Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Luonnonsuojelu
Kitkajoen rannalle Nokian maille perustettiin uusi luonnonsuojelualue – tältä siellä näyttää

Kit­ka­joen ran­nal­le Nokian maille pe­rus­tet­tiin uusi luon­non­suo­je­lu­alue – tältä siellä näyttää

22.11.2023 11:20 2
Tilaajille
Mitkä – ja missä – ovat mittasuhteet, kun huolestutaan luonnosta? Kumpi on pienempi paha: avohakkuu vai peilimökki?
Kolumni

Mitkä – ja missä – ovat mit­ta­suh­teet, kun huo­les­tu­taan luon­nos­ta? Kumpi on pie­nem­pi paha: avo­hak­kuu vai pei­li­mök­ki?

13.11.2023 04:00 7
Tilaajille
Greenpeacessa suututtiin Pölkyn leimikosta Sallassa – "Päätös hakkuusta tehdään sen jälkeen, kun alueella suoritetut luontokartoitukset valmistuvat"

Green­pea­ces­sa suu­tut­tiin Pölkyn lei­mi­kos­ta Sal­las­sa – "­Pää­tös hak­kuus­ta tehdään sen jäl­keen, kun alueel­la suo­ri­te­tut luon­to­kar­toi­tuk­set val­mis­tu­vat"

22.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Moottorikelkoilla ei ole palaamista Iivaaran huipulle – hiihtoreitti vaaralle sen sijaan on avattu ja odottaa ladun ylläpitäjää

Moot­to­ri­kel­koil­la ei ole pa­laa­mis­ta Ii­vaa­ran hui­pul­le – hiih­to­reit­ti vaa­ral­le sen sijaan on avattu ja odottaa ladun yl­lä­pi­tä­jää

17.10.2023 16:40 1
Tilaajille
Suomen metsäkeskus myöntää kemera-tukia vielä syyskuun ajan – tukien käyttö sekä metsänhoitotyöt ovat lisääntyneet selvästi viime vuodesta

Suomen met­sä­kes­kus myöntää ke­me­ra-tu­kia vielä syys­kuun ajan – tukien käyttö sekä met­sän­hoi­to­työt ovat li­sään­ty­neet sel­väs­ti viime vuo­des­ta

19.09.2023 04:00
Tilaajille
”Kiitän häntä siitä, että nämä paikat ovat ylipäätään olemassa” – Reino Rinteen teot ja sanat ovat merkityksellisempiä kuin koskaan

”Kiitän häntä siitä, että nämä paikat ovat yli­pää­tään ole­mas­sa” – Reino Rinteen teot ja sanat ovat mer­ki­tyk­sel­li­sem­piä kuin koskaan

17.07.2023 04:00 3
Tilaajille
Vapaa Kiutaköngäs sykähdyttää – Reino Rinteen elämäntyötä on hyvä tuoda esille nyt ja tulevaisuudessa
Pääkirjoitus

Vapaa Kiu­ta­kön­gäs sy­käh­dyt­tää – Reino Rinteen elä­män­työ­tä on hyvä tuoda esille nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa

14.07.2023 04:00
Tilaajille
Vimma Iijoen suojeluun näkyi paikallislehdissä – Keskustelu Iijokiseudun ja Koillissanomien mielipidepalstoilla vaikutti Iijoen koskien suojeluun

Vimma Iijoen suo­je­luun näkyi pai­kal­lis­leh­dis­sä – Kes­kus­te­lu Ii­jo­ki­seu­dun ja Koil­lis­sa­no­mien mie­li­pi­de­pals­toil­la vai­kut­ti Iijoen koskien suo­je­luun

05.07.2023 08:34
Tilaajille
40 vuotta täyttävän Iijokisoudun juhlasoutu oli kivinen, mutta onnistunut– Iijokisoutu on Suomen pisimpään kestänyt luonnonsuojelutapahtuma

40 vuotta täyt­tä­vän Ii­jo­ki­sou­dun juh­la­sou­tu oli ki­vi­nen, mutta on­nis­tu­nut– Ii­jo­ki­sou­tu on Suomen pi­sim­pään kes­tä­nyt luon­non­suo­je­lu­ta­pah­tu­ma

04.07.2023 15:05
Tilaajille
Iijoki ja Kollajan allas ovat paistatelleet otsikoissa puoli vuosisataa – lopulta joen kohtalo on ollut pienestä kiinni

Iijoki ja Kol­la­jan allas ovat pais­ta­tel­leet ot­si­kois­sa puoli vuo­si­sa­taa – lopulta joen kohtalo on ollut pie­nes­tä kiinni

