Ilmastonmuutos
Ilmastopaneeli: Hakkuiden lisäämistä ei voi perustella ilmastosyillä, koska lisähakkuut johtaisivat hiilinielun menetykseen

Il­mas­to­pa­nee­li: Hak­kui­den li­sää­mis­tä ei voi pe­rus­tel­la il­mas­to­syil­lä, koska li­sä­hak­kuut joh­tai­si­vat hii­li­nie­lun me­ne­tyk­seen

12.05.2022 07:08 1
Tilaajille
Instagramin kauniista kuvista saa väärän käsityksen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epärealistisen koskematonta luontoa ja uhanalaisia eläimiä, koska algoritmi suosii kiiltokuvia

Ins­tag­ra­min kau­niis­ta kuvista saa väärän kä­si­tyk­sen Suomen luonnon tilasta – Some on täynnä epä­rea­lis­ti­sen kos­ke­ma­ton­ta luontoa ja uhan­alai­sia eläi­miä, koska al­go­rit­mi suosii kiil­to­ku­via

17.04.2022 12:00 2
Tilaajille
"Aavasaksalta Utsjoelle ja Pallakselta Posiolle" – Antti Haataja jäljittää geologi Erkki Mikkolan 1920-luvulla ikuistamien maisemien kuvauspaikkoja.

"Aa­va­sak­sal­ta Uts­joel­le ja Pal­lak­sel­ta Po­siol­le" – Antti Haataja jäl­jit­tää geologi Erkki Mik­ko­lan 1920-lu­vul­la ikuis­ta­mien mai­se­mien ku­vaus­paik­ko­ja.

23.03.2022 11:00
Tilaajille
Pohjoisten purojen vedet tummuvat, mutta miksi? Taustalla on neljä tunnettua syytä, joita mallinnetaan myös Oulangalla

Poh­jois­ten purojen vedet tum­mu­vat, mutta miksi? Taus­tal­la on neljä tun­net­tua syytä, joita mal­lin­ne­taan myös Ou­lan­gal­la

27.02.2022 19:00
Tilaajille
Tutkimus: Pohjoisen havumetsissä syntyvät hiukkaset vaikuttavat pilviin ja lieventävät ilmastonmuutosta

Tut­ki­mus: Poh­joi­sen ha­vu­met­sis­sä syn­ty­vät hiuk­ka­set vai­kut­ta­vat pilviin ja lie­ven­tä­vät il­mas­ton­muu­tos­ta

19.01.2022 16:17
Tilaajille
Pienilläkin sijoituksilla on väliä ilmastonmuutoksessa – varallisuutta hoitavat pankit kirittävät nyt yrityksiä muutokseen

Pie­nil­lä­kin si­joi­tuk­sil­la on väliä il­mas­ton­muu­tok­ses­sa – va­ral­li­suut­ta hoi­ta­vat pankit ki­rit­tä­vät nyt yri­tyk­siä muu­tok­seen

15.11.2021 19:30
Tilaajille
"Ilmastokriisin tässä vaiheessa ei ole aikaa odottaa vuosikymmeniä metsän kasvua", perustelee Greenpeacen apulasmaajohtaja Juha Aromaa avohakkuiden vastustamista

"Il­mas­tok­rii­sin tässä vai­hees­sa ei ole aikaa odottaa vuo­si­kym­me­niä metsän kas­vua", pe­rus­te­lee Green­pea­cen apu­las­maa­joh­ta­ja Juha Aromaa avo­hak­kui­den vas­tus­ta­mis­ta

29.10.2021 08:46
Tilaajille
Lukijalta: Onko vihreät poliittinen puolue vai uskonnollinen liike?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko vihreät po­liit­ti­nen puolue vai us­kon­nol­li­nen liike?

19.10.2021 18:41 2
Tilaajille
Talvi lyhenee kuukaudella – näin Suomen ilmastopaneelin raportti ennustaa vuodenaikojen muuttuvan Pohjois-Suomessa

Talvi lyhenee kuu­kau­del­la – näin Suomen il­mas­to­pa­nee­lin ra­port­ti en­nus­taa vuo­den­ai­ko­jen muut­tu­van Poh­jois-Suo­mes­sa

23.09.2021 16:58
Tilaajille
Lapin liiton hallituksen uusi puheenjohtaja Katri Kulmuni: Lapin saatava kuuluviin oma näkemyksensä ilmastonmuutoksesta

Lapin liiton hal­li­tuk­sen uusi pu­heen­joh­ta­ja Katri Kul­mu­ni: Lapin saatava kuu­lu­viin oma nä­ke­myk­sen­sä il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

