Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Posio
Viimeisin 12 tuntia
Koillismaan kansallispuistoissa oli jälleen ennätyksellisen vilkasta – Riisitunturin suosio kasvoi huimasti, Oulangalla neljännesmiljoona vierailua

Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa oli jälleen en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta – Rii­si­tun­tu­rin suosio kasvoi hui­mas­ti, Ou­lan­gal­la nel­jän­nes­mil­joo­na vie­rai­lua

08:48
Tilaajille
Viikko
Posiolta ei ainoatakaan aluevaltuustoon – Keskustan Heikki Maaninka ääniharava, jää varasijalle, Posiolla äänioikeutetuista äänesti 43,4 prosenttia

Po­siol­ta ei ai­noa­ta­kaan alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan Heikki Maa­nin­ka ää­ni­ha­ra­va, jää va­ra­si­jal­le, Po­siol­la ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta äänesti 43,4 pro­sent­tia

23.01.2022 22:12
Tilaajille
Neljä meni läpi aluevaltuustoon Koillismaalta – Niilo Keränen ehdoton ääniharava koillismaalaisista ehdokkaista

Neljä meni läpi alue­val­tuus­toon Koil­lis­maal­ta – Niilo Keränen ehdoton ää­ni­ha­ra­va koil­lis­maa­lai­sis­ta eh­dok­kais­ta

23.01.2022 23:56 2
Tilaajille
Palaa historiallisen aluevaali-illan tunnelmiin Koillismaalla

Palaa his­to­rial­li­sen alue­vaa­li-il­lan tun­nel­miin Koil­lis­maal­la

23.01.2022 23:30
Posion lähes kahden vuoden takaisesta kolarista ei syytteitä – ”Ei ole olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi”

Posion lähes kahden vuoden ta­kai­ses­ta ko­la­ris­ta ei syyt­tei­tä – ”Ei ole ole­mas­sa to­den­nä­köi­siä syitä ri­kok­ses­ta epäil­lyn syyl­li­syy­den tueksi”

20.01.2022 16:01
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Kuusamossa reilut 3000 kävi äänestämässä ennakkoon aluevaaleissa – Posiolla äänestettiin Koillismaan vilkkaimmin ennakkoon

Kuu­sa­mos­sa reilut 3000 kävi ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon alue­vaa­leis­sa – Po­siol­la ää­nes­tet­tiin Koil­lis­maan vilk­kaim­min en­nak­koon

19.01.2022 12:45
Tilaajille
Pääkirjoitus: On vain yksi keino estää vallan keskittymisen – käytä sitä sunnuntaina, jos et ole jo käyttänyt
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On vain yksi keino estää vallan kes­kit­ty­mi­sen – käytä sitä sun­nun­tai­na, jos et ole jo käyt­tä­nyt

19.01.2022 04:00
Tilaajille
Koronarajoitukset jatkuvat Posiolla ennallaan tammikuun loppuun saakka – yli 20 henkilön tilaisuuksia ei voi järjestää

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Po­siol­la en­nal­laan tam­mi­kuun loppuun saakka – yli 20 hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia ei voi jär­jes­tää

19.01.2022 09:13
Posiolla vanhustentalot ja sotavammaisten palvelutalo siirtymässä kunnan omistukseen –1970-luvun alkupuolella rakennettujen vahustentalojen kunto ei vastaa tämän päivän asumisvaatimuksia – sotavammaisten palvelutalo peruskorjataan

Po­siol­la van­hus­ten­ta­lot ja so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo siir­ty­mäs­sä kunnan omis­tuk­seen –1970-lu­vun al­ku­puo­lel­la ra­ken­net­tu­jen va­hus­ten­ta­lo­jen kunto ei vastaa tämän päivän asu­mis­vaa­ti­muk­sia – so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan

17.01.2022 18:37
Tilaajille
Posiolla luonnon lumille mäkeen – ”Lautailu on kivaa, se on laskettelua haasteellisempaa”

Po­siol­la luonnon lumille mäkeen – ”Lau­tai­lu on kivaa, se on las­ket­te­lua haas­teel­li­sem­paa”

