Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Metsätalous
Luke: Suomi voisi suojella 350 000 hehtaaria arvokkainta metsämaata niin, ettei se juuri vaikuttaisi hakkuisiin

Luke: Suomi voisi suo­jel­la 350 000 heh­taa­ria ar­vok­kain­ta met­sä­maa­ta niin, ettei se juuri vai­kut­tai­si hak­kui­siin

05.02.2024 17:00
Tilaajille
Kuhmon malli oli hajautetun biosähkön tuotannon varhainen esimerkki
Kolumni

Kuhmon malli oli ha­jau­te­tun bio­säh­kön tuo­tan­non var­hai­nen esi­merk­ki

29.01.2024 11:00 3
Tilaajille
"Metsistä puut korjataan energiarankana" – Kysyimme Oulun Energialta, ja selvisi, että se polttaa Kitkajokivarresta muutakin kuin latvuksia, oksia ja kantoja

"Met­sis­tä puut kor­ja­taan ener­gia­ran­ka­na" – Ky­syim­me Oulun Ener­gial­ta, ja sel­vi­si, että se polttaa Kit­ka­jo­ki­var­res­ta muu­ta­kin kuin lat­vuk­sia, oksia ja kantoja

19.12.2023 12:45 5
Tilaajille
Greenpeacessa suututtiin Pölkyn leimikosta Sallassa – "Päätös hakkuusta tehdään sen jälkeen, kun alueella suoritetut luontokartoitukset valmistuvat"

Green­pea­ces­sa suu­tut­tiin Pölkyn lei­mi­kos­ta Sal­las­sa – "­Pää­tös hak­kuus­ta tehdään sen jäl­keen, kun alueel­la suo­ri­te­tut luon­to­kar­toi­tuk­set val­mis­tu­vat"

22.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Joutoalue metsittyy helposti tai on turhan hankalaa – metsitystukea ehtii vielä hakea tämän vuoden ajan

Jou­to­alue met­sit­tyy hel­pos­ti tai on turhan han­ka­laa – met­si­tys­tu­kea ehtii vielä hakea tämän vuoden ajan

28.08.2023 11:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomi elää maa- ja metsätaloudesta – Hallituksen tavoitteena on luoda mahdollisuus kannattavalle maataloudelle
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Suomi elää maa- ja met­sä­ta­lou­des­ta – Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on luoda mah­dol­li­suus kan­nat­ta­val­le maa­ta­lou­del­le

28.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Metsien mahdollisuudet täyskäyttöön
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Metsien mah­dol­li­suu­det täys­käyt­töön

28.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Puukauppa viime vuonna kaksijakoinen Posion yhteismetsällä – jaettava ylijäämä silti ennätystasolla

Puu­kaup­pa viime vuonna kak­si­ja­koi­nen Posion yh­teis­met­säl­lä – jaet­ta­va yli­jää­mä silti en­nä­tys­ta­sol­la

09.05.2023 04:00
Tilaajille
Heikki Kallunki ja Janne Kurtti Kuusamosta valittiin Metsäliiton uuteen hallintoelimeen

Heikki Kal­lun­ki ja Janne Kurtti Kuu­sa­mos­ta va­lit­tiin Met­sä­lii­ton uuteen hal­lin­to­eli­meen

09.05.2023 04:00 1
Tilaajille
"Tuulivoiman ja metsätalouden välillä on selvä win–win-tilanne" – Kuinka paljon metsää jää voimaloiden alle? Katso jutusta, mikä on Kuusamon tuulipuistokaavojen tilanne

"Tuu­li­voi­man ja met­sä­ta­lou­den välillä on selvä win–­win-ti­lan­ne" – ­Kuin­ka paljon metsää jää voi­ma­loi­den alle? Katso ju­tus­ta, mikä on Kuu­sa­mon tuu­li­puis­to­kaa­vo­jen tilanne

