Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Oulun yliopisto
Vesirutosta lannoitetta? Kuusamossa käynnissä pioneerihanke: "Vesirutto on kansallinen ongelma, olisi tosi hienoa, jos täällä saataisiin ratkaisu aikaiseksi"

Ve­si­ru­tos­ta lan­noi­tet­ta? Kuu­sa­mos­sa käyn­nis­sä pio­nee­ri­han­ke: "Ve­si­rut­to on kan­sal­li­nen on­gel­ma, olisi tosi hienoa, jos täällä saa­tai­siin rat­kai­su ai­kai­sek­si"

23.08.2023 08:33 8
Tilaajille
Oulun yliopisto lisää kyberturvallisuuden opintoja – alalle voi hakea ensi kevään yhteishaussa

Oulun yli­opis­to lisää ky­ber­tur­val­li­suu­den opin­to­ja – alalle voi hakea ensi kevään yh­teis­haus­sa

13.10.2022 08:56
Oulun yliopistossa aloitetaan kestävän kaivostoiminnan maisterikoulutus – kaksivuotinen koulutus suoritetaan kansainvälisesti

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan kes­tä­vän kai­vos­toi­min­nan mais­te­ri­kou­lu­tus – ­kak­si­vuo­ti­nen kou­lu­tus suo­ri­te­taan kan­sain­vä­li­ses­ti

02.09.2022 12:51
Jopa joka neljäs ikäihminen voi sairastaa ihosyöpää tai sen esiastetta tietämättään, paljastaa tuore pohjoissuomalainen tutkimus

Jopa joka neljäs ikä­ih­mi­nen voi sai­ras­taa iho­syö­pää tai sen esi­as­tet­ta tie­tä­mät­tään, pal­jas­taa tuore poh­jois­suo­ma­lai­nen tut­ki­mus

21.04.2022 17:19
Tiaiset voivat kertoa metsälintujen runsaudesta – Oulun yliopiston tutkija pohtii kansalaisten osallistamista linnustoseurantoihin helposti havaittavien tiaisten avulla

Tiaiset voivat kertoa met­sä­lin­tu­jen run­sau­des­ta – Oulun yli­opis­ton tutkija pohtii kan­sa­lais­ten osal­lis­ta­mis­ta lin­nus­to­seu­ran­toi­hin hel­pos­ti ha­vait­ta­vien tiais­ten avulla

06.04.2022 04:00
Tilaajille
Koronan vaikutuksia ja vatsaelinkirurgiaa – Kuusamossakin työskennellyt lääkäri Joonas Kauppila palkittiin monipuolisesta tutkimuksesta

Koronan vai­ku­tuk­sia ja vat­sa­elin­ki­rur­giaa – ­Kuu­sa­mos­sa­kin työs­ken­nel­lyt lääkäri Joonas Kaup­pi­la pal­kit­tiin mo­ni­puo­li­ses­ta tut­ki­muk­ses­ta

30.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Oulun yliopiston johtama tutkimus sai ison palkinnon – poronhoidon muuttumista tuhannen viime vuoden aikana selvitetään

Oulun yli­opis­ton johtama tut­ki­mus sai ison pal­kin­non – po­ron­hoi­don muut­tu­mis­ta tu­han­nen viime vuoden aikana sel­vi­te­tään

19.05.2021 08:45
Haku korkeakoulujen vieraskielisiin koulutuksiin alkaa torstaina – osa taidealojen hauista alkaa myös

Haku kor­kea­kou­lu­jen vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin alkaa tors­tai­na – osa tai­de­alo­jen hauista alkaa myös

05.01.2021 17:20

Oulun yli­opis­to ja Oamk pe­rus­ta­vat ai­nut­laa­tui­sen lää­ke­tie­teel­li­sen ku­van­ta­mi­sen tes­ti­la­bo­ra­to­rion – si­joi­te­taan Oysiin

21.12.2020 16:02
Oulun yliopistossa kehitetty anturi avaa uusia mahdollisuuksia robotiikassa ja proteeseissa elektroniselle iholle – ennustetaan yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmistä teknologioista

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty anturi avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia ro­bo­tii­kas­sa ja pro­tee­seis­sa elekt­ro­ni­sel­le iholle – en­nus­te­taan yhdeksi tu­le­vai­suu­den tär­keim­mis­tä tek­no­lo­giois­ta

17.12.2020 13:25
Tekoälyä ja koneoppimista hyödynnetään Oulun uudessa sairaalassa – OYS mukana isossa EU-hankkeessa

Te­ko­älyä ja ko­ne­op­pi­mis­ta hyö­dyn­ne­tään Oulun uudessa sai­raa­las­sa – OYS mukana isossa EU-hank­kees­sa

14.12.2020 12:57
Tuore tutkimus: Alzheimerin tautia sairastavien aivojen verisuonet sykkivät eri tavalla kuin terveiden aivojen – sykintäerot voivat selittää aivoplakin kertymisen

Tuore tut­ki­mus: Al­zhei­me­rin tautia sai­ras­ta­vien aivojen ve­ri­suo­net syk­ki­vät eri tavalla kuin ter­vei­den aivojen – sy­kin­tä­erot voivat se­lit­tää ai­vo­pla­kin ker­ty­mi­sen

11.12.2020 04:00
Oulun yliopistossa kehitetään pienikokoista röntgenlaitetta, jota voitaisiin käyttää esimerkiksi laskettelukeskuksissa

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­te­tään pie­ni­ko­kois­ta rönt­gen­lai­tet­ta, jota voi­tai­siin käyttää esi­mer­kik­si las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­sa

02.12.2020 13:23
Oulun yliopiston tutkimus: Kylmässä koetut sydän- ja hengitystieoireet ennustavat sairastavuutta ja kuolleisuutta

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Kyl­mäs­sä koetut sydän- ja hen­gi­tys­tie­oi­reet en­nus­ta­vat sai­ras­ta­vuut­ta ja kuol­lei­suut­ta

18.11.2020 11:40
Oulun yliopiston tutkimus: Jo kymmenen minuutin päivittäinen paikallaanolon vähentäminen edistää sydänterveyttä

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Jo kym­me­nen mi­nuu­tin päi­vit­täi­nen pai­kal­laan­olon vä­hen­tä­mi­nen edistää sy­dän­ter­veyt­tä

18.09.2020 11:15