisema innoitti italialaista Franco Figaria kirjan tekoon

Rii­si­tun­tu­ri – tyk­ky­pui­den sa­tu­mai­se­ma – Koil­lis­maan ai­nut­laa­tui­nen luonto, eri­tyi­ses­ti Posion Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton tal­vi­mai­se­ma in­noit­ti ita­lia­lais­ta Franco Figaria kirjan tekoon

09.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Muuttotappion ja supistuvan yritystoiminnan kanssa kamppaileva Itä-Lapin seutukunta pyrkii vastaamaan yhdessä tulevaisuuden haasteisiin! Projektipäällikkö Jari Polvi: "Etsimme täysin uusia toimintamalleja kuntien keskinäiseen sekä alueen yritysten väliseen yhteistyöhön

Muut­to­tap­pion ja su­pis­tu­van yri­tys­toi­min­nan kanssa kamp­pai­le­va Itä-La­pin seu­tu­kun­ta pyrkii vas­taa­maan yhdessä tu­le­vai­suu­den haas­tei­siin! Pro­jek­ti­pääl­lik­kö Jari Polvi: "Et­sim­me täysin uusia toi­min­ta­mal­le­ja kuntien kes­ki­näi­seen sekä alueen yri­tys­ten vä­li­seen yh­teis­työ­hön

08.10.2020 18:00 1
Tilaajille
Korona vauhditti mökkikauppaa Koillismaalla – Vapaa-ajan asuntojen kova kysyntä jatkuu edelleen, eikä loppua ole kiinteistönvälittäjien mukaan näkyvissä

Korona vauh­dit­ti mök­ki­kaup­paa Koil­lis­maal­la – Va­paa-ajan asun­to­jen kova kysyntä jatkuu edel­leen, eikä loppua ole kiin­teis­tön­vä­lit­tä­jien mukaan nä­ky­vis­sä

08.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Pentik lukeutuu koronakesän voittajiin – Posion matkailun lippulaiva Pentik-mäki on vetänyt tänä kesänä kymmeniä tuhansia matkailijoita

Pentik lu­keu­tuu ko­ro­na­ke­sän voit­ta­jiin – Posion mat­kai­lun lip­pu­lai­va Pen­tik-mä­ki on vetänyt tänä kesänä kym­me­niä tu­han­sia mat­kai­li­joi­ta

08.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Pentik selvisi koronakesästä hyvin - katso toimitusjohtaja Riikka Wulffin haastattelu

Pentik selvisi ko­ro­na­ke­säs­tä hyvin - katso toi­mi­tus­joh­ta­ja Riikka Wulffin haas­tat­te­lu

08.10.2020 04:00 0
Tilaajille