Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon yhteismetsä
Yhteismetsä hakee syrjäiselle alueelle 15 000 kiintokuutiometrin maa-aines- ja ympäristölupaa – järvi jää vielä runsaan kivenheiton päähän

Yh­teis­met­sä hakee syr­jäi­sel­le alueel­le 15 000 kiin­to­kuu­tio­met­rin maa-ai­nes- ja ym­pä­ris­tö­lu­paa – järvi jää vielä runsaan ki­ven­hei­ton päähän

01.03.2024 04:00
Tilaajille
Syvän lumen moottorikelkkailu on entistä suositumpaa

Syvän lumen moot­to­ri­kelk­kai­lu on entistä suo­si­tum­paa

13.02.2024 04:00
Tilaajille
Syvän lumen kelkkailun suosio on kasvanut – lajin kasvusta oman siivun haluavat myös yhteismetsät: katso videolta, millaisella kulkupelillä puuterilumelle lähdetään

Syvän lumen kelk­kai­lun suosio on kas­va­nut – lajin kas­vus­ta oman siivun ha­lua­vat myös yh­teis­met­sät: katso vi­deol­ta, mil­lai­sel­la kul­ku­pe­lil­lä puu­te­ri­lu­mel­le läh­de­tään

13.02.2024 04:00 5
Tilaajille
Kuusamon yhteismetsän osakkaiden tyytyväisyys toimintaan on lisääntynyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän osak­kai­den tyy­ty­väi­syys toi­min­taan on li­sään­ty­nyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

25.11.2023 04:00
Tilaajille
Porotalous vastustaa Kuusamon uutta tuulipuistohanketta, joka toisi Posion rajalle kuusi voimalaa – "Vastaavaa aluetta ei ole muualla paliskunnassa"

Po­ro­ta­lous vas­tus­taa Kuu­sa­mon uutta tuu­li­puis­to­han­ket­ta, joka toisi Posion rajalle kuusi voi­ma­laa – "Vas­taa­vaa aluetta ei ole muualla pa­lis­kun­nas­sa"

27.10.2023 04:00 24
Tilaajille
Lähes neljän miljoonan ylijäämä jakoon Kuusamon yhteismetsällä – Paula-myrskyn puuta kerättiin vielä viime vuonnakin

Lähes neljän mil­joo­nan yli­jää­mä jakoon Kuu­sa­mon yh­teis­met­säl­lä – Pau­la-myrs­kyn puuta ke­rät­tiin vielä viime vuon­na­kin

02.05.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamo kirkkaasti valtakunnan kärkisijalla hirvieläinten aiheuttamissa metsävahinkokorvauksissa – summa jopa suurempi kuin Lapin ja Keski-Suomen yhteensä

Kuusamo kirk­kaas­ti val­ta­kun­nan kär­ki­si­jal­la hir­vie­läin­ten ai­heut­ta­mis­sa met­sä­va­hin­ko­kor­vauk­sis­sa – summa jopa suu­rem­pi kuin Lapin ja Kes­ki-Suo­men yh­teen­sä

22.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Ovatko ensiharvennukset laillisempia Koillismaalla mitä muualla maassa? – Posion ja Kuusamon metsäasiantuntijat ja toiminnanjohtajat vakuuttavat metsänhoidollisten tehtävien hoituvan metsälain suositusten mukaisesti

Ovatko en­si­har­ven­nuk­set lail­li­sem­pia Koil­lis­maal­la mitä muualla maassa? – Posion ja Kuu­sa­mon met­sä­asian­tun­ti­jat ja toi­min­nan­joh­ta­jat va­kuut­ta­vat met­sän­hoi­dol­lis­ten teh­tä­vien hoi­tu­van met­sä­lain suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti

16.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Tiedätkö miksi Kuusamossa yksityiset omistavat poikkeuksellisen paljon maita? Syy löytyy vuosisatojen takaa ja ulottuu lapinveron aikaan saakka

Tie­dät­kö miksi Kuu­sa­mos­sa yk­si­tyi­set omis­ta­vat poik­keuk­sel­li­sen paljon maita? Syy löytyy vuo­si­sa­to­jen takaa ja ulottuu la­pin­ve­ron aikaan saakka

01.01.2023 17:00 10
Tilaajille
Lukijalta: Yhteismetsän maille tuli hukkareissu, kun avohakkuuaukoilla ei voi jalkaisin liikkua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­met­sän maille tuli huk­ka­reis­su, kun avo­hak­kuu­au­koil­la ei voi jal­kai­sin liikkua

06.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Lähes 1,5 miljoonaa taimea maahan – Paula-myrskyn jälkiä paikataan edelleen Kuusamon yhteismetsän alueilla

