Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusinkijoki Kuntoon ry
"Parantaa merkittävästi Kuusinkijoen tilaa kalatalouden kannalta" – Kuusamon kaupunki puoltaa hakemusta Piilijoen ja Kuusinkijoen muutostöitä mutta kehottaa tarkkuuteen

"Pa­ran­taa mer­kit­tä­väs­ti Kuu­sin­ki­joen tilaa ka­la­ta­lou­den kan­nal­ta" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki puoltaa ha­ke­mus­ta Pii­li­joen ja Kuu­sin­ki­joen muu­tos­töi­tä mutta ke­hot­taa tark­kuu­teen

28.01.2024 04:00 7
Tilaajille
Raportin mukaan Myllykosken kalatie toimi hyvin ja houkutteli nousuhaluiset Kuusingin taimenet ohi voimalan – ennallistamishankkeella halutaan saada kalakanta vahvistumaan

Ra­por­tin mukaan Myl­ly­kos­ken kalatie toimi hyvin ja hou­kut­te­li nou­su­ha­lui­set Kuu­sin­gin tai­me­net ohi voi­ma­lan – en­nal­lis­ta­mis­hank­keel­la ha­lu­taan saada ka­la­kan­ta vah­vis­tu­maan

04.01.2024 04:00 6
Tilaajille
Kuusinkijoen yhdistys saa kaupungin avustuksen, mutta mielipiteet Kuusamon kaupunginhallituksessa jakautuivat – keskustan äänet menivät tasan

Kuu­sin­ki­joen yh­dis­tys saa kau­pun­gin avus­tuk­sen, mutta mie­li­pi­teet Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa ja­kau­tui­vat – kes­kus­tan äänet menivät tasan

20.11.2023 10:15 17
Tilaajille
Kuusinkijoki-yhdistys hakee kaupungilta 76 000 euron avustusta – "On tullut yllättäviä kuluja"

Kuu­sin­ki­jo­ki-yh­dis­tys hakee kau­pun­gil­ta 76 000 euron avus­tus­ta – "On tullut yl­lät­tä­viä kuluja"

11.11.2023 12:00 39
Tilaajille
"Se on nyt sataprosenttisesti teidän hoteissa" – Myllykosken avaimet siirtyivät Koskienergialta yhdistykselle

"Se on nyt sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti teidän ho­teis­sa" – Myl­ly­kos­ken avaimet siir­tyi­vät Kos­ki­ener­gial­ta yh­dis­tyk­sel­le

02.10.2023 11:00 4
Tilaajille
”Tulevasta virkistyskalastus-retkeilyalueesta tulee Kuusamon uusi matkailunähtävyys” – Kunnostustyöt Piilijoen luonnontilaan palauttamiseksi etenevät suunnitellusti

”Tu­le­vas­ta vir­kis­tys­ka­las­tus-ret­kei­lya­luees­ta tulee Kuu­sa­mon uusi mat­kai­lu­näh­tä­vyys” – Kun­nos­tus­työt Pii­li­joen luon­non­ti­laan pa­laut­ta­mi­sek­si ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

26.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Piilijoen uoma avautuu Kuusinkijoki Kuntoon ry:n toimesta

Pii­li­joen uoma avautuu Kuu­sin­ki­jo­ki Kuntoon ry:n toi­mes­ta

26.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Myllykosken voimalaitoksen luovutus lähestyy – Ensi talven ajan Kuusinkijoki kuntoon ry:n vastuulla on säädellä voimalaitoksella veden korkeutta

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen luo­vu­tus lä­hes­tyy – Ensi talven ajan Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon ry:n vas­tuul­la on sää­del­lä voi­ma­lai­tok­sel­la veden kor­keut­ta

15.08.2023 04:00 3
Tilaajille
Onko taimenen kalastuspaine Kuusingilla kestävää ja miten istutukset onnistuvat? – joen kalankulkua luodataan ja videoidaan

Onko tai­me­nen ka­las­tus­pai­ne Kuu­sin­gil­la kes­tä­vää ja miten is­tu­tuk­set on­nis­tu­vat? – joen ka­lan­kul­kua luo­da­taan ja vi­deoi­daan

03.07.2023 04:00
Tilaajille
150 000 istutettua taimenen poikasta ja Piilijoen kunnostustalkoot – Kuusinkijoki kuntoon -hankkeessa alkoi nyt käytännön työt, joiden tulokset nähdään muutamien vuosien päästä

150 000 is­tu­tet­tua tai­me­nen poi­kas­ta ja Pii­li­joen kun­nos­tus­tal­koot – Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­kees­sa alkoi nyt käy­tän­nön työt, joiden tu­lok­set nähdään muu­ta­mien vuosien päästä

12.06.2023 04:00 2
Tilaajille
Kuusinkiin avataan vaellusreitti järvitaimenelle, säätiölle liki 30 000 euroa ympäristöbonusta hankkeeseen - "Toivottavasti tämä upea,perimältään ainutlaatuinen taimenkanta elpyy"

Kuu­sin­kiin avataan vael­lus­reit­ti jär­vi­tai­me­nel­le, sää­tiöl­le liki 30 000 euroa ym­pä­ris­tö­bo­nus­ta hank­kee­seen - "Toi­vot­ta­vas­ti tämä upea,­pe­ri­mäl­tään ai­nut­laa­tui­nen tai­men­kan­ta elpyy"

