JUURI NYT: Pää­see­kö Pölkky Kuusamo Suomen Cupin lop­pu­tur­nauk­seen?

JOKO LUIT: Ant­ti-pat­saan saanut Seppo Lin­ja­kum­pu vaihtoi kesällä va­paal­le, mutta vauhti ei hil­jen­ty­nyt

Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Kuusamon kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Mäkelän koulu saa vesikaton korjauksen, Porkkatörmä teki pienen comebackin, mutta tuomio säilyi – Kuusamon valtuusto nuiji kasaan budjettikokouksen hämmästyttävän nopeasti

Mäkelän koulu saa ve­si­ka­ton kor­jauk­sen, Pork­ka­tör­mä teki pienen co­me­bac­kin, mutta tuomio säilyi – Kuu­sa­mon val­tuus­to nuiji kasaan bud­jet­ti­ko­kouk­sen häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti

08.12.2022 15:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Aloi­tet­ta vau­va­ra­has­ta ei jät­tä­nyt val­tuus­to­ryh­mä

24.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja sekä kolme valtuutettua eroavat paikallisyhdistyksestä – "Yhdistyksen toiminta on ajautunut hedelmättömään tilaan, missä todellisen poliittisen vaikuttamisen sijaan on astunut silkka oman edun tavoittelu sen kaikissa muodoissaan"

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja sekä kolme val­tuu­tet­tua eroavat pai­kal­lis­yh­dis­tyk­ses­tä – "Yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on ajau­tu­nut he­del­mät­tö­mään tilaan, missä to­del­li­sen po­liit­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen sijaan on astunut silkka oman edun ta­voit­te­lu sen kai­kis­sa muo­dois­saan"

22.11.2022 21:30
Tilaajille
Törmänen esitti samoja oikeuksia ja palkkioita – Kuusamo uudistaa hallintosääntöään

Tör­mä­nen esitti samoja oi­keuk­sia ja palk­kioi­ta – Kuusamo uu­dis­taa hal­lin­to­sään­töään

11.11.2022 16:30
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen budjetit paukkuvat, lisätalousarviot hyväksyttiin valtuustossa: "Toisaaltahan tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää palvelua ja toivottavasti saamme jatkossakin"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ja kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men bud­je­tit pauk­ku­vat, li­sä­ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa: "Toi­saal­ta­han tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää pal­ve­lua ja toi­vot­ta­vas­ti saamme jat­kos­sa­kin"

10.11.2022 11:06
Tilaajille
Kuusamon vuokratalojen lainat muutetaan kiinteäkorkoisiksi

Kuu­sa­mon vuok­ra­ta­lo­jen lainat muu­te­taan kiin­teä­kor­koi­sik­si

10.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamo ostaa PPP-Köökki Oy:n osakkeita 100 000 eurolla

Kuusamo ostaa PPP-Köök­ki Oy:n osak­kei­ta 100 000 eurolla

10.11.2022 04:00
Tilaajille
"Poikkeuksellisesta maailmantilanteesta huolimatta kuluvan vuoden taloustilanne on hallinnassa" – valtuusto hyväksyi vuoden toisen osavuosikatsauksen

"Poik­keuk­sel­li­ses­ta maail­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta kuluvan vuoden ta­lous­ti­lan­ne on hal­lin­nas­sa" – val­tuus­to hy­väk­syi vuoden toisen osa­vuo­si­kat­sauk­sen

09.11.2022 19:27 1
Tilaajille
Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiinteistöveroprosentit – Tuomo Törmänen haluaisi verottaa rakentamattomia tontteja

Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit – Tuomo Tör­mä­nen ha­luai­si ve­rot­taa ra­ken­ta­mat­to­mia tont­te­ja

09.11.2022 18:45 1
Tilaajille
Lukijalta: "Sometuskielto" tulkittiin ehdottomana, eikä siitä päätetty yhdessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "So­me­tus­kiel­to" tul­kit­tiin eh­dot­to­ma­na, eikä siitä pää­tet­ty yhdessä

19.10.2022 04:01
Tilaajille
Lukijalta: En kieltänyt sometusta valtuustomatkalta, vaan yhdessä sovimme

Lu­ki­jal­ta: En kiel­tä­nyt so­me­tus­ta val­tuus­to­mat­kal­ta, vaan yhdessä sovimme

