Joko luit: Ruka Nor­di­cis­sa alkaa kaik­kien kolmen lajien maail­man­cu­pit – fluo­ri­tes­taus tuo uutta vipinää sta­dio­nil­le

Viikon kysymys: Uskotko opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sil­la olevan vai­ku­tus­ta hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn?

Kuvaajalta: Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Pölkky Oy
Kuukausi
Pölkyn toimitusjohtajaksi Jari Suominen – väliaikainen toimitusjohtaja Josef Dringel palaa hallituksen jäseneksi

Pölkyn toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Jari Suo­mi­nen – vä­li­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Josef Dringel palaa hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si

27.09.2023 12:35 1
Tilaajille
Pölkky Kuusamo on kotimaassa ehdotonta huippua – Entäpä tulevaisuudessa? Voisiko Pallo-Karhut kasvaa lentopallossa jopa eurooppalaiseksi suurseuraksi?
Kolumni

Pölkky Kuusamo on ko­ti­maas­sa eh­do­ton­ta huippua – Entäpä tu­le­vai­suu­des­sa? Voisiko Pal­lo-Kar­hut kasvaa len­to­pal­los­sa jopa eu­roop­pa­lai­sek­si suur­seu­rak­si?

27.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Pölkky jatkaa Kajaanin sahan investointiprojektia – kapasiteetti aiotaan yli kaksinkertaistaa

Pölkky jatkaa Ka­jaa­nin sahan in­ves­toin­ti­pro­jek­tia – ­ka­pa­si­teet­ti aiotaan yli kak­sin­ker­tais­taa

25.09.2023 10:02
Tilaajille
Pölkky Oy aloittaa muutosneuvottelut – pöydällä mahdolliset lomautukset, koskee koko henkilöstöä

Pölkky Oy aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – pöy­däl­lä mah­dol­li­set lo­mau­tuk­set, koskee koko hen­ki­lös­töä

08.09.2023 13:14 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lentopalloilijoiden ja Pölkyn yhteistyö jatkuu

Len­to­pal­loi­li­joi­den ja Pölkyn yh­teis­työ jatkuu

01.06.2023 16:07 1
Tilaajille
Puuteollisuuden opintomatkalta uusia tuoteideoita Kuusamoon – Olisiko biohiili halvempaa lämpöenergiaa?

Puu­teol­li­suu­den opin­to­mat­