Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koillismaa
Kuukausi
Koillismaalla tapahtuu – katso tästä minne menet lähipäivinä

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä minne menet lä­hi­päi­vi­nä

25.11.2022 04:00 1
Tilaajille
"Mitä me valitaan tehdä?" – Business Forum Rukan tilaisuudessa puhunut Petri Rajaniemi sanoi nykyajassa elettävän vakavaa ihmisten kriisiä

"Mitä me va­li­taan tehdä?" – Bu­si­ness Forum Rukan ti­lai­suu­des­sa puhunut Petri Ra­ja­nie­mi sanoi ny­ky­ajas­sa elet­tä­vän vakavaa ih­mis­ten kriisiä

24.11.2022 20:00
Tilaajille
Jokilaaksojen pelastuslaitos ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos yhdistyvät Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokseksi

Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tos ja Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos yh­dis­ty­vät Poh­jois-Poh­jan­maan pe­las­tus­lai­tok­sek­si

21.11.2022 19:00
Tilaajille
Ympäristöterveydenhuollon ja -suojelun kustannusten jakoon muutoksia Koillismaalla – Posiolla maksuosuus nousee noin 3,5 prosenttia, eroa selittää kunnan suuri maatalousvaltaisuus

Ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon ja -suo­je­lun kus­tan­nus­ten jakoon muu­tok­sia Koil­lis­maal­la – Po­siol­la mak­su­osuus nousee noin 3,5 pro­sent­tia, eroa se­lit­tää kunnan suuri maa­ta­lous­val­tai­suus

22.11.2022 13:42
Tilaajille
Molemmat voittaisivat, jos kala vaihtaisi käsiä – mistä lähiruokaringin perustaminen kiikastaa?

Mo­lem­mat voit­tai­si­vat, jos kala vaih­tai­si käsiä – mistä lä­hi­ruo­ka­rin­gin pe­rus­ta­mi­nen kii­kas­taa?

19.11.2022 04:00 3
Tilaajille
Kraanan sylkiessä ilmaa Kuusamon kirkkaan sijasta, herää huoli varautumisesta
Kolumni

Kraanan syl­kies­sä ilmaa Kuu­sa­mon kirk­kaan si­jas­ta, herää huoli va­rau­tu­mi­ses­ta

16.11.2022 04:00
Tilaajille
Aiheuttaako osa metsästäjistä itse hirvikannan heikentymisen? Kuusamossa on tämän syksyn hirvenmetsästyksessä menetetty runsaasti parhaassa siitoskyvyssä olevia sonneja, toiminnanohjaajat peräävät metsästäjien omaa vastuuta

Ai­heut­taa­ko osa met­säs­tä­jis­tä itse hir­vi­kan­nan hei­ken­ty­mi­sen? Kuu­sa­mos­sa on tämän syksyn hir­ven­met­säs­tyk­ses­sä me­ne­tet­ty run­saas­ti par­haas­sa sii­tos­ky­vys­sä olevia son­ne­ja, toi­min­nan­oh­jaa­jat pe­rää­vät met­säs­tä­jien omaa vas­tuu­ta

12.11.2022 04:00 5
Tilaajille
Oulun poliisilaitoksen partiolla refleksit kunnossa: Video näyttää poron väistön viime hetkellä Kuusamontiellä

Oulun po­lii­si­lai­tok­sen par­tiol­la ref­lek­sit kun­nos­sa: Video näyttää poron väistön viime het­kel­lä Kuu­sa­mon­tiel­lä

04.11.2022 15:46 5
Koillismaalla tapahtuu – katso tästä minne menet lähipäivinä

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – katso tästä minne menet lä­hi­päi­vi­nä

04.11.2022 04:00
Tilaajille
Poronhoitoalueella saatiin saaliiksi yhteensä 61 karhua – Koillismaalla karhuja kaadettiin eniten Kuusamossa

Po­ron­hoi­to­alueel­la saatiin saa­liik­si yh­teen­sä 61 karhua – Koil­lis­maal­la karhuja kaa­det­tiin eniten Kuu­sa­mos­sa

02.11.2022 13:00
Tilaajille
Osmo Bullerin vieraskolumni: Välillä pitää antaa periksi
Kolumni