23.09.2021 16:50
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: On trendikästä pyrkiä pelastamaan maailma kasvissyönnillä – minäkin olen ottanut askeleita pätkävegetaristin
Kolumni

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: On tren­di­käs­tä pyrkiä pe­las­ta­maan maailma kas­vis­syön­nil­lä – minäkin olen ottanut as­ke­lei­ta pät­kä­ve­ge­ta­ris­tin

22.09.2021 04:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Tytti Tuppuraisen kolumni: Ilmastonmuutosta torjuttava kiireesti
Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Il­mas­ton­muu­tos­ta tor­jut­ta­va kii­rees­ti

11.08.2021 11:00 2
Tilaajille
EU:n uusi metsästrategia määrittelee metsäalan tulevaisuuden suuntaviivat, mutta Suomi haluaa pitää poliittisen päätösvallan jatkossakin itse – "Pohjois-Pohjanmaata on turha verrata Etelä-Eurooppaan"

EU:n uusi met­sä­stra­te­gia mää­rit­te­lee met­sä­alan tu­le­vai­suu­den suun­ta­vii­vat, mutta Suomi haluaa pitää po­liit­ti­sen pää­tös­val­lan jat­kos­sa­kin itse – "Poh­jois-Poh­jan­maa­ta on turha verrata Ete­lä-Eu­roop­paan"

25.07.2021 12:00
Tilaajille
Tekohengitän Astralla loppuun asti  –  sähköautot ovat väistämättä täällä, mutta tulen silti ikävöimään ensiautoani
Kolumni

Te­ko­hen­gi­tän Ast­ral­la loppuun asti  – säh­kö­au­tot ovat väis­tä­mät­tä täällä, mutta tulen silti ikä­vöi­mään en­si­au­toa­ni

09.07.2021 15:00
Tilaajille
Ilmastonmuutos ei voi tulla enää kenellekään yllätyksenä – somessa käytävä keskustelu jaksaa silti hämmentää: "Jotkut ihmiset eivät usko todisteita, vaikka sellaiset toisi naaman eteen"
Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos ei voi tulla enää ke­nel­le­kään yl­lä­tyk­se­nä – somessa käytävä kes­kus­te­lu jaksaa silti häm­men­tää: "Jotkut ihmiset eivät usko to­dis­tei­ta, vaikka sel­lai­set toisi naaman eteen"

07.07.2021 04:00 9
Myrsky muistutti ilmasto-ongelmista  – globaali ongelma tuntuu suuremmalta, kun sen seuraukset tulevat omaan näköpiiriin
Kolumni

Myrsky muis­tut­ti il­mas­to-on­gel­mis­ta  – glo­baa­li ongelma tuntuu suu­rem­mal­ta, kun sen seu­rauk­set tulevat omaan nä­kö­pii­riin

28.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Glo­baa­li­muu­tok­sien ai­ka­kau­del­la on vaa­lit­ta­va puh­das­ta ruo­ka­tuo­tan­toa

30.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Mainostoimiston mukaan Salla oli Twitterin mainituin paikkakunta kolmen viikon ajan – Nyt näyttävä kampanja palkittiin kansainvälisessä alan kilpailussa

Mai­nos­toi­mis­ton mukaan Salla oli Twit­te­rin mai­ni­tuin paik­ka­kun­ta kolmen viikon ajan – Nyt näyt­tä­vä kam­pan­ja pal­kit­tiin kan­sain­vä­li­ses­sä alan kil­pai­lus­sa

29.05.2021 16:50
Tilaajille
Nuorille tietoisuutta ilmastonmuutoksesta – Posion lukio vastaanotti aihetta käsittelevän teoksen

Nuo­ril­le tie­toi­suut­ta il­mas­ton­muu­tok­ses­ta – Posion lukio vas­taan­ot­ti aihetta kä­sit­te­le­vän teoksen

27.05.2021 15:33
Tilaajille
Enni Rukajärvelle kuntavaalien tärkein teema on ilmastonmuutoksen torjuminen – "Vaikka talvien menettäminen on iso asia itselle, voi se olla pieni murhe muiden katastrofien keskellä"

Enni Ru­ka­jär­vel­le kun­ta­vaa­lien tärkein teema on il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen – "Vaikka talvien me­net­tä­mi­nen on iso asia it­sel­le, voi se olla pieni murhe muiden ka­tast­ro­fien kes­kel­lä"

19.05.2021 11:58 1
Tilaajille