Hiihdon Suomen Cup: Lumen levitys alkaa Tai­val­vaa­ral­la – Maas­to­hiih­don Suomen Cupiin aikaa tasan kuu­kau­si

Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­miin - nyt lehti + digi 2 kk 29 €! Tilaa tästä.

Mielenterveys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mielen sai­rauk­sien häpeän tun­nis­ta­mi­nen ja pur­ka­mi­nen on tärkeää

14.09.2021 12:20 1
Tilaajille
Vastoinkäymiset voivat hyvinkin vahvistaa – aktiivinen selviytymistyyli eli se, että kohtaa vaikeudet tosiasioina ja hakee niihin selviytymiskeinoja ja tukea, on resilienttiä asennetta, sanoo psykoteraupeutti Soili Poijula

Vas­toin­käy­mi­set voivat hy­vin­kin vah­vis­taa – ak­tii­vi­nen sel­viy­ty­mis­tyy­li eli se, että kohtaa vai­keu­det to­si­asioi­na ja hakee niihin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja tukea, on re­si­lient­tiä asen­net­ta, sanoo psy­ko­te­rau­peut­ti Soili Poijula

16.08.2021 08:11
Tilaajille
Lukijalta: Kun merkitykset, jotka aiemmin ovat rakentaneet elämää katoavat, ihminen alkaa kysyä, kuka minä olen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kun mer­ki­tyk­set, jotka aiemmin ovat ra­ken­ta­neet elämää ka­toa­vat, ihminen alkaa kysyä, kuka minä olen

14.02.2021 04:00
Tilaajille
"Koronasta elpymisessä ei ole kysymys vain rahasta ja liike-elämästä" – lähes 80 prosenttia suomalaisista uskoo koronan lisäävän mielenterveysongelmia

"Ko­ro­nas­ta el­py­mi­ses­sä ei ole kysymys vain rahasta ja lii­ke-elä­mäs­tä" – lähes 80 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta uskoo koronan li­sää­vän mie­len­ter­veys­on­gel­mia

02.02.2021 19:13
Nuorten mielenterveys laahaa Pohjois-Pohjanmaalla – "Jos ihmisiä poistuu tällä tavalla työelämästä, asiaan pitäisi pystyä puuttumaan"

Nuorten mie­len­ter­veys laahaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la – "Jos ihmisiä poistuu tällä tavalla työe­lä­mäs­tä, asiaan pitäisi pystyä puut­tu­maan"

11.01.2021 00:00
Tilaajille
Toimittajalta: Ei uutena vuotena aina tarvitse uudistua – tärkeintä on oppia olemaan armollinen itselleen

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei uutena vuotena aina tar­vit­se uu­dis­tua – tär­kein­tä on oppia olemaan ar­mol­li­nen it­sel­leen

28.12.2020 04:00

Hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­tiin ter­veh­dys mi­nis­te­ril­tä: "Ke­nen­kään mie­len­ter­veys ei ole muut­tu­ma­ton, ja mielen vaih­te­lut kuu­lu­vat elämän kulkuun aivan kuten fyy­si­set­kin muu­tok­set"

21.11.2020 11:36
Tilaajille
Oululainen Anu Höijer sai psykiatrin diagnoosista syyn miksei kestänyt vaativaa työelämää, nyt hän haluaa vähentää stigmaa mielenterveydestä: " Diagnoosi oli helpotus"

Ou­lu­lai­nen Anu Höijer sai psy­kiat­rin diag­noo­sis­ta syyn miksei kes­tä­nyt vaa­ti­vaa työe­lä­mää, nyt hän haluaa vä­hen­tää stigmaa mie­len­ter­vey­des­tä: " Diag­noo­si oli hel­po­tus"

16.11.2020 19:59
Mistä tietää -konsertti soi mielenterveydelle – Tuotto käytetään kuusamolaisiin perheisiin kohdistuvan mielenterveystyön tukemiseen

Mistä tietää -kon­sert­ti soi mie­len­ter­vey­del­le – Tuotto käy­te­tään kuu­sa­mo­lai­siin per­hei­siin koh­dis­tu­van mie­len­ter­veys­työn tu­ke­mi­seen

12.11.2020 08:03
Näin kuusamolainen Janna Käsmä otti kantaa itsemurhien ehkäisypäivänä: "Mieli on tärkeä ja sitä pitää hoitaa" – katso Käsmän ja Riina Mattilan rehellinen video

