Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Museot
Kuka valutti verta Raistakanperällä, ihmisestä vai epäjumalasta? – ase oli samanlainen kuin Hätämaan tietäjällä

Kuka valutti verta Rais­ta­kan­pe­räl­lä, ih­mi­ses­tä vai epä­ju­ma­las­ta? – ase oli sa­man­lai­nen kuin Hä­tä­maan tie­tä­jäl­lä

01.02.2022 04:00
Tilaajille
Karhuntassu remonttiin joulukuussa, palvelut Kuusamotalolle – Uusi keskus tekee tarinat eläväksi: "Kuin olisi ollut Petreliuksen muorin kanssa kaupassa tai kuullut miten Mari huutelee kissoja, joita Ervastin pojat ovat juuri hätyytelleet"

Kar­hun­tas­su re­mont­tiin jou­lu­kuus­sa, pal­ve­lut Kuu­sa­mo­ta­lol­le – Uusi keskus tekee tarinat elä­väk­si: "Kuin olisi ollut Pet­re­liuk­sen muorin kanssa kau­pas­sa tai kuullut miten Mari huu­te­lee kis­so­ja, joita Er­vas­tin pojat ovat juuri hä­tyy­tel­leet"

03.09.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamo luopuu virallisesti erä- ja luontokulttuurimuseosta – mukana vielä kolme sijaintipaikkaa: "Kuusamossa iso haaste on saavutettavuus"

Kuusamo luopuu vi­ral­li­ses­ti erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seos­ta – mukana vielä kolme si­jain­ti­paik­kaa: "Kuu­sa­mos­sa iso haaste on saa­vu­tet­ta­vuus"

08.06.2021 15:00 3
Tilaajille
Kuusamon ja Taivalkosken kotiseutumuseojen kunnostukseen avustusta – Taivalkoskella uusitaan pärekatto, Kuusamossa kunnostetaan pajarakennus

Kuu­sa­mon ja Tai­val­kos­ken ko­ti­seu­tu­mu­seo­jen kun­nos­tuk­seen avus­tus­ta – Tai­val­kos­kel­la uu­si­taan pä­re­kat­to, Kuu­sa­mos­sa kun­nos­te­taan pa­ja­ra­ken­nus

13.04.2021 20:00
Tilaajille
Riittääkö 19 miljoonaa erämuseoon? "Ilmeisesti muut kaupungit ovat luvanneet rahoittaa enemmän" – Kuusamo kuitenkin vielä kisassa mukana

Riit­tää­kö 19 mil­joo­naa erä­mu­seoon? "Il­mei­ses­ti muut kau­pun­git ovat lu­van­neet ra­hoit­taa enem­män" – Kuusamo kui­ten­kin vielä kisassa mukana

19.02.2021 04:00 9
Tilaajille
"Ei vielä tietoa suuntaan tai toiseen" – Kuusamon mahdollinen jatkopaikka erä-ja luontokulttuurimuseokisassa on vielä epäsevä

"Ei vielä tietoa suun­taan tai toi­seen" – Kuu­sa­mon mah­dol­li­nen jat­ko­paik­ka erä-ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ki­sas­sa on vielä epäsevä

06.02.2021 18:00 2
Tilaajille
Yksimielinen päätös: Kuusamo hakee  valtakunnallista Erä- ja luontokulttuurimuseota – potentiaalisimmat sijaintivaihtoehdot Ruka tai Kuusamon taajama

Yk­si­mie­li­nen päätös: Kuusamo hakee val­ta­kun­nal­lis­ta Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ta – po­ten­tiaa­li­sim­mat si­jain­ti­vaih­to­eh­dot Ruka tai Kuu­sa­mon taajama

25.01.2021 19:35 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä voisi olla parempi paikka Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le kuin Koil­lis­maa?

24.01.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamo havittelemassa valtakunnallista Erä- ja luontokulttuurimuseota – Projektipäällikkö arvioi mahdollisuuksia hyväksi: "Kuusamolla on luontaiset vahvuudet"

Kuusamo ha­vit­te­le­mas­sa val­ta­kun­nal­lis­ta Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ta – Pro­jek­ti­pääl­lik­kö arvioi mah­dol­li­suuk­sia hy­väk­si: "Kuu­sa­mol­la on luon­tai­set vah­vuu­det"

14.01.2021 04:00 4
Tilaajille
Kalle Päätalolla oli moninaiset ainekset kirjailijaksi – Kallioniemessä on tänä kesänä vieraillut reilu 3000 kävijää

Kalle Pää­ta­lol­la oli mo­ni­nai­set ai­nek­set kir­jai­li­jak­si – Kal­lio­nie­mes­sä on tänä kesänä vie­rail­lut reilu 3000 kävijää

17.08.2020 18:06
Tilaajille
Toimittajalta: Toivotan Kuusamon museokorttikohteet lämpimästi tervetulleiksi: "Pieni piipahdus kirkonkylälle tuo toivottavasti euroja myös paikallisten yrittäjien kassoihin"
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­vo­tan Kuu­sa­mon mu­seo­kort­ti­koh­teet läm­pi­mäs­ti ter­ve­tul­leik­si: "Pieni pii­pah­dus kir­kon­ky­läl­le tuo toi­vot­ta­vas­ti euroja myös pai­kal­lis­ten yrit­tä­jien kas­soi­hin"

28.08.2020 15:09
Tilaajille
Kuusamon kotiseutumuseo ja Hannu Hautalan Luontokuvakeskus museokorttikohteiksi – kiinnostuneita on riittänyt: "Yllättävän paljon, ainakin muutama joka päivä"

Kuu­sa­mon ko­ti­seu­tu­mu­seo ja Hannu Hau­ta­lan Luon­to­ku­va­kes­kus mu­seo­kort­ti­koh­teik­si – kiin­nos­tu­nei­ta on riit­tä­nyt: "Yl­lät­tä­vän paljon, ainakin muutama joka päivä"

02.07.2020 04:00
Tilaajille