Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamo
Viimeisin 24 tuntia
"Se on nyt sataprosenttisesti teidän hoteissa" – Myllykosken avaimet siirtyivät Koskienergialta yhdistykselle

"Se on nyt sa­ta­pro­sent­ti­ses­ti teidän ho­teis­sa" – Myl­ly­kos­ken avaimet siir­tyi­vät Kos­ki­ener­gial­ta yh­dis­tyk­sel­le

11:00 3
Tilaajille
Erkin verkosta Ala-Kitkalla nousi lähes kolmen kilon siika – kalakisassa sillä ollaan tällä hetkellä hopeapallilla

Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika – ka­la­ki­sas­sa sillä ollaan tällä het­kel­lä ho­pea­pal­lil­la

11:00 3
Tilaajille
Vanha kuva: Häirikkökarhu järjesteli elämyksiä Tolpanniemessä – syksyllä 1993 taajamassa vieraillut karhu pisteli suuhunsa viisi lemmikkikania

Vanha kuva: Häi­rik­kö­kar­hu jär­jes­te­li elä­myk­siä Tol­pan­nie­mes­sä – syk­syl­lä 1993 taa­ja­mas­sa vie­rail­lut karhu pisteli suu­hun­sa viisi lem­mik­ki­ka­nia

04:00
Tilaajille
Viikko
Maston alue on kymmenen vuoden päästä yksi Rukan suosituimmista, uskoo toimitusjohtaja Antti Kärävä – siksi Rukalla on nyt käynnissä 14 miljoonan euron investoinnit

Maston alue on kym­me­nen vuoden päästä yksi Rukan suo­si­tuim­mis­ta, uskoo toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä – siksi Rukalla on nyt käyn­nis­sä 14 mil­joo­nan euron in­ves­toin­nit

01.10.2023 17:00
Tilaajille
"Kesällä tarvetta on hyvin vähän ja matkailusesongin kiihtyessä paljon enemmän" – MLL:n lastenhoitoavussa Kuusamossa on töissä kuusi henkilöä, palvelua kysytään valtaosin Rukalle

"Ke­säl­lä tar­vet­ta on hyvin vähän ja mat­kai­lu­se­son­gin kiih­tyes­sä paljon enem­män" – MLL:n las­ten­hoi­to­avus­sa Kuu­sa­mos­sa on töissä kuusi hen­ki­löä, pal­ve­lua ky­sy­tään val­ta­osin Rukalle

01.10.2023 17:00
Tilaajille
Maston rinnealue uudistui kesällä – katso miltä hissinousu Suomen ensimmäisellä kahdeksan matkustajan tuolihissillä tulee näyttämään

Maston rin­ne­alue uu­dis­tui kesällä – katso miltä his­si­nou­su Suomen en­sim­mäi­sel­lä kah­dek­san mat­kus­ta­jan tuo­li­his­sil­lä tulee näyt­tä­mään

01.10.2023 17:00
Tilaajille
St1-ketju avasi raskaan liikenteen polttoainejakelupisteen Kuusamoon – ”Tässä on ollut ketjullamme ammottava reikä”

St1-ket­ju avasi raskaan lii­ken­teen polt­to­ai­ne­ja­ke­lu­pis­teen Kuu­sa­moon – ”Tässä on ollut ket­jul­lam­me am­mot­ta­va reikä”

01.10.2023 12:00
Tilaajille
Vielä ehtii ruskaretkelle – nappaa tästä vinkit Koillismaan kohteisiin

Vielä ehtii rus­ka­ret­kel­le – ­nap­paa tästä vinkit Koil­lis­maan koh­tei­siin

01.10.2023 04:00
Tilaajille
Lumo Companyn nykysirkus tulee lauantaina betonin ja jokiuoman tykö Vuotungin Myllykoskella – "Emme kerro etukäteen kaikkea, mitä tapahtuu"

Lumo Com­pa­nyn ny­ky­sir­kus tulee lauan­tai­na betonin ja jo­ki­uo­man tykö Vuo­tun­gin Myl­ly­kos­kel­la – "Emme kerro etu­kä­teen kaik­kea, mitä ta­pah­tuu"

30.09.2023 12:00
Tilaajille
Yrittäjät myyvät Ruva Holidaysin tiloja Pohjois-Kuusamossa – "Uskon, että jonakin päivänä joku sen timantin sieltä löytää"

Yrit­tä­jät myyvät Ruva Ho­li­day­sin tiloja Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa – "Uskon, että jonakin päivänä joku sen ti­man­tin sieltä löytää"

30.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon rannoilla kirmannut poika yleni Yhdysvaltain kongressiin, mutta kävikö hän enää lapsuusmaisemissaan? – "Itsekään en muista syntymäseutuani"

