Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Kasvomaskit: Kuu­sa­mon kau­pun­ki hankkii suuren määrän maskeja 38 sen­til­lä kappale

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Koillismaa
Viimeisin 4 tuntia
Koillismaalla on päästy viime päivinä ihastelemaan poikkeuksellisen näyttäviä pastellinvärisiä helmiäispilviä – taivaanilmiö vaatii syntyäkseen erityiset olosuhteet ilmakehässä

Koil­lis­maal­la on päästy viime päivinä ihas­te­le­maan poik­keuk­sel­li­sen näyt­tä­viä pas­tel­lin­vä­ri­siä hel­miäis­pil­viä – tai­vaa­nil­miö vaatii syn­tyäk­seen eri­tyi­set olo­suh­teet il­ma­ke­häs­sä

12:06
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Koillismaan kansallispuistoissa oli jälleen ennätyksellisen vilkasta – Riisitunturin suosio kasvoi huimasti, Oulangalla neljännesmiljoona vierailua

Koil­lis­maan kan­sal­lis­puis­tois­sa oli jälleen en­nä­tyk­sel­li­sen vil­kas­ta – Rii­si­tun­tu­rin suosio kasvoi hui­mas­ti, Ou­lan­gal­la nel­jän­nes­mil­joo­na vie­rai­lua

08:48
Tilaajille
Kuukausi
Koillismaan ovi- ja turvallisuustuote vaihtoi omistajaa – "Yhtiö on perustettu jo vuonna 2013, taustalla on vahva kokemus rakennusalalta ja lukituspalveluista"

Koil­lis­maan ovi- ja tur­val­li­suus­tuo­te vaihtoi omis­ta­jaa – "Yhtiö on pe­rus­tet­tu jo vuonna 2013, taus­tal­la on vahva kokemus ra­ken­nu­sa­lal­ta ja lu­ki­tus­pal­ve­luis­ta"

22.01.2022 17:00
Tilaajille
Kuntavaaleja hiljaisempaa – Koillismaalla Taivalkoskella ja Posiolla äänestettiin ennakkoon valtakunnan keskiarvoa aktiivisemmin

Kun­ta­vaa­le­ja hil­jai­sem­paa – Koil­lis­maal­la Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la ää­nes­tet­tiin en­nak­koon val­ta­kun­nan kes­ki­ar­voa ak­tii­vi­sem­min

20.01.2022 19:00 1
Tilaajille
Kuusamossa reilut 3000 kävi äänestämässä ennakkoon aluevaaleissa – Posiolla äänestettiin Koillismaan vilkkaimmin ennakkoon

Kuu­sa­mos­sa reilut 3000 kävi ää­nes­tä­mäs­sä en­nak­koon alue­vaa­leis­sa – Po­siol­la ää­nes­tet­tiin Koil­lis­maan vilk­kaim­min en­nak­koon

19.01.2022 12:45
Tilaajille
Rukan, Valtavaaran ja Pyhävaaran alueella kielletään ampuen metsästäminen yli 900 hehtaarilla, kieltoja myös Taivalkoskelle, Pudasjärvelle ja Suomussalmelle – esimerkiksi hirvenajo edelleen luvallista

Rukan, Val­ta­vaa­ran ja Py­hä­vaa­ran alueel­la kiel­le­tään ampuen met­säs­tä­mi­nen yli 900 heh­taa­ril­la, kiel­to­ja myös Tai­val­kos­kel­le, Pu­das­jär­vel­le ja Suo­mus­sal­mel­le – esi­mer­kik­si hir­ve­na­jo edel­leen lu­val­lis­ta

17.01.2022 04:00
Tilaajille
Pirttikoski-Kuusamo korkeajännitelinjan sähkönsiirron keskeytyksien syy selvisi: ”Voimajohtojen tasolle paikoittain laskeutuneet ukkosköydet aiheuttivat maasulun”

Pirt­ti­kos­ki-Kuu­sa­mo kor­kea­jän­ni­te­lin­jan säh­kön­siir­ron kes­key­tyk­sien syy sel­vi­si: ”Voi­ma­joh­to­jen tasolle pai­koit­tain las­keu­tu­neet uk­kos­köy­det ai­heut­ti­vat maa­su­lun”

14.01.2022 19:15
Tilaajille
Sähkönsyöttö Kuusamoon väliaikaisesti Haapakosken voimalaitokselta ”Pirttikosken ja Kuusamon välillä korkeajännitelinjassa olevaa vikaa korjataan” – Kuusamon lämmöntuotannossa varauduttava seuraavan vuorokauden aikana häiriöihin

Säh­kön­syöt­tö Kuu­sa­moon vä­liai­kai­ses­ti Haa­pa­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­ta ”Pirt­ti­kos­ken ja Kuu­sa­mon välillä kor­kea­jän­ni­te­lin­jas­sa olevaa vikaa kor­ja­taan” – Kuu­sa­mon läm­mön­tuo­tan­nos­sa va­rau­dut­ta­va seu­raa­van vuo­ro­kau­den aikana häi­riöi­hin

14.01.2022 13:12 3
Tilaajille
Naturpolis houkuttelee paluumuuttajia ja etätyöstä kiinnostuneita ura- ja elämätarinoilla Koillismaalta – Maan pinnalla -kampanja starttasi tammikuussa

Na­tur­po­lis hou­kut­te­lee pa­luu­muut­ta­jia ja etä­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta ura- ja elä­mä­ta­ri­noil­la Koil­lis­maal­ta – Maan pin­nal­la -kam­pan­ja start­ta­si tam­mi­kuus­sa

