Otimme selvää: Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta­vaa­lien eh­do­kas­lis­tat jul­kais­taan maa­nan­tai­na, mutta ju­ri­dis­ta syytä pant­taa­mi­sel­le ei ole ollut

Toimittajalta: Sur­ma­no­ron nimen tarina on synkkä, kuten voit arvata

Luitko jo: Anu Pentik päästi toi­mit­ta­jan seu­raa­maan ta­val­lis­ta työ­päi­vään­sä, joka alkaa aina klo 5

Mainos: Lataa Koil­lis­sa­no­mat-so­vel­lus ja lue uu­tis­vir­taa pu­he­li­mes­sa tai tab­le­tis­sa - ohjeet tästä

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Lomautukset
Pölkky aloitti tuotannon työntekijöitä koskevat lomautukset – toimitusjohtaja ei kommentoi alueellista painotusta

Pölkky aloitti tuo­tan­non työn­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat lo­mau­tuk­set – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei kom­men­toi alueel­lis­ta pai­no­tus­ta

28.09.2022 11:17
Tilaajille
Työttömien työnhakijoiden määrä laskenut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla – maakunnan korkein työttömyysaste Taivalkoskella

Työt­tö­mien työn­ha­ki­joi­den määrä las­ke­nut ta­sai­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te Tai­val­kos­kel­la

22.06.2021 12:53 1
Tilaajille
Työttömille ja lomautetuille tarjotaan maksuttomia opintoja Oulun avoimessa yliopistossa – myös muilla mahdollisuus maksuttomiin opintoihin

Työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le tar­jo­taan mak­sut­to­mia opin­to­ja Oulun avoi­mes­sa yli­opis­tos­sa – myös muilla mah­dol­li­suus mak­sut­to­miin opin­toi­hin

28.12.2020 13:00
Telatekin lomautukset on peruttu – uudet tilaukset pelastivat: "Pääsemme pikku hiljaa täystyöllisyyteen jo marras-joulukuun aikana"

Te­la­te­kin lo­mau­tuk­set on peruttu – uudet ti­lauk­set pe­las­ti­vat: "Pää­sem­me pikku hiljaa täys­työl­li­syy­teen jo mar­ras-jou­lu­kuun aikana"

15.10.2020 15:30
Tilaajille
Taivalkosken Telatekilla suurin osa työntekijöistä lomautettuna - valoa kuitenkin näkyvissä

Tai­val­kos­ken Te­la­te­kil­la suurin osa työn­te­ki­jöis­tä lo­mau­tet­tu­na - valoa kui­ten­kin nä­ky­vis­sä

11.09.2020 16:00
Tilaajille
Kysely: Jopa 40 prosenttia kamppailee epävarman työtilanteen kanssa: "Tietyille aloille lomautukset ja irtisanomiset ovat iskeneet erityisen kovaa"

Kysely: Jopa 40 pro­sent­tia kamp­pai­lee epä­var­man työ­ti­lan­teen kanssa: "Tie­tyil­le aloille lo­mau­tuk­set ja ir­ti­sa­no­mi­set ovat is­ke­neet eri­tyi­sen kovaa"

29.07.2020 16:07
Tilaajille
Insinööriliitto peräänkuuluttaa yritysten vastuuta talouskriisin ratkaisemisessa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että koronavirusta käytetään keppihevosena muuttaa sopimuksia ja sopimusjärjestelmää ikään kuin ohimennen"

In­si­nöö­ri­liit­to pe­rään­kuu­lut­taa yri­tys­ten vas­tuu­ta ta­lous­krii­sin rat­kai­se­mi­ses­sa: "Ikävä kyllä näyttää siltä, että ko­ro­na­vi­rus­ta käy­te­tään kep­pi­he­vo­se­na muuttaa so­pi­muk­sia ja so­pi­mus­jär­jes­tel­mää ikään kuin ohi­men­nen"

17.06.2020 11:17
Tilaajille
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 15:12
Tilaajille
SPAL: Oulun lomautukset voisivat vaarantaa kriittisen pelastustoimen palvelut myös Koillismaalla

SPAL: Oulun lo­mau­tuk­set voi­si­vat vaa­ran­taa kriit­ti­sen pe­las­tus­toi­men pal­ve­lut myös Koil­lis­maal­la

15.05.2020 15:35
Koronarajoitukset käänsivät työttömyyden poikkeukselliseen kasvuun koko Lapissa – työttömiä on nyt yli 15 000,  rajuin aalto Tunturi-Lapissa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kään­si­vät työt­tö­myy­den poik­keuk­sel­li­seen kasvuun koko Lapissa – työt­tö­miä on nyt yli 15 000, rajuin aalto Tun­tu­ri-La­pis­sa

23.04.2020 09:33
Tilaajille
Taivalkoski valmistelee lomauttamisia – yrittäjille maksuaikaa vuokriin ja hankintoja aikaistetaan

Tai­val­kos­ki val­mis­te­lee lo­maut­ta­mi­sia – yrit­tä­jil­le mak­su­ai­kaa vuok­riin ja han­kin­to­ja ai­kais­te­taan

08.04.2020 06:00
Tilaajille
Posion kunta lomauttaa alle viisi henkilöä, lisäksi  useilla on työnteon este

Posion kunta lo­maut­taa alle viisi hen­ki­löä, lisäksi useilla on työn­teon este

31.03.2020 09:14
Kunnat joutuvat lomauttamaan - Koillismaalla puhutaan ainakin kymmenistä työntekijöistä

Kunnat jou­tu­vat lo­maut­ta­maan - Koil­lis­maal­la pu­hu­taan ainakin kym­me­nis­tä työn­te­ki­jöis­tä

26.03.2020 04:00
Tilaajille