Posion yhteismetsä
Yhteismetsien kokonaisalasta yli 70 prosenttia sijaitsee Pohjois-Suomessa – Suurimmat yhteismetsät ovat Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä

Yh­teis­met­sien ko­konaisalas­ta yli 70 pro­sent­tia si­jait­see Poh­jois-Suo­mes­sa – Suu­rim­mat yh­teis­met­sät ovat Kuu­sa­mos­sa, Sal­las­sa ja Ke­mi­jär­vel­lä

16.05.2022 19:00
Tilaajille
Kaikkien aikojen suurin ylijäämä jakoon Posion yhteismetsällä – tässä syyt hyvään tulokseen

Kaik­kien aikojen suurin yli­jää­mä jakoon Posion yh­teis­met­säl­lä – tässä syyt hyvään tu­lok­seen

02.05.2022 08:17
Tilaajille
Paula-myrsky sekoitti puumarkkinat – Posion yhteismetsän toiminnanjohtaja: "Ylitarjontatilanne on aiheuttanut puukauppaan vaikeuksia myös laajemmalti"

Pau­la-myrs­ky se­koit­ti puu­mark­ki­nat – Posion yh­teis­met­sän toi­min­nan­joh­ta­ja: "Y­li­tar­jon­ta­ti­lan­ne on ai­heut­ta­nut puu­kaup­paan vai­keuk­sia myös laa­jem­mal­ti"

04.12.2021 15:11
Tilaajille
Kuusamolaisella kuljetusliikkeellä oli viime vuonna yli 5 miljoonan verotettavat tulot, mutta veronmaksussa yhteismetsä piti ykköspaikan – taivalkoskelainen konepaja ei maksanut yhtään veroa 12,5 miljoonan liikevaihdosta

Kuu­sa­mo­lai­sel­la kul­je­tus­liik­keel­lä oli viime vuonna yli 5 mil­joo­nan ve­ro­tet­ta­vat tulot, mutta ve­ron­mak­sus­sa yh­teis­met­sä piti yk­kös­pai­kan – tai­val­kos­ke­lai­nen ko­ne­pa­ja ei mak­sa­nut yhtään veroa 12,5 mil­joo­nan lii­ke­vaih­dos­ta

11.11.2021 11:00 1
Tilaajille
Posion Murtotuulen tuulipuiston maanrakennusurakoija hakee lupaa 20 000 kuutiometrille soraa ja hiekkaa – monttualue palautetaan käytön jälkeen yhteismetsän metsätalouskäyttöön

Posion Mur­to­tuu­len tuu­li­puis­ton maan­ra­ken­nus­ura­koi­ja hakee lupaa 20 000 kuu­tio­met­ril­le soraa ja hiekkaa – mont­tu­alue pa­lau­te­taan käytön jälkeen yh­teis­met­sän met­sä­ta­lous­käyt­töön

07.11.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla on luvat miljoonien kalliokuutiometrin louhimiseen, tavaraa kuluu enemmän kuin soramonttujen antia – koululaiset kävivät katsomassa Peräposiolla, miten opiskelijat käyttävät murskaamoa

Koil­lis­maal­la on luvat mil­joo­nien kal­lio­kuu­tio­met­rin lou­hi­mi­seen, tavaraa kuluu enemmän kuin so­ra­mont­tu­jen antia – ­kou­lu­lai­set kävivät kat­so­mas­sa Pe­rä­po­siol­la, miten opis­ke­li­jat käyt­tä­vät murs­kaa­moa

23.09.2021 04:00
Tilaajille
Murtotuulen tuulipuiston rakentaminen vauhdissa Posiolla, mittaustorneilla testataan tuulivoimaloiden laatua – "Voi olla, että kaikki valmistelutyöt saadaan valmiiksi jo ennen ensi talvea"

Mur­to­tuu­len tuu­li­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen vauh­dis­sa Po­siol­la, mit­taus­tor­neil­la tes­ta­taan tuu­li­voi­ma­loi­den laatua – "Voi olla, että kaikki val­mis­te­lu­työt saadaan val­miik­si jo ennen ensi talvea"

23.07.2021 11:00
Tilaajille
Turpeen kysyntä ja tuotanto Koillismaallakin romahtivat – "Emme avaa Kontiosuota tuotantoon. Emmehän me toimita Kuusamoon enää yhtään turvetta"

Turpeen kysyntä ja tuo­tan­to Koil­lis­maal­la­kin ro­mah­ti­vat – "Emme avaa Kon­tio­suo­ta tuo­tan­toon. Emmehän me toimita Kuu­sa­moon enää yhtään tur­vet­ta"

15.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Yli 100 miljoonan euron työmaa – Posion Murtotunturiin nousevan tuulivoimapuiston rakentaminen on jo aloitettu

