Ravintolat
Ihku avaa tänään karaokebaarin Rukalla – Somessa raivostuttiin, ravintolasta puolustaudutaan:  "Ei täällä mitään bileitä tänään ole"

Ihku avaa tänään ka­rao­ke­baa­rin Rukalla – Somessa rai­vos­tut­tiin, ra­vin­to­las­ta puo­lus­tau­du­taan: "Ei täällä mitään bileitä tänään ole"

11.12.2020 14:16 2
Tilaajille
"Järjetön suositus", sanoo Roy Clubin Eila Henttunen – leviläinen ravintoloitsija laittaisi yökerhon ovet säppiin heti

"Jär­je­tön suo­si­tus", sanoo Roy Clubin Eila Hent­tu­nen – le­vi­läi­nen ra­vin­to­loit­si­ja lait­tai­si yö­ker­hon ovet säppiin heti

02.12.2020 15:30
Tilaajille
Ravintoloiden anniskelu olisi hyvä lopettaa koko Lapissa jo kello 22, suosittaa Lapin matkailuelinkeinon liitto

Ra­vin­to­loi­den an­nis­ke­lu olisi hyvä lo­pet­taa koko Lapissa jo kello 22, suo­sit­taa Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non liitto

01.12.2020 18:04
Tilaajille
Päätös ravintolasta Rukalla syntyi kahdessa päivässä – Minna ja Tomas laajensivat heti ruoan kotiinkuljetukseen: "Olemme isoissa asioissa yleensä aika nopeita"

Päätös ra­vin­to­las­ta Rukalla syntyi kah­des­sa päi­väs­sä – Minna ja Tomas laa­jen­si­vat heti ruoan ko­tiin­kul­je­tuk­seen: "Olemme isoissa asiois­sa yleensä aika no­pei­ta"

30.11.2020 04:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ravintoloita tarkastettiin asiakkaiden koronaturvallisuudesta – viranomaiselta kiitosta

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ra­vin­to­loi­ta tar­kas­tet­tiin asiak­kai­den ko­ro­na­tur­val­li­suu­des­ta – vi­ran­omai­sel­ta kii­tos­ta

27.11.2020 13:00
Pikkujouluille myydään nyt vaihtoehtoja, mutta riittääkö kysyntää? – Ulkona, etänä tai pienellä porukalla isossa pöydässä

Pik­ku­jou­luil­le myydään nyt vaih­toeh­to­ja, mutta riit­tää­kö ky­syn­tää? – Ulkona, etänä tai pie­nel­lä po­ru­kal­la isossa pöy­däs­sä

17.11.2020 07:00
Tilaajille
Kausityöntekijöitä palkataan Lappiin vain murto-osa tavallisesta – Ravintoloihin tarvitaan yhä lisää työvoimaa, mutta lyhyemmäksi aikaa kuin ennen

Kau­si­työn­te­ki­jöi­tä pal­ka­taan Lappiin vain mur­to-osa ta­val­li­ses­ta – Ra­vin­to­loi­hin tar­vi­taan yhä lisää työ­voi­maa, mutta ly­hyem­mäk­si aikaa kuin ennen

13.11.2020 19:41
Tilaajille
Ravintolat toivovat alueellisia ohjeita – Lounaspuoli toimii normaalisti, yöelämä hiljentyi keskustan ravintoloissa

Ra­vin­to­lat toi­vo­vat alueel­li­sia ohjeita – Lou­nas­puo­li toimii nor­maa­lis­ti, yöelämä hil­jen­tyi kes­kus­tan ra­vin­to­lois­sa

26.10.2020 14:00
Tilaajille
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan? Ravintoloiden erilaiset rajoitukset saatiin vihdoinkin voimaan

Parempi myöhään kuin ei mil­loin­kaan? Ra­vin­to­loi­den eri­lai­set ra­joi­tuk­set saatiin vih­doin­kin voimaan

21.10.2020 04:00
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle – tiukimmat rajoitukset kohdistuvat anniskelubaareihin ja yökerhoihin

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta: Huol­to­ase­mien kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat voi­si­vat jäädä ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le – tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set koh­dis­tu­vat an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja yö­ker­hoi­hin