Osmo Bul­le­rin vie­ras­ko­lum­ni: Välillä pitää antaa periksi

31.10.2022 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamo virittelee yhteistyötä korkeakoulujen kanssa seutukampus-hankkeella – "Uudessa mallissa tuodaan koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä seudulle ja autetaan osaavan työvoiman saamisessa"

Kuusamo vi­rit­te­lee yh­teis­työ­tä kor­kea­kou­lu­jen kanssa seu­tu­kam­pus-hank­keel­la – "Uu­des­sa mal­lis­sa tuodaan kou­lu­tus­ta, tut­ki­mus­ta ja tuo­te­ke­hi­tys­tä seu­dul­le ja au­te­taan osaavan työ­voi­man saa­mi­ses­sa"

15.10.2022 04:00 2
Tilaajille
"Toivomme aiheesta kiinnostuneita metsänomistajia mukaan" – matkailijoilla näyttää olevan paljon halua kompensoida hiilipäästöjään, Koillismaalla kootaan siihen sopivaa keinovalikoimaa

"Toi­vom­me ai­hees­ta kiin­nos­tu­nei­ta met­sän­omis­ta­jia mukaan" – mat­kai­li­joil­la näyttää olevan paljon halua kom­pen­soi­da hii­li­pääs­tö­jään, Koil­lis­maal­la kootaan siihen sopivaa kei­no­va­li­koi­maa

13.10.2022 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kainuun rajavartioston tiedote viime viikonlopulta rajan luvatta ylittäneistä tuskin jää suinkaan viimeiseksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kainuun ra­ja­var­tios­ton tiedote viime vii­kon­lo­pul­ta rajan luvatta ylit­tä­neis­tä tuskin jää suin­kaan vii­mei­sek­si

28.09.2022 04:00 4
Tilaajille
Mistä nipistää ja minne siirtää rahaa? Näitä kysymyksiä lienee miettinyt moni muukin viime aikoina – onneksi on työkalu, joka auttaa
Kolumni

Mistä ni­pis­tää ja minne siirtää rahaa? Näitä ky­sy­myk­siä lienee miet­ti­nyt moni muukin viime aikoina – onneksi on työ­ka­lu, joka auttaa

26.09.2022 04:00
Tilaajille
Harvinaista liito-oravaa autetaan vaikka teräsaitauksia metsiin pystyttämällä – "Ajatus onkin, että kunhan isommat elävät pysyvät ulkopuolella"

Har­vi­nais­ta lii­to-ora­vaa au­te­taan vaikka te­räs­ai­tauk­sia metsiin pys­tyt­tä­mäl­lä – "Ajatus onkin, että kunhan isommat elävät pysyvät ul­ko­puo­lel­la"

23.09.2022 16:30 5
Tilaajille
Koillismaalla tapahtuu – nappaa tästä menovinkit

Koil­lis­maal­la ta­pah­tuu – nappaa tästä me­no­vin­kit

23.09.2022 04:00
Tilaajille
Hirvijahti pantiin tauolle kiimarauhoituksen ajaksi – Katso hirvilaskurista, miten eri kunnissa on tehty kaatoja

Hir­vi­jah­ti pantiin tauolle kii­ma­rau­hoi­tuk­sen ajaksi – Katso hir­vi­las­ku­ris­ta, miten eri kun­nis­sa on tehty kaatoja

22.09.2022 15:42 4
Tilaajille
Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – harrastusten ja liikunnan kehitys nuorissa käsissä Posiolla

Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – har­ras­tus­ten ja lii­kun­nan kehitys nuo­ris­sa käsissä Po­siol­la

18.09.2022 04:00
Tilaajille
Vielä voi nauttia kauniista ruskasta ennen syyssateita – ”Viiden vuorokauden aikana sadekertymä voi olla jopa yli 40 milliä”

Vielä voi nauttia kau­niis­ta rus­kas­ta ennen syys­sa­tei­ta – ”Viiden vuo­ro­kau­den aikana sa­de­ker­ty­mä voi olla jopa yli 40 milliä”

14.09.2022 18:00
Tilaajille