09.01.2022 17:00
Tilaajille
Miksi selkosten maa saa kynän teräväksi? Koillismaalta tulee ennätysmäärä kirjailijoita – renkirunoilija Juuso Mursusta painosten kuninkaaseen Kalle Päätaloon

Miksi sel­kos­ten maa saa kynän te­rä­väk­si? Koil­lis­maal­ta tulee en­nä­tys­mää­rä kir­jai­li­joi­ta – ren­ki­ru­noi­li­ja Juuso Mur­sus­ta pai­nos­ten ku­nin­kaa­seen Kalle Pää­ta­loon

09.01.2022 12:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maal­la pysyy jat­kos­sa­kin sote- ja pe­las­tus­toi­mi, mutta niiden laa­juu­des­ta päättää alue­val­tuus­to

06.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Puunkuljettajat toivovat rautatieyhteyttä Koillismaalle – Taivalkosken terminaali toisi puulle lisää markkinaa: "Minusta on ollut hölmöä, että rata on unohdettu,  onhan meillä ollut puuvirtoja kautta aikojen"

Puun­kul­jet­ta­jat toi­vo­vat rau­ta­tieyh­teyt­tä Koil­lis­maal­le – Tai­val­kos­ken ter­mi­naa­li toisi puulle lisää mark­ki­naa: "Mi­nus­ta on ollut hölmöä, että rata on unoh­det­tu, onhan meillä ollut puu­vir­to­ja kautta ai­ko­jen"

05.01.2022 17:00 6
Tilaajille
Polttoaineen korkea hinta hirvittää posiolaista Lenne Luokkasta: "Jos vielä tästä nousee, niin pakko alettava rajoittamaan ajamista" – Yksityisautoilijoiden lisäksi kallis polttoaineen hinta rokottaa erityisesti ammattiautoilijoita

Polt­to­ai­neen korkea hinta hir­vit­tää po­sio­lais­ta Lenne Luok­kas­ta: "Jos vielä tästä nousee, niin pakko alet­ta­va ra­joit­ta­maan aja­mis­ta" – Yk­si­tyis­au­toi­li­joi­den lisäksi kallis polt­to­ai­neen hinta ro­kot­taa eri­tyi­ses­ti am­mat­ti­au­toi­li­joi­ta

05.01.2022 04:00 1
Tilaajille
Hiihto-olosuhteet ovat jo hyvät Koillismaalla, mutta osaa laduista saadaan odottaa vielä – "Joulun aikaan tuli niin paljon lunta, että tällä pärjätään ihan hyvin"

Hiih­to-olo­suh­teet ovat jo hyvät Koil­lis­maal­la, mutta osaa la­duis­ta saadaan odottaa vielä – "Joulun aikaan tuli niin paljon lunta, että tällä pär­jä­tään ihan hyvin"

04.01.2022 09:47
Tilaajille
Uusivuosi sujui rauhallisesti Koillismaalla – kotihälytyksien määrä vastasi poliisilla normaalia viikonloppua, rattijuoppoja tavallistakin vähemmän

Uu­si­vuo­si sujui rau­hal­li­ses­ti Koil­lis­maal­la – ko­ti­hä­ly­tyk­sien määrä vastasi po­lii­sil­la nor­maa­lia vii­kon­lop­pua, rat­ti­juop­po­ja ta­val­lis­ta­kin vä­hem­män

02.01.2022 17:00
Tilaajille
Korona, kuntavaalit ja Paula-myrsky leimasivat uutisvuotta Koillismaalla

Korona, kun­ta­vaa­lit ja Pau­la-myrs­ky lei­ma­si­vat uu­tis­vuot­ta Koil­lis­maal­la

31.12.2021 17:00
Tilaajille
Carunan jakelualueella Koillismaalla laajalla alueella sähkökatkoksia – enimmillään ilman sähköä oli noin 620 asiakasta

Carunan ja­ke­lu­alueel­la Koil­lis­maal­la laa­jal­la alueel­la säh­kö­kat­kok­sia – enim­mil­lään ilman sähköä oli noin 620 asia­kas­ta

30.12.2021 15:03
Tilaajille
Tämä vuosi takana, millainen edessä? – Millaisena vuosi näyttäytyi sinulle, mitä vuodesta jäi päällimmäisenä mieleesi, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa?
Kolumni

Tämä vuosi takana, mil­lai­nen edessä? – Mil­lai­se­na vuosi näyt­täy­tyi si­nul­le, mitä vuo­des­ta jäi pääl­lim­mäi­se­nä mie­lee­si, mikä oli hyvää, mikä oli huonoa?

29.12.2021 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Antti Tuuri kuvaa trilogiassaan Koillismaallekin tuttuja historian käänteitä – kävisikö hän nyky-Suomen kansalliskirjailijaksi, kysyy Jouni Alavuotunki
Essee

Antti Tuuri kuvaa tri­lo­gias­saan Koil­lis­maal­le­kin tuttuja his­to­rian kään­tei­tä – kä­vi­si­kö hän ny­ky-Suo­men kan­sal­lis­kir­jai­li­jak­si, kysyy Jouni Ala­vuo­tun­ki

26.12.2021 12:00
Tilaajille
Korona ei näy erityisesti kuolleisuuden kokonaiskasvuna Pohjois-Suomessa – Koronavainajia joitakin myös Kuusamossa

Korona ei näy eri­tyi­ses­ti kuol­lei­suu­den ko­ko­nais­kas­vu­na Poh­jois-Suo­mes­sa – Ko­ro­na­vai­na­jia joi­ta­kin myös Kuu­sa­mos­sa

22.12.2021 04:00 1
Tilaajille