Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Kuusamon kaupunginvaltuusto
Kuukausi
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavaehdotuksen, joka toteutuessaan tuo 23 uutta tonttia Kuusamon keskustaan – luovutusperiaatteet esillä mahdollisesti jo seuraavassa yhdyskuntalautakunnan kokouksessa

Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi kaa­vaeh­do­tuk­sen, joka to­teu­tues­saan tuo 23 uutta tonttia Kuu­sa­mon kes­kus­taan – luo­vu­tus­pe­ri­aat­teet esillä mah­dol­li­ses­ti jo seu­raa­vas­sa yh­dys­kun­ta­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa

12.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Ensimmäistä kertaa ainakaan pariinkymmeneen vuoteen kasvatus- ja sivistystoimi ylitti budjettinsa miljoonalla – tässä syyt

En­sim­mäis­tä kertaa ai­na­kaan pa­riin­kym­me­neen vuoteen kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi ylitti bud­jet­tin­sa mil­joo­nal­la – tässä syyt

11.05.2022 04:00 1
Tilaajille
Asuntopula esteenä Käylään muutolle – Kuusamon kaupunki ja Käylän alueen maanomistajat istahtavat pian saman pöydän ääreen pohtimaan ratkaisuja

Asun­to­pu­la esteenä Käylään muu­tol­le – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja Käylän alueen maan­omis­ta­jat is­tah­ta­vat pian saman pöydän ääreen poh­ti­maan rat­kai­su­ja

11.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Järjestötalon saneeraus ja Porkkatörmän päiväkodin peruskorjaus maksoivat arvioitua enemmän, Kitkantien remontti tuli odotettua halvemmaksi – Kaupunginvaltuusto kävi kustannuksia läpi kokouksessaan

Jär­jes­tö­ta­lon sa­nee­raus ja Pork­ka­tör­män päi­vä­ko­din pe­rus­kor­jaus mak­soi­vat ar­vioi­tua enem­män, Kit­kan­tien re­mont­ti tuli odo­tet­tua hal­vem­mak­si – Kau­pun­gin­val­tuus­to kävi kus­tan­nuk­sia läpi ko­kouk­ses­saan

09.05.2022 17:14 3
Tilaajille
Vanhemmat
Noukavaaran ja Sänkikankaan koulut lakkautetaan, kouluverkkosuunnitelma sai kiitosta – Kouluverkolla silti edessään haasteita: "Tiedämme jo nyt rakentaessa, että uusi koulu tulee olemaan liian pieni"

Nou­ka­vaa­ran ja Sän­ki­kan­kaan koulut lak­kau­te­taan, kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma sai kii­tos­ta – Kou­lu­ver­kol­la silti edes­sään haas­tei­ta: "Tie­däm­me jo nyt ra­ken­taes­sa, että uusi koulu tulee olemaan liian pieni"

25.03.2022 17:00 4
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi 380 000 euron lisämäärärahan alkutuotannon kehittämiseen, mutta tukien kanssa pitää olla tarkkana: "Emme halua, että tilallisille tulisi takaisinperintää"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi 380 000 euron li­sä­mää­rä­ra­han al­ku­tuo­tan­non ke­hit­tä­mi­seen, mutta tukien kanssa pitää olla tark­ka­na: "Emme halua, että ti­lal­li­sil­le tulisi ta­kai­sin­pe­rin­tää"

22.03.2022 04:00 6
Tilaajille
Kokenut opettaja yllättyi: "Töiden jälkeen piti vaimon kanssa googlata ja näin viralliset listaukset" – Kuusamossa jaettiin Tasavallan presidentin myöntämiä kunniamerkkejä

Kokenut opet­ta­ja yl­lät­tyi: "Töiden jälkeen piti vaimon kanssa goog­la­ta ja näin vi­ral­li­set lis­tauk­set" – Kuu­sa­mos­sa jaet­tiin Ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­miä kun­nia­merk­ke­jä

21.03.2022 16:17 1
Tilaajille
Uunikulma-Kivilampi -alueelle Rukalle 23 uutta omakotitalotonttia – Kuusamon kaupunginvaltuusto päätti asemakaavan muutoksesta ylimääräisenä asiana

Uu­ni­kul­ma-Ki­vi­lam­pi -a­lueel­le Rukalle 23 uutta oma­ko­ti­ta­lo­tont­tia – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to päätti ase­ma­kaa­van muu­tok­ses­ta yli­mää­räi­se­nä asiana

28.02.2022 21:10 1
Tilaajille
Lukijalta: Olen irtisanoutumassa valtuustosopimuksesta – en halua olla kahlehdittu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Olen ir­ti­sa­nou­tu­mas­sa val­tuus­to­so­pi­muk­ses­ta – en halua olla kah­leh­dit­tu

