Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamo
Viimeisin 4 tuntia
Liikuntapaikkojen kunnossapitojen seurantajärjestelmä käyttöön Taivalkoskella – sama palvelu käytössä myös Kuusamossa

Lii­kun­ta­paik­ko­jen kun­nos­sa­pi­to­jen seu­ran­ta­jär­jes­tel­mä käyt­töön Tai­val­kos­kel­la – sama palvelu käy­tös­sä myös Kuu­sa­mos­sa

12:38
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
”Olen elinikäinen mökkiläinen” – Kuusamon Vuoden mökkiläisen Pekka Ervastin ensikosketus mökillä vietettyyn aikaan tapahtui jo lapsuudessaan

”Olen elin­ikäi­nen mök­ki­läi­nen” – Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

09:11 4
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Ravintola Piste avataan jo ensi lauantaina – paikalle asennetaan väliaikainen sähköpääkeskus, kiinteistöön levinnyttä nokea puhdistaa iso siivousporukka

Ra­vin­to­la Piste avataan jo ensi lauan­tai­na – pai­kal­le asen­ne­taan vä­li­ai­kai­nen säh­kö­pää­kes­kus, kiin­teis­töön le­vin­nyt­tä nokea puh­dis­taa iso sii­vous­po­ruk­ka

29.11.2023 13:04
Tilaajille
Käyttövesiputki halkesi omakotitalossa Kuusamossa – pelastuslaitos hälytettiin paikalle

Käyt­tö­ve­si­put­ki halkesi oma­ko­ti­ta­los­sa Kuu­sa­mos­sa – pe­las­tus­lai­tos hä­ly­tet­tiin pai­kal­le

29.11.2023 06:38
Pannuhuoneesta alkanut palo vaurioitti omakotitaloa myöhään illalla Kuusamossa

Pan­nu­huo­nees­ta alkanut palo vau­rioit­ti oma­ko­ti­ta­loa myöhään illalla Kuu­sa­mos­sa

27.11.2023 07:37
Rukalla pyörii Suomen parhaan lumilautailijan kokkikoulu – Rene Rinnekangas on ilopilleri, joka rentoutuu kaasuttelemalla "Jytä Jammulla"

Rukalla pyörii Suomen parhaan lu­mi­lau­tai­li­jan kok­ki­kou­lu – Rene Rin­ne­kan­gas on ilo­pil­le­ri, joka ren­tou­tuu kaa­sut­te­le­mal­la "Jytä Jam­mul­la"

26.11.2023 15:00
Tilaajille
"Eiköhän tämä ole niin sanotusti hyvä avioliitto" – presidenttiehdokas Alexander Stubb vieraili Kuusamossa ja vastasi kysymyksiin Natosta ja yhteistyöstä hallituksen kanssa

"Ei­kö­hän tämä ole niin sa­no­tus­ti hyvä avio­liit­to" – p­re­si­dent­tieh­do­kas Ale­xan­der Stubb vie­rai­li Kuu­sa­mos­sa ja vastasi ky­sy­myk­siin Natosta ja yh­teis­työs­tä hal­li­tuk­sen kanssa

26.11.2023 12:00 3
Tilaajille
Kahden vuoden liikkumattomuuden hinnalla saisi F-35A-hävittäjiä, sanoo Kuusamossa vieraillut ministeri – ratkaisuja etsivään ohjelmaan valtio on varannut koko kaudelle 80 miljoonaa euroa

Kahden vuoden liik­ku­mat­to­muu­den hin­nal­la saisi F-35A-hä­vit­tä­jiä, sanoo Kuu­sa­mos­sa vie­rail­lut mi­nis­te­ri – rat­kai­su­ja et­si­vään oh­jel­maan valtio on va­ran­nut koko kau­del­le 80 mil­joo­naa euroa

26.11.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossa vieraileva Olli Rehn pitää Itä-Suomen elinvoimaa isona turvallisuuspoliittisena kysymyksenä eikä usko Naton kaventavan Suomen itsemääräämisoikeutta

Kuu­sa­mos­sa vie­rai­le­va Olli Rehn pitää Itä-Suo­men elin­voi­maa isona tur­val­li­suus­po­liit­ti­se­na ky­sy­myk­se­nä eikä usko Naton ka­ven­ta­van Suomen it­se­mää­rää­mis­oi­keut­ta

