Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Naturpolis
Kuusamo houkuttelee nyt myös kansainvälisiä osaajia muuttamaan paikkakunnalle – perhepalvelut ja harrastukset tärkeä tuoda esille, sanoo viestintäpäällikkö

Kuusamo hou­kut­te­lee nyt myös kan­sain­vä­li­siä osaajia muut­ta­maan paik­ka­kun­nal­le – ­per­he­pal­ve­lut ja har­ras­tuk­set tärkeä tuoda esille, sanoo vies­tin­tä­pääl­lik­kö

21.11.2023 04:00
Tilaajille
Ysäriltä periytyvä toimistotalo remontoidaan Kuusamossa täysin uuteen uskoon – tyhjillään oleva kiinteistö tarkoitus vuokrata yritysten käyttöön ensi vuonna

Ysä­ril­tä pe­riy­ty­vä toi­mis­to­ta­lo re­mon­toi­daan Kuu­sa­mos­sa täysin uuteen uskoon – tyh­jil­lään oleva kiin­teis­tö tar­koi­tus vuok­ra­ta yri­tys­ten käyt­töön ensi vuonna

30.08.2023 11:00 3
Tilaajille
Vesirutosta lannoitetta? Kuusamossa käynnissä pioneerihanke: "Vesirutto on kansallinen ongelma, olisi tosi hienoa, jos täällä saataisiin ratkaisu aikaiseksi"

Ve­si­ru­tos­ta lan­noi­tet­ta? Kuu­sa­mos­sa käyn­nis­sä pio­nee­ri­han­ke: "Ve­si­rut­to on kan­sal­li­nen on­gel­ma, olisi tosi hienoa, jos täällä saa­tai­siin rat­kai­su ai­kai­sek­si"

23.08.2023 08:33 8
Tilaajille
30 000 euroa Naturpolikselta, 15 000 euroa Kulttuurirahastolta – "Epiksillä" merkittäviä avustussummia tapahtuman järjestämiseen

30 000 euroa Na­tur­po­lik­sel­ta, 15 000 euroa Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta – "E­pik­sil­lä" mer­kit­tä­viä avus­tus­sum­mia ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

07.08.2023 11:28 1
Tilaajille
Kuusamon kirjaston ja Naturpoliksen peruskorjaukset päätettäväksi – kirjastoon järjestyvät tilat Hannu Hautalan arkistolle

Kuu­sa­mon kir­jas­ton ja Na­tur­po­lik­sen pe­rus­kor­jauk­set pää­tet­tä­väk­si – kir­jas­toon jär­jes­ty­vät tilat Hannu Hau­ta­lan ar­kis­tol­le

21.05.2023 12:00
Tilaajille
Kaverit vannoivat lähtevänsä Taivalkoskelta pysyvästi, Matti ei – nykyinen yrityskehittäjä toivoo, että paikalliset yrittäjät röyhistäisivät hieman rintaansa

Kaverit van­noi­vat läh­te­vän­sä Tai­val­kos­kel­ta py­sy­väs­ti, Matti ei – ny­kyi­nen yri­tys­ke­hit­tä­jä toivoo, että pai­kal­li­set yrit­tä­jät röy­his­täi­si­vät hieman rin­taan­sa

07.12.2022 11:00
Tilaajille
Naturpolis tarjoaa yrittäjille aamukahvit Taivalkoskella – yrittäjien yhteiset tapaamiset halutaan säännölliseksi osaksi yrityskehittämistä

Na­tur­po­lis tarjoaa yrit­tä­jil­le aa­mu­kah­vit Tai­val­kos­kel­la – yrit­tä­jien yh­tei­set ta­paa­mi­set ha­lu­taan sään­nöl­li­sek­si osaksi yri­tys­ke­hit­tä­mis­tä

22.10.2022 04:00 1
Tilaajille
"Toivomme aiheesta kiinnostuneita metsänomistajia mukaan" – matkailijoilla näyttää olevan paljon halua kompensoida hiilipäästöjään, Koillismaalla kootaan siihen sopivaa keinovalikoimaa

"Toi­vom­me ai­hees­ta kiin­nos­tu­nei­ta met­sän­omis­ta­jia mukaan" – mat­kai­li­joil­la näyttää olevan paljon halua kom­pen­soi­da hii­li­pääs­tö­jään, Koil­lis­maal­la kootaan siihen sopivaa kei­no­va­li­koi­maa

13.10.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamoon ja Taivalkoskelle on imua – Koillismaan tunnettuutta ja muuttajapotentiaalia tutkittiin Taloustutkimuksen toimesta

Kuu­sa­moon ja Tai­val­kos­kel­le on imua – Koil­lis­maan tun­net­tuut­ta ja muut­ta­ja­po­ten­tiaa­lia tut­kit­tiin Ta­lous­tut­ki­muk­sen toi­mes­ta

