ilmastonmuutos
Viimeisin 24 tuntia
Sateen musta päivä – latujen tekeminen sulaan maahan on jo hölmöintä hommaa
Kolumni Risto Pikkupeura

Sateen musta päivä – latujen te­ke­mi­nen sulaan maahan on jo höl­möin­tä hommaa

04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Anja Hiltunen

Lu­ki­jal­ta: Jos maa­pal­lo todella olisi satoja mil­joo­nia vuosia vanha, mie­les­tä­ni olisi mah­do­ton­ta ihan oi­keas­ti tietää niin kauan sitten ta­pah­tu­nei­ta asioita

05.11.2020 18:05 0
Osmo Bullerin kolumni: Taivalkosken ilmasto-ohjelmaa tehtäessä puhuttiin vain keinoista, ei ilmastonmuutoksessa: "Löysimme useita keinoja ja jännintä niissä on, että ne säästävät rahaa"

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Tai­val­kos­ken il­mas­to-oh­jel­maa teh­täes­sä pu­hut­tiin vain kei­nois­ta, ei il­mas­ton­muu­tok­ses­sa: "Löy­sim­me useita keinoja ja jän­nin­tä niissä on, että ne sääs­tä­vät rahaa"

26.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Kysely: Ilmastoaktiivisuus jakaa opiskelijoita – Osa ärsyyntyy ilmastohysteriasta, osa kokee jatkuvaa ilmastoahdistusta

Kysely: Il­mas­to­ak­tii­vi­suus jakaa opis­ke­li­joi­ta – Osa är­syyn­tyy il­mas­to­hys­te­rias­ta, osa kokee jat­ku­vaa il­mas­to­ah­dis­tus­ta

20.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Sade Raatikaisen kolumni: Kuusamo Summit -ilmastotapahtuma antoi toivoa: "Nyt minulla on työkaluja, joilla voin taistella ilmastonmuutosta vastaan" – Tässä vinkit muillekin
Kolumni Sade Raatikainen

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Kuusamo Summit -il­mas­to­ta­pah­tu­ma antoi toivoa: "Nyt minulla on työ­ka­lu­ja, joilla voin tais­tel­la il­mas­ton­muu­tos­ta vas­taan" – Tässä vinkit muil­le­kin

14.10.2020 09:23 0
Tilaajille
Korona pyyhkäisi suunnitelmat uusiksi, mutta nuoret sopeutuivat hyvin – lauantaina järjestettävä Kuusamo Summit 2020 -ilmastotapahtuma tiivistyy kolmeen tuntiin

Korona pyyh­käi­si suun­ni­tel­mat uu­sik­si, mutta nuoret so­peu­tui­vat hyvin – lauan­tai­na jär­jes­tet­tä­vä Kuusamo Summit 2020 -il­mas­to­ta­pah­tu­ma tii­vis­tyy kolmeen tuntiin

07.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Tutkimus: Lunta on lähes yhtä paljon kuin ennen, mutta se sataa pienemmälle alueelle – kuluvana talvena lumiraja oli jopa tuhansia kilometrejä pohjoisempana kuin keskimäärin

Tut­ki­mus: Lunta on lähes yhtä paljon kuin ennen, mutta se sataa pie­nem­mäl­le alueel­le – ku­lu­va­na talvena lu­mi­ra­ja oli jopa tu­han­sia ki­lo­met­re­jä poh­joi­sem­pa­na kuin kes­ki­mää­rin

21.05.2020 18:00 0
Myönteistä pöhinää ilmastotekoina

Myön­teis­tä pöhinää il­mas­to­te­koi­na

20.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Uusi tutkimus latoo tiskiin taas järkyttäviä tuloksia: Kylmin tammikuu uhkaa hävitä Pohjois-Suomesta kokonaan

Uusi tut­ki­mus latoo tiskiin taas jär­kyt­tä­viä tu­lok­sia: Kylmin tam­mi­kuu uhkaa hävitä Poh­jois-Suo­mes­ta ko­ko­naan

04.02.2020 10:20 0
Nuoret haluavat mediasta ratkaisuja – Ilmastonmuutos jakaa nuoret huolestuneisiin ja skeptikoihin

