Kansallispuistot
Viimeisin tunti
Metsästys kansallispuistoissa huolettaa – Metsähallituksen mukaan jahteja voidaan rajoittaa, jos vaaratilanteet lisääntyvät

Met­säs­tys kan­sal­lis­puis­tois­sa huo­let­taa – Met­sä­hal­li­tuk­sen mukaan jahteja voidaan ra­joit­taa, jos vaa­ra­ti­lan­teet li­sään­ty­vät

08:11 0
Tilaajille
Vanhemmat
Uusi opaskirja innostaa ympärivuotisille retkille kansallispuistoihin: "Kansallispuistoissa kun riittää lumoa aina, ei pelkästään kauniina kesäpäivinä"

Uusi opas­kir­ja in­nos­taa ym­pä­ri­vuo­ti­sil­le ret­kil­le kan­sal­lis­puis­toi­hin: "Kan­sal­lis­puis­tois­sa kun riittää lumoa aina, ei pel­käs­tään kau­nii­na ke­sä­päi­vi­nä"

17.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Ympäristöministeri esittää kahta uutta kansallispuistoa – Posion Korouoma kisaa useiden muiden uusien hankkeiden kanssa uudesta puistosta

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri esittää kahta uutta kan­sal­lis­puis­toa – Posion Ko­rouo­ma kisaa useiden muiden uusien hank­kei­den kanssa uudesta puis­tos­ta

13.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Suosiotaan kasvattaneen Riisitunturin kansallispuiston parkkialueen laajennustyöt alkavat – autopaikkojen määrä kolminkertaistuu

Suo­sio­taan kas­vat­ta­neen Rii­si­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton park­ki­alueen laa­jen­nus­työt alkavat – au­to­paik­ko­jen määrä kol­min­ker­tais­tuu

10.09.2020 07:08 0
Syötteen ja Oulangan kansallispuistojen kävijämäärissä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hieraista silmiä kahteen kertaan, kun Oulangan lukuja katsoin"

Syöt­teen ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­ris­sä hurja kasvu tänä vuonna: "Piti itsekin hie­rais­ta silmiä kahteen ker­taan, kun Ou­lan­gan lukuja kat­soin"

07.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Vuoden retkikohde 2021-kilpailu on käynnistynyt - Ehdotuksia vuoden retkikohteesta voi nyt jättää

Vuoden ret­ki­koh­de 2021-kil­pai­lu on käyn­nis­ty­nyt - Eh­do­tuk­sia vuoden ret­ki­koh­tees­ta voi nyt jättää

04.08.2020 12:40 0
Tilaajille
Ränsistynyttä, pian 40-vuotiasta UKK-reittiä kunnostetaan Sallassa – Tavoitteena purkaa Oulangan kansallispuiston ruuhkaa pohjoiseen

Rän­sis­ty­nyt­tä, pian 40-vuo­tias­ta UKK-reit­tiä kun­nos­te­taan Sal­las­sa – Ta­voit­tee­na purkaa Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­ton ruuhkaa poh­joi­seen

03.08.2020 08:39 0
Tilaajille
Haluatko nähdä suosituimmat retkikohteet rauhassa? Lähde matkaan aikaisin aamulla – tai vaikka yöllä: "On elämyksellistä käydä katsomassa kohteita eri aikoihin eri valossa"

Ha­luat­ko nähdä suo­si­tuim­mat ret­ki­koh­teet rau­has­sa? Lähde matkaan ai­kai­sin aamulla – tai vaikka yöllä: "On elä­myk­sel­lis­tä käydä kat­so­mas­sa koh­tei­ta eri ai­koi­hin eri va­los­sa"

25.07.2020 04:00 0
Tilaajille
Riisitunturin parkkipaikkaa laajennetetaan, Jyrävän portaita kunnostetaan - kansallispuistoissa kohennellaan paikkoja

Rii­si­tun­tu­rin park­ki­paik­kaa laa­jen­ne­te­taan, Jyrävän por­tai­ta kun­nos­te­taan - kan­sal­lis­puis­tois­sa ko­hen­nel­laan paik­ko­ja

05.06.2020 14:37 0
Tilaajille
Korouoma yksi kolmesta ehdotuksesta uudeksi kansallispuistoksi – päätös ehkä jo kesäkuussa

Ko­rouo­ma yksi kol­mes­ta eh­do­tuk­ses­ta uudeksi kan­sal­lis­puis­tok­si – päätös ehkä jo ke­sä­kuus­sa