04.02.2022 04:00 3
Tilaajille
Kuusamon kouluverkkosuunnitelma onkin valtuuston päätöksen ja alkuperäisen ehdotuksen risteytys – lautakunta käsittelee uutta versiota keskiviikkona

Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­ma onkin val­tuus­ton pää­tök­sen ja al­ku­pe­räi­sen eh­do­tuk­sen ris­tey­tys – lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee uutta ver­sio­ta kes­ki­viik­ko­na

18.01.2022 08:13 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki aikoo jatkaa neuvotteluja Maaningan tuulivoimapuiston uudelleen kaavoittamisesta – KHO:n ratkaisu kumosi porotalousvaikutusten perusteella valtuuston tuulikaavapäätöksen, mutta kanta maakuntakaavaan antaa kaupungille toivoa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki aikoo jatkaa neu­vot­te­lu­ja Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­puis­ton uu­del­leen kaa­voit­ta­mi­ses­ta – KHO:n rat­kai­su kumosi po­ro­ta­lous­vai­ku­tus­ten pe­rus­teel­la val­tuus­ton tuu­li­kaa­va­pää­tök­sen, mutta kanta maa­kun­ta­kaa­vaan antaa kau­pun­gil­le toivoa

17.01.2022 15:53 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­val­tuus­to linjasi vah­vas­ti kou­lu­ver­kon tu­le­vai­suut­ta – yh­teis­työs­sä on voimaa

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kouluverkosta tehtiin kaupunginvaltuustossa linjaus, jonka tekstin lyhyys on ihmetyttänyt – "Kun Sänkikangas ja Noukavaara eivät kuulu kehitettävien koulujen piiriin, niin ne lakkaavat"

Kuu­sa­mon kou­lu­ver­kos­ta tehtiin kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa lin­jaus, jonka tekstin lyhyys on ih­me­tyt­tä­nyt – "Kun Sän­ki­kan­gas ja Nou­ka­vaa­ra eivät kuulu ke­hi­tet­tä­vien kou­lu­jen pii­riin, niin ne lak­kaa­vat"

29.12.2021 04:00 3
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi pienin muutoksin kaupungin ensi vuoden budjetin mutta teki kouluverkkosuunnitelmaan merkittäviä muutoksia – lue tästä päivittynyt juttu ja katso kokouksen Youtube-tallenne, jossa puhuminen ei lopu tauollakaan

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi pienin muu­tok­sin kau­pun­gin ensi vuoden bud­je­tin mutta teki kou­lu­verk­ko­suun­ni­tel­maan mer­kit­tä­viä muu­tok­sia – lue tästä päi­vit­ty­nyt juttu ja katso ko­kouk­sen You­tu­be-tal­len­ne, jossa pu­hu­mi­nen ei lopu tauol­la­kaan

21.12.2021 18:57
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaisten hallitus: Tero Kokon syrjäyttämisestä päättänyt kokous oli laiton – "Varapuheenjohtaja ei voi valtuustoryhmän sääntöjen mukaan kutsua kokousta koolle"

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus: Tero Kokon syr­jäyt­tä­mi­ses­tä päät­tä­nyt kokous oli laiton – "Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ei voi val­tuus­to­ryh­män sään­tö­jen mukaan kutsua ko­kous­ta koolle"

21.10.2021 11:53 1
Tilaajille
"Haluamme leventää harteita" – Perussuomalaisten valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja vakuuttaa, ettei Tero Kokon syrjäyttämiseen liity mitään dramatiikkaa

"Ha­luam­me le­ven­tää har­tei­ta" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män uusi pu­heen­joh­ta­ja va­kuut­taa, ettei Tero Kokon syr­jäyt­tä­mi­seen liity mitään dra­ma­tiik­kaa

18.10.2021 17:07
Tilaajille
Perussuomalaisten valtuustoryhmälle uusi puheenjohtaja: Leinonen-Viinikka syrjäytti Kokon

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäl­le uusi pu­heen­joh­ta­ja: Lei­no­nen-Vii­nik­ka syr­jäyt­ti Kokon

18.10.2021 08:49
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei pidätä it­sel­lään toi­mi­val­taa kun­nal­lis- ja kiin­teis­tö­ve­ros­ta va­paut­ta­mi­ses­sa

04.10.2021 19:05
Tilaajille
Kiintiöpakolaisten ottaminen puhutti kaupunginvaltuustoa 37 puheenvuoron verran – Kaupunginhallituksen pohjaehdotus meni läpi: "Meiltä on monesti perätty, että pitäisi käydä arvopohjakeskustelua; nyt sitä käydään"

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­ja­eh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

04.10.2021 19:00 5
Tilaajille