Pelastuslaitos
Kuukausi
Yli puolet suomalaisista kieltäisi lailla onnettomuuspaikkojen kuvaamisen – pelastusalan ammattilaisista samaa mieltä jopa 90 prosenttia

Yli puolet suo­ma­lai­sis­ta kiel­täi­si lailla on­net­to­muus­paik­ko­jen ku­vaa­mi­sen – pe­las­tus­alan am­mat­ti­lai­sis­ta samaa mieltä jopa 90 pro­sent­tia

01.07.2022 04:00
Tilaajille
Juhannuskokko vain kastellulle ja palamattomalle alustalle – pelastuslaitos muistuttaa yöttömän yön roihujen säännöistä

Ju­han­nus­kok­ko vain kas­tel­lul­le ja pa­la­mat­to­mal­le alus­tal­le – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa yöt­tö­män yön roi­hu­jen sään­nöis­tä

21.06.2022 15:55
Tilaajille
Auto ilmiliekeissä Taivalkoskella – katso kuvat ja videot

Auto il­mi­lie­keis­sä Tai­val­kos­kel­la – katso kuvat ja videot

07.06.2022 17:00
Tilaajille
Roskapönttö roihusi Kuusamossa – keskisuuri rakennuspalo osoittautui omakotitalon jätesäiliön paloksi

Ros­ka­pönt­tö roihusi Kuu­sa­mos­sa – kes­ki­suu­ri ra­ken­nus­pa­lo osoit­tau­tui oma­ko­ti­ta­lon jä­te­säi­liön paloksi

06.06.2022 17:08
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi ohjeistus: Jos takaa tulee hälytysajoneuvo, kytke hätävilkut päälle

Uusi oh­jeis­tus: Jos takaa tulee hä­ly­ty­sa­jo­neu­vo, kytke hä­tä­vil­kut päälle

05.05.2022 08:23
Näin navettapalo eteni Taivalkoskella – Palokuntaa odotettiin puolitoista tuntia, kyläläisten auttamishalu yllätti tilallisen: "Ihmiset ovat käyneet kysymässä ihan pyyteettömästi, onko mitä tehdä"

Näin na­vet­ta­pa­lo eteni Tai­val­kos­kel­la – Pa­lo­kun­taa odo­tet­tiin puo­li­tois­ta tuntia, ky­lä­läis­ten aut­ta­mis­ha­lu yllätti ti­lal­li­sen: "Ih­mi­set ovat käyneet ky­sy­mäs­sä ihan pyy­teet­tö­mäs­ti, onko mitä tehdä"

15.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Poikien vapaalasku Rukalla johti jyrkänteelle, pelastuslaitos tarvittiin apuun köyden kanssa – "He ajautuivat sellaiseen paikkaan, missä ei missään nimessä pitäisi olla"

Poikien va­paa­las­ku Rukalla johti jyr­kän­teel­le, pe­las­tus­lai­tos tar­vit­tiin apuun köyden kanssa – "He ajau­tui­vat sel­lai­seen paik­kaan, missä ei missään nimessä pitäisi olla"

10.03.2022 16:38
Tilaajille
Pelastustehtävät maastossa lisääntyneet korona-aikana – kelkkaonnettomuudet Kuusamon ongelma: "Vähän syrjemmässä liikenne on sen verran harvaa, että siellä ajetaan railakkaammin"

Pe­las­tus­teh­tä­vät maas­tos­sa li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na – kelk­ka­on­net­to­muu­det Kuu­sa­mon on­gel­ma: "Vähän syr­jem­mäs­sä lii­ken­ne on sen verran harvaa, että siellä ajetaan rai­lak­kaam­min"

24.02.2022 04:01
Tilaajille
Pelastuslaitoksen viikonloppu oli vilkas: tulipalonalku Pölkyllä, kaksi kelkkaturmaa Rukalla ja autopalo taivalkoskelaisen rivitalon päädyssä

Pe­las­tus­lai­tok­sen vii­kon­lop­pu oli vilkas: tu­li­pa­lon­al­ku Pöl­kyl­lä, kaksi kelk­ka­tur­maa Rukalla ja au­to­pa­lo tai­val­kos­ke­lai­sen ri­vi­ta­lon pää­dys­sä

31.01.2022 10:02
Tilaajille
Lukijalta: Paljon puhuttu palveluverkko on vain yksi osa hyvinvointialueiden tulevista vastuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Paljon puhuttu pal­ve­lu­verk­ko on vain yksi osa hy­vin­voin­ti­aluei­den tu­le­vis­ta vas­tuis­ta

