Joko luit: Tältä näyttää Tai­val­kos­ken var­hais­kas­va­tuk­sen väis­tö­ti­lo­jen ton­til­la nyt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Kuntalaisaloite
Kuntalaisaloite: palstaviljelyn Kuusamossa saatava jatkua – "Täytyy löytyä tilaa ja sijaa jatkossakin tällaiselle"

Kun­ta­lai­sa­loi­te: pals­ta­vil­je­lyn Kuu­sa­mos­sa saatava jatkua – "Täytyy löytyä tilaa ja sijaa jat­kos­sa­kin täl­lai­sel­le"

08.08.2023 18:30 5
Tilaajille
Meillä jokaisella on hoksottimet, joten rohkaistuttaiskos aloitteellisemmiksi oman asuinympäristön kehittämisessä?
Kolumni

Meillä jo­kai­sel­la on hok­sot­ti­met, joten roh­kais­tut­tais­kos aloit­teel­li­sem­mik­si oman asuin­ym­pä­ris­tön ke­hit­tä­mi­ses­sä?

24.07.2023 04:00
Tilaajille
Alle 65-vuotiaiden kuusamolaisten omaishoitajien senioripassin käyttöä selvitetään – kaupunginhallitus ei lämmennyt eläkeläisten ja omaishoitajien ilmaisiin uima- sekä kuntosalivuoroihin

Alle 65-vuo­tiai­den kuu­sa­mo­lais­ten omais­hoi­ta­jien se­nio­ri­pas­sin käyttöä sel­vi­te­tään – kau­pun­gin­hal­li­tus ei läm­men­nyt elä­ke­läis­ten ja omais­hoi­ta­jien il­mai­siin uima- sekä kun­to­sa­li­vuo­roi­hin

18.05.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon koirapuistoon muutos: pienet koirat saavat oman alueensa

Kuu­sa­mon koi­ra­puis­toon muutos: pienet koirat saavat oman alueen­sa

31.03.2023 15:35 1
Tilaajille
Taivalkoskella ehdotetaan meluaitaa Ouluntien viereen – "Ei tahdo edes kuulla puhettakaan parin metrin etäisyydeltäkään"

Tai­val­kos­kel­la eh­do­te­taan me­lu­ai­taa Ou­lun­tien viereen – "Ei tahdo edes kuulla pu­het­ta­kaan parin metrin etäi­syy­del­tä­kään"

20.02.2023 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon Kivisuolle esitetään lisää suojelualuetta kaupungin maista, Luonnonperintösäätiö on ollut samalla asialla – " Luonnon kannalta kaupungin vaihtoehto myydä meille omistuksensa olisi erinomainen"

Kuu­sa­mon Ki­vi­suol­le esi­te­tään lisää suo­je­lu­aluet­ta kau­pun­gin maista, Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö on ollut samalla asialla – " ­Luon­non kan­nal­ta kau­pun­gin vaih­to­eh­to myydä meille omis­tuk­sen­sa olisi eri­no­mai­nen"

19.02.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon vauvaraha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kuntalaisaloitteen ehdotus vielä isommasta summasta hävisi niukasti kaupunginhallituksen äänestyksessä

Kuu­sa­mon vau­va­ra­ha voi nousta 200 eurosta 350 euroon, kun­ta­lais­aloit­teen ehdotus vielä isom­mas­ta sum­mas­ta hävisi niu­kas­ti kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen ää­nes­tyk­ses­sä

25.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Posiolla nimettiin Revontulilaavuksi kohde keskeltä kansallispuistoa – reittiä pitkin yli kymmenen kilometrin päässä, toisin kuin Sallassa

Po­siol­la ni­met­tiin Re­von­tu­li­laa­vuk­si kohde kes­kel­tä kan­sal­lis­puis­toa – reittiä pitkin yli kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä, toisin kuin Sal­las­sa

27.09.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkosken Talonpojantien kehittäminen ei toteudu vielä tänä vuonna – tekninen lautakunta käsitteli jo syksyllä jätettyjä kuntalaisaloitteita, joissa toivottiin uutta liittymää ja kevyen liikenteen väylää

Tai­val­kos­ken Ta­lon­po­jan­tien ke­hit­tä­mi­nen ei toteudu vielä tänä vuonna – tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li jo syk­syl­lä jä­tet­ty­jä kun­ta­lai­sa­loit­tei­ta, joissa toi­vot­tiin uutta liit­ty­mää ja kevyen lii­ken­teen väylää

05.06.2022 10:10
Tilaajille
Punaisentorintien nimiasia lautakunnan päätettäväksi keskiviikkona – "Kadunnimien pysyvyys on tärkeää muun muassa hälytysturvallisuuden ja paikannuksen kannalta"

Pu­nai­sen­to­rin­tien ni­mi­asia lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si kes­ki­viik­ko­na – "Ka­dun­ni­mien py­sy­vyys on tärkeää muun muassa hä­ly­tys­tur­val­li­suu­den ja pai­kan­nuk­sen kan­nal­ta"

