Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Turismi
Ennätyksellisiä matkustajalukuja Kuusamossa – "Kotimainen kuluttaja on varovaisempi, mutta kansainväliset matkaajat paikkaavat", sanoo matkailuhdistyksen toimitusjohtaja

En­nä­tyk­sel­li­siä mat­kus­ta­ja­lu­ku­ja Kuu­sa­mos­sa – "­Ko­ti­mai­nen ku­lut­ta­ja on va­ro­vai­sem­pi, mutta kan­sain­vä­li­set mat­kaa­jat paik­kaa­vat", sanoo mat­kai­luh­dis­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja

27.01.2024 04:00
Tilaajille
Hieronta ja hemmottelupalvelut tuotiin mökeille nyt myös Rukalla – Mökki Spa laajensi uudenlaista toimintaansa vuoden alusta Kuusamoon

Hie­ron­ta ja hem­mot­te­lu­pal­ve­lut tuotiin mö­keil­le nyt myös Rukalla – Mökki Spa laa­jen­si uu­den­lais­ta toi­min­taan­sa vuoden alusta Kuu­sa­moon

18.01.2024 04:00
Tilaajille
Rodoksen ennätyspaloilla ei toistaiseksi vaikutusta Koillismaan Osuuskaupan lokakuiseen matkaan – matkanjärjestäjä: "Tilanne saarella on juuri nyt katastrofaalinen"

Ro­dok­sen en­nä­tys­pa­loil­la ei tois­tai­sek­si vai­ku­tus­ta Koil­lis­maan Osuus­kau­pan lo­ka­kui­seen matkaan – ­mat­kan­jär­jes­tä­jä: "Ti­lan­ne saa­rel­la on juuri nyt ka­tast­ro­faa­li­nen"

25.07.2023 09:38
Tilaajille
"Minulla on sellainen olo kuin tulisin kotiin" – Rukakeskus-konsernin uusi toimitusjohtaja Antti Kärävä on harjoitellut, kilpaillut ja rakastunut pohjoisessa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

"Mi­nul­la on sel­lai­nen olo kuin tulisin kotiin" – ­Ru­ka­kes­kus-kon­ser­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä on har­joi­tel­lut, kil­pail­lut ja ra­kas­tu­nut poh­joi­ses­sa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Rotterdamista ensimmäinen tilauslentosarja Kuusamoon ja Kittilään – lennot kestävät maaliskuulle

Rot­ter­da­mis­ta en­sim­mäi­nen ti­laus­len­to­sar­ja Kuu­sa­moon ja Kit­ti­lään – lennot kes­tä­vät maa­lis­kuul­le

02.01.2023 17:44 1
Tilaajille
Kuusamoon halutaan uusi sotahistoriakohde – matkailijat ja koululaiset käyvät niissä yhä enemmän

Kuu­sa­moon ha­lu­taan uusi so­ta­his­to­ria­koh­de – ­mat­kai­li­jat ja kou­lu­lai­set käyvät niissä yhä enemmän

23.11.2022 11:00
Tilaajille
Hautajärven luontokeskukseen tulossa kotasauna, Basecamp Oulangassa taas keksittiin uusi hittituote – "110-prosenttista matkailuyrittäjän elämää", kuvailee yrittäjä Kalle Koskinen ensimmäistä kesää

Hau­ta­jär­ven luon­to­kes­kuk­seen tulossa ko­ta­sau­na, Ba­se­camp Ou­lan­gas­sa taas kek­sit­tiin uusi hit­ti­tuo­te – "110-pro­sent­tis­ta mat­kai­lu­yrit­tä­jän elä­mää", ku­vai­lee yrit­tä­jä Kalle Kos­ki­nen en­sim­mäis­tä kesää

23.10.2022 17:00 1
Tilaajille
Yksinkertaisuus Kuusamon mökillä on luksusta Ainon perheelle – 50 vuotta sitten rakennettu mökki seisoo hulppeiden huviloiden keskellä, mutta Ainon suvun mökillä on kantovesi, huussi ja pihasauna: "Tämä on minulle yksi rakkaimmista paikoista"

Yk­sin­ker­tai­suus Kuu­sa­mon mökillä on luk­sus­ta Ainon per­heel­le – 50 vuotta sitten ra­ken­net­tu mökki seisoo hulp­pei­den hu­vi­loi­den kes­kel­lä, mutta Ainon suvun mökillä on kan­to­ve­si, huussi ja pi­ha­sau­na: "Tämä on minulle yksi rak­kaim­mis­ta pai­kois­ta"

21.10.2022 16:57 2
Tilaajille
Vuosseli uudistuu kahdella miljoonalla, Valtavaara Chalets saatanee ennakkomarkkinointiin keväällä – Lue, mitä muuta uutta alueelle on luvassa

Vuos­se­li uu­dis­tuu kah­del­la mil­joo­nal­la, Val­ta­vaa­ra Chalets saa­ta­nee en­nak­ko­mark­ki­noin­tiin ke­vääl­lä – Lue, mitä muuta uutta alueel­le on luvassa

26.09.2022 04:00
Tilaajille
Leena Harkimo ihastui Virkkulan kouluun ensi näkemältä – nyt majoituspaikka on valmis, ja suunnitelmia Kuusamoon on lisääkin: "Rukatunturin tämän kulman kokonaiskehittäminen on vahvasti agendalla"