15.01.2022 17:00
Tilaajille
Lumi katkoo puita ja sähköjä Koillismaalla – "Koko yhtiön miehistö on kiertänyt puhdistamassa linjoja"

Lumi katkoo puita ja sähköjä Koil­lis­maal­la – "Koko yhtiön mie­his­tö on kier­tä­nyt puh­dis­ta­mas­sa lin­jo­ja"

13.01.2022 08:50
Tilaajille
Huolena sote-palveluiden pysyvyys – "Tällä iällä julkisista palveluista henkilökohtaisesti tärkeimpänä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut"

Huolena so­te-pal­ve­lui­den py­sy­vyys – "Tällä iällä jul­ki­sis­ta pal­ve­luis­ta hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keim­pä­nä ovat so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lut"

12.01.2022 04:00
Tilaajille
Millaisia seikkoja äänestäjän on hyvä tietää aluevaaleista? – Keräsimme tietopaketin, lue ne tästä

Mil­lai­sia seik­ko­ja ää­nes­tä­jän on hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? – Ke­rä­sim­me tie­to­pa­ke­tin, lue ne tästä

12.01.2022 10:13
Mourusalmen kalasatamalle omat nettisivut – samalla kunta markkinoi paikallisia vesiä ammattikalastajille

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­mal­le omat net­ti­si­vut – samalla kunta mark­ki­noi pai­kal­li­sia vesiä am­mat­ti­ka­las­ta­jil­le

11.01.2022 04:00
Tilaajille
Talven kovin pakkanen Kuusamon Kiutakönkäällä tuntuu nyt 35 asteelta, maanantain jälkeen alkaa helpottaa – "Taivaalta voi myös tulla jäätävää tihkua"

Talven kovin pak­ka­nen Kuu­sa­mon Kiu­ta­kön­kääl­lä tuntuu nyt 35 as­teel­ta, maa­nan­tain jälkeen alkaa hel­pot­taa – "Tai­vaal­ta voi myös tulla jää­tä­vää tihkua"

10.01.2022 11:00 2
Tilaajille
Naturpolis houkuttelee paluumuuttajia ja etätyöstä kiinnostuneita ura- ja elämätarinoilla Koillismaalta – Maan pinnalla -kampanja starttasi tammikuussa

Na­tur­po­lis hou­kut­te­lee pa­luu­muut­ta­jia ja etä­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta ura- ja elä­mä­ta­ri­noil­la Koil­lis­maal­ta – Maan pin­nal­la -kam­pan­ja start­ta­si tam­mi­kuus­sa

09.01.2022 17:00
Tilaajille
Keijo Oiva jatkaa Eläkeliiton Posion yhdistyksen johdossa – Yhdistyksen kerhot aloittelemassa tälle vuodelle toimintojaan

Keijo Oiva jatkaa Elä­ke­lii­ton Posion yh­dis­tyk­sen joh­dos­sa – Yh­dis­tyk­sen kerhot aloit­te­le­mas­sa tälle vuo­del­le toi­min­to­jaan

08.01.2022 13:00
Tilaajille
Entisestä Laatikaisen liikehuoneistosta Posiolla kaavaillaan toimistohotellia – kunta hankki suunnittelutöitä kymppitonnilla

En­ti­ses­tä Laa­ti­kai­sen lii­ke­huo­neis­tos­ta Po­siol­la kaa­vail­laan toi­mis­to­ho­tel­lia – kunta hankki suun­nit­te­lu­töi­tä kymp­pi­ton­nil­la

08.01.2022 04:00
Tilaajille
Koiravaljakot kilpailevat viikonloppuna Posion pyrähyksessä – Kirintövaaran alue tarjoaa järjestäjän mukaan hyvät puitteet koirakilpailuille

Koi­ra­val­ja­kot kil­pai­le­vat vii­kon­lop­pu­na Posion py­rä­hyk­ses­sä – Ki­rin­tö­vaa­ran alue tarjoaa jär­jes­tä­jän mukaan hyvät puit­teet koi­ra­kil­pai­luil­le

07.01.2022 11:00 1
Tilaajille
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen omakotitaloon Posiolla

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen oma­ko­ti­ta­loon Po­siol­la

05.01.2022 06:29