10.04.2022 17:00
Tilaajille
Nyt alkaa selvitä, mitä kaupungin lisätuella saa: Heino Ervasti palkattiin koordinaattoriksi ja hän on jo ryhtynyt hommiin

Nyt alkaa sel­vi­tä, mitä kau­pun­gin li­sä­tuel­la saa: Heino Ervasti pal­kat­tiin koor­di­naat­to­rik­si ja hän on jo ryh­ty­nyt hommiin

08.04.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi 380 000 euron lisämäärärahan alkutuotannon kehittämiseen, mutta tukien kanssa pitää olla tarkkana: "Emme halua, että tilallisille tulisi takaisinperintää"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi 380 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han al­ku­tuo­tan­non ke­hit­tä­mi­seen, mutta tukien kanssa pitää olla tark­ka­na: "Emme halua, että ti­lal­li­sil­le tulisi ta­kai­sin­pe­rin­tää"

22.03.2022 04:00 6
Tilaajille
Tällainen oli sir David Attenboroughin vierailu Kuusamossa  – kuvausryhmän mukana ollut kertoo, miksi kuvaukset tehtiin juuri Kuntivaarassa: Ruka-Kuusamo esillä muissakin kansainvälisissä medioissa

Täl­lai­nen oli sir David At­ten­bo­roug­hin vie­rai­lu Kuu­sa­mos­sa – ­ku­vaus­ryh­män mukana ollut kertoo, miksi ku­vauk­set tehtiin juuri Kun­ti­vaa­ras­sa: Ru­ka-Kuu­sa­mo esillä muis­sa­kin kan­sain­vä­li­sis­sä me­diois­sa

25.01.2022 15:48 3
Tilaajille
Naturpolis houkuttelee paluumuuttajia ja etätyöstä kiinnostuneita ura- ja elämätarinoilla Koillismaalta – Maan pinnalla -kampanja starttasi tammikuussa

Na­tur­po­lis hou­kut­te­lee pa­luu­muut­ta­jia ja etä­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta ura- ja elä­mä­ta­ri­noil­la Koil­lis­maal­ta – Maan pin­nal­la -kam­pan­ja start­ta­si tam­mi­kuus­sa

09.01.2022 17:00
Tilaajille
Lukijalta: Posio tekee jo yhteistyötä Koillismaalla – tässä tavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posio tekee jo yh­teis­työ­tä Koil­lis­maal­la – tässä tavat

09.11.2021 15:27 1
Tilaajille
Vuodenvaihteessa tarjolla ketteriä koulutuksia, kunhan Naturpolis saa rahoituspäätöksen

Vuo­den­vaih­tees­sa tar­jol­la ket­te­riä kou­lu­tuk­sia, kunhan Na­tur­po­lis saa ra­hoi­tus­pää­tök­sen

31.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Milloin palveluille on kysyntää? Millaista tietoa meillä on asiakkaistamme? Näihin etsii kysymyksiä uusi hanke

Milloin pal­ve­luil­le on ky­syn­tää? Mil­lais­ta tietoa meillä on asiak­kais­tam­me? Näihin etsii ky­sy­myk­siä uusi hanke

20.10.2021 04:01
Tilaajille
Koillismaalla huutava pula työvoimasta – Mahdollisuuksien pohjoinen –hankkeessa tähdätään alueen kiinnostavuuden kasvattamiseen

Koil­lis­maal­la huutava pula työ­voi­mas­ta – Mah­dol­li­suuk­sien poh­joi­nen –hank­kees­sa täh­dä­tään alueen kiin­nos­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen

17.09.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamon, Taivalkosken ja Naturpoliksen kannanotto: Paula-myrskyn aiheuttamiin vahinkoihin tarvitaan paikallisten toimien lisäksi tukitoimenpiteitä valtion suunnalta

Kuu­sa­mon, Tai­val­kos­ken ja Na­tur­po­lik­sen kan­na­not­to: Pau­la-myrs­kyn ai­heut­ta­miin va­hin­koi­hin tar­vi­taan pai­kal­lis­ten toimien lisäksi tu­ki­toi­men­pi­tei­tä valtion suun­nal­ta

29.06.2021 18:00
Tilaajille
Kuusamon matkailutoimijat ottavat kantaa: "Vapaa-ajan matkustaminen ulkomailta Suomeen on sallittava EU:n yleisten linjausten mukaisesti"

Kuu­sa­mon mat­kai­lu­toi­mi­jat ottavat kantaa: "Va­paa-ajan mat­kus­ta­mi­nen ul­ko­mail­ta Suomeen on sal­lit­ta­va EU:n yleis­ten lin­jaus­ten mu­kai­ses­ti"

11.06.2021 12:14 1
Tilaajille
Työllisyyshaasteita ratkotaan seutuyhteistyöllä Koillismaalla

Työl­li­syys­haas­tei­ta rat­ko­taan seu­tu­yh­teis­työl­lä Koil­lis­maal­la

07.06.2021 13:43
Tilaajille