tulvat
Sään lämpeneminen lisää tulvariskiä pääsiäisviikolla – Pohjois-Pohjanmaan joissa tulvahuippua saadaan vielä odottaa

Sään läm­pe­ne­mi­nen lisää tul­va­ris­kiä pää­siäis­vii­kol­la – Poh­jois-Poh­jan­maan joissa tul­va­huip­pua saadaan vielä odottaa

25.03.2021 14:20
"Luontohan tätä touhua lähes täysin määrää" – jokien syystulvat huippulukemissa, voimayhtiökin odottaa pakkasia hillitsemään Iijokea

"Luon­to­han tätä touhua lähes täysin määrää" – jokien syys­tul­vat huip­pu­lu­ke­mis­sa, voi­ma­yh­tiö­kin odottaa pak­ka­sia hil­lit­se­mään Iijokea

05.11.2020 15:50
Tilaajille
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15
Leenan Koskituvan eteinen hörppäsi vettä, yrittäjä avaa silti juhannukseksi – järvien pinnat hitaassa laskussa, joet Kitkajokea lukuunottamatta palanneet uomiinsa

Leenan Kos­ki­tu­van eteinen hörp­pä­si vettä, yrit­tä­jä avaa silti ju­han­nuk­sek­si – järvien pinnat hi­taas­sa las­kus­sa, joet Kit­ka­jo­kea lu­kuu­not­ta­mat­ta pa­lan­neet uo­miin­sa

13.06.2020 10:51
Tilaajille
Lapin tulvat ovat ohi ja vedenkorkeudet laskussa – Laajamittaisen varautumisen ansiosta tulvavahingot jäivät vähäisiksi

Lapin tulvat ovat ohi ja ve­den­kor­keu­det las­kus­sa – Laa­ja­mit­tai­sen va­rau­tu­mi­sen an­sios­ta tul­va­va­hin­got jäivät vä­häi­sik­si

12.06.2020 16:38
Tilaajille
Kuusamon sateilla ei suurta vaikutusta tulviin – vedet tulossa alaspäin

Kuu­sa­mon sa­teil­la ei suurta vai­ku­tus­ta tulviin – vedet tulossa alas­päin

06.06.2020 04:01
Tilaajille
Oulangalle järjestetään tulvalaskuja

Ou­lan­gal­le jär­jes­te­tään tul­va­las­ku­ja

01.06.2020 14:49
Tilaajille
Koivikot veden vallassa - katso video Iijoen tulvasta valtatie 20 varrelta Pudasjärveltä

Koi­vi­kot veden val­las­sa - katso video Iijoen tul­vas­ta val­ta­tie 20 var­rel­ta Pu­das­jär­vel­tä

27.05.2020 08:22
Tilaajille
Ennätystulva voi kastella taloja Kuusamo-, Muo-, ja Joukamojärvien alueella – Maanmittauslaitoksen laatiman korkeusmallin mukaan näyttäisi, että tällä korkeudella on nyt noin 50 rakennusta vaarassa kastua

En­nä­tys­tul­va voi kas­tel­la taloja Kuu­sa­mo-, Muo-, ja Jou­ka­mo­jär­vien alueel­la – Maan­mit­taus­lai­tok­sen laa­ti­man kor­keus­mal­lin mukaan näyt­täi­si, että tällä kor­keu­del­la on nyt noin 50 ra­ken­nus­ta vaa­ras­sa kastua

27.05.2020 12:57
Tilaajille
Lapin pelastusjohtaja Aarto huolissaan yksityisten tulvaan varautumisesta : "Ihmiset haluavat ensin nähdä veden ennen kuin uskovat, että tulva tulee"

Lapin pe­las­tus­joh­ta­ja Aarto huo­lis­saan yk­si­tyis­ten tulvaan va­rau­tu­mi­ses­ta : "Ih­mi­set ha­lua­vat ensin nähdä veden ennen kuin us­ko­vat, että tulva tulee"

25.05.2020 18:27
Tilaajille
Kuusamoon ennustetaan mittaushistorian suurinta tulvaa, Iijoen vesistössäkin mahdollisuus ennätykseen – ELY: Suojaa kiinteistö ja poista irtaimisto tulvariskialueella

Kuu­sa­moon en­nus­te­taan mit­taus­his­to­rian suu­rin­ta tulvaa, Iijoen ve­sis­tös­sä­kin mah­dol­li­suus en­nä­tyk­seen – ELY: Suojaa kiin­teis­tö ja poista ir­tai­mis­to tul­va­ris­ki­alueel­la

15.05.2020 04:00
Tilaajille
Iijoen tulvahuippu siirtyy viileän sään takia toukokuun lopulle - viranomainen muistuttaa: Omaisuuden suojaaminen omistajan vastuulla

Iijoen tul­va­huip­pu siirtyy viileän sään takia tou­ko­kuun lopulle - vi­ran­omai­nen muis­tut­taa: Omai­suu­den suo­jaa­mi­nen omis­ta­jan vas­tuul­la

30.04.2020 10:42
Tilaajille