Näin kuu­sa­mo­lai­nen Janna Käsmä otti kantaa it­se­mur­hien eh­käi­sy­päi­vä­nä: "Mieli on tärkeä ja sitä pitää hoitaa" – katso Käsmän ja Riina Mat­ti­lan re­hel­li­nen video

11.09.2020 11:01
Tilaajille
Psykiatrinen osasto on pian auki vain viikolla – heinäkuussa hoitoa tarvitsevat otetaan akuuttiosastolle, jossa kynnys pyytää apua on korkeampi: "Siellä on yksin, vaikka ei olekaan yksin"

Psy­kiat­ri­nen osasto on pian auki vain vii­kol­la – hei­nä­kuus­sa hoitoa tar­vit­se­vat otetaan akuut­tio­sas­tol­le, jossa kynnys pyytää apua on kor­keam­pi: "Siellä on yksin, vaikka ei olekaan yksin"

04.06.2020 12:04
Tilaajille
"Uskon, että osa ihmisistä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuukauteen" – Mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja on huolissaan niistä avun tarvitsijoista, joihin ei koronakriisin vuoksi ole saatu yhteyttä

"Uskon, että osa ih­mi­sis­tä ei ole nähnyt ketään kolmeen kuu­kau­teen" – Mie­len­ter­vey­den kes­kus­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja on huo­lis­saan niistä avun tar­vit­si­jois­ta, joihin ei ko­ro­na­krii­sin vuoksi ole saatu yh­teyt­tä

29.05.2020 13:00
Tilaajille
Suomen Mielenterveys ry: Koronan aiheuttaman huolen kanssa ei tarvitse jäädä yksin – kriisityöntekijät antavat keskusteluapua etäyhteyksin

Suomen Mie­len­ter­veys ry: Koronan ai­heut­ta­man huolen kanssa ei tar­vit­se jäädä yksin – krii­si­työn­te­ki­jät antavat kes­kus­te­lu­apua etä­yh­teyk­sin

21.04.2020 05:00
Ihmisellä on kolme tapaa toimia kriisissä

Ih­mi­sel­lä on kolme tapaa toimia krii­sis­sä

08.04.2020 05:00
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 14:24
Tilaajille
Ahdistaako ko­ro­na­vi­ruk­sen leviäminen ja yh­teis­kun­nas­sa vallitseva poik­keuk­sel­li­nen tilanne? Lue tästä THL:n ja Ensi- ja turvakotien liiton ohjeet pelon lie­vit­tä­mi­seen

Ah­dis­taa­ko ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­nen ja yh­teis­kun­nas­sa val­lit­se­va poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne? Lue tästä THL:n ja Ensi- ja tur­va­ko­tien liiton ohjeet pelon lie­vit­tä­mi­seen

17.03.2020 12:49
Tuulista piti tulla äidinkielen opettaja – Sitten hän sairastui vaikeaan masennukseen, purki tuntemuksensa runoiksi ja auttaa nyt muita: "Haluan ohjata, en opettaa"

Tuu­lis­ta piti tulla äi­din­kie­len opet­ta­ja – Sitten hän sai­ras­tui vai­keaan ma­sen­nuk­seen, purki tun­te­muk­sen­sa ru­noik­si ja auttaa nyt muita: "Haluan ohjata, en opet­taa"

29.01.2019 18:00
Ruskarinteen toiminta loppuu vielä tällä viikolla: viimeiset mielenterveyskuntoutujat muuttavat lauantaihin mennessä, työntekijät siirtyvät Kuuselaan ja Ksakki ry alkaa tuottaa asumista palvelusetelillä

Rus­ka­rin­teen toi­min­ta loppuu vielä tällä vii­kol­la: ­vii­mei­set mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­jat muut­ta­vat lauan­tai­hin men­nes­sä, työn­te­ki­jät siir­ty­vät Kuu­se­laan ja Ksakki ry alkaa tuottaa asu­mis­ta pal­ve­lusete­lil­lä

11.12.2018 10:00

Eroon mie­len­ter­veys­on­gel­mien hä­peä­lei­mas­ta

19.11.2018 09:00
”Tärkeintä on rakkaus” – masennuksen kolme kertaa itse läpikäyneenä Tarmo Raatikainen puhuu ja laulaa, jotta mielenterveysongelmiin liittyvä stigma häviäisi

”Tär­kein­tä on rak­kaus” – ma­sen­nuk­sen kolme kertaa itse lä­pi­käy­nee­nä Tarmo Raa­ti­kai­nen puhuu ja laulaa, jotta mie­len­ter­veys­on­gel­miin liit­ty­vä stigma hä­viäi­si

19.11.2018 09:00