Kuusamon kaupunginvaltuusto

Uudet pu­heen­joh­ta­jat Kuu­sa­mon haas­teis­ta: Met­sä­tu­hot val­tio­val­lan tie­toon, kaa­voi­tuk­seen lisää pontta, ke­li­rik­ko­ra­has­to olisi tarpeen

09.08.2021 17:09 3
Tilaajille

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, vihd­rei­den ja de­ma­rei­den tek­ni­sen vaa­li­lii­ton esitys val­tuus­tol­le julki – katso lista

09.08.2021 10:25 3
Tilaajille

Kuu­sa­mon kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­val­le vain lau­ta­kun­nan ri­vi­jä­se­nen paikka – "Pitää tehdä po­liit­tis­ta jär­jes­tö­työ­tä ken­täl­lä, niin sa­no­tus­ti pistää kädet saveen"

28.07.2021 04:00 7
Tilaajille

Kes­kus­ta jul­kai­si kun­nal­lis­jär­jes­tön pää­tök­set ja esi­tyk­set val­tuus­tol­le – katso lista

26.07.2021 15:22 9
Tilaajille

Kuu­sa­mon ny­kyi­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin eri­tyi­ses­ti nuo­ris­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta

16.06.2021 17:01
Tilaajille

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus kiin­nos­taa Pauli Saa­pun­kia – seit­se­män vuotta sitten pu­heen­joh­ta­juu­des­ta luo­pu­neel­la po­li­tii­kan kon­ka­ril­la riit­täi­si nyt virtaa teh­tä­vään

15.06.2021 11:51 6
Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­gin ti­lin­pää­tös hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa – Huo­lia­kin oli: "Korona ja yli 100 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit, joista suu­rim­pa­na uusi koulu, tuntuu aika vai­keal­ta yh­tä­löl­tä"

11.05.2021 19:00
Tilaajille

Veskan osa­yleis­kaa­van osit­tai­nen muutos yk­si­mie­li­ses­ti läpi val­tuus­tos­sa – lo­ma­ra­ken­nus­pai­kois­ta pysyvän asu­tuk­sen tont­te­ja

11.05.2021 15:11
Tilaajille

Rukan päi­vä­ko­ti­laa­jen­nus vii­väs­tyy ja ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy vuo­del­la – Kus­tan­nus­ten nousu rajumpi kuin mitä ar­vioin­tiin: "Se yllätti meidät"

10.05.2021 19:08 1
Tilaajille

Valoa saattaa olla nä­ky­vis­sä tun­ne­lin päässä Kuu­sa­mol­le –Kau­pun­ki ver­tai­lee Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den ku­moa­vaa pää­tös­tä sekä KHO:n tekemää rat­kai­sua sallia tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaak­si mää­ri­te­tyn Ky­rön­jo­ki­laak­son mai­se­ma-alueel­le Vaasaan

30.04.2021 12:17 3
Tilaajille

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava kaatui oi­keu­des­sa – Posion Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Toi­vot­ta­vas­ti hank­keen puu­haa­jat nyt ym­mär­tä­vät Posion mat­kai­lul­le Rii­si­tun­tu­rin arvon, ettei sen kylkeen sovi yli 50 voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­toa"

30.04.2021 12:30 3
Tilaajille

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­sos­sa jä­tet­tiin aloit­tei­ta mie­len­ter­vey­den puo­les­ta sekä pe­rät­tiin se­lon­te­koa kau­pun­gin ra­ha­vir­toi­hin, joita mah­dol­li­nen so­teuu­dis­tus muuttaa

20.03.2021 04:00
Tilaajille

Osa halusi aikaa de­ba­til­le, osa ei – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti ky­se­ly­tun­tiin liit­tyen ja hy­väk­syi li­sä­mää­rä­ra­han nuo­ri­so­työt­tö­myy­den kit­ke­mi­sek­si

16.03.2021 19:40 4
Tilaajille

Saa­daan­ko näillä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousuun Kuu­sa­mos­sa? Kau­pun­ki tarjoaa esit­te­ly­vi­deoi­ta ja kou­lu­tus­ta eh­dok­kail­le ennen vaaleja

04.02.2021 15:00 2
Tilaajille

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Sopiiko sille nauraa, jos kau­pun­gin­val­tuus­to mölisee kuin mul­li­lau­ma? Kyllä, kun huumori on läh­töi­sin naurun koh­tees­ta it­ses­tään

14.12.2020 04:00
Tilaajille

Joko kuulit MTV3:l­la­kin no­tee­ra­tun kuu­sa­mo­lais­ten val­tuu­tet­tu­jen mo­ni­ää­ni­sen yh­teis­lau­lun? – Katso video ju­tus­ta!

09.12.2020 08:53 1
Tilaajille

Mitä mieltä Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­te­tut ovat mal­min­et­sin­näs­tä Juo­ma­suon ym­pä­ris­tös­sä? – katso vas­tauk­set tästä!

14.10.2020 04:00 1
Tilaajille

"Sua kutsuu Kuu­sa­mo" ehdolla kau­pun­gin uudeksi slo­ga­nik­si – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi uuden kau­pun­ki­stra­te­gian yk­si­mie­li­ses­ti

22.09.2020 18:30
Tilaajille

Pit­kä­nen Poussun tilalle val­tuus­toon – Poussu aloit­taa Kuu­sa­mon va­ki­tui­se­na ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja­na

21.08.2020 04:00
Tilaajille

Ter­ve­tu­lo­tau­lut, varatie Itä-Ru­kal­le ja mök­ki­läi­set pu­hut­ti­vat Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

09.06.2020 04:00
Tilaajille