Joko luit: Tätä kaikkea Tai­val­kos­ken mat­kai­luun on mah­tu­nut

Toimittajalta: Posion kes­kus­taan maail­man suurin kah­vi­kup­pi?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamon kaupunginvaltuusto
Puurosuon sekä Kuivasenvaaran -osakaskuntien lainoihin haetaan kaupungin takausta

Puu­ro­suon sekä Kui­va­sen­vaa­ran -o­sa­kas­kun­tien lai­noi­hin haetaan kau­pun­gin ta­kaus­ta

19.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo maksoi viime vuonna työterveyshuollosta lähes 700 000 euroa, selviää tilinpäätöksestä – sairauspoissaolot ovat lisääntyneet jo viiden vuoden ajan

Kuusamo maksoi viime vuonna työ­ter­veys­huol­los­ta lähes 700 000 euroa, selviää ti­lin­pää­tök­ses­tä – sai­raus­pois­sa­olot ovat li­sään­ty­neet jo viiden vuoden ajan

09.05.2023 17:45 1
Tilaajille
Kuusamon kaupunginvaltuusto vetoaa kannanotossaan koulujen rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön puolesta

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to vetoaa kan­nan­otos­saan kou­lu­jen rau­hal­li­sen ja tur­val­li­sen op­pi­mis­ym­pä­ris­tön puo­les­ta

03.05.2023 20:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­li­tet­ta­vas­ti näyttää siltä, että Rukalle ti­la­taan kont­ti­kou­lut, hup­sis­ta vain!

26.04.2023 17:00 4
Tilaajille
”Kasvoin ulos yrityksestäni, ei enää passaa elämäntilanteeseeni” – Koillismaan Mikrotukipalvelu lopettaa Kuusamossa ja sulkee liikkeensä huhtikuun loppuun mennessä

”Kas­voin ulos yri­tyk­ses­tä­ni, ei enää passaa elä­män­ti­lan­tee­see­ni” – Koil­lis­maan Mik­ro­tu­ki­pal­ve­lu lo­pet­taa Kuu­sa­mos­sa ja sulkee liik­keen­sä huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä

23.03.2023 04:00 1
Tilaajille
"Aurinkosähkö ei ole ufo-osastoa" – Kuusamon kaupunginvaltuusto intoutui keskusteluun, pisimmät puheenvuorot aurinkopaneelien sijoittelusta ja Käylän ulosteongelmasta

"Au­rin­ko­säh­kö ei ole ufo-osas­toa" – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­to in­tou­tui kes­kus­te­luun, pi­sim­mät pu­heen­vuo­rot au­rin­ko­pa­nee­lien si­joit­te­lus­ta ja Käylän ulos­te­on­gel­mas­ta

21.03.2023 21:17 2
Tilaajille
Lumensäilöntä sai lisämäärahansa, valtuustoaloitteissa työsuhdepyöriä, Nuotan laajentamista ja työperäisen maahanmuuton kustannuksia – Lue tästä Kuusamon kaupunginvaltuuston tiistaista

Lu­men­säi­lön­tä sai li­sä­mää­ra­han­sa, val­tuus­to­aloit­teis­sa työ­suh­de­pyö­riä, Nuotan laa­jen­ta­mis­ta ja työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton kus­tan­nuk­sia – Lue tästä Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­ton tiis­tais­ta

22.02.2023 12:14 6
Tilaajille
Perussuomalaiset valitsivat uudelleen johtajansa Kuusamon valtuustoryhmässä

Pe­rus­suo­ma­lai­set va­lit­si­vat uu­del­leen joh­ta­jan­sa Kuu­sa­mon val­tuus­to­ryh­mäs­sä

30.01.2023 09:40 6
Tilaajille
Kuusamossa vapaa-ajan asunto voitaneen jatkossa käyttää myös vakituiseen asumiseen – Uusiin asemakaavoihin sisällytettäisiin molemmat asumisvaihtoehdot

Kuu­sa­mos­sa va­paa-ajan asunto voi­ta­neen jat­kos­sa käyttää myös va­ki­tui­seen asu­mi­seen – Uusiin ase­ma­kaa­voi­hin si­säl­ly­tet­täi­siin mo­lem­mat asu­mis­vaih­to­eh­dot

27.12.2022 09:48 6
Tilaajille
Pakolaisten vastaanottoon varautuminen ja kuntapaikat puhutti odotetusti Kuusamon valtuustossa – " Pidän hyvin kohtuullisena kaupungille 20 kuntapaikkaa"