27.01.2023 18:00 7
Tilaajille
Päätoimittajalta: Kuusinkijoki kuntoon toimii hyvänä esimerkkinä muille: kun tarpeeksi haluaa, saa suuria aikaiseksi
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon toimii hyvänä esi­merk­ki­nä muille: kun tar­peek­si haluaa, saa suuria ai­kai­sek­si

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Tulossa isoja istutuksia – verkkokalastuskielto on ehdoton Kuusinkijoki kuntoon -hankkeen etenemisessä

Tulossa isoja is­tu­tuk­sia – verk­ko­ka­las­tus­kiel­to on ehdoton Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­keen ete­ne­mi­ses­sä

20.12.2022 00:27 2
Tilaajille
Suomen rikkaimpiin lukeutuva Ilkka Herlin tajusi Kuusamossa olevansa onnellinen: ”Se on loppujen lopuksi tärkeintä” – Vuoden ulkokuusamolaiseksi valittu Herlin kertoo jutussa, miksi tuki Kuusinkijoki kuntoon -hanketta isolla summalla

Suomen rik­kaim­piin lu­keu­tu­va Ilkka Herlin tajusi Kuu­sa­mos­sa ole­van­sa on­nel­li­nen: ”Se on lop­pu­jen lopuksi tär­kein­tä” – Vuoden ul­ko­kuu­sa­mo­lai­sek­si valittu Herlin kertoo ju­tus­sa, miksi tuki Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -han­ket­ta isolla sum­mal­la

15.12.2022 20:00 1
Tilaajille
Kuusinkijoki kuntoon sai hankittua rahoituksen voimalaitoksen ostoon – Näin Matti Aikio keräsi lähes 4 miljoonaa puolentoista vuoden aikana: "Oli ihan järkyttävä idea edes lähteä tähän"

Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon sai han­kit­tua ra­hoi­tuk­sen voi­ma­lai­tok­sen ostoon – Näin Matti Aikio keräsi lähes 4 mil­joo­naa puo­len­tois­ta vuoden aikana: "Oli ihan jär­kyt­tä­vä idea edes lähteä tähän"

15.12.2022 15:01 10
Tilaajille
Kuusinkijoen vapauttamiseen kerättävästä potista uupuu vielä 750 000 euroa – aikaa on tämän vuoden loppuun

Kuu­sin­ki­joen va­paut­ta­mi­seen ke­rät­tä­väs­tä potista uupuu vielä 750 000 euroa – aikaa on tämän vuoden loppuun

29.08.2022 17:00 6
Tilaajille
Juhani muistaa lapsuudestaan vapaana virtaavan Kuusinkijoen ja muhkeat kalasaaliit – iloitsee nyt ennallistamisen edistymisestä: ” Vapaana virtaavat puhtaat vedet ovat merkittäviä virkistyskohteita”

Juhani muistaa lap­suu­des­taan vapaana vir­taa­van Kuu­sin­ki­joen ja muhkeat ka­la­saa­liit – iloit­see nyt en­nal­lis­ta­mi­sen edis­ty­mi­ses­tä: ” Vapaana vir­taa­vat puhtaat vedet ovat mer­kit­tä­viä vir­kis­tys­koh­tei­ta”

01.06.2022 04:00
Tilaajille
Luonnonperintösäätiö liittyy mukaan Kuusingin luonnon suojelua ajavaan hankkeeseen – "Mahdollistaa alueen rantametsien sekä vaelluskaloistaan tunnettujen virtavesien saattamisen suojelun piiriin"

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö liittyy mukaan Kuu­sin­gin luonnon suo­je­lua ajavaan hank­kee­seen – "Mah­dol­lis­taa alueen ran­ta­met­sien sekä vael­lus­ka­lois­taan tun­net­tu­jen vir­ta­ve­sien saat­ta­mi­sen suo­je­lun pii­riin"

18.01.2022 16:15 1
Tilaajille
Suomessa ainutlaatuinen Oulangan villi taimen häviää, mikäli kalastusta ei rajoiteta – Oulankajoen taimenkanta on jo lähes sukupuutossa: "Minä tahansa vuonna voi olla niin, ettei tule yhtään nousijoita"

Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­nen Ou­lan­gan villi taimen häviää, mikäli ka­las­tus­ta ei ra­joi­te­ta – Ou­lan­ka­joen tai­men­kan­ta on jo lähes su­ku­puu­tos­sa: "Minä tahansa vuonna voi olla niin, ettei tule yhtään nou­si­joi­ta"

27.12.2021 04:00 6
Tilaajille
Vesivoimalaitos uudelle omistajalle – Myllykosken vesivoimalaitos siirtyy Kuusinkijoki kuntoon -yhdistykselle, yksityistä rahoitusta tarvitaan lisää

Ve­si­voi­ma­lai­tos uudelle omis­ta­jal­le – Myl­ly­kos­ken ve­si­voi­ma­lai­tos siirtyy Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -yh­dis­tyk­sel­le, yk­si­tyis­tä ra­hoi­tus­ta tar­vi­taan lisää

01.09.2021 15:00 1
Tilaajille