Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusinkijoki kuntoon
Eduskunnan joululahjarahoja Kuusinkijoki kuntoon -hankkeelle ja Oulangan ja Hossan kansallispuistojen autiotupien peruskorjaukseen

Edus­kun­nan jou­lu­lah­ja­ra­ho­ja Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­keel­le ja Ou­lan­gan ja Hossan kan­sal­lis­puis­to­jen au­tio­tu­pien pe­rus­kor­jauk­seen

12.12.2023 11:14 2
Tilaajille
Myllykosken voimalaitoksen luovutus lähestyy – Ensi talven ajan Kuusinkijoki kuntoon ry:n vastuulla on säädellä voimalaitoksella veden korkeutta

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen luo­vu­tus lä­hes­tyy – Ensi talven ajan Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon ry:n vas­tuul­la on sää­del­lä voi­ma­lai­tok­sel­la veden kor­keut­ta

15.08.2023 04:00 3
Tilaajille
Metsä Groupin luonto-ohjelma rahoittaa 23 luonnon hoito- ja ennallistamishanketta – Kuusinkijoki kuntoon -hanke sai 30 000 euroa

Metsä Groupin luon­to-oh­jel­ma ra­hoit­taa 23 luonnon hoito- ja en­nal­lis­ta­mis­han­ket­ta – Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hanke sai 30 000 euroa

20.06.2023 12:36 1
Tilaajille
Tulossa isoja istutuksia – verkkokalastuskielto on ehdoton Kuusinkijoki kuntoon -hankkeen etenemisessä

Tulossa isoja is­tu­tuk­sia – verk­ko­ka­las­tus­kiel­to on ehdoton Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon -hank­keen ete­ne­mi­ses­sä

20.12.2022 00:27 2
Tilaajille
Kuusamo osallistumassa Kuusinki- ja Piilijoen kunnostushankkeeseen – kaupungin omarahoitusosuus hankkeen tukitasosta riippuen on maksimissaan 70 000 euroa

Kuusamo osal­lis­tu­mas­sa Kuu­sin­ki- ja Pii­li­joen kun­nos­tus­hank­kee­seen – kau­pun­gin oma­ra­hoi­tus­osuus hank­keen tu­ki­ta­sos­ta riip­puen on mak­si­mis­saan 70 000 euroa

01.11.2022 04:00 8
Tilaajille
Lukijalta: Myllykosken voimalaitos voi sähköpulan vuoksi toimia vuoden pidempään
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tos voi säh­kö­pu­lan vuoksi toimia vuoden pi­dem­pään

08.09.2022 15:30
Tilaajille
Kuusamon kaupunki avustanee Myllykosken voimalaitoksen lunastamisessa – Kaupunginhallitukselta 350 000 euron määrärahaesitys

Kuu­sa­mon kau­pun­ki avus­ta­nee Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­ses­sa – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­ta 350 000 euron mää­rä­ra­ha­esi­tys

08.06.2022 11:00 7
Tilaajille
Esitys Kuusamon kaupunginhallitukselle: kaupungilta 350 000 euroa Myllykoski-keräykseen – "Voimalaitoksen lunastaminen ja Kuusinkijoen ennallistaminen ovat Kuusamon kaupungin strategian mukaisia toimia"

Esitys Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le: kau­pun­gil­ta 350 000 euroa Myl­ly­kos­ki-ke­räyk­seen – "Voi­ma­lai­tok­sen lu­nas­ta­mi­nen ja Kuu­sin­ki­joen en­nal­lis­ta­mi­nen ovat Kuu­sa­mon kau­pun­gin stra­te­gian mu­kai­sia toimia"

19.05.2022 11:19 5
Tilaajille
Ilkka Herlin Kuusingin hankkeesta: "Lähdin mukaan, kun Aikion Matti pyysi ja näin, että tämä on hyvä hanke"

Ilkka Herlin Kuu­sin­gin hank­kees­ta: "Lähdin mukaan, kun Aikion Matti pyysi ja näin, että tämä on hyvä hanke"

08.03.2021 11:00 1
Tilaajille
Yhdistys pyrkii ostamaan voimalaitoksen, kuntalaisaloite purkaisi sen – voimayhtiö tahtoisi sekä vaelluskalojen säilyvän että energiantuotannon jatkuvan

Yh­dis­tys pyrkii os­ta­maan voi­ma­lai­tok­sen, kun­ta­lais­aloi­te pur­kai­si sen – voi­ma­yh­tiö tah­toi­si sekä vael­lus­ka­lo­jen säi­ly­vän että ener­gian­tuo­tan­non jat­ku­van

28.01.2021 04:00 1
Tilaajille