Pa­ko­lais­ten vas­taan­ot­toon va­rau­tu­mi­nen ja kun­ta­pai­kat puhutti odo­te­tus­ti Kuu­sa­mon val­tuus­tos­sa – " Pidän hyvin koh­tuul­li­se­na kau­pun­gil­le 20 kun­ta­paik­kaa"

21.12.2022 08:55 2
Tilaajille
Tuomo Pulkkanen siirtyy Kuusamon kokoomuksen valtuustoryhmän jäseneksi

Tuomo Pulk­ka­nen siirtyy Kuu­sa­mon ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­män jä­se­nek­si

20.12.2022 16:00 11
Tilaajille
Mäkelän koulu saa vesikaton korjauksen, Porkkatörmä teki pienen comebackin, mutta tuomio säilyi – Kuusamon valtuusto nuiji kasaan budjettikokouksen hämmästyttävän nopeasti

Mäkelän koulu saa ve­si­ka­ton kor­jauk­sen, Pork­ka­tör­mä teki pienen co­me­bac­kin, mutta tuomio säilyi – Kuu­sa­mon val­tuus­to nuiji kasaan bud­jet­ti­ko­kouk­sen häm­mäs­tyt­tä­vän no­peas­ti

08.12.2022 15:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: Aloi­tet­ta vau­va­ra­has­ta ei jät­tä­nyt val­tuus­to­ryh­mä

24.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Perussuomalaisten nykyinen puheenjohtaja sekä kolme valtuutettua eroavat paikallisyhdistyksestä – "Yhdistyksen toiminta on ajautunut hedelmättömään tilaan, missä todellisen poliittisen vaikuttamisen sijaan on astunut silkka oman edun tavoittelu sen kaikissa muodoissaan"

Kuu­sa­mon Pe­rus­suo­ma­lais­ten ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­ja sekä kolme val­tuu­tet­tua eroavat pai­kal­lis­yh­dis­tyk­ses­tä – "Yh­dis­tyk­sen toi­min­ta on ajau­tu­nut he­del­mät­tö­mään tilaan, missä to­del­li­sen po­liit­ti­sen vai­kut­ta­mi­sen sijaan on astunut silkka oman edun ta­voit­te­lu sen kai­kis­sa muo­dois­saan"

22.11.2022 21:30
Tilaajille
Törmänen esitti samoja oikeuksia ja palkkioita – Kuusamo uudistaa hallintosääntöään

Tör­mä­nen esitti samoja oi­keuk­sia ja palk­kioi­ta – Kuusamo uu­dis­taa hal­lin­to­sään­töään

11.11.2022 16:30
Tilaajille
Kuusamon perusturvan ja kasvatus- ja sivistystoimen budjetit paukkuvat, lisätalousarviot hyväksyttiin valtuustossa: "Toisaaltahan tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää palvelua ja toivottavasti saamme jatkossakin"

Kuu­sa­mon pe­rus­tur­van ja kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­men bud­je­tit pauk­ku­vat, li­sä­ta­lous­ar­viot hy­väk­syt­tiin val­tuus­tos­sa: "Toi­saal­ta­han tämä kuvaa sitä, että olemme saaneet hyvää pal­ve­lua ja toi­vot­ta­vas­ti saamme jat­kos­sa­kin"

10.11.2022 11:06
Tilaajille
Kuusamon vuokratalojen lainat muutetaan kiinteäkorkoisiksi

Kuu­sa­mon vuok­ra­ta­lo­jen lainat muu­te­taan kiin­teä­kor­koi­sik­si

10.11.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamo ostaa PPP-Köökki Oy:n osakkeita 100 000 eurolla

Kuusamo ostaa PPP-Köök­ki Oy:n osak­kei­ta 100 000 eurolla

10.11.2022 04:00
Tilaajille
"Poikkeuksellisesta maailmantilanteesta huolimatta kuluvan vuoden taloustilanne on hallinnassa" – valtuusto hyväksyi vuoden toisen osavuosikatsauksen

"Poik­keuk­sel­li­ses­ta maail­man­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta kuluvan vuoden ta­lous­ti­lan­ne on hal­lin­nas­sa" – val­tuus­to hy­väk­syi vuoden toisen osa­vuo­si­kat­sauk­sen

09.11.2022 19:27 1
Tilaajille
Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiinteistöveroprosentit – Tuomo Törmänen haluaisi verottaa rakentamattomia tontteja

Kuusamo asetti ensi vuoden tulo- ja kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sen­tit – Tuomo Tör­mä­nen ha­luai­si ve­rot­taa ra­ken­ta­mat­to­mia tont­te­ja

09.11.2022 18:45 1
Tilaajille