Juuri nyt: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­lua jat­ke­taan – tälle vuo­del­le suun­nit­te­luun 300 000 euroa

Joko luit: Po­lii­sin työstä vir­ka­va­paal­la oleva Tuomo Pulk­ka­nen kou­lut­tau­tuu uuteen am­mat­tiin

Toimittajalta: Har­joi­tel­kaam­me te­rä­vien kivien väis­te­lyä tiellä ja hen­git­tä­kääm­me syvään

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

Yksityistiet
Posion kunta maksaa yksityisteiden aurauksista 41 euroa 100 metriä kohden – taksa on jo kymmenen vuotta vanha

Posion kunta maksaa yk­si­tyis­tei­den au­rauk­sis­ta 41 euroa 100 metriä kohden – taksa on jo kym­me­nen vuotta vanha

13.09.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamon Kurtinvaaran yksityistien peruskorjauksen lainalle esitetään kaupungin takausta

Kuu­sa­mon Kur­tin­vaa­ran yk­si­tyis­tien pe­rus­kor­jauk­sen lai­nal­le esi­te­tään kau­pun­gin ta­kaus­ta

16.08.2023 17:00 1
Tilaajille
Kuusamo avustaa yksityisteiden remontteja

Kuusamo avustaa yk­si­tyis­tei­den re­mont­te­ja

19.07.2023 17:00
Tilaajille
Kolme yksityistietä Kuusamossa jäi ilman hakemaansa avustusta – ehdot eivät täyttyneet

Kolme yk­si­tyis­tie­tä Kuu­sa­mos­sa jäi ilman ha­ke­maan­sa avus­tus­ta – ehdot eivät täyt­ty­neet

11.07.2023 04:00
Tilaajille
Kuudenkympin rajoitus ja uusi silta Posiolle Säikän–Saarivaaran yksityistielle

Kuu­den­kym­pin ra­joi­tus ja uusi silta Po­siol­le Säi­kän–­Saa­ri­vaa­ran yk­si­tyis­tiel­le

04.07.2023 04:00
Tilaajille
Jäkäläniemi-Mäntyniemi-yksityistie kunnostetaan – suunnittelija Olavi Jäkäläniemi: "Tie palvelee käyttäjiä vähintään seuraavat 30 vuotta"

Jä­kä­lä­nie­mi-Män­ty­nie­mi-yk­si­tyis­tie kun­nos­te­taan – suun­nit­te­li­ja Olavi Jä­kä­lä­nie­mi: "Tie pal­ve­lee käyt­tä­jiä vä­hin­tään seu­raa­vat 30 vuotta"

07.06.2023 17:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella mitataan teiden kantavuutta peruskorjauksia varten: painolaite pudotetaan tien pintaan 50 metrin välein

Tai­val­kos­kel­la mi­ta­taan teiden kan­ta­vuut­ta pe­rus­kor­jauk­sia varten: pai­no­lai­te pu­do­te­taan tien pintaan 50 metrin välein

04.05.2023 04:00
Tilaajille
Yksityisteiden merkitys korostuu – Sota Ukrainassa käynnisti mittavan hankkeen energiapuuhuollon tuleviin tarpeisiin

Yk­si­tyis­tei­den mer­ki­tys ko­ros­tuu – Sota Uk­rai­nas­sa käyn­nis­ti mit­ta­van hank­keen ener­gia­puu­huol­lon tu­le­viin tar­pei­siin

22.04.2023 12:00 1
Tilaajille
"Työtä oli paljon" – yksityistiet saatiin heräteltyä Taivalkoskella mukaan kunnan tuen piiriin, muuten tiekunnat ja asukkaat olisivat joutuneet pian kaivamaan kuvettaan

"Työtä oli paljon" – yk­si­tyis­tiet saatiin he­rä­tel­tyä Tai­val­kos­kel­la mukaan kunnan tuen pii­riin, muuten tie­kun­nat ja asuk­kaat oli­si­vat jou­tu­neet pian kai­va­maan ku­vet­taan

04.04.2023 11:00
Tilaajille
Yksi yksityistiehanke Taivalkoskella veisi valtaosan kunnan potista kahden vuoden aikana – kunta avustaa hankkeita enintään 40 prosentilla ja jatkaa niiden hallinnoijana

Yksi yk­si­tyis­tie­han­ke Tai­val­kos­kel­la veisi val­ta­osan kunnan potista kahden vuoden aikana – kunta avustaa hank­kei­ta enin­tään 40 pro­sen­til­la ja jatkaa niiden hal­lin­noi­ja­na

28.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Taivalkoskella yksityisteiden avustus haettava helmikuussa – tiekunnille alkaa tiivis koulutuskampanja

Tai­val­kos­kel­la yk­si­tyis­tei­den avustus haet­ta­va hel­mi­kuus­sa – tie­kun­nil­le alkaa tiivis kou­lu­tus­kam­pan­ja

05.01.2023 13:41 1
Tilaajille
Taivalkosken ja Pudasjärven tiekuntien aktivointihanke kouluttaa ensi kevääseen asti – Pudasjärvellä joillakin tiekunnilla jo tuli hännän alla, jos mieli ehtiä yhteisurakkaan

Tai­val­kos­ken ja Pu­das­jär­ven tie­kun­tien ak­ti­voin­ti­han­ke kou­lut­taa ensi ke­vää­seen asti – Pu­das­jär­vel­lä joil­la­kin tie­kun­nil­la jo tuli hännän alla, jos mieli ehtiä yh­teis­urak­kaan

28.11.2022 11:31
Tilaajille
Yksityisteiden valtionavustuksiin esitetään korotuksia – tavoitteena kannustaa tiekuntia toimiin

Yk­si­tyis­tei­den val­tion­avus­tuk­siin esi­te­tään ko­ro­tuk­sia – ta­voit­tee­na kan­nus­taa tie­kun­tia toimiin

11.10.2022 11:38
Tilaajille
Suomen metsäkeskus alkaa kartoittaa yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa – TIESIT-hankkeen käynnisti lopullisesti kevään aikana muuttunut tilanne maailmalla

Suomen met­sä­kes­kus alkaa kar­toit­taa yk­si­tyis­tei­den ja niiden sil­to­jen kuntoa – TIE­SIT-hank­keen käyn­nis­ti lo­pul­li­ses­ti kevään aikana muut­tu­nut tilanne maail­mal­la

28.08.2022 09:00
Tilaajille
"Olen huomannut, että puomeja tahtoo olla kiinni myös esimerkiksi marja-aikaan" – tietä pitkin pääsee hillaan, tai sitten ei

"Olen huo­man­nut, että puomeja tahtoo olla kiinni myös esi­mer­kik­si mar­ja-ai­kaan" – tietä pitkin pääsee hil­laan, tai sitten ei

23.07.2022 17:00 2
Tilaajille
Kuusamon Kuparivaarassa tartuttiin toimeen kolme vuotta sitten ja pian on valmista – Valtio on lisännyt yksityisteiden peruskorjauksen määrärahoja, mutta iso osa on vielä käyttämättä

Kuu­sa­mon Ku­pa­ri­vaa­ras­sa tar­tut­tiin toimeen kolme vuotta sitten ja pian on val­mis­ta – Valtio on li­sän­nyt yk­si­tyis­tei­den pe­rus­kor­jauk­sen mää­rä­ra­ho­ja, mutta iso osa on vielä käyt­tä­mät­tä

29.06.2022 04:00
Tilaajille
Kuivasenvaaran yksityistielle suunnitellaan uutta siltaa – kaupunki avustaa enintään 7500 eurolla

Kui­va­sen­vaa­ran yk­si­tyis­tiel­le suun­ni­tel­laan uutta siltaa – kau­pun­ki avustaa enin­tään 7500 eurolla

19.05.2022 04:00
Tilaajille
Yksityistiekuntia aktivointihanke alkamassa Taivalkoskella ja Pudasjärvellä – tiekuntien kunnossapitosopimuksia irtisanotaan syyskuussa ja uutta sopimusta ei heru nukkuvalle tiekunnalle

Yk­si­tyis­tie­kun­tia ak­ti­voin­ti­han­ke al­ka­mas­sa Tai­val­kos­kel­la ja Pu­das­jär­vel­lä – tie­kun­tien kun­nos­sa­pi­to­so­pi­muk­sia ir­ti­sa­no­taan syys­kuus­sa ja uutta so­pi­mus­ta ei heru nuk­ku­val­le tie­kun­nal­le

11.03.2022 04:00
Tilaajille
Yksityistiet on saatava kuntoon, metsäalan toimijat vaativat – kesäkorjuukohteita on jäljellä vielä tuhansia kuutiometrejä

Yk­si­tyis­tiet on saatava kun­toon, met­sä­alan toi­mi­jat vaa­ti­vat – ke­sä­kor­juu­koh­tei­ta on jäl­jel­lä vielä tu­han­sia kuu­tio­met­re­jä

03.03.2022 04:00
Tilaajille
Suomen 12-vuotinen liikennesuunnitelma valmistui – Tieyhdistys eduskunnalle: Tämä on vähäliikenteisen tiestön tuho

Suomen 12-vuo­ti­nen lii­ken­ne­suun­ni­tel­ma val­mis­tui – Tie­yh­dis­tys edus­kun­nal­le: Tämä on vä­hä­lii­ken­tei­sen tiestön tuho

13.10.2021 09:01
Tilaajille