20.10.2020 16:00

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala kokee ole­van­sa kuilun par­taal­la ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuoksi – "Ra­joi­tuk­set mer­kit­se­vät kylmää syksyä ja hyy­tä­vää talvea"

01.10.2020 08:55
Hallitus linjasi: Ravintoloiden ovet säppiin yhdeltä yöllä ja viinatarjoilu loppuu puoliltaöin – epidemian kiihtymisvaiheessa tätä tiukemmat rajoitukset

Hal­li­tus lin­ja­si: Ra­vin­to­loi­den ovet säppiin yhdeltä yöllä ja vii­na­tar­joi­lu loppuu puo­lil­ta­öin – epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa tätä tiu­kem­mat ra­joi­tuk­set

30.09.2020 08:50
"Hyvää, kaunista ja ennen kaikkea paikallista" – Ravintola Talonpöytä muuttaa syyskuussa Hotkun tiloihin ja avaa À la carte -ravintolan: mukana auttamassa TV:stä tuttu Aleksi Herlevi

"Hyvää, kau­nis­ta ja ennen kaikkea pai­kal­lis­ta" – Ra­vin­to­la Ta­lon­pöy­tä muuttaa syys­kuus­sa Hotkun ti­loi­hin ja avaa À la carte -ra­vin­to­lan: mukana aut­ta­mas­sa TV:stä tuttu Aleksi Herlevi

26.08.2020 11:00
Tilaajille
Oivangin matkailukeskuksessa järjestetään yritystreffit: "Juuri tällainen kohtaaminen on ollut toiveena"

Oi­van­gin mat­kai­lu­kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään yri­tyst­ref­fit: "Juuri täl­lai­nen koh­taa­mi­nen on ollut toi­vee­na"

15.08.2020 17:00
Tilaajille
Pitkiä jonoja, Kitkan viisaita ja ilotyttöjäkin – Tällainen oli menneiden vuosikymmenten ravintolakulttuuri Kuusamossa

Pitkiä jonoja, Kitkan vii­sai­ta ja ilo­tyt­tö­jä­kin – Täl­lai­nen oli men­nei­den vuo­si­kym­men­ten ra­vin­to­la­kult­tuu­ri Kuu­sa­mos­sa

20.06.2020 04:00
Tilaajille
Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin – 13. heinäkuuta alkaen ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat

Hal­li­tus linjasi lie­ven­nyk­sis­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin, ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­taan ja vie­rai­lu­käy­tän­töi­hin – 13. hei­nä­kuu­ta alkaen ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set pois­tu­vat

17.06.2020 20:32
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Suomen matkailu- ja ravintola-alan kilpailukyvystä huolehdittava – ravintola- ja kokoontumisrajoitukset purettava heti

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Suomen mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan kil­pai­lu­ky­vys­tä huo­leh­dit­ta­va – ra­vin­to­la- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pu­ret­ta­va heti

11.06.2020 16:18
Hotkuun avataan syksyllä uusi ravintola - tulossa kuusamolaisten yhteinen olohuone

Hotkuun avataan syk­syl­lä uusi ra­vin­to­la - tulossa kuu­sa­mo­lais­ten yh­tei­nen olo­huo­ne

05.06.2020 04:00
Tilaajille
Ravintolat ja kahvilat avaavat ovensa – Koillismaan yrittäjät avaavat innoissaan kahden kuukauden hiljaiselon jälkeen, mutta yksi asia kismittää osaa yrittäjistä

Ra­vin­to­lat ja kah­vi­lat avaavat ovensa – Koil­lis­maan yrit­tä­jät avaavat in­nois­saan kahden kuu­kau­den hil­jais­elon jäl­keen, mutta yksi asia kis­mit­tää osaa yrit­tä­jis­tä

01.06.2020 04:00
Tilaajille
”Pienuus voi olla vahvuus” – Lapin Sadussa otetaan askelmerkkejä koronarajoitusten jälkeen

”Pie­nuus voi olla vah­vuus” – Lapin Sadussa otetaan as­kel­merk­ke­jä ko­ro­na­ra­joi­tus­ten jälkeen

29.05.2020 04:00
Tilaajille