23.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Elinvoimaa metsästä, edustajiston vaalit käynnissä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elin­voi­maa met­säs­tä, edus­ta­jis­ton vaalit käyn­nis­sä

13.04.2023 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ison talon Antti ja ran­nal­le jääneet

05.04.2023 17:00 3
Tilaajille
Sata vuotta sitten Lapin metsät olivat menossa pilalle – syynä oli hakkuutapa, josta löytyy yhteys tämän päivän metsäkeskusteluun

Sata vuotta sitten Lapin metsät olivat menossa pilalle – syynä oli hak­kuu­ta­pa, josta löytyy yhteys tämän päivän met­sä­kes­kus­te­luun

02.04.2023 11:00 1
Tilaajille
Luontokato ja ilmastonmuutos korostuvat metsien käytön haasteina – Metsäbiotalouden tiedepaneeli listasi neuvonsa seuraavalle hallitukselle

Luon­to­ka­to ja il­mas­ton­muu­tos ko­ros­tu­vat metsien käytön haas­tei­na – Met­sä­bio­ta­lou­den tie­de­pa­nee­li listasi neu­von­sa seu­raa­val­le hal­li­tuk­sel­le

01.04.2023 09:05 2
Tilaajille
Kuusamo kirkkaasti valtakunnan kärkisijalla hirvieläinten aiheuttamissa metsävahinkokorvauksissa – summa jopa suurempi kuin Lapin ja Keski-Suomen yhteensä

Kuusamo kirk­kaas­ti val­ta­kun­nan kär­ki­si­jal­la hir­vi­eläin­ten ai­heut­ta­mis­sa met­sä­va­hin­ko­kor­vauk­sis­sa – summa jopa suu­rem­pi kuin Lapin ja Kes­ki-Suo­men yh­teen­sä

22.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Hilla kärsii, mutta mustikka runsastuu – Soiden kuivuminen jatkuu, vaikka ojitukset olisi lopetettu

Hilla kärsii, mutta mus­tik­ka run­sas­tuu – Soiden kui­vu­mi­nen jatkuu, vaikka oji­tuk­set olisi lo­pe­tet­tu

03.03.2023 21:21
Tilaajille
Metsätalous tuhoaa liito-oravan lisääntymismetsiä – Suojelun lisääminen ja jatkuva kasvatus voisivat auttaa kantaa elpymään

Met­sä­ta­lous tuhoaa lii­to-ora­van li­sään­ty­mis­met­siä – Suo­je­lun li­sää­mi­nen ja jatkuva kas­va­tus voi­si­vat auttaa kantaa el­py­mään

12.02.2023 12:00 1
Tilaajille
Entinen pottufarmari Markku Korpua viihtyy nykyisin metsässä mukavassa ajohytissä – "Eihän nämä minun yritykset ole olleet niin suuria"

Entinen pot­tu­far­ma­ri Markku Korpua viihtyy ny­kyi­sin met­säs­sä mu­ka­vas­sa ajo­hy­tis­sä – "Eihän nämä minun yri­tyk­set ole olleet niin suuria"

20.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Ovatko ensiharvennukset laillisempia Koillismaalla mitä muualla maassa? – Posion ja Kuusamon metsäasiantuntijat ja toiminnanjohtajat vakuuttavat metsänhoidollisten tehtävien hoituvan metsälain suositusten mukaisesti

Ovatko en­si­har­ven­nuk­set lail­li­sem­pia Koil­lis­maal­la mitä muualla maassa? – Posion ja Kuu­sa­mon met­sä­asian­tun­ti­jat ja toi­min­nan­joh­ta­jat va­kuut­ta­vat met­sän­hoi­dol­lis­ten teh­tä­vien hoi­tu­van met­sä­lain suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti

16.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Metsätilamarkkinat vuonna 2022: "Kuumin kasvu rauhoittui"

Met­sä­ti­la­mark­ki­nat vuonna 2022: "Kuumin kasvu rau­hoit­tui"

08.01.2023 04:00 1
Tilaajille