Kuntalaisaloite
Taivalkosken Talonpojantien kehittäminen ei toteudu vielä tänä vuonna – tekninen lautakunta käsitteli jo syksyllä jätettyjä kuntalaisaloitteita, joissa toivottiin uutta liittymää ja kevyen liikenteen väylää

Tai­val­kos­ken Ta­lon­po­jan­tien ke­hit­tä­mi­nen ei toteudu vielä tänä vuonna – tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­li jo syk­syl­lä jä­tet­ty­jä kun­ta­lai­sa­loit­tei­ta, joissa toi­vot­tiin uutta liit­ty­mää ja kevyen lii­ken­teen väylää

05.06.2022 10:10
Tilaajille
Punaisentorintien nimiasia lautakunnan päätettäväksi keskiviikkona – "Kadunnimien pysyvyys on tärkeää muun muassa hälytysturvallisuuden ja paikannuksen kannalta"

Pu­nai­sen­to­rin­tien ni­mi­asia lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si kes­ki­viik­ko­na – "Ka­dun­ni­mien py­sy­vyys on tärkeää muun muassa hä­ly­tys­tur­val­li­suu­den ja pai­kan­nuk­sen kan­nal­ta"

17.05.2022 04:00 2
Tilaajille
"Eino Kuosmanen ei ole varmaan halunnut sitä kaunistella mutta ei kauhistellakaan" – Kuusamon punainen tori sai nimensä jo vuonna 1945, kun paikalliset palasivat evakosta

"Eino Kuos­ma­nen ei ole varmaan ha­lun­nut sitä kau­nis­tel­la mutta ei kau­his­tel­la­kaan" – Kuu­sa­mon pu­nai­nen tori sai nimensä jo vuonna 1945, kun pai­kal­li­set pa­la­si­vat eva­kos­ta

08.04.2022 17:00
Tilaajille
Eteenpäin 94 metriä, ylöspäin 18 metriä – näin nousee liikkuja ja pulssi jo ensi sulilla Posion kuntoportaissa, joiden rakentamiselle haetaan nyt urakoijaa

Eteen­päin 94 metriä, ylös­päin 18 metriä – näin nousee liik­ku­ja ja pulssi jo ensi sulilla Posion kun­to­por­tais­sa, joiden ra­ken­ta­mi­sel­le haetaan nyt ura­koi­jaa

12.03.2022 04:00 1
Tilaajille
"Tiellä on särkynyt autoja ja muita kulkuneuvoja" – kuntalaisaloite vaatii nyt Vääräjärventien korjaamista Posiolla, tilanne samantapainen kuin Oivantiellä aiemmin

"Tiellä on sär­ky­nyt autoja ja muita kul­ku­neu­vo­ja" – kun­ta­lais­aloi­te vaatii nyt Vää­rä­jär­ven­tien kor­jaa­mis­ta Po­siol­la, tilanne sa­man­ta­pai­nen kuin Oi­van­tiel­lä aiemmin

18.01.2022 04:00
Tilaajille
Nelikuisten äidit kyllästyivät ohjatun vauvauinnin puutteeseen Kuusamossa ja pistivät pystyyn kuntalaisaloitteen – "On sosiaalisia tapahtumia vauvaperheille, mutta vähemmän liikuntapainotteisia"

Ne­li­kuis­ten äidit kyl­läs­tyi­vät ohjatun vau­va­uin­nin puut­tee­seen Kuu­sa­mos­sa ja pis­ti­vät pystyyn kun­ta­lais­aloit­teen – "On so­siaa­li­sia ta­pah­tu­mia vau­va­per­heil­le, mutta vä­hem­män lii­kun­ta­pai­not­tei­sia"

11.01.2022 11:00
Tilaajille
Ulkopuolelta muuttanut näkee kehityskohteita – Posion perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jyrki Pulliainen kannustaa ihmisiä kansalaisaktiivisuuteen, hän itse teki aloitteen uimarannan kunnostamisesta

Ul­ko­puo­lel­ta muut­ta­nut näkee ke­hi­tys­koh­tei­ta – Posion pe­rus­suo­ma­lais­ten uusi pu­heen­joh­ta­ja Jyrki Pul­liai­nen kan­nus­taa ihmisiä kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­teen, hän itse teki aloit­teen ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mi­ses­ta

14.12.2021 15:55
Tilaajille
Ruokalistoja muutetaan maltillisesti – Torangin koulun oppilaiden kuntalaisaloite Ruokalistojen muuttamisesta eteni yhdyskuntatekniikan lautakuntaan

Ruo­ka­lis­to­ja muu­te­taan mal­til­li­ses­ti – To­ran­gin koulun op­pi­lai­den kun­ta­lais­aloi­te Ruo­ka­lis­to­jen muut­ta­mi­ses­ta eteni yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­taan