20.01.2022 10:22
Tilaajille
Päivä Paloasemalla -tapahtuma pääosin peruttu Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanteen takia –  järjestäminen mahdollista vain kahdessa kunnassa

Päivä Pa­lo­ase­mal­la -ta­pah­tu­ma pääosin peruttu Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ti­lan­teen takia – jär­jes­tä­mi­nen mah­dol­lis­ta vain kah­des­sa kun­nas­sa

18.11.2021 11:08
Tilaajille
Aluehallintovirasto patistaa pelastuslaitosta lisäämään väkeä Posiolle – "Todella tiukoilla toki mennään, mutta periaatteessa valmius juuri tällä hetkellä on AVI:n vaatimusten mukainen"

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to pa­tis­taa pe­las­tus­lai­tos­ta li­sää­mään väkeä Po­siol­le – "To­del­la tiu­koil­la toki men­nään, mutta pe­ri­aat­tees­sa valmius juuri tällä het­kel­lä on AVI:n vaa­ti­mus­ten mu­kai­nen"

28.05.2021 04:00
Tilaajille
"Järeämmät konstit ovat kyllä varmaan paikallaan" – Taivalkosken kunta haluaa AVI:lta selvityksen pelastusvalmiudesta, lisäksi VPK perää asiaa kantelulla

"Jä­reäm­mät konstit ovat kyllä varmaan pai­kal­laan" – Tai­val­kos­ken kunta haluaa AVI:lta sel­vi­tyk­sen pe­las­tus­val­miu­des­ta, lisäksi VPK perää asiaa kan­te­lul­la

07.05.2021 18:56
Tilaajille
Oulu–Koillismaan sopimuspalokuntiin koulutettiin lisää raskaan kaluston kuljettajia – hankkeelle puuhataan nyt jo jatkoa

Ou­lu–­Koil­lis­maan so­pi­mus­pa­lo­kun­tiin kou­lu­tet­tiin lisää raskaan ka­lus­ton kul­jet­ta­jia – hank­keel­le puu­ha­taan nyt jo jatkoa

29.04.2021 12:27
Pääsiäinen sujui rauhallisesti – Rukalla suurin osa kotimaan turisteja

Pää­siäi­nen sujui rau­hal­li­ses­ti – Rukalla suurin osa ko­ti­maan tu­ris­te­ja

06.04.2021 04:00
Tilaajille
Entinen navettarakennus paloi yöllä Kuusamon Kantokylällä – sammutusvettä tarvittiin paljon

Entinen na­vet­ta­ra­ken­nus paloi yöllä Kuu­sa­mon Kan­to­ky­läl­lä – sam­mu­tus­vet­tä tar­vit­tiin paljon

18.03.2021 09:07
Tilaajille
Ouluntien onnettomuus lähenteli suuronnettomuutta – Jos jotain vielä isompaa tapahtuisi, riittäisikö Koillismaalla pelastuskalusto?

Ou­lun­tien on­net­to­muus lä­hen­te­li suur­on­net­to­muut­ta – Jos jotain vielä isompaa ta­pah­tui­si, riit­täi­si­kö Koil­lis­maal­la pe­las­tus­ka­lus­to?

17.02.2021 09:03 1
Tilaajille
Pudasjärvellä neljä lehmää putosi lietekuiluun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat päällekkäin ja ronkkelissa kaksi metriä syvässä  lietekuilussa"

Pu­das­jär­vel­lä neljä lehmää putosi lie­te­kui­luun, kaksi eläintä kuoli – "Lehmät ovat pääl­lek­käin ja ronk­ke­lis­sa kaksi metriä syvässä lie­te­kui­lus­sa"

08.02.2021 10:53
Tilaajille
Pelastuslaitos huolissaan yleistyneestä ilmiöstä: Autoilijat eivät pysähdy onnettomuuspaikalle vaan soittavat hätäkeskukseen pysähtymättä

Pe­las­tus­lai­tos huo­lis­saan yleis­ty­nees­tä il­miös­tä: Au­toi­li­jat eivät pysähdy on­net­to­muus­pai­kal­le vaan soit­ta­vat hä­tä­kes­kuk­seen py­säh­ty­mät­tä

12.01.2021 18:34
Kolmen auton kolari Kuusamossa – onnettomuudessa mukana kahdeksan henkilöä

Kolmen auton kolari Kuu­sa­mos­sa – on­net­to­muu­des­sa mukana kah­dek­san hen­ki­löä

02.01.2021 14:58