Mainos: Koil­lis­sa­no­mien jou­lu­tar­jous diginä tai pai­net­tu­na itselle tai lah­jak­si. Tilaa tästä.

Kuusamon kaupunginvaltuusto
Kuusamon Perussuomalaisten hallitus: Tero Kokon syrjäyttämisestä päättänyt kokous oli laiton – "Varapuheenjohtaja ei voi valtuustoryhmän sääntöjen mukaan kutsua kokousta koolle"

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten hal­li­tus: Tero Kokon syr­jäyt­tä­mi­ses­tä päät­tä­nyt kokous oli laiton – "Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ei voi val­tuus­to­ryh­män sään­tö­jen mukaan kutsua ko­kous­ta koolle"

21.10.2021 11:53 1
Tilaajille
"Haluamme leventää harteita" – Perussuomalaisten valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja vakuuttaa, ettei Tero Kokon syrjäyttämiseen liity mitään dramatiikkaa

"Ha­luam­me le­ven­tää har­tei­ta" – Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­män uusi pu­heen­joh­ta­ja va­kuut­taa, ettei Tero Kokon syr­jäyt­tä­mi­seen liity mitään dra­ma­tiik­kaa

18.10.2021 17:07
Tilaajille
Perussuomalaisten valtuustoryhmälle uusi puheenjohtaja: Leinonen-Viinikka syrjäytti Kokon

Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mäl­le uusi pu­heen­joh­ta­ja: Lei­no­nen-Vii­nik­ka syr­jäyt­ti Kokon

18.10.2021 08:49
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei pidätä itsellään toimivaltaa kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei pidätä it­sel­lään toi­mi­val­taa kun­nal­lis- ja kiin­teis­tö­ve­ros­ta va­paut­ta­mi­ses­sa

04.10.2021 19:05
Tilaajille
Kiintiöpakolaisten ottaminen puhutti kaupunginvaltuustoa 37 puheenvuoron verran – Kaupunginhallituksen pohjaehdotus meni läpi: "Meiltä on monesti perätty, että pitäisi käydä arvopohjakeskustelua; nyt sitä käydään"

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­ja­eh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

04.10.2021 19:00 5
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt muutokset Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimukseen

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi esi­te­tyt muu­tok­set Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­rin pe­rus­so­pi­muk­seen

04.10.2021 19:00
Tilaajille
Uudet puheenjohtajat Kuusamon haasteista: Metsätuhot valtiovallan tietoon, kaavoitukseen lisää pontta, kelirikkorahasto olisi tarpeen

Uudet pu­heen­joh­ta­jat Kuu­sa­mon haas­teis­ta: Met­sä­tu­hot val­tio­val­lan tie­toon, kaa­voi­tuk­seen lisää pontta, ke­li­rik­ko­ra­has­to olisi tarpeen

09.08.2021 17:09 3
Tilaajille
Kokoomuksen, perussuomalaisten, vihdreiden ja demareiden teknisen vaaliliiton esitys valtuustolle julki – katso lista

Ko­koo­muk­sen, pe­rus­suo­ma­lais­ten, vihd­rei­den ja de­ma­rei­den tek­ni­sen vaa­li­lii­ton esitys val­tuus­tol­le julki – katso lista

09.08.2021 10:25 3
Tilaajille
Kuusamon kuntavaalien ääniharavalle vain lautakunnan rivijäsenen paikka – "Pitää tehdä poliittista järjestötyötä kentällä, niin sanotusti pistää kädet saveen"

Kuu­sa­mon kun­ta­vaa­lien ää­ni­ha­ra­val­le vain lau­ta­kun­nan ri­vi­jä­se­nen paikka – "Pitää tehdä po­liit­tis­ta jär­jes­tö­työ­tä ken­täl­lä, niin sa­no­tus­ti pistää kädet saveen"

28.07.2021 04:00 7
Tilaajille
Keskusta julkaisi kunnallisjärjestön päätökset ja esitykset valtuustolle – katso lista

Kes­kus­ta jul­kai­si kun­nal­lis­jär­jes­tön pää­tök­set ja esi­tyk­set val­tuus­tol­le – katso lista

26.07.2021 15:22 9
Tilaajille
Kuusamon nykyisen kaupunginvaltuuston viimeisessä kokouksessa keskusteltiin erityisesti nuorista ja koulutuksesta

Kuu­sa­mon ny­kyi­sen kau­pun­gin­val­tuus­ton vii­mei­ses­sä ko­kouk­ses­sa kes­kus­tel­tiin eri­tyi­ses­ti nuo­ris­ta ja kou­lu­tuk­ses­ta