02.12.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki päättikin ajaa kahden kaivospiirin lakkauttamista, aloitteen tekijä erittäin tyytyväinen –  "Kaivoshommaa on tuossa vatkuteltu vuosikymmeniä edestakaisin, nyt tehdään konkreettisia asioita"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki päät­ti­kin ajaa kahden kai­vos­pii­rin lak­kaut­ta­mis­ta, aloit­teen tekijä erit­täin tyy­ty­väi­nen –  "­Kai­vos­hom­maa on tuossa vat­ku­tel­tu vuo­si­kym­me­niä edes­ta­kai­sin, nyt tehdään konk­reet­ti­sia asioi­ta"

05.11.2021 15:30 4
Tilaajille
P.S. Torangin koululaisilta upeaa kansalaisvaikuttamista – nyt pallo on aikuisilla
Pääkirjoitus

P.S. To­ran­gin kou­lu­lai­sil­ta upeaa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­ta – nyt pallo on ai­kui­sil­la

15.10.2021 10:05
Tilaajille
Lapset muuttaisivat ruokalistaa – Torangin koulun 4. luokkalaiset jättivät kuntalaisaloitteen neljän eri ruokalajin poistamisesta ja niiden korvaamisesta lasten ehdotuksilla

Lapset muut­tai­si­vat ruo­ka­lis­taa – To­ran­gin koulun 4. luok­ka­lai­set jät­ti­vät kun­ta­lais­aloit­teen neljän eri ruo­ka­la­jin pois­ta­mi­ses­ta ja niiden kor­vaa­mi­ses­ta lasten eh­do­tuk­sil­la

12.10.2021 13:05
Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lais­aloi­te Lapin elylle

30.08.2021 18:41
Tilaajille

Ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mis­ta päh­käil­lään

30.08.2021 18:40
Tilaajille
"Onhan se koululaisillekin vähän haasteellinen ja vaarallisen näköinen" – posiolainen Jukka Sälelinna teki aloitteen kuntakeskuksen pääraitin jalkakäytävän parannuksesta

"Onhan se kou­lu­lai­sil­le­kin vähän haas­teel­li­nen ja vaa­ral­li­sen nä­köi­nen" – ­po­sio­lai­nen Jukka Sä­le­lin­na teki aloit­teen kun­ta­kes­kuk­sen pää­rai­tin jal­ka­käy­tä­vän pa­ran­nuk­ses­ta

20.08.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamossa selvitetään 7–9-vuotiaiden kesäajan päivähoidon järjestämistä paremmalle tolalle – suunnitelman on määrä valmistua ennen ensi kesää

Kuu­sa­mos­sa sel­vi­te­tään 7–9-vuo­tiai­den ke­sä­ajan päi­vä­hoi­don jär­jes­tä­mis­tä pa­rem­mal­le tolalle – suun­ni­tel­man on määrä val­mis­tua ennen ensi kesää

20.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossakin käyttöön vessapassi – "Konkreettinen keino estää monien erilaisten sairauksia kanssa elävien henkilöiden eriarvoisuutta ja esteellisyyttä "

Kuu­sa­mos­sa­kin käyt­töön ves­sa­pas­si – "Konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sia kanssa elävien hen­ki­löi­den eri­ar­voi­suut­ta ja es­teel­li­syyt­tä "

19.08.2021 11:17
Tilaajille
Kantatien talvinopeus Posiolla 80:sta 100:ksi? – "Nopeusrajoituksen nostamiset ovat harvinaisia aloitteita"

Kan­ta­tien tal­vi­no­peus Po­siol­la 80:sta 100:k­si? – "No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­set ovat har­vi­nai­sia aloit­tei­ta"

03.03.2021 15:00 2
Tilaajille
Posiolla käyttöön vessapassi – Aloitteen tekijän mielestä Vessapassi on konkreettinen keino estää monien erilaisten sairauksien kanssa elävien esteettömyyttä kunnassa

Po­siol­la käyt­töön ves­sa­pas­si – Aloit­teen tekijän mie­les­tä Ves­sa­pas­si on konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sien kanssa elävien es­teet­tö­myyt­tä kun­nas­sa

02.01.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo ei lisää uhkasakon käyttöä julkisivujen paimennuksessa

Kuusamo ei lisää uh­ka­sa­kon käyttöä jul­ki­si­vu­jen pai­men­nuk­ses­sa

26.11.2020 04:00
Tilaajille
Posio ei saa kevyen liikenteen väylää tai seikkailupuistoa – Ely ja kunta torppasivat

Posio ei saa kevyen lii­ken­teen väylää tai seik­kai­lu­puis­toa – Ely ja kunta torp­pa­si­vat

17.10.2020 14:09
Tilaajille