Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Koillismaa
Viimeisin 24 tuntia
Minne mennä: Tanssiviikonloppu Nilon koululla, jääkiekkoa EVO-areenalla, bändejä ja musiikkia Rukalla – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Tans­si­vii­kon­lop­pu Nilon kou­lul­la, jää­kiek­koa EVO-aree­nal­la, bändejä ja mu­siik­kia Rukalla – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

04:00
Tilaajille
Kuukausi
Leudoimmiksi muuttuneet talvet lisäävät painetta tienhoitoon – ”Liukkaudentorjunta varsinkin alemmalla tieverkolla on haasteellisempaa”

Leu­doim­mik­si muut­tu­neet talvet li­sää­vät pai­net­ta tien­hoi­toon – ”Liuk­kau­den­tor­jun­ta var­sin­kin alem­mal­la tie­ver­kol­la on haas­teel­li­sem­paa”

28.02.2024 04:00
Tilaajille
"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun veljesi?" – Petroskoissa syntyneen kuusamolaisen Taisto Kurtin värikäs elämäntarina pääsi mukaan

"Mitäpä sanot, jos minä olen sinun vel­je­si?" – Pet­ros­kois­sa syn­ty­neen kuu­sa­mo­lai­sen Taisto Kurtin värikäs elä­män­ta­ri­na pääsi mukaan

25.02.2024 12:00
Tilaajille
Yli 25 000 hiihtolomalaista ja matkailijaa kansoitti Rukan – "Vilkkaimpina päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän normaali arkiviikkoihin verrattuna"

Yli 25 000 hiih­to­lo­ma­lais­ta ja mat­kai­li­jaa kan­soit­ti Rukan – "Vilk­kaim­pi­na päivinä menee noin tuhat pizzaa, määrä on satoja enemmän nor­maa­li ar­ki­viik­koi­hin ver­rat­tu­na"

21.02.2024 04:00
Tilaajille
On uskottava omiin unelmiin – Epäonnistumisten kautta miljoonabisneksen pyörittäjäksi noussut Niklas Nukari piti täydellisen oppitunnin yrittämisestä Yrittäjien aamukahveilla Kuusamossa
Kolumni

On us­kot­ta­va omiin unel­miin – Epä­on­nis­tu­mis­ten kautta mil­joo­na­bis­nek­sen pyö­rit­tä­jäk­si noussut Niklas Nukari piti täy­del­li­sen op­pi­tun­nin yrit­tä­mi­ses­tä Yrit­tä­jien aa­mu­kah­veil­la Kuu­sa­mos­sa

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Näin Koillismaalla voidaan – Posion kunnan hyvinvointijohtaja Juha Peteri kertoo, miksi Lappi pomppaa esiin Terve Suomi -tutkimuksen tuloksista ja mitä koillismaalaisten pitäisi nyt terveytensä eteen tehdä

Näin Koil­lis­maal­la voidaan – ­Po­sion kunnan hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja Juha Peteri kertoo, miksi Lappi pomppaa esiin Terve Suomi -tut­ki­muk­sen tu­lok­sis­ta ja mitä koil­lis­maa­lais­ten pitäisi nyt ter­vey­ten­sä eteen tehdä

14.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Syvän lumen kelkkailun suosio on kasvanut – lajin kasvusta oman siivun haluavat myös yhteismetsät: katso videolta, millaisella kulkupelillä puuterilumelle lähdetään

Syvän lumen kelk­kai­lun suosio on kas­va­nut – lajin kas­vus­ta oman siivun ha­lua­vat myös yh­teis­met­sät: katso vi­deol­ta, mil­lai­sel­la kul­ku­pe­lil­lä puu­te­ri­lu­mel­le läh­de­tään

13.02.2024 04:00 5
Tilaajille
Koillismaan vesistöissä jäälle noussut vesi haittaa kalastajia – "Järvellä on liikuttava nyt harkiten, uveavantojakin siellä voi paikoittain olla paikoissa, jossa jää ei olekaan paksuuntunut lumen alla"

Koil­lis­maan ve­sis­töis­sä jäälle noussut vesi haittaa ka­las­ta­jia – "Jär­vel­lä on lii­kut­ta­va nyt har­ki­ten, uve­avan­to­ja­kin siellä voi pai­koit­tain olla pai­kois­sa, jossa jää ei olekaan pak­suun­tu­nut lumen alla"

12.02.2024 04:00 1
Tilaajille
Minne mennä: Wanhojen tanssien näytös, Perhekahvila Kumppanuustalo Nuotassa, jääkiekkoa EVO-areenalla – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Wan­ho­jen tans­sien näytös, Per­he­kah­vi­la Kump­pa­nuus­ta­lo Nuo­tas­sa, jää­kiek­koa EVO-aree­nal­la – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

09.02.2024 04:00
Tilaajille
Telia laajensi asennuksissa ja laitteiden käyttöönotoissa auttavaa Helppi-lähipalveluaan koko Koillismaalle: "Alueella on todella paljon matkailua, ja etätöitä tehdään paljon mökeiltä käsin"

Telia laa­jen­si asen­nuk­sis­sa ja lait­tei­den käyt­töön­otois­sa aut­ta­vaa Help­pi-lä­hi­pal­ve­luaan koko Koil­lis­maal­le: "A­lueel­la on todella paljon mat­kai­lua, ja etä­töi­tä tehdään paljon mö­keil­tä käsin"