Leena Harkimo ihastui Virk­ku­lan kouluun ensi nä­ke­mäl­tä – nyt ma­joi­tus­paik­ka on valmis, ja suun­ni­tel­mia Kuu­sa­moon on li­sää­kin: "Ru­ka­tun­tu­rin tämän kulman ko­ko­nais­ke­hit­tä­mi­nen on vah­vas­ti agen­dal­la"

09.09.2022 16:30 1
Tilaajille
Minna ja Tomas tuovat italialaisia makuja Rukalle – ravintola on parin toinen: "Tämä on Urban Owlin italialainen pikkuserkku, se rennompi rinnepöllö"

Minna ja Tomas tuovat ita­lia­lai­sia makuja Rukalle – ra­vin­to­la on parin toinen: "Tämä on Urban Owlin ita­lia­lai­nen pik­ku­serk­ku, se ren­nom­pi rin­ne­pöl­lö"

08.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Kuusamo jälleen valmiina ennätysten kesään – kapasiteettia lisätty ohjelmissa ja palveluissa: "Kapasiteetin nousu on yli kymmenen prosenttia molemmissa"

Kuusamo jälleen val­mii­na en­nä­tys­ten kesään – ka­pa­si­teet­tia lisätty oh­jel­mis­sa ja pal­ve­luis­sa: "Ka­pa­si­tee­tin nousu on yli kym­me­nen pro­sent­tia mo­lem­mis­sa"

12.06.2022 17:00
Tilaajille
Kalle laittaa pari miljoonaa Basecampiin ja Hautajärven luontokeskukseen: “Laitan tähän nyt kaikki paukut” – Lue jutusta, miten Koskinen aikoo uudistaa paikkoja

Kalle laittaa pari mil­joo­naa Ba­se­cam­piin ja Hau­ta­jär­ven luon­to­kes­kuk­seen: “Laitan tähän nyt kaikki paukut” – Lue ju­tus­ta, miten Kos­ki­nen aikoo uu­dis­taa paik­ko­ja

10.06.2022 04:00 2
Tilaajille
Jeppe Rontti vaihtoi kaukomaat Rukaan – nyt hän vuokraa pyöriä ja etsii kuvauspaikkoja Kuusamosta: JVG:n hittibiisin videolla on niistä kolme

Jeppe Rontti vaihtoi kau­ko­maat Rukaan – nyt hän vuokraa pyöriä ja etsii ku­vaus­paik­ko­ja Kuu­sa­mos­ta: JVG:n hit­ti­bii­sin vi­deol­la on niistä kolme

05.06.2022 04:00
Tilaajille
1970-luvulla tässä oli suosittu leirintäalue, nyt siihen kohoaa toiminnallinen kesäkeskus – Puuhaajana on Suomen suurimmaksi koskenlaskuyritykseksi itseään tituleeraava Stella Polaris Adventures

1970-lu­vul­la tässä oli suo­sit­tu lei­rin­täa­lue, nyt siihen kohoaa toi­min­nal­li­nen ke­sä­kes­kus – Puu­haa­ja­na on Suomen suu­rim­mak­si kos­ken­las­ku­yri­tyk­sek­si itseään ti­tu­lee­raa­va Stella Polaris Ad­ven­tu­res

17.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Tästä jatkossa Pienelle Karhunkierrokselle – Myllykoskelle saadaan puolestaan uusi silta

Tästä jat­kos­sa Pie­nel­le Kar­hun­kier­rok­sel­le – Myl­ly­kos­kel­le saadaan puo­les­taan uusi silta

15.05.2022 17:00
Tilaajille
Rukalle on tultu nauttimaan yhdessäolosta ja upeasta säästä – "Tämä on omanlaistaan luksusta"

Rukalle on tultu naut­ti­maan yh­des­sä­olos­ta ja upeasta säästä – "Tämä on oman­lais­taan luk­sus­ta"

16.04.2022 04:00 1
Tilaajille
Helikopterilennot Rukalla ovat aiheuttaneet kaksi valitusta hallinto-oikeuteen – ProCopter vähentää lentomääriä alkavalla kevätkaudella

He­li­kop­te­ri­len­not Rukalla ovat ai­heut­ta­neet kaksi va­li­tus­ta hal­lin­to-oi­keu­teen – Pro­Cop­ter vä­hen­tää len­to­mää­riä al­ka­val­la ke­vät­kau­del­la

14.02.2022 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: "Vahva veikkaukseni on, että kotimaiset, minä muiden mukana, suuntaamme etelän lämpöön välittömästi, kun varmuus menon ja paluun mahdollisuudesta tulee"
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: "Vahva veik­kauk­se­ni on, että ko­ti­mai­set, minä muiden mukana, suun­taam­me etelän lämpöön vä­lit­tö­mäs­ti, kun varmuus menon ja paluun mah­dol­li­suu­des­ta tulee"

31.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Syötteen yrittäjillä varauskirjat taas täynnä – ulkomaalaiset turistit ovat elintärkeitä ohjelmapalveluyrityksille, toiveissa koronatilanteen vakiintuminen

Syöt­teen yrit­tä­jil­lä va­raus­kir­jat taas täynnä – ul­ko­maa­lai­set tu­ris­tit ovat elin­tär­kei­tä oh­jel­ma­pal­ve­luy­ri­tyk­sil­le, toi­veis­sa ko­ro­na­ti­lan­teen va­kiin­tu­mi­nen

02.01.2022 15:00
Tilaajille