Kuu­sa­mon ran­noil­la kir­man­nut poika yleni Yh­dys­val­tain kong­res­siin, mutta kävikö hän enää lap­suus­mai­se­mis­saan? – "It­se­kään en muista syn­ty­mä­seu­tua­ni"

29.09.2023 16:30
Tilaajille
Marlboro-mies ratsasti tupakoinnin kansan syviin riveihin jo 70 vuotta sitten – nyt isot tupakkayhtiöt havittelevat uutta sukupolvea nikotiinikoukkuun sähkötupakalla, joka näyttää ja maistuu karkilta
Pääkirjoitus

Marl­bo­ro-mies rat­sas­ti tu­pa­koin­nin kansan syviin ri­vei­hin jo 70 vuotta sitten – nyt isot tu­pak­ka­yh­tiöt ha­vit­te­le­vat uutta su­ku­pol­vea ni­ko­tii­ni­kouk­kuun säh­kö­tu­pa­kal­la, joka näyttää ja maistuu kar­kil­ta

29.09.2023 04:00
Tilaajille
Puolalainen Tomasz repi kokin CV:nsä ja päätti muuttaa elämänsä – nyt hän kokkaa Vasaraperässä nuotiolla ja tarjoaa puolisonsa Theresan kanssa elämyksiä matkailijoille

Puo­la­lai­nen Tomasz repi kokin CV:nsä ja päätti muuttaa elä­män­sä – nyt hän kokkaa Va­sa­ra­pe­räs­sä nuo­tiol­la ja tarjoaa puo­li­son­sa The­re­san kanssa elä­myk­siä mat­kai­li­joil­le

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Minne mennä: Karaoke raikaa jälleen Rukalla, nuorallatanssijat Myllykosken vesivoimalaitoksella, lavatanssijumppaa liikuntakeskuksen liikuntasalissa - kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Karaoke raikaa jälleen Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­si­jat Myl­ly­kos­ken ve­si­voi­ma­lai­tok­sel­la, la­va­tans­si­jump­paa lii­kun­ta­kes­kuk­sen lii­kun­ta­sa­lis­sa - kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

28.09.2023 14:23
Tilaajille
Sähkötupakka on yleistynyt kuusamolaisnuorten keskuudessa – nuorisotoimi soittaa yli 13-vuotiaiden vanhemmille lähes viikoittain: "Malli on ollut iän kaiken olemassa, mutta tuote on vaihtunut"

Säh­kö­tu­pak­ka on yleis­ty­nyt kuu­sa­mo­lais­nuor­ten kes­kuu­des­sa – nuo­ri­so­toi­mi soittaa yli 13-vuo­tiai­den van­hem­mil­le lähes vii­koit­tain: "Malli on ollut iän kaiken ole­mas­sa, mutta tuote on vaih­tu­nut"

27.09.2023 04:00
Tilaajille
”Tulevasta virkistyskalastus-retkeilyalueesta tulee Kuusamon uusi matkailunähtävyys” – Kunnostustyöt Piilijoen luonnontilaan palauttamiseksi etenevät suunnitellusti

”Tu­le­vas­ta vir­kis­tys­ka­las­tus-ret­kei­lya­luees­ta tulee Kuu­sa­mon uusi mat­kai­lu­näh­tä­vyys” – Kun­nos­tus­työt Pii­li­joen luon­non­ti­laan pa­laut­ta­mi­sek­si ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti

26.09.2023 04:00
Tilaajille
Piilijoen uoma avautuu Kuusinkijoki Kuntoon ry:n toimesta

Pii­li­joen uoma avautuu Kuu­sin­ki­jo­ki Kuntoon ry:n toi­mes­ta

26.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Yksityisteiden peruskorjauksiin esitetään 300 000 euron lisämäärärahaa Kuusamossa

Yk­si­tyis­tei­den pe­rus­kor­jauk­siin esi­te­tään 300 000 euron li­sä­mää­rä­ra­haa Kuu­sa­mos­sa

25.09.2023 13:00 4
Tilaajille
TE-uudistus tuo kunnille työnhakijatiedot tehokäyttöön – "Kunta voi tarjota räätälöityjä ja paikallisiin tarpeisiin sopivia palveluita"

TE-uu­dis­tus tuo kun­nil­le työn­ha­ki­ja­tie­dot te­ho­käyt­töön – "Kunta voi tarjota rää­tä­löi­ty­jä ja pai­kal­li­siin tar­pei­siin sopivia pal­ve­lui­ta"

25.09.2023 08:27
Tilaajille
Ruka on vuoden Bike Park – näin tapahtui pyöräilypuiston nousu haukutusta voittajaksi

Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

23.09.2023 04:00
Tilaajille