17.05.2022 04:00 2
Tilaajille
"Eino Kuosmanen ei ole varmaan halunnut sitä kaunistella mutta ei kauhistellakaan" – Kuusamon punainen tori sai nimensä jo vuonna 1945, kun paikalliset palasivat evakosta

"Eino Kuos­ma­nen ei ole varmaan ha­lun­nut sitä kau­nis­tel­la mutta ei kau­his­tel­la­kaan" – Kuu­sa­mon pu­nai­nen tori sai nimensä jo vuonna 1945, kun pai­kal­li­set pa­la­si­vat eva­kos­ta

08.04.2022 17:00
Tilaajille
Eteenpäin 94 metriä, ylöspäin 18 metriä – näin nousee liikkuja ja pulssi jo ensi sulilla Posion kuntoportaissa, joiden rakentamiselle haetaan nyt urakoijaa

Eteen­päin 94 metriä, ylös­päin 18 metriä – näin nousee liik­ku­ja ja pulssi jo ensi sulilla Posion kun­to­por­tais­sa, joiden ra­ken­ta­mi­sel­le haetaan nyt ura­koi­jaa

12.03.2022 04:00 1
Tilaajille
"Tiellä on särkynyt autoja ja muita kulkuneuvoja" – kuntalaisaloite vaatii nyt Vääräjärventien korjaamista Posiolla, tilanne samantapainen kuin Oivantiellä aiemmin

"Tiellä on sär­ky­nyt autoja ja muita kul­ku­neu­vo­ja" – kun­ta­lais­aloi­te vaatii nyt Vää­rä­jär­ven­tien kor­jaa­mis­ta Po­siol­la, tilanne sa­man­ta­pai­nen kuin Oi­van­tiel­lä aiemmin

18.01.2022 04:00
Tilaajille
Nelikuisten äidit kyllästyivät ohjatun vauvauinnin puutteeseen Kuusamossa ja pistivät pystyyn kuntalaisaloitteen – "On sosiaalisia tapahtumia vauvaperheille, mutta vähemmän liikuntapainotteisia"

Ne­li­kuis­ten äidit kyl­läs­tyi­vät ohjatun vau­va­uin­nin puut­tee­seen Kuu­sa­mos­sa ja pis­ti­vät pystyyn kun­ta­lais­aloit­teen – "On so­siaa­li­sia ta­pah­tu­mia vau­va­per­heil­le, mutta vä­hem­män lii­kun­ta­pai­not­tei­sia"

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Ulkopuolelta muuttanut näkee kehityskohteita – Posion perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jyrki Pulliainen kannustaa ihmisiä kansalaisaktiivisuuteen, hän itse teki aloitteen uimarannan kunnostamisesta

Ul­ko­puo­lel­ta muut­ta­nut näkee ke­hi­tys­koh­tei­ta – Posion pe­rus­suo­ma­lais­ten uusi pu­heen­joh­ta­ja Jyrki Pul­liai­nen kan­nus­taa ihmisiä kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­teen, hän itse teki aloit­teen ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mi­ses­ta

14.12.2021 15:55
Tilaajille
Ruokalistoja muutetaan maltillisesti – Torangin koulun oppilaiden kuntalaisaloite Ruokalistojen muuttamisesta eteni yhdyskuntatekniikan lautakuntaan

Ruo­ka­lis­to­ja muu­te­taan mal­til­li­ses­ti – To­ran­gin koulun op­pi­lai­den kun­ta­lais­aloi­te Ruo­ka­lis­to­jen muut­ta­mi­ses­ta eteni yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­taan

02.12.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki päättikin ajaa kahden kaivospiirin lakkauttamista, aloitteen tekijä erittäin tyytyväinen –  "Kaivoshommaa on tuossa vatkuteltu vuosikymmeniä edestakaisin, nyt tehdään konkreettisia asioita"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki päät­ti­kin ajaa kahden kai­vos­pii­rin lak­kaut­ta­mis­ta, aloit­teen tekijä erit­täin tyy­ty­väi­nen –  "­Kai­vos­hom­maa on tuossa vat­ku­tel­tu vuo­si­kym­me­niä edes­ta­kai­sin, nyt tehdään konk­reet­ti­sia asioi­ta"

05.11.2021 15:30 4
Tilaajille
P.S. Torangin koululaisilta upeaa kansalaisvaikuttamista – nyt pallo on aikuisilla
Pääkirjoitus

P.S. To­ran­gin kou­lu­lai­sil­ta upeaa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­ta – nyt pallo on ai­kui­sil­la

15.10.2021 10:05
Tilaajille
Lapset muuttaisivat ruokalistaa – Torangin koulun 4. luokkalaiset jättivät kuntalaisaloitteen neljän eri ruokalajin poistamisesta ja niiden korvaamisesta lasten ehdotuksilla

Lapset muut­tai­si­vat ruo­ka­lis­taa – To­ran­gin koulun 4. luok­ka­lai­set jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen neljän eri ruo­ka­la­jin pois­ta­mi­ses­ta ja niiden kor­vaa­mi­ses­ta lasten eh­do­tuk­sil­la

12.10.2021 13:05
Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lais­aloi­te Lapin elylle

30.08.2021 18:41
Tilaajille