Kuusamo
Viimeisin 12 tuntia
Myllykosken voimalan juoksutuksiin haetaan muutosta – Voimalan toimitusjohtaja: "Hakemuksessa halutulla tavalla juoksutukset eivät nykyisillä rakenteilla onnistu"

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lan juok­su­tuk­siin haetaan muu­tos­ta – Voi­ma­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Ha­ke­muk­ses­sa ha­lu­tul­la tavalla juok­su­tuk­set eivät ny­kyi­sil­lä ra­ken­teil­la on­nis­tu"

29.10.2020 17:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pikku-Syötteen laajassa joukkoaltistumisessa kuusamolaisiakin – 58 rippikoululaista, isosta ja seurakunnan työntekijää karanteenissa

Pik­ku-Syöt­teen laa­jas­sa jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­sa kuu­sa­mo­lai­sia­kin – 58 rip­pi­kou­lu­lais­ta, isosta ja seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jää ka­ran­tee­nis­sa

29.10.2020 13:55 1
Käylän koulu oli lautakunnan esityksessä lakkautusuhan alla, mutta pikkukoulut ovat saamassa kahden vuoden jatkoajan: "Vielä ei ole tehty päätöksiä"

Käylän koulu oli lau­ta­kun­nan esi­tyk­ses­sä lak­kau­tus­uhan alla, mutta pik­ku­kou­lut ovat saa­mas­sa kahden vuoden jat­koa­jan: "Vielä ei ole tehty pää­tök­siä"

29.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Viikko
Jykä seikkaili Utsjoelle ja Itämerelle saakka – Kuusamossa loukkaantumisen jälkeen kuntoon hoidettu merikotka on seurantalaitteen perusteella reissannut puolen vuoden aikana pohjoisesta itään ja lännestä etelään

Jykä seik­kai­li Uts­joel­le ja Itä­me­rel­le saakka – Kuu­sa­mos­sa louk­kaan­tu­mi­sen jälkeen kuntoon hoi­det­tu me­ri­kot­ka on seu­ran­ta­lait­teen pe­rus­teel­la reis­san­nut puolen vuoden aikana poh­joi­ses­ta itään ja län­nes­tä etelään

28.10.2020 20:05 0
Tilaajille
"Ensimmäinen kuukausi on heille aikamoista menoa" – Kiintiöpakolainen käy Suomeen tullessaan läpi lukemattomia terveystarkastuksia ja virastoja: Kuusamoon saapui viime viikolla 30 pakolaista Kongosta

"En­sim­mäi­nen kuu­kau­si on heille ai­ka­mois­ta menoa" – Kiin­tiö­pa­ko­lai­nen käy Suomeen tul­les­saan läpi lu­ke­mat­to­mia ter­veys­tar­kas­tuk­sia ja vi­ras­to­ja: Kuu­sa­moon saapui viime vii­kol­la 30 pa­ko­lais­ta Kon­gos­ta

28.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Matkailuteille tukea kesäkunnossapitoon: "Määräraha ei riittäisi alkuunkaan, jos ruvettaisiin talvikunnossapidossa auttamaan"

Mat­kai­lu­teil­le tukea ke­sä­kun­nos­sa­pi­toon: "Mää­rä­ra­ha ei riit­täi­si al­kuun­kaan, jos ru­vet­tai­siin tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­sa aut­ta­maan"

27.10.2020 17:30 1
Tilaajille
Sähköt palasivat Kuusamon Tolpanniemeen

Sähköt pa­la­si­vat Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­meen

26.10.2020 18:48 0
Tilaajille
Lukijalta: Vastine Jyrki Mäkelälle: Hotkun myynti ei ollut takaisku kenellekään
Lukijalta Mielipide Marko Säkkinen, Henrik Karvonen

Lu­ki­jal­ta: Vastine Jyrki Mä­ke­läl­le: Hotkun myynti ei ollut ta­ka­is­ku ke­nel­le­kään

26.10.2020 18:30 0
Luontovalokuvaaja on nähnyt luonnon muuttuvan kymmenessä vuodessa – enää someen ei merkitä kuvien ottopaikkoja: "Siellä alkaa olla ihmisiä jonoksi asti"

Luon­to­va­lo­ku­vaa­ja on nähnyt luonnon muut­tu­van kym­me­nes­sä vuo­des­sa – enää someen ei merkitä kuvien ot­to­paik­ko­ja: "Siellä alkaa olla ihmisiä jonoksi asti"

26.10.2020 16:00 0
Tilaajille
HS: Vielä viimeinen kuva – Hannu Hautala ehti jo laittaa kamerat myyntiin, mutta pääsi sittenkin kuvaamaan vielä kerran kotkia Kuusamossa

