Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen maksut säästyvät posiolaisvanhemmilla nyt kokonaan muuhun käyttöön –Kuusamo ja Taivalkoski joutuivat alentamaan maksujaan

Var­hais­kas­va­tuk­sen maksut sääs­ty­vät po­sio­lais­van­hem­mil­la nyt ko­ko­naan muuhun käyt­töön –Kuu­sa­mo ja Tai­val­kos­ki jou­tui­vat alen­ta­maan mak­su­jaan

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Ei akuuttia henkilöstöpulaa – Vaikka Rukalla varhaiskasvatuksen paine on hellittänyt, muualla Kuusamossa paikat alkavat olla täynnä

Ei akuut­tia hen­ki­lös­tö­pu­laa – Vaikka Rukalla var­hais­kas­va­tuk­sen paine on hel­lit­tä­nyt, muualla Kuu­sa­mos­sa paikat alkavat olla täynnä

03.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olin huo­lis­sa­ni, kun kaksi lastani aloit­ti­vat syk­syl­lä var­hais­kas­va­tuk­sen Tai­val­kos­kel­la – kuntaan tar­vi­taan asian­mu­kai­nen päi­vä­ko­ti

25.01.2023 14:17
Tilaajille
Aamulla Anni Heikkala oli töissä Petäjäkankaalla, sitten Tolpanniemessä ja iltapivän Porkkatörmällä – kun hoitaja sairastuu, hänet kutsutaan hätiin ja nyt Kuusamo palkkaa lisää väkeä helpottamaan lasten arkea

Aamulla Anni Heik­ka­la oli töissä Pe­tä­jä­kan­kaal­la, sitten Tol­pan­nie­mes­sä ja il­ta­pi­vän Pork­ka­tör­mäl­lä – kun hoitaja sai­ras­tuu, hänet kut­su­taan hätiin ja nyt Kuusamo palkkaa lisää väkeä hel­pot­ta­maan lasten arkea

29.04.2022 14:03
Tilaajille
Kuusamoon ja Posiolle valtion erityistukea varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetuksen yhteensä 452 000 euroa, Taivalkoskelle ei senttiäkään

Kuu­sa­moon ja Po­siol­le valtion eri­tyis­tu­kea var­hais­kas­va­tuk­seen ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­sen yh­teen­sä 452 000 euroa, Tai­val­kos­kel­le ei sent­tiä­kään

12.04.2022 14:55 1
Tilaajille
Moni Kuusamon päiväkoti tarvitsisi uudet tilat – Tuleeko Rukalle siirtopäiväkoti ja Kirkkokedolle kokonaan uusi rakennus?

Moni Kuu­sa­mon päi­vä­ko­ti tar­vit­si­si uudet tilat – Tuleeko Rukalle siir­to­päi­vä­ko­ti ja Kirk­ko­ke­dol­le ko­ko­naan uusi ra­ken­nus?

13.12.2021 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta sai valtiolta 40 miljoonan potista 23 000 euroa koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseen – käytettävä tänä ja ensi vuonna

Posion kunta sai val­tiol­ta 40 mil­joo­nan potista 23 000 euroa ko­ro­na­epi­de­mian vai­ku­tus­ten ta­soit­ta­mi­seen – käy­tet­tä­vä tänä ja ensi vuonna

06.09.2021 19:00
Tilaajille
Tiina Krank jatkaa Posiolla varhaiskasvatuksen vastaavana ja Virva Jakkula kirjasto-kulttuurijohtajana – virkojen täyttäminen määräaikaisesti johtuu organisaaton keskeneräisyydestä

Tiina Krank jatkaa Po­siol­la var­hais­kas­va­tuk­sen vas­taa­va­na ja Virva Jakkula kir­jas­to-kult­tuu­ri­joh­ta­ja­na – vir­ko­jen täyt­tä­mi­nen mää­rä­ai­kai­ses­ti johtuu or­ga­ni­saa­ton kes­ken­eräi­syy­des­tä

31.08.2021 11:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Unohdin lapseni päiväkotiin ja seuraavalla viikolla menin turhaan hakemaan häntä – silti näistä vuosista jää vahvimmin mieleeni kiitollisuus
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Unohdin lapseni päi­vä­ko­tiin ja seu­raa­val­la vii­kol­la menin turhaan ha­ke­maan häntä – silti näistä vuo­sis­ta jää vah­vim­min mie­lee­ni kii­tol­li­suus

14.06.2021 04:00
Tilaajille
Käyläläinen äiti kertoi, että hänen pitäisi heinäkuussa ajaa 180 kilometriä viedäkseen lapsensa hoitoon ja moni yhtyi ihmettelyyn – Kuusamon kaupunki ei aio pitää Rukan päiväkotia auki kesällä, tässä syyt

Käy­lä­läi­nen äiti kertoi, että hänen pitäisi hei­nä­kuus­sa ajaa 180 ki­lo­met­riä vie­däk­seen lap­sen­sa hoitoon ja moni yhtyi ih­met­te­lyyn – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei aio pitää Rukan päi­vä­ko­tia auki ke­säl­lä, tässä syyt

06.05.2021 04:00 5
Tilaajille
Kuusamolaisen päiväkodin Ville ja monet muut ovat nyt supersankareita – musiikkivideo kertoo, minkä ansiosta

Kuu­sa­mo­lai­sen päi­vä­ko­din Ville ja monet muut ovat nyt su­per­san­ka­rei­ta – mu­siik­ki­vi­deo kertoo, minkä an­sios­ta

03.02.2021 04:00 1
Tilaajille
Entä jos mikään ei pidättele lasta? Varhaiskasvatusyksiköiden on suunniteltava ja harjoiteltava siltä varalta, että lapsi katoaa omille teilleen

Entä jos mikään ei pi­dät­te­le lasta? Var­hais­kas­va­tus­yk­si­köi­den on suun­ni­tel­ta­va ja har­joi­tel­ta­va siltä va­ral­ta, että lapsi katoaa omille teil­leen

16.12.2020 07:51
Tilaajille
Päivähoidon tarve muuttui Taivalkoskella ja Posiolla: Rajoitusten purku toi lapsia hoitoon –Hoitoa tarvitaan myös iltaisin ja viikonloppuisin

Päi­vä­hoi­don tarve muuttui Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la: Ra­joi­tus­ten purku toi lapsia hoitoon –Hoitoa tar­vi­taan myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin

04.11.2020 04:00
Tilaajille
Lakiuudistus lisää hoitopäiviä: "Lapsen etu tulee miettiä varhaiskasvatussopimuksia tehdessä" – Posiolla käynnistetään ryhmäperhepäiväkodin toimintaa uudelleen, Kuusamossa lapsi voi joutua vaihtamaan hoitoyksikköä

La­ki­uu­dis­tus lisää hoi­to­päi­viä: "Lapsen etu tulee miettiä var­hais­kas­va­tus­so­pi­muk­sia teh­des­sä" – Po­siol­la käyn­nis­te­tään ryh­mä­per­he­päi­vä­ko­din toi­min­taa uu­del­leen, Kuu­sa­mos­sa lapsi voi joutua vaih­ta­maan hoi­to­yk­sik­köä

29.07.2020 18:02
Tilaajille
Katso kenet valittiin kasvatus- ja sivistystoimen avoimiin virkoihin

Katso kenet va­lit­tiin kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men avoi­miin vir­koi­hin

29.07.2020 10:50
Tilaajille