Yli 100 mil­joo­nan euron työmaa – Posion Mur­to­tun­tu­riin nou­se­van tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­nen on jo aloi­tet­tu

17.05.2021 04:00 1
Tilaajille
Posion yhteismetsä teki korona-ajasta huolimatta hyvän tuloksen viime vuonna – Jakoon lähtee kaikkien aikojen korkein ylijäämä

Posion yh­teis­met­sä teki ko­ro­na-ajas­ta huo­li­mat­ta hyvän tu­lok­sen viime vuonna – Jakoon lähtee kaik­kien aikojen korkein yli­jää­mä

01.05.2021 21:20
Tilaajille
Sijoittaisiko kultaan vai Kuusamon yhteismetsään? – yhteismetsän osuuden markkinahinta lyhyessä ajassa lähes tuplaantunut, "sijoitusympäristö on muuttunut, alle kolmenkin prosentin korko riittää"

Si­joit­tai­si­ko kultaan vai Kuu­sa­mon yh­teis­met­sään? – yh­teis­met­sän osuuden mark­ki­na­hin­ta ly­hyes­sä ajassa lähes tup­laan­tu­nut, "si­joi­tu­sym­pä­ris­tö on muut­tu­nut, alle kol­men­kin pro­sen­tin korko riit­tää"

19.04.2021 11:12
Tilaajille
Kelkkailijat kärähtivät Palotunturin suojelualueella Posiolla – Paikalla olleet Metsähallituksen miehet nappasivat kaksikon kiinni

Kelk­kai­li­jat kä­räh­ti­vät Pa­lo­tun­tu­rin suo­je­lu­alueel­la Po­siol­la – Pai­kal­la olleet Met­sä­hal­li­tuk­sen miehet nap­pa­si­vat kak­si­kon kiinni

31.01.2021 11:19 2
Tilaajille
Huono lumitilanne pitkitti aloitusta – Posion yhteismetsä myi viime kaudelle syvän lumen kelkkailuun noin 1000 vuorokautta

Huono lu­mi­ti­lan­ne pit­kit­ti aloi­tus­ta – Posion yh­teis­met­sä myi viime kau­del­le syvän lumen kelk­kai­luun noin 1000 vuo­ro­kaut­ta

27.01.2021 04:00
Tilaajille
Rakentamista koskevat sopimusneuvottelut käynnissä – Posion Murtotuulen tuulivoimapuiston rakennustyö saattaa alkaa ensi kesänä, viimeiset luvat tulivat lainvoimaisiksi

Ra­ken­ta­mis­ta kos­ke­vat so­pi­mus­neu­vot­te­lut käyn­nis­sä – Posion Mur­to­tuu­len tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­nus­työ saattaa alkaa ensi kesänä, vii­mei­set luvat tulivat lain­voi­mai­sik­si

13.01.2021 18:11
Tilaajille
Jätti-investoinnin päätöksen uskotaan tulevan keväällä – Posion yhteismetsä jatkaa itse metsätalouden harjoittamista normaalimääräisesti

Jät­ti-in­ves­toin­nin pää­tök­sen us­ko­taan tulevan ke­vääl­lä – Posion yh­teis­met­sä jatkaa itse met­sä­ta­lou­den har­joit­ta­mis­ta nor­maa­li­mää­räi­ses­ti

15.12.2020 04:00
Tilaajille
Raakkuja sinnittelee salaisilla puroilla – Posion uudet löydöt koostuvat pääosin vanhoista yksilöistä

Raak­ku­ja sin­nit­te­lee sa­lai­sil­la pu­roil­la – Posion uudet löydöt koos­tu­vat pääosin van­hois­ta yk­si­löis­tä

29.11.2020 04:00
Tilaajille
Puukauppa ei tyrehtynyt – Koronakevät ei vähentänyt Posion yhteismetsän puukauppaa

Puu­kaup­pa ei ty­reh­ty­nyt – Ko­ro­na­ke­vät ei vä­hen­tä­nyt Posion yh­teis­met­sän puu­kaup­paa

03.06.2020 11:00
Tilaajille
"Tämä on meidän avauksemme Posion matkailun kehittämiseen" – Posion yhteismetsä hyödyntää maansa myymällä lupia syvän lumen kelkkailuun

"Tämä on meidän avauk­sem­me Posion mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen" – Posion yh­teis­met­sä hyö­dyn­tää maansa myy­mäl­lä lupia syvän lumen kelk­kai­luun

24.02.2020 05:00
Tilaajille
MTV3: Posion yhteismetsä on edelläkävijä – Se myy tiukassa olevia lupia freeride-kelkkailuun Koron alueella

MTV3: Posion yh­teis­met­sä on edel­lä­kä­vi­jä – Se myy tiu­kas­sa olevia lupia free­ri­de-kelk­kai­luun Koron alueel­la

18.02.2020 08:37