12.10.2022 04:00
Tilaajille
Kaupunki hankkii maata Rukalta – hallitus joutui ruinaamaan rahat valtuustolta

Kau­pun­ki hankkii maata Rukalta – hal­li­tus joutui rui­naa­maan rahat val­tuus­tol­ta

05.09.2022 04:00
Tilaajille
Kirkkokedon koulun liikenneturvallisuudesta jätettiin taas aloite – myös esitykset keskustan master plan -suunnitelmasta, vessoista ja siltarahoituksesta

Kirk­ko­ke­don koulun lii­ken­ne­tur­val­li­suu­des­ta jä­tet­tiin taas aloite – myös esi­tyk­set kes­kus­tan master plan -suun­ni­tel­mas­ta, ves­sois­ta ja sil­ta­ra­hoi­tuk­ses­ta

01.09.2022 12:11 3
Tilaajille
"Pikkuisen pyssynpiippu osoitti väärään suuntaan" – Kuusamon valtuustossa räväkkä keskustelu tulevaisuuslautakunnan jäsenistä, päätös lopulta ilman äänestystä

"Pik­kui­sen pys­syn­piip­pu osoitti väärään suun­taan" – Kuu­sa­mon val­tuus­tos­sa räväkkä kes­kus­te­lu tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan jä­se­nis­tä, päätös lopulta ilman ää­nes­tys­tä

29.08.2022 19:28 4
Tilaajille
11 ihmistä käsittelemään Kuusamon kehittämistä ja suuntaa - uusi tulevaisuuslautakunta muuttaa kunnan hallintoa rajusti

11 ihmistä kä­sit­te­le­mään Kuu­sa­mon ke­hit­tä­mis­tä ja suuntaa - uusi tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta muuttaa kunnan hal­lin­toa rajusti

17.06.2022 04:00 8
Tilaajille
Lisää rahaa Kuusingille – kaupunki avustaa Kuusinkijoen ennallistamishanketta enintään 350 000 eurolla

Lisää rahaa Kuu­sin­gil­le – kau­pun­ki avustaa Kuu­sin­ki­joen en­nal­lis­ta­mis­han­ket­ta enin­tään 350 000 eurolla

14.06.2022 18:21 3
Tilaajille
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen, joka toteutuessaan tuo 23 uutta tonttia Kuusamon keskustaan – luovutusperiaatteet esillä mahdollisesti jo seuraavassa yhdyskuntalautakunnan kokouksessa

Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kaa­vaeh­do­tuk­sen, joka to­teu­tues­saan tuo 23 uutta tonttia Kuu­sa­mon kes­kus­taan – luo­vu­tus­pe­ri­aat­teet esillä mah­dol­li­ses­ti jo seu­raa­vas­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa

12.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Ensimmäistä kertaa ainakaan pariinkymmeneen vuoteen kasvatus- ja sivistystoimi ylitti budjettinsa miljoonalla – tässä syyt

En­sim­mäis­tä kertaa ai­na­kaan pa­riin­kym­me­neen vuoteen kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi ylitti bud­jet­tin­sa mil­joo­nal­la – tässä syyt

11.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Asuntopula esteenä Käylään muutolle – Kuusamon kaupunki ja Käylän alueen maanomistajat istahtavat pian saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisuja

Asun­to­pu­la esteenä Käylään muu­tol­le – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Käylän alueen maan­omis­ta­jat is­tah­ta­vat pian saman pöydän ääreen poh­ti­maan rat­kai­su­ja

11.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Järjestötalon saneeraus ja Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus maksoivat arvioitua enemmän, Kitkantien remontti tuli odotettua halvemmaksi – Kaupunginvaltuusto kävi kustannuksia läpi kokouksessaan

Jär­jes­tö­ta­lon sa­nee­raus ja Pork­ka­tör­män päi­vä­ko­din pe­rus­kor­jaus mak­soi­vat ar­vioi­tua enem­män, Kit­kan­tien re­mont­ti tuli odo­tet­tua hal­vem­mak­si – Kau­pun­gin­val­tuus­to kävi kus­tan­nuk­sia läpi ko­kouk­ses­saan

09.05.2022 17:14 3
Tilaajille