Kuusamo
Viimeisin 4 tuntia
Rukalla syttyi tuleen puuliiteri lähellä hotellia – alkusammutus esti palon leviämisen

Rukalla syttyi tuleen puu­lii­te­ri lähellä ho­tel­lia – al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­sen

17:41 0
Viimeisin 12 tuntia
Ronja Salmi, mitä mietit Rukalla? Kirjailija-juontaja kirjoittaa Rukalla romaania ja ihastelee nuoskalunta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unohtaa"

Ronja Salmi, mitä mietit Ru­kal­la? Kir­jai­li­ja-juon­ta­ja kir­joit­taa Rukalla ro­maa­nia ja ihas­te­lee nuos­ka­lun­ta: "Siinä sana, jonka olin ehtinyt unoh­taa"

14:50 0
Tilaajille
Miksi hoitaja sairastaa eniten? Trendi on valtakunnallinen, mutta Kuusamossa on omatkin syynsä: tunnollisuus ja muutokset, uskovat pääluottamusmiehet

Miksi hoitaja sai­ras­taa eniten? Trendi on val­ta­kun­nal­li­nen, mutta Kuu­sa­mos­sa on omatkin syynsä: tun­nol­li­suus ja muu­tok­set, uskovat pää­luot­ta­mus­mie­het

13:36 0
Tilaajille
Kuusamolainen Heino Ervasti Pohjois-Pohjanmaan kylät ry:n puheenjohtajaksi – Maakunnallinen kyläjuhla ensi vuonna Kuusamossa

Kuu­sa­mo­lai­nen Heino Ervasti Poh­jois-Poh­jan­maan kylät ry:n pu­heen­joh­ta­jak­si – Maa­kun­nal­li­nen ky­lä­juh­la ensi vuonna Kuu­sa­mos­sa

08:56 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Yli tuhat koronatestia, 15 000 suu-nenäsuojainta ja litroittain käsidesiä – Ruka Nordicissa on kolme kuplaa ja laajat erityisjärjestelyt, jotta tapahtuma olisi turvallinen

Yli tuhat ko­ro­na­tes­tia, 15 000 suu-ne­nä­suo­jain­ta ja lit­roit­tain kä­si­de­siä – Ruka Nor­di­cis­sa on kolme kuplaa ja laajat eri­tyis­jär­jes­te­lyt, jotta ta­pah­tu­ma olisi tur­val­li­nen

04:00 0
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Satu Lämsästä tuli kahdessa viikossa syöpäsairas –  Nyt hän toivoo, että olisi osannut päästää vihansa ulos eikä olisi sulautunut tapetteihin: "Mitä jos olisin päästänyt kaiken murheen ja surun pois?

Satu Läm­säs­tä tuli kah­des­sa vii­kos­sa syö­pä­sai­ras –  Nyt hän toivoo, että olisi osannut päästää vihansa ulos eikä olisi su­lau­tu­nut ta­pet­tei­hin: "Mitä jos olisin pääs­tä­nyt kaiken murheen ja surun pois?

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Oranssit päivät naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan: "Jokainen voi osallistua Oranssien Päivien viettoon, tukemaan sen teemoja ja kunnioittamaan naisia joka puolella maailmaa"

Orans­sit päivät naisiin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa vas­taan: "Jo­kai­nen voi osal­lis­tua Orans­sien Päivien viet­toon, tu­ke­maan sen teemoja ja kun­nioit­ta­maan naisia joka puo­lel­la maail­maa"

22.11.2020 04:00 0
Tilaajille

Hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­tiin ter­veh­dys mi­nis­te­ril­tä: "Ke­nen­kään mie­len­ter­veys ei ole muut­tu­ma­ton, ja mielen vaih­te­lut kuu­lu­vat elämän kulkuun aivan kuten fyy­si­set­kin muu­tok­set"

21.11.2020 11:36 0
Tilaajille
"Huolettaa, mitä seuraavaksi tapahtuu, kun valvontakamerakaan ei  tekijöitä pidättele" – Auvo Määtältä on rikottu traktoreita ja anastettu tavaraa ja aitaa: viimeksi asialla oli kaksi huppupäistä henkilöä

"Huo­let­taa, mitä seu­raa­vak­si ta­pah­tuu, kun val­von­ta­ka­me­ra­kaan ei te­ki­jöi­tä pi­dät­te­le" – Auvo Mää­täl­tä on rikottu trak­to­rei­ta ja anas­tet­tu tavaraa ja aitaa: vii­mek­si asialla oli kaksi hup­pu­päis­tä hen­ki­löä

21.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon käräjillä käsiteltiin syytettä törkeästä kavalluksesta – syyttäjä vaatii ehdollista vankeutta

Kuu­sa­mon kä­rä­jil­lä kä­si­tel­tiin syy­tet­tä tör­keäs­tä ka­val­luk­ses­ta – syyt­tä­jä vaatii eh­dol­lis­ta van­keut­ta

20.11.2020 17:00 0
Tilaajille
"On ihanaa, jos voi saada hymyn muiden huulille" – Teresa Savolainen on aina tehnyt paljon ja kaikenlaista ja ollut monessa mukana