25.11.2023 17:00 3
Tilaajille
Kuusamon yhteismetsän osakkaiden tyytyväisyys toimintaan on lisääntynyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

Kuu­sa­mon yh­teis­met­sän osak­kai­den tyy­ty­väi­syys toi­min­taan on li­sään­ty­nyt – "Ei syytä muuttaa linjaa"

25.11.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki ei taivu Kuntivaaran ulkoilureitin torppaukseen – "On syytä hakea valituslupaa ja saattaa asia KHO:n käsiteltäväksi"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki ei taivu Kun­ti­vaa­ran ul­koi­lu­rei­tin torp­pauk­seen – "On syytä hakea va­li­tus­lu­paa ja saattaa asia KHO:n kä­si­tel­tä­väk­si"

25.11.2023 04:00 6
Tilaajille
Yhdistetyn suomalaislegenda Anssi Koivuranta on asunut ympäri Eurooppaa, mutta kertoo olevansa pohjimmiltaan Kuusamon juntti

Yh­dis­te­tyn suo­ma­lais­le­gen­da Anssi Koi­vu­ran­ta on asunut ympäri Eu­roop­paa, mutta kertoo ole­van­sa poh­jim­mil­taan Kuu­sa­mon juntti

29.11.2023 20:14
Tilaajille
"Ajettiin polkupyörillä Keljaan katsomaan elokuvan tekoa" – Juhani Ahon romaani on filmatisoitu Kuusamossa monta kertaa, vanhat valokuvat kertovat, miltä pitäjässä näytti kameran suristessa 87 vuotta sitten

"A­jet­tiin pol­ku­pyö­ril­lä Keljaan kat­so­maan elo­ku­van tekoa" – Juhani Ahon romaani on fil­ma­ti­soi­tu Kuu­sa­mos­sa monta kertaa, vanhat va­lo­ku­vat ker­to­vat, miltä pi­tä­jäs­sä näytti kameran su­ris­tes­sa 87 vuotta sitten

24.11.2023 16:30
Tilaajille
Siltoja Kuusamosta Eurooppaan ja sisätoreja kohtaamispaikoiksi – seminaarissa puhuneella tulevaisuustutkija Ilkka Halavalla on visioita, mitä seuraavan vuosikymmenen varalle voisi tehdä

Siltoja Kuu­sa­mos­ta Eu­roop­paan ja si­sä­to­re­ja koh­taa­mis­pai­koik­si – se­mi­naa­ris­sa pu­hu­neel­la tu­le­vai­suus­tut­ki­ja Ilkka Ha­la­val­la on vi­sioi­ta, mitä seu­raa­van vuo­si­kym­me­nen varalle voisi tehdä

24.11.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa, hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston päätöksen – "Avataan, kun se aika tulee"

Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa, hal­lin­to-oi­keus kumosi alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – "A­va­taan, kun se aika tulee"

24.11.2023 11:39 21
Tilaajille
Kuusamolaisille nuorille ja lapsille edullisemmat bussiliput Rukalle

Kuu­sa­mo­lai­sil­le nuo­ril­le ja lap­sil­le edul­li­sem­mat bus­si­li­put Rukalle

24.11.2023 11:23
Tilaajille
Minne mennä: Ruka Nordic, lentopalloa, jääkiekkoa, Posion joulunavaus, Nilon korttelikerho – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi

Minne mennä: Ruka Nordic, len­to­pal­loa, jää­kiek­koa, Posion jou­lu­na­vaus, Nilon kort­te­li­ker­ho – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si

24.11.2023 04:00
Tilaajille
Joulukuussa aloittava perhekahvila vastaa vanhempien toiveeseen – ”Pohjois-Kuusamossa ei ole lapsille juurikaan ohjattua harrastustoimintaa”

Jou­lu­kuus­sa aloit­ta­va per­he­kah­vi­la vastaa van­hem­pien toi­vee­seen – ”Poh­jois-Kuu­sa­mos­sa ei ole lap­sil­le juu­ri­kaan oh­jat­tua har­ras­tus­toi­min­taa”

24.11.2023 04:00 1
Tilaajille