06.02.2024 04:00
Tilaajille
Kylien voimat yhteen Kuusamossa – ”Tämä on viimeinen hätähuuto haja-asutusalueiden puolesta”

Kylien voimat yhteen Kuu­sa­mos­sa – ”Tämä on vii­mei­nen hä­tä­huu­to ha­ja-asu­tus­aluei­den puo­les­ta”

05.02.2024 04:00 11
Tilaajille
Vanhemmat
Tukkimiehen kirjanpidosta sähköiseen järjestelmään – " Yhden kerran urani aikana on päässyt käymään niin, että sama henkilö äänesti kahdesti"

Tuk­ki­mie­hen kir­jan­pi­dos­ta säh­köi­seen jär­jes­tel­mään – " Yhden kerran urani aikana on päässyt käymään niin, että sama henkilö äänesti kah­des­ti"

26.01.2024 04:00
Tilaajille
Koillismaalla kaupoista varastetaan karkkia ja juomia, apteekeista vitamiineja ja kosmetiikkaa – Kuusamon Keskusapteekin vakioasiakkaista jotkut anastavat hyllystä tuotteita

Koil­lis­maal­la kau­pois­ta va­ras­te­taan karkkia ja juomia, ap­tee­keis­ta vi­ta­mii­ne­ja ja kos­me­tiik­kaa – Kuu­sa­mon Kes­kus­ap­tee­kin va­kio­asiak­kais­ta jotkut anas­ta­vat hyl­lys­tä tuot­tei­ta

24.01.2024 04:00 3
Tilaajille
Koillismaan Autosähkö- ja Raskasosalla tehtiin sukupolvenvaihdos – ”Yrityksen toiminta olisi loppunut, ellemme serkkuni kanssa olisi alkaneet tätä jatkamaan”

Koil­lis­maan Au­to­säh­kö- ja Ras­ka­so­sal­la tehtiin su­ku­pol­ven­vaih­dos – ”Y­ri­tyk­sen toi­min­ta olisi lop­pu­nut, ellemme serk­ku­ni kanssa olisi al­ka­neet tätä jat­ka­maan”

11.01.2024 04:00 5
Tilaajille
Pölkyn uusi toimitusjohtaja Jari Suominen muutti Helsingin vilskeestä Kuusamoon – auringonlaskualaksi hän ei suostu kutsumaan metsäteollisuutta, vaan näkee tulevaisuuden hyvinkin valoisana

Pölkyn uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Suo­mi­nen muutti Hel­sin­gin vils­kees­tä Kuu­sa­moon – au­rin­gon­las­ku­alak­si hän ei suostu kut­su­maan met­sä­teol­li­suut­ta, vaan näkee tu­le­vai­suu­den hy­vin­kin va­loi­sa­na

10.01.2024 17:00 1
Tilaajille
Taivalkoskelaisen Aatu Turpeisen rassausvideoita katsovat jopa sadat tuhannet ihmiset –  näin Aatun harrastus kasvoi melkein päätyöksi

Tai­val­kos­ke­lai­sen Aatu Tur­pei­sen ras­saus­vi­deoi­ta kat­so­vat jopa sadat tu­han­net ihmiset –  näin Aatun har­ras­tus kasvoi melkein pää­työk­si

07.01.2024 17:00 2
Tilaajille
Minne mennä: Posion Pyrähys -koiravaljakkokilpailu, Muistikuntosali Kuusamon liikuntahallilla ja jääkiekkoa EVO Areenalla – poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Posion Pyrähys -koi­ra­val­jak­ko­kil­pai­lu, Muis­ti­kun­to­sa­li Kuu­sa­mon lii­kun­ta­hal­lil­la ja jää­kiek­koa EVO Aree­nal­la – poimi tästä mie­lei­se­si

05.01.2024 04:00
Tilaajille
"Tällainen pysähdys ei ole kenenkään eduksi" – Tunturirakennuksen työmaalla keskustassa vain kaksi työntekijää paikalla pakkasen vuoksi, myös hinauksia ennätysmäärä

"Täl­lai­nen py­säh­dys ei ole ke­nen­kään eduksi" – Tun­tu­ri­ra­ken­nuk­sen työ­maal­la kes­kus­tas­sa vain kaksi työn­te­ki­jää pai­kal­la pak­ka­sen vuoksi, myös hi­nauk­sia en­nä­tys­mää­rä

03.01.2024 14:33 5
Tilaajille
Kova pakkanen iski huonoon aikaan: Koillismaan laskettelukeskuksista vain Ruka avoinna, Kirintövaara ja Taivalvaara suljettiin jo uudenvuodenpäivänä

Kova pak­ka­nen iski huonoon aikaan: Koil­lis­maan las­ket­te­lu­kes­kuk­sis­ta vain Ruka avoin­na, Ki­rin­tö­vaa­ra ja Tai­val­vaa­ra sul­jet­tiin jo uu­den­vuo­den­päi­vä­nä

02.01.2024 17:26 6
Tilaajille
"Joskus asiakkailta kaipaisi enemmän ymmärtäväisyyttä" – asiakaspalvelijat kohtaavat yhä enemmän epäasiallista käyttäytymistä työssään, häirintää tapahtuu myös Kuusamossa

"Joskus asiak­kail­ta kai­pai­si enemmän ym­mär­tä­väi­syyt­tä" – asia­kas­pal­ve­li­jat koh­taa­vat yhä enemmän epä­asial­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä työs­sään, häi­rin­tää ta­pah­tuu myös Kuu­sa­mos­sa

01.01.2024 04:00
Tilaajille