21.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Metsähallitus luopuu Soiperoisen kodasta – retkeilyrakenteiden ylläpitoa keskitetään Syötteen kansallispuiston ydinalueella

Met­sä­hal­li­tus luopuu Soi­pe­roi­sen kodasta – ret­kei­ly­ra­ken­tei­den yl­lä­pi­toa kes­ki­te­tään Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton ydin­alueel­la

18.05.2020 15:00 0
Tilaajille
Riisitunturin tie suljettu kelirikon vuoksi – hiihtäjiä varoitellaan sulavasta lumihangesta: "Kannattaa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

Rii­si­tun­tu­rin tie sul­jet­tu ke­li­ri­kon vuoksi – hiih­tä­jiä va­roi­tel­laan su­la­vas­ta lu­mi­han­ges­ta: "Kan­nat­taa poistua sieltä ajoissa ettei suksi uppoa lumeen"

08.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Hossaan haetaan vesiliikennekieltoa – Metsähallituksen alueilla perämoottorit ja vesiskootterit kieltoon

Hossaan haetaan ve­si­lii­ken­ne­kiel­toa – Met­sä­hal­li­tuk­sen alueil­la pe­rä­moot­to­rit ja ve­si­skoot­te­rit kiel­toon

21.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Metsähallituksen vuokra- ja varaustupien varaukset peruttu toukokuun loppuun saakka – päätös kesästä myöhemmin

Met­sä­hal­li­tuk­sen vuokra- ja va­raus­tu­pien va­rauk­set peruttu tou­ko­kuun loppuun saakka – päätös kesästä myö­hem­min

16.04.2020 08:56 0
Tilaajille
Veikko ja Eija toivat omat makkaratikkunsa nuotiolle – koronan hiljentämissä kansallispuistoissa näkyy vain muutamia ihmisiä, mutta se ei haittaa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lähiluontokohteita ja uusia reittejä"

Veikko ja Eija toivat omat mak­ka­ra­tik­kun­sa nuo­tiol­le – koronan hil­jen­tä­mis­sä kan­sal­lis­puis­tois­sa näkyy vain muu­ta­mia ih­mi­siä, mutta se ei hait­taa: "Nyt on hyvää aikaa etsiä lä­hi­luon­to­koh­tei­ta ja uusia reit­te­jä"

02.04.2020 11:00 0
Tilaajille
Enää ei pääse Valtavaaran tai Riisitunturinkaan tuville - Metsähallitus sulkee tupia ja kotia Pohjois-Pohjanmaalla koronatilanteen vuoksi

Enää ei pääse Val­ta­vaa­ran tai Rii­si­tun­tu­rin­kaan tuville - Met­sä­hal­li­tus sulkee tupia ja kotia Poh­jois-Poh­jan­maal­la ko­ro­na­ti­lan­teen vuoksi

26.03.2020 15:12 0
Taas uusi ohje Metsähallitukselta: älä mene syrjäiseen kohteeseen - avunsaaminen kestää jopa päiviä

Taas uusi ohje Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta: älä mene syr­jäi­seen koh­tee­seen - avun­saa­mi­nen kestää jopa päiviä

15.03.2020 09:27 0
Hossaan etsitään nyt yrittäjiä: "Useita rakennuspaikkoja hienoin vesistönäkymin lähes rannassa"

Hossaan et­si­tään nyt yrit­tä­jiä: "Useita ra­ken­nus­paik­ko­ja hienoin ve­sis­tö­nä­ky­min lähes ran­nas­sa"

12.03.2020 10:00 0
Tilaajille
Kukapa voisi vastustaa näitä maisemia - Riisitunturi teki jälleen uuden käyntimääräennätyksen eikä Koillismaan ja Kainuun puistonelikonkaan suosiolle ei näy loppua

Kukapa voisi vas­tus­taa näitä mai­se­mia - Rii­si­tun­tu­ri teki jälleen uuden käyn­ti­mää­rä­en­nä­tyk­sen eikä Koil­lis­maan ja Kainuun puis­toneli­kon­kaan suo­siol­le ei näy loppua

23.01.2020 11:00 0
Tilaajille
Kirja kuljettaa kansallispuistoihin perinpohjaisesti

Kirja kul­jet­taa kan­sal­lis­puis­toi­hin pe­rin­poh­jai­ses­ti

19.10.2018 20:00 0