15.06.2023 20:46
Tilaajille
Kansainvälinen ryhmä arviointireissulla Kuusamossa – arviointi kattaa kaiken suojelualueverkostotoiminnan

Kan­sain­vä­li­nen ryhmä ar­vioin­ti­reis­sul­la Kuu­sa­mos­sa – ar­vioin­ti kattaa kaiken suo­je­lu­alue­ver­kos­to­toi­min­nan

08.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Poliisi epäilee, että Kuusamossa pelastettu Jykä-merikotka on nyt tapettu – havainnot linnun liikkeistä kiinnostavat

Poliisi epäi­lee, että Kuu­sa­mos­sa pe­las­tet­tu Jy­kä-me­ri­kot­ka on nyt tapettu – ha­vain­not linnun liik­keis­tä kiin­nos­ta­vat

09.05.2023 12:22 2
Tilaajille
Taivalvaaran kirkasta pulppuaa Iijokeen tuhansia kuutiometrejä vuorokaudessa – erikoinen luonnonvara on paikallista kriittistä infrastruktuuria, jolle kunta rakentaa varajärjestelmää

Tai­val­vaa­ran kir­kas­ta pulp­puaa Ii­jo­keen tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä vuo­ro­kau­des­sa – eri­koi­nen luon­non­va­ra on pai­kal­lis­ta kriit­tis­tä inf­rast­ruk­tuu­ria, jolle kunta ra­ken­taa va­ra­jär­jes­tel­mää

24.04.2023 04:00
Tilaajille
Kun tietoa on samalla liikaa ja liian vähän, iskee herkästi lamaannus – se ei kuitenkaan ole syy olla oppimatta uutta
Kolumni

Kun tietoa on samalla liikaa ja liian vähän, iskee her­käs­ti la­maan­nus – se ei kui­ten­kaan ole syy olla op­pi­mat­ta uutta

19.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Yksityishenkilökin voi hakea rahoitusta omaan luonnon monimuotoisuutta tukevaan projektiin – Koillismaalta ei vielä yhtään hakemusta, aika käy vähiin: "Byrokratian rattaista haku ei ainakaan ole kiinni"

Yk­si­tyis­hen­ki­lö­kin voi hakea ra­hoi­tus­ta omaan luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta tu­ke­vaan pro­jek­tiin – Koil­lis­maal­ta ei vielä yhtään ha­ke­mus­ta, aika käy vähiin: "By­rok­ra­tian rat­tais­ta haku ei ai­na­kaan ole kiinni"

13.04.2023 07:54
Tilaajille
Yhteismetsä ja ely-keskus sopimukseen Kuusamossa: "Surullisen harvinaista ikimetsää" suojellaan nyt 381 hehtaarin verran lisää

Yh­teis­met­sä ja ely-kes­kus so­pi­muk­seen Kuu­sa­mos­sa: "Su­rul­li­sen har­vi­nais­ta iki­met­sää" suo­jel­laan nyt 381 heh­taa­rin verran lisää

02.04.2023 12:00 2
Tilaajille
Luontokato ja ilmastonmuutos korostuvat metsien käytön haasteina – Metsäbiotalouden tiedepaneeli listasi neuvonsa seuraavalle hallitukselle

Luon­to­ka­to ja il­mas­ton­muu­tos ko­ros­tu­vat metsien käytön haas­tei­na – Met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­li listasi neu­von­sa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le

01.04.2023 09:05 2
Tilaajille
Jokaisen pitäisi kokea Etelä-Lapin hienoin luontokohde – Korouoma on näkemisen arvoinen kesällä ja talvella

Jo­kai­sen pitäisi kokea Ete­lä-La­pin hienoin luon­to­koh­de – Ko­rouo­ma on nä­ke­mi­sen ar­voi­nen kesällä ja tal­vel­la

12.02.2023 13:00
Tilaajille
Kitkajoen hakkuut puhuttivat helmikuussa 2013 – palaa kiistatunnelmiin vanhojen kuvien kautta

Kit­ka­joen hakkuut pu­hut­ti­vat hel­mi­kuus­sa 2013 – palaa kiis­ta­tun­nel­miin van­ho­jen kuvien kautta

06.02.2023 04:00 5
Tilaajille
Hallitus sopi yllättäen isosta suojelupaketista valtion maille, pohjoisesta suojellaan vajaat 30 000 hehtaaria  –Kuusamosta mukana Kivijärvi ja Taivalkoskelta kolme kohdetta

Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, poh­joi­ses­ta suo­jel­laan vajaat 30 000 heh­taa­ria –Kuu­sa­mos­ta mukana Ki­vi­jär­vi ja Tai­val­kos­kel­ta kolme koh­det­ta

03.02.2023 12:35 2
Tilaajille