Liikenneturvallisuus

Ky­syim­me: Käy­te­tään­kö tur­va­vyö­tä riit­tä­vän paljon? Lii­ken­ne­tur­van asian­tun­ti­ja listaa kolme on­gel­ma­ryh­mää – "Nuo­ril­ta kuulee välillä hurjia se­li­tyk­siä"

12.04.2021 08:50
Tilaajille

Tie­sit­kö, pal­jon­ko Koil­lis­maal­la on moot­to­ri­pyö­riä? – suo­ma­lai­set in­nos­tui­vat viime vuonna hank­ki­maan ajo­kort­te­ja, lue tästä asian­tun­ti­jan neuvot ajo­pe­lin ke­vät­huol­toon

10.04.2021 17:59
Tilaajille

Hiih­tä­jil­le, kä­ve­li­jöil­le ja pyö­räi­li­jöil­le turvaa Kuu­sa­mon Hel­men­pyy­tä­jän­tiel­lä – Teol­li­suus­tie­tä jat­ke­taan ja uutta al­ku­kul­kua piir­re­tään

09.04.2021 04:00 1
Tilaajille

Onko autosi perä pi­meä­nä? To­den­nä­köiss­ti kyllä, jos luotat au­to­maat­ti­va­loi­hin

17.03.2021 15:00
Tilaajille

Ne­li­vuo­tiaak­si selkä me­no­suun­taan – Lii­ken­ne­tur­va päi­vit­ti tur­va­is­tuin­suo­si­tuk­sen­sa lakia tiu­kem­mak­si

17.03.2021 15:00
Tilaajille

Las­ket­te­lu­ky­pä­rä kelpaa kelk­kai­luun enää näillä lumilla – Moot­to­ri­kelk­ka­reit­tien voi­mas­sa­olo­ai­ka tar­ken­tui, lasten kelk­kai­lu­tur­val­li­suu­teen tulossa tiu­ken­nuk­sia

18.01.2021 08:30
Tilaajille

60-lu­vul­la vain joka viides käytti tur­va­vyö­tä taa­ja­man ul­ko­puo­lel­la – siitä tilanne on pa­ran­tu­nut paljon, mutta vie­lä­kin meillä olisi pa­ran­net­ta­vaa

11.01.2021 08:41
Tilaajille

Joka kym­me­nes jou­tu­nut vuoden aikana vaa­ra­ti­lan­tee­seen lii­ken­tees­sä pu­he­li­men vuoksi – Lii­ken­ne­tur­van vuo­den­vaih­teen kam­pan­ja koh­dis­te­taan eri­tyi­ses­ti nuoriin ajajiin

29.12.2020 13:01

Moni au­toi­li­ja tinkii yö­unis­ta ja lii­ken­ne­tur­val­li­suus vaa­ran­tuu – tau­ko­jen ohella mat­ka­seu­ra on hyvä apu jak­sa­mi­seen pi­dem­mil­lä mat­koil­la

21.12.2020 14:01
Tilaajille

Kra­pu­la-aja­mis­ta kan­nat­taa kar­sas­taa: "P­ro­mil­let eivät katoa muu­ta­man tunnin unilla mi­hin­kään"

18.12.2020 04:00 1
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to ajoi tör­keäs­ti pyö­räi­li­jän päälle Kuu­sa­mos­sa – pyö­räi­li­jä toi­mi­tet­tiin jat­ko­tut­ki­muk­siin

17.11.2020 18:25
Tilaajille

Ja­lan­kul­ki­ja on nyt vain varjo muiden jou­kos­sa – Älä lähde liik­keel­le ilman hei­jas­tin­ta

30.10.2020 04:00
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Kan­nan­ot­to Rah­ti­mie­hen- ja Re­von­tu­len­tien kautta kul­ke­vaan ras­kaa­seen lii­ken­tee­seen

06.10.2020 18:00

Kou­lu­tuk­ses­sa aina tur­val­li­suus edellä - Kyllä uusi työkone aina miehen sy­tyt­tää

26.09.2020 12:00
Tilaajille

Poliisi valvoo suo­ja­tie­sään­tö­jen nou­dat­ta­mis­ta ja kän­ny­köi­den käyttöä lii­ken­tees­sä te­hos­te­tus­ti ensi vii­kol­la – "Suo­ja­tie ei vie­lä­kään ole nimensä ve­roi­nen"

11.09.2020 17:29
Tilaajille

Iltojen hä­mär­tyes­sä tien­käyt­tä­jien nä­ky­vyys ko­ros­tuu – Ta­ka­va­lot päälle hä­mä­räs­sä sekä au­toi­hin että pol­ku­pyö­riin

28.08.2020 11:49
Tilaajille

Vii­tos­tien ali­kul­ku­käy­tä­vä otetaan käyt­töön tiis­tai­na: "Urakka meni hie­nos­ti ilman suu­rem­pia on­gel­mia"

10.08.2020 17:45
Tilaajille

Lii­ken­ne­tur­va muis­tut­taa au­toi­li­joi­ta va­ro­vai­suu­des­ta koh­da­tes­saan hevosen tien päällä – sees­tei­nen­kin eläin voi säi­käh­tää

16.06.2020 09:22

Pol­ku­pyö­räi­ly li­sään­tyy hyvien kelien myötä – Lii­ken­ne­yk­si­kön johtaja ko­mi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen kertaa väis­tä­mis­sään­tö­jä

21.04.2020 05:00

Moot­to­ri­kel­kat aje­le­vat ke­vyen­lii­ken­teen väy­lil­lä

10.03.2020 05:00
Tilaajille