Koil­lis­sa­no­mat Live: Rukan maail­man­cup­vii­kon­lo­pun sekaan jää­kiek­koa – katso suo­ra­na, kun Pal­lo-Kar­hut kohtaa yli­vies­ka­lai­sen Populan

Kuntalaisaloite
Kuusamon kaupunki päättikin ajaa kahden kaivospiirin lakkauttamista, aloitteen tekijä erittäin tyytyväinen –  "Kaivoshommaa on tuossa vatkuteltu vuosikymmeniä edestakaisin, nyt tehdään konkreettisia asioita"

Kuu­sa­mon kau­pun­ki päät­ti­kin ajaa kahden kai­vos­pii­rin lak­kaut­ta­mis­ta, aloit­teen tekijä erit­täin tyy­ty­väi­nen –  "­Kai­vos­hom­maa on tuossa vat­ku­tel­tu vuo­si­kym­me­niä edes­ta­kai­sin, nyt tehdään konk­reet­ti­sia asioi­ta"

05.11.2021 15:30 4
Tilaajille
P.S. Torangin koululaisilta upeaa kansalaisvaikuttamista – nyt pallo on aikuisilla
Pääkirjoitus

P.S. To­ran­gin kou­lu­lai­sil­ta upeaa kan­sa­lais­vai­kut­ta­mis­ta – nyt pallo on ai­kui­sil­la

15.10.2021 10:05
Tilaajille
Lapset muuttaisivat ruokalistaa – Torangin koulun 4. luokkalaiset jättivät kuntalaisaloitteen neljän eri ruokalajin poistamisesta ja niiden korvaamisesta lasten ehdotuksilla

Lapset muut­tai­si­vat ruo­ka­lis­taa – To­ran­gin koulun 4. luok­ka­lai­set jät­ti­vät kun­ta­lai­sa­loit­teen neljän eri ruo­ka­la­jin pois­ta­mi­ses­ta ja niiden kor­vaa­mi­ses­ta lasten eh­do­tuk­sil­la

12.10.2021 13:05
Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lai­sa­loi­te Lapin elylle

30.08.2021 18:41
Tilaajille

Ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mis­ta päh­käil­lään

30.08.2021 18:40
Tilaajille
"Onhan se koululaisillekin vähän haasteellinen ja vaarallisen näköinen" – posiolainen Jukka Sälelinna teki aloitteen kuntakeskuksen pääraitin jalkakäytävän parannuksesta

"Onhan se kou­lu­lai­sil­le­kin vähän haas­teel­li­nen ja vaa­ral­li­sen nä­köi­nen" – ­po­sio­lai­nen Jukka Sä­le­lin­na teki aloit­teen kun­ta­kes­kuk­sen pää­rai­tin jal­ka­käy­tä­vän pa­ran­nuk­ses­ta

20.08.2021 19:00
Tilaajille
Kuusamossa selvitetään 7–9-vuotiaiden kesäajan päivähoidon järjestämistä paremmalle tolalle – suunnitelman on määrä valmistua ennen ensi kesää

Kuu­sa­mos­sa sel­vi­te­tään 7–9-vuo­tiai­den ke­säa­jan päi­vä­hoi­don jär­jes­tä­mis­tä pa­rem­mal­le tolalle – suun­ni­tel­man on määrä val­mis­tua ennen ensi kesää

20.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamossakin käyttöön vessapassi – "Konkreettinen keino estää monien erilaisten sairauksia kanssa elävien henkilöiden eriarvoisuutta ja esteellisyyttä "

Kuu­sa­mos­sa­kin käyt­töön ves­sa­pas­si – "Konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sia kanssa elävien hen­ki­löi­den eri­ar­voi­suut­ta ja es­teel­li­syyt­tä "

19.08.2021 11:17
Tilaajille
Kantatien talvinopeus Posiolla 80:sta 100:ksi? – "Nopeusrajoituksen nostamiset ovat harvinaisia aloitteita"

Kan­ta­tien tal­vi­no­peus Po­siol­la 80:sta 100:k­si? – "No­peus­ra­joi­tuk­sen nos­ta­mi­set ovat har­vi­nai­sia aloit­tei­ta"

03.03.2021 15:00 2
Tilaajille
Posiolla käyttöön vessapassi – Aloitteen tekijän mielestä Vessapassi on konkreettinen keino estää monien erilaisten sairauksien kanssa elävien esteettömyyttä kunnassa

Po­siol­la käyt­töön ves­sa­pas­si – Aloit­teen tekijän mie­les­tä Ves­sa­pas­si on konk­reet­ti­nen keino estää monien eri­lais­ten sai­rauk­sien kanssa elävien es­teet­tö­myyt­tä kun­nas­sa

02.01.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo ei lisää uhkasakon käyttöä julkisivujen paimennuksessa

Kuusamo ei lisää uh­ka­sa­kon käyttöä jul­ki­si­vu­jen pai­men­nuk­ses­sa

26.11.2020 04:00
Tilaajille
Posio ei saa kevyen liikenteen väylää tai seikkailupuistoa – Ely ja kunta torppasivat

Posio ei saa kevyen lii­ken­teen väylää tai seik­kai­lu­puis­toa – Ely ja kunta torp­pa­si­vat

17.10.2020 14:09
Tilaajille
Posiolla ehdotetaan kevyenliikenteenväyän rakentamista keskustasta Kirintövaara-Himmerki -matkailualueelle

Po­siol­la eh­do­te­taan ke­vyen­lii­ken­teen­väyän ra­ken­ta­mis­ta kes­kus­tas­ta Ki­rin­tö­vaa­ra-Him­mer­ki -mat­kai­lu­alueel­le

01.04.2020 09:46
Tilaajille