16.06.2021 17:01
Tilaajille
Valtuuston puheenjohtajuus kiinnostaa Pauli Saapunkia – seitsemän vuotta sitten puheenjohtajuudesta luopuneella politiikan konkarilla riittäisi nyt virtaa tehtävään

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­juus kiin­nos­taa Pauli Saa­pun­kia – seit­se­män vuotta sitten pu­heen­joh­ta­juu­des­ta luo­pu­neel­la po­li­tii­kan kon­ka­ril­la riit­täi­si nyt virtaa teh­tä­vään

15.06.2021 11:51 6
Tilaajille
Kuusamon kaupungin tilinpäätös hyväksyttiin valtuustossa – Huoliakin oli: "Korona ja yli 100 miljoonan euron investoinnit, joista suurimpana uusi koulu, tuntuu aika vaikealta yhtälöltä"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin ti­lin­pää­tös hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa – Huo­lia­kin oli: "Korona ja yli 100 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit, joista suu­rim­pa­na uusi koulu, tuntuu aika vai­keal­ta yh­tä­löl­tä"

11.05.2021 19:00
Tilaajille
Veskan osayleiskaavan osittainen muutos yksimielisesti läpi valtuustossa – lomarakennuspaikoista pysyvän asutuksen tontteja

Veskan osa­yleis­kaa­van osit­tai­nen muutos yk­si­mie­li­ses­ti läpi val­tuus­tos­sa – lo­ma­ra­ken­nus­pai­kois­ta pysyvän asu­tuk­sen tont­te­ja

11.05.2021 15:11
Tilaajille
Rukan päiväkotilaajennus viivästyy ja rivitalon rakentaminen lykkääntyy vuodella – Kustannusten nousu rajumpi kuin mitä arviointiin: "Se yllätti meidät"

Rukan päi­vä­ko­ti­laa­jen­nus vii­väs­tyy ja ri­vi­ta­lon ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy vuo­del­la – Kus­tan­nus­ten nousu rajumpi kuin mitä ar­vioin­tiin: "Se yllätti meidät"

10.05.2021 19:08 1
Tilaajille
Valoa saattaa olla näkyvissä tunnelin päässä Kuusamolle –Kaupunki vertailee Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden kumoavaa päätöstä sekä KHO:n tekemää ratkaisua sallia tuulivoiman rakentaminen valtakunnallisesti arvokkaaksi määritetyn Kyrönjokilaakson maisema-alueelle Vaasaan

Valoa saattaa olla nä­ky­vis­sä tun­ne­lin päässä Kuu­sa­mol­le –Kau­pun­ki ver­tai­lee Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keu­den ku­moa­vaa pää­tös­tä sekä KHO:n tekemää rat­kai­sua sallia tuu­li­voi­man ra­ken­ta­mi­nen val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vok­kaak­si mää­ri­te­tyn Ky­rön­jo­ki­laak­son mai­se­ma-alueel­le Vaasaan

30.04.2021 12:17 3
Tilaajille
Maaningan tuulivoimapuiston kaava kaatui oikeudessa – Posion Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja: "Toivottavasti hankkeen puuhaajat nyt ymmärtävät Posion matkailulle Riisitunturin arvon, ettei sen kylkeen sovi  yli 50 voimalan tuulivoimapuistoa"

Maa­nin­gan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaava kaatui oi­keu­des­sa – Posion Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Toi­vot­ta­vas­ti hank­keen puu­haa­jat nyt ym­mär­tä­vät Posion mat­kai­lul­le Rii­si­tun­tu­rin arvon, ettei sen kylkeen sovi yli 50 voi­ma­lan tuu­li­voi­ma­puis­toa"

30.04.2021 12:30 3
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusossa jätettiin aloitteita mielenterveyden puolesta sekä perättiin selontekoa  kaupungin rahavirtoihin, joita mahdollinen soteuudistus muuttaa

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuu­sos­sa jä­tet­tiin aloit­tei­ta mie­len­ter­vey­den puo­les­ta sekä pe­rät­tiin se­lon­te­koa kau­pun­gin ra­ha­vir­toi­hin, joita mah­dol­li­nen so­teuu­dis­tus muuttaa

20.03.2021 04:00
Tilaajille
Osa halusi aikaa debatille, osa ei – Kuusamon kaupunginvaltuusto äänesti kyselytuntiin liittyen ja hyväksyi lisämäärärahan nuorisotyöttömyyden kitkemiseksi

Osa halusi aikaa de­ba­til­le, osa ei – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to äänesti ky­se­ly­tun­tiin liit­tyen ja hy­väk­syi li­sä­mää­rä­ra­han nuo­ri­so­työt­tö­myy­den kit­ke­mi­sek­si

16.03.2021 19:40 4
Tilaajille