Nuoret ha­lua­vat me­dias­ta rat­kai­su­ja – Il­mas­ton­muu­tos jakaa nuoret huo­les­tu­nei­siin ja skep­ti­koi­hin

03.02.2020 05:00 0
Tilaajille
Ilmastoahdistusta poteneet Alatalot harkitsivat aluksi adoptiota - Toive biologisesta lapsesta oli kuitenkin voimakas: Nyt sylissä on Aino, Koillismaan vuoden ensimmäinen vauva

Il­mas­to­ah­dis­tus­ta po­te­neet Ala­ta­lot har­kit­si­vat aluksi adop­tio­ta - Toive bio­lo­gi­ses­ta lap­ses­ta oli kui­ten­kin voi­ma­kas: Nyt sylissä on Aino, Koil­lis­maan vuoden en­sim­mäi­nen vauva

31.01.2020 08:18 0
Tilaajille
”Vähän jännittää, mutta olen todella innoissani" - Koillissanomien vieraskolumnistina aloittava lukiolainen Sade Raatikainen innostuu yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, Queenin musiikista ja Mika Waltarin kirjoista

”Vähän jän­nit­tää, mutta olen todella in­nois­sa­ni" - Koil­lis­sa­no­mien vie­ras­ko­lum­nis­ti­na aloit­ta­va lu­kio­lai­nen Sade Raa­ti­kai­nen in­nos­tuu yh­teis­kun­nal­li­ses­ta vai­kut­ta­mi­ses­ta, Queenin mu­sii­kis­ta ja Mika Wal­ta­rin kir­jois­ta

29.01.2020 08:00 0
Tilaajille
Ilokaasua pääsee järvistä vähemmän talvella – jäättömän ajan kasvu lisää järvien ilmastopäästöjä

Ilo­kaa­sua pääsee jär­vis­tä vä­hem­män tal­vel­la – jäät­tö­män ajan kasvu lisää järvien il­mas­to­pääs­tö­jä

19.01.2020 00:30 0
Valtion virastojen hankintojen jalanjälki syyniin  - Tutkija: "Maailmanlaajuisesti ainutkertaista"

Valtion vi­ras­to­jen han­kin­to­jen ja­lan­jäl­ki syyniin - Tut­ki­ja: "Maail­man­laa­jui­ses­ti ai­nut­ker­tais­ta"

15.01.2020 05:00 0
Alkutalvi on ollut paikoin jopa 10 astetta normaalia lämpimämpi: "Tyypillisiä lukemia huhtikuun puolivälissä"

Al­ku­tal­vi on ollut paikoin jopa 10 astetta nor­maa­lia läm­pi­mäm­pi: "Tyy­pil­li­siä lukemia huh­ti­kuun puo­li­vä­lis­sä"

14.01.2020 05:00 0
Tilaajille
Pakkasennätys paukkui vielä tunti sitten Oulangalla – oliko se siinä?

Pak­kas­en­nä­tys paukkui vielä tunti sitten Ou­lan­gal­la – oliko se siinä?

21.01.2019 12:41 0
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: On hyvä, että po­lii­ti­kot tais­te­le­vat il­mas­ton puo­les­ta – Suo­mes­sa näyttää kui­ten­kin mopo kar­kaa­van käsistä

22.11.2018 20:00 0
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Jos Kuusamo haluaa olla oikea luon­to­kau­pun­ki, pitää kou­luis­sa siirtyä kas­vis­ruo­kaan ja ottaa mallia Iistä

12.09.2018 10:28 0
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kat­soin, kun Suomen poh­joi­sin tammi kuoli – mutta olisiko ter­hol­la jo mah­dol­li­suuk­sia?

14.08.2018 09:00 0
Lukijalta: Taistelua tuulimyllyjä vastaan ja puolesta – "Miten maisemahaitta ilmastonmuutoksen torjunnan edelle?"
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lua tuu­li­myl­ly­jä vastaan ja puo­les­ta – "Miten mai­se­ma­hait­ta il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan edel­le?"

13.12.2017 11:45 0