Lähes 1,5 mil­joo­naa taimea maahan – Pau­la-myrs­kyn jälkiä pai­ka­taan edel­leen Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän alueil­la

29.11.2022 17:00
Tilaajille
Uusi ilmiö Kuusamossa: pelastuslaitosta on kutsuttu sammuttamaan metsästäjien jäljiltä levinneitä nuotionpohjia

Uusi ilmiö Kuu­sa­mos­sa: pe­las­tus­lai­tos­ta on kut­sut­tu sam­mut­ta­maan met­säs­tä­jien jäl­jil­tä le­vin­nei­tä nuo­tion­poh­jia

15.09.2022 11:12
Tilaajille
Yhteismetsien kokonaisalasta yli 70 prosenttia sijaitsee Pohjois-Suomessa – Suurimmat yhteismetsät ovat Kuusamossa, Sallassa ja Kemijärvellä

Yh­teis­met­sien ko­ko­nai­sa­las­ta yli 70 pro­sent­tia si­jait­see Poh­jois-Suo­mes­sa – Suu­rim­mat yh­teis­met­sät ovat Kuu­sa­mos­sa, Sal­las­sa ja Ke­mi­jär­vel­lä

16.05.2022 19:00
Tilaajille
Maaningan tuulipuistohankkeelle uusi yritys – "Kalajoella matkailu on vain kasvanut vaikka kunnan ympäristöön on noussut jo peräti 64 voimalaa"
Kolumni

Maa­nin­gan tuu­li­puis­to­hank­keel­le uusi yritys – "Ka­la­joel­la mat­kai­lu on vain kas­va­nut vaikka kunnan ym­pä­ris­töön on noussut jo peräti 64 voi­ma­laa"

16.05.2022 04:00 2
Tilaajille
Uuden kaavan laadinta alkaa Maaninkaan – EPV Tuulivoima Oy:n toimitusjohtaja: "Voimaloita rakennettaisiin alkuperäistä suunnitelmaa vähemmän ja aiempaan kaavaan nähden niiden yksikköteho kasvaa"

Uuden kaavan laa­din­ta alkaa Maa­nin­kaan – EPV Tuu­li­voi­ma Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Voi­ma­loi­ta ra­ken­net­tai­siin al­ku­pe­räis­tä suun­ni­tel­maa vä­hem­män ja aiem­paan kaavaan nähden niiden yk­sik­kö­te­ho kasvaa"

13.05.2022 04:00
Tilaajille
Kaikkien aikojen suurin ylijäämä – Kuusamon yhteismetsän osakkaille jakoon lähtee lähes 4 miljoonaa euroa

Kaik­kien aikojen suurin yli­jää­mä – Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän osak­kail­le jakoon lähtee lähes 4 mil­joo­naa euroa

07.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon Maaningan tuulipuisto saatetaan kaavoittaa uudelleen – "Porotaloudella ei ole tarkoitus pitää yllä tuulivoimavastaisuutta"

Kuu­sa­mon Maa­nin­gan tuu­li­puis­to saa­te­taan kaa­voit­taa uu­del­leen – "Po­ro­ta­lou­del­la ei ole tar­koi­tus pitää yllä tuu­li­voi­ma­vas­tai­suut­ta"

19.01.2022 04:00
Tilaajille
Paula-myrsky leikkaa Kuusamon yhteismetsän tulosta – "Puunkorjuu on esitetyllä määrällä yhä kestävää ja puuston kasvu pysyy poistumaa suurempana"

Pau­la-myrs­ky leikkaa Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän tulosta – "Puun­kor­juu on esi­te­tyl­lä mää­räl­lä yhä kes­tä­vää ja puuston kasvu pysyy pois­tu­maa suu­rem­pa­na"

01.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamolaisella kuljetusliikkeellä oli viime vuonna yli 5 miljoonan verotettavat tulot, mutta veronmaksussa yhteismetsä piti ykköspaikan – taivalkoskelainen konepaja ei maksanut yhtään veroa 12,5 miljoonan liikevaihdosta

Kuu­sa­mo­lai­sel­la kul­je­tus­liik­keel­lä oli viime vuonna yli 5 mil­joo­nan ve­ro­tet­ta­vat tulot, mutta ve­ron­mak­sus­sa yh­teis­met­sä piti yk­kös­pai­kan – tai­val­kos­ke­lai­nen ko­ne­pa­ja ei mak­sa­nut yhtään veroa 12,5 mil­joo­nan lii­ke­vaih­dos­ta

11.11.2021 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Metsänomistajat avainasemassa luontokadon pysäyttämisessä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sän­omis­ta­jat avai­na­se­mas­sa luon­to­ka­don py­säyt­tä­mi­ses­sä

03.11.2021 11:00 3
Tilaajille