HS: Vielä vii­mei­nen kuva – Hannu Hautala ehti jo laittaa kamerat myyn­tiin, mutta pääsi sit­ten­kin ku­vaa­maan vielä kerran kotkia Kuu­sa­mos­sa

26.10.2020 14:25 0
Tilaajille
Kuusamo Airbnb-tuottojen kärjessä vuonna 2020 – kuukausituotto keskimäärin 2400 euroa

Kuusamo Airbnb-tuot­to­jen kär­jes­sä vuonna 2020 – kuu­kau­si­tuot­to kes­ki­mää­rin 2400 euroa

26.10.2020 09:54 0
Tilaajille
Pelastuslaitos pelasti veteen tippuneita poroja Kuusamossa – jäät ovat nyt erittäin hauraita

Pe­las­tus­lai­tos pelasti veteen tip­pu­nei­ta poroja Kuu­sa­mos­sa – jäät ovat nyt erit­täin hau­rai­ta

25.10.2020 17:10 0
Isä antoi kitaran käteen 8-vuotiaalle, mutta vasta kesä ennen viimeistä lukiovuotta oli käänteentekevä – nyt nuori kitarataituri konsertoi Kuusamossa jo toistamiseen

Isä antoi kitaran käteen 8-vuo­tiaal­le, mutta vasta kesä ennen vii­meis­tä lu­kio­vuot­ta oli kään­teen­te­ke­vä – nyt nuori ki­ta­ra­tai­tu­ri kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa jo tois­ta­mi­seen

25.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Budjetti puoliksi ja lisää lunta puistoon – Kuusamo Ice Park avataan jälleen: "Viime vuonna haluttiin olla suuria ja kauniita, tänä vuonna ollaan vain kauniita"

Bud­jet­ti puo­lik­si ja lisää lunta puis­toon – Kuusamo Ice Park avataan jäl­leen: "Viime vuonna ha­lut­tiin olla suuria ja kau­nii­ta, tänä vuonna ollaan vain kau­nii­ta"

25.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kainuun rajavartiosto: Itärajan tuntumassa löydetyt irtokoirat viedään löytöeläintarhaan – Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikkojen aukioloajat muuttuvat

Kainuun ra­ja­var­tios­to: Itä­ra­jan tun­tu­mas­sa löy­de­tyt ir­to­koi­rat viedään löy­tö­eläin­tar­haan – Kuu­sa­mon ja Var­tiuk­sen ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen au­ki­olo­ajat muut­tu­vat

24.10.2020 19:18 0
Hiihtokausi on avattu monin paikoin ensilumenladuilla ja luonnonlumilla – Pyhä-Luostolla on jo yhteensä 23 kilometriä hiihtolatua

Hiih­to­kau­si on avattu monin paikoin en­si­lu­men­la­duil­la ja luon­non­lu­mil­la – Py­hä-Luos­tol­la on jo yh­teen­sä 23 ki­lo­met­riä hiih­to­la­tua

24.10.2020 19:17 0
Tilaajille
Riekintien liikennekatko Kuusamossa jatkuu – Syynä on Riekintiellä vaurioitunut Myllykanavan silta, jonka korjaaminen viipyy

Rie­kin­tien lii­ken­ne­kat­ko Kuu­sa­mos­sa jatkuu – Syynä on Rie­kin­tiel­lä vau­rioi­tu­nut Myl­ly­ka­na­van silta, jonka kor­jaa­mi­nen viipyy

24.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuusamon reitit ja palvelut uudelle kartalle: "Karhuntassusta ja jututtamiltani matkailijoilta kuulin, että kysyntää olisi"

Kuu­sa­mon reitit ja pal­ve­lut uudelle kar­tal­le: "Kar­hun­tas­sus­ta ja ju­tut­ta­mil­ta­ni mat­kai­li­joil­ta kuulin, että ky­syn­tää olisi"

23.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Käpyjä on tänä vuonna ennätyksellisesti – Ahkera kerääjä pääsee hyville päiväpalkoille: "Otamme vastaan niin paljon kuin meille toimitetaan"

Käpyjä on tänä vuonna en­nä­tyk­sel­li­ses­ti – Ahkera kerääjä pääsee hyville päi­vä­pal­koil­le: "Otamme vastaan niin paljon kuin meille toi­mi­te­taan"

22.10.2020 12:00 0
Tilaajille
”Moni lapsi pitää edelleen minuun yhteyttä" – Tällaisia ovat tarinat ja ihmiset Porkkatörmän takaa

”Moni lapsi pitää edel­leen minuun yh­teyt­tä" – Täl­lai­sia ovat tarinat ja ihmiset Pork­ka­tör­män takaa

22.10.2020 04:01 0
Tilaajille