"On ihanaa, jos voi saada hymyn muiden huu­lil­le" – Teresa Sa­vo­lai­nen on aina tehnyt paljon ja kai­ken­lais­ta ja ollut monessa mukana

20.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamossa henkilöauton ulosajo – lumi sai myös kävelemään paljain jaloin ja rakentamaan lumiukon

Kuu­sa­mos­sa hen­ki­lö­au­ton ulosajo – lumi sai myös kä­ve­le­mään paljain jaloin ja ra­ken­ta­maan lu­mi­ukon

19.11.2020 16:14 0
Tilaajille
Porovahti-palvelu jatkoon ja pois poteroista – Tässä tulevat Kuusamon konfliktiin ratkaisuja etsineen Paloma-hankkeen suositukset sopuisampaan yhteiseloon

Po­ro­vah­ti-pal­ve­lu jatkoon ja pois po­te­rois­ta – Tässä tulevat Kuu­sa­mon konf­lik­tiin rat­kai­su­ja et­si­neen Pa­lo­ma-hank­keen suo­si­tuk­set so­pui­sam­paan yh­teis­eloon

19.11.2020 10:26 0
Tilaajille
Kuntatyöntekijät sairastavat yhä enemmän Koillismaalla – Kuusamossa reipasta kasvua jopa etätyökauden aikana, kasvuun ei löydy yhtä syytä: "En koe, että olisimme tehneet mitään isosti väärin"

Kun­ta­työn­te­ki­jät sai­ras­ta­vat yhä enemmän Koil­lis­maal­la – Kuu­sa­mos­sa rei­pas­ta kasvua jopa etä­työ­kau­den aikana, kasvuun ei löydy yhtä syytä: "En koe, että oli­sim­me tehneet mitään isosti väärin"

19.11.2020 04:00 1
Tilaajille
Kuusamolainen taiteilija ja yrittäjä Jukka Pelli on kuollut: "Tunsin hänet välittävänä, lämpimänä ihmisenä ja tinkimättömänä ammattilaisena"

Kuu­sa­mo­lai­nen tai­tei­li­ja ja yrit­tä­jä Jukka Pelli on kuol­lut: "Tunsin hänet vä­lit­tä­vä­nä, läm­pi­mä­nä ih­mi­se­nä ja tin­ki­mät­tö­mä­nä am­mat­ti­lai­se­na"

18.11.2020 13:45 0
Tilaajille
Hymyn ja menestyksen takana on suru – Hyvinvointialan tulokuningattareksi noussut Ilona Siekkinen maksaa menestyksestä perheensä verran: ”En muista milloin viimeksi olisin nähnyt yhtä siskoistani"

Hymyn ja me­nes­tyk­sen takana on suru – Hy­vin­voin­ti­alan tu­lo­ku­nin­gat­ta­rek­si noussut Ilona Siek­ki­nen maksaa me­nes­tyk­ses­tä per­heen­sä verran: ”En muista milloin vii­mek­si olisin nähnyt yhtä sis­kois­ta­ni"

18.11.2020 10:00 0
Tilaajille
12 mökkiä ja luontopolku – Kuusamon Uuttuniemeen on suunnitteilla lepoa ja luonnonrauhaa tarjoava matkailualue: "Luontoa ei käytetä huonosti vaan siten, ettei jää merkkejä ja virkistysarvo säilyisi"

12 mökkiä ja luon­to­pol­ku – Kuu­sa­mon Uut­tu­nie­meen on suun­nit­teil­la lepoa ja luon­non­rau­haa tar­joa­va mat­kai­lua­lue: "Luon­toa ei käytetä huo­nos­ti vaan siten, ettei jää merk­ke­jä ja vir­kis­tys­ar­vo säi­lyi­si"

18.11.2020 04:00 0
Tilaajille
Poliisi otti etsintäkuulutetun kiinni Kuusamossa

Poliisi otti et­sin­tä­kuu­lu­te­tun kiinni Kuu­sa­mos­sa

17.11.2020 18:13 0
Tilaajille
Henkilöauto ajoi törkeästi pyöräilijän päälle Kuusamossa – pyöräilijä toimitettiin jatkotutkimuksiin

Hen­ki­lö­au­to ajoi tör­keäs­ti pyö­räi­li­jän päälle Kuu­sa­mos­sa – pyö­räi­li­jä toi­mi­tet­tiin jat­ko­tut­ki­muk­siin

17.11.2020 18:00 0
Tilaajille
02 Taksi palvelee nyt myös Rukalla – Rukan Taksipalvelu yhteistyöhön valtakunnallisen tilauspalvelu 02 Taksin kanssa: "Palvelun kautta meidät löytää sekä paikalliset taksiasiakkaat että turistit"

02 Taksi pal­ve­lee nyt myös Rukalla – Rukan Tak­si­pal­ve­lu yh­teis­työ­hön val­ta­kun­nal­li­sen ti­laus­pal­ve­lu 02 Taksin kanssa: "Pal­ve­lun kautta meidät löytää sekä pai­kal­li­set tak­si­asiak­kaat että tu­ris­tit"

17.11.2020 13:36 0
Tilaajille