Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Rakentaminen
Lakimuutos suosii piharakentajia ja työllistää kuntia – rakennustarkastaja on huolissaan eniten paloturvallisuusasioista

La­ki­muu­tos suosii pi­ha­ra­ken­ta­jia ja työl­lis­tää kuntia – ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja on huo­lis­saan eniten pa­lo­tur­val­li­suus­asiois­ta

25.10.2023 17:00
Tilaajille
Lomautusaalto iski myös Koillismaan yrityksiin – "Kohteita on normaalia vähemmän ja kilpailu lyhyen aikavälin kohteista kova"

Lo­mau­tus­aal­to iski myös Koil­lis­maan yri­tyk­siin – "­Koh­tei­ta on nor­maa­lia vä­hem­män ja kil­pai­lu lyhyen ai­ka­vä­lin koh­teis­ta kova"

18.10.2023 04:00 2
Tilaajille
Kelan yllättävä hakemustulva ruuhkauttaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

Kelan yl­lät­tä­vä ha­ke­mus­tul­va ruuh­kaut­taa Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keut­ta – tie­tyis­sä asiois­sa rat­kai­su-ai­ka liki 1,5 vuotta

30.09.2023 17:00 2
Tilaajille
Jäät eivät saa viedä mennessään – huomioi nämä seikat laiturin rakentamisessa: "Jos itse rakentaa järeästä tavarasta, niin käsiteltävyys on haaste"

Jäät eivät saa viedä men­nes­sään – huomioi nämä seikat lai­tu­rin ra­ken­ta­mi­ses­sa: "Jos itse ra­ken­taa jä­reäs­tä ta­va­ras­ta, niin kä­si­tel­tä­vyys on haaste"

19.05.2023 12:00
Tilaajille
Niin kauan kuin minä muistan, on Suomen taloudesta oltu huolissaan – ja ollaan taas
Kolumni

Niin kauan kuin minä muis­tan, on Suomen ta­lou­des­ta oltu huo­lis­saan – ja ollaan taas

07.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Apulaisrehtori Jari Kaartinen rupesi kaivurikuskiksi ja kirvesmieheksi, ja nyt on valmista – "Jos haluaa erämiesten tai -naisten saunailtaa, niin tuossa siihen nyt on oma rauhansa"

Apu­lais­reh­to­ri Jari Kaar­ti­nen rupesi kai­vu­ri­kus­kik­si ja kir­ves­mie­hek­si, ja nyt on val­mis­ta – "Jos haluaa erä­mies­ten tai -nais­ten sau­nail­taa, niin tuossa siihen nyt on oma rau­han­sa"

18.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken koulu ei ole vieläkään valmis, kunta miettii ottavansa kolmannen osapuolen rakentamaan sen loppuun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat etenevät Manran osalta"

Tai­val­kos­ken koulu ei ole vie­lä­kään valmis, kunta miettii ot­ta­van­sa kol­man­nen osa­puo­len ra­ken­ta­maan sen lop­puun: "Emme voi enää luottaa siihen, että asiat ete­ne­vät Manran osalta"

06.10.2022 04:00
Tilaajille
Jäähalli viivästyi kuukausia, koulua ei saatu suunnitellusti käyttöön – keskeytynyt kerrostalo ei ole ainoa kerta, kun Manra on ollut otsikoissa

Jää­hal­li vii­väs­tyi kuu­kau­sia, koulua ei saatu suun­ni­tel­lus­ti käyt­töön – kes­key­ty­nyt ker­ros­ta­lo ei ole ainoa kerta, kun Manra on ollut ot­si­kois­sa

29.09.2022 11:00 1
Tilaajille
Kitkanhelmen rakentamista jatketaan – Taloyhtiön osakkeiden omistajat laittoivat tuulemaan: tontti aidattiin, vartiointi tilattiin ja rakentamista jatketaan ryhmäurakoilla

Kit­kan­hel­men ra­ken­ta­mis­ta jat­ke­taan – Ta­lo­yh­tiön osak­kei­den omis­ta­jat lait­toi­vat tuu­le­maan: tontti ai­dat­tiin, var­tioin­ti ti­lat­tiin ja ra­ken­ta­mis­ta jat­ke­taan ryh­mä­ura­koil­la

26.09.2022 18:00 2
Tilaajille
Kuusamon kaupunginhallituksessa esillä muun muassa tulevaisuuslautakunnan jäsenten nimeäminen valtuustossa ja se, kuka jatkossa päättää rakennusmääräyksistä poikkeamisesta

Kuu­sa­mon kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa esillä muun muassa tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­nan jä­sen­ten ni­meä­mi­nen val­tuus­tos­sa ja se, kuka jat­kos­sa päättää ra­ken­nus­mää­räyk­sis­tä poik­kea­mi­ses­ta

07.08.2022 12:00
Tilaajille
Posion pienen torin vetovoimaa kasvatetaan käynnissä olevan remontin avulla – alueelle tulee muun muassa hirsinen torirakennus: "Torikauppiaat vaikuttavat ihastuneen tähän pikkutoriin"

Posion pienen torin ve­to­voi­maa kas­va­te­taan käyn­nis­sä olevan re­mon­tin avulla – alueel­le tulee muun muassa hir­si­nen to­ri­ra­ken­nus: "To­ri­kaup­piaat vai­kut­ta­vat ihas­tu­neen tähän pik­ku­to­riin"

01.08.2022 04:00
Tilaajille
Myllykoskelle pian valmistuva uusi riippusilta on tehty pitkälti perinteisesti käsityönä: "Kaikki laitteet ja materiaalit on pitänyt kantaa käsin perille asti"

Myl­ly­kos­kel­le pian val­mis­tu­va uusi riip­pu­sil­ta on tehty pit­käl­ti pe­rin­tei­ses­ti kä­si­työ­nä: "Kaikki lait­teet ja ma­te­riaa­lit on pitänyt kantaa käsin perille asti"

30.07.2022 12:00
Tilaajille
Lapinväylälle 15 uutta rivitaloasuntoa – rakentaminen alkaa ennen lumia: "Tavarat ovat vähän kortilla, voi mennä vähän yli vuosi"

La­pin­väy­läl­le 15 uutta ri­vi­ta­lo­asun­toa – ra­ken­ta­mi­nen alkaa ennen lumia: "Ta­va­rat ovat vähän kor­til­la, voi mennä vähän yli vuosi"

22.07.2022 04:00
Tilaajille
Kaavoitus- ja rakentamislain säätämisen byrokrattaat kolisevat kovasti – miten Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan painava kritiikki vaikuttaa lopputulokseen?
Kolumni

Kaa­voi­tus- ja ra­ken­ta­mis­lain sää­tä­mi­sen by­rok­rat­taat ko­li­se­vat kovasti – miten Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan painava kri­tiik­ki vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen?

11.01.2022 15:17
Tilaajille
Rukan Uunikulman tontit mahdollisesti keväällä myyntiin – paikkakunnalla pelätään ilman jäämistä: ”Toivoisin, että kaupunki priorisoisi jollain tavoin paikkakuntalaisia"

Rukan Uu­ni­kul­man tontit mah­dol­li­ses­ti ke­vääl­lä myyn­tiin – paik­ka­kun­nal­la pe­lä­tään ilman jää­mis­tä: ”Toi­voi­sin, että kau­pun­ki prio­ri­soi­si jollain tavoin paik­ka­kun­ta­lai­sia"

01.09.2021 11:00 2
Tilaajille
Vuokraussesonki alkoi etuajassa, rakennus- ja remonttibuumi käyvät kuumana: "Jos tiedät, että heinäkuun viimeinen viikonloppu tarvitaan jotain, se kannattaa varata hyvissä ajoin"

Vuok­raus­se­son­ki alkoi etua­jas­sa, ra­ken­nus- ja re­mont­ti­buu­mi käyvät kuu­ma­na: "Jos tiedät, että hei­nä­kuun vii­mei­nen vii­kon­lop­pu tar­vi­taan jotain, se kan­nat­taa varata hyvissä ajoin"

18.07.2021 15:00
Tilaajille
Nilonkankaan koulun rakentamisessa hyödynnetään koillismaalaista työvoimaa ja paikallisia materiaaleja  – "Arviolta 80 prosenttisesti saadaan paikallista työvoimaa"

Ni­lon­kan­kaan koulun ra­ken­ta­mi­ses­sa hyö­dyn­ne­tään koil­lis­maa­lais­ta työ­voi­maa ja pai­kal­li­sia ma­te­riaa­le­ja  – "Ar­viol­ta 80 pro­sent­ti­ses­ti saadaan pai­kal­lis­ta työ­voi­maa"

13.07.2021 04:00
Tilaajille
Tamperelainen maailmanmatkaaja Jyrki Peltola osti vuosia sitten Posiolta tontin – nyt  hän alkaa rakentaa sinne sähkötöntä kotia: "Täällä ei tarvita jääkaappia"

Tam­pe­re­lai­nen maail­man­mat­kaa­ja Jyrki Peltola osti vuosia sitten Po­siol­ta tontin – nyt hän alkaa ra­ken­taa sinne säh­kö­tön­tä kotia: "Täällä ei tarvita jää­kaap­pia"

13.03.2021 12:00
Tilaajille
OYSin sairaalatyömaa on kovassa vauhdissa – säästöjä voi tulla miljoonia, jos A- ja B-rakennukset valmistuvat etuajassa

OYSin sai­raa­la­työ­maa on kovassa vauh­dis­sa – sääs­tö­jä voi tulla mil­joo­nia, jos A- ja B-ra­ken­nuk­set val­mis­tu­vat etu­ajas­sa

19.02.2021 07:40
Tilaajille
Tutkimus: Kutterinlastu, rahkasammal ja turve näyttäisivät sopivan hyvin rakennusten eristeeksi

Tut­ki­mus: Kut­te­rin­las­tu, rah­ka­sam­mal ja turve näyt­täi­si­vät sopivan hyvin ra­ken­nus­ten eris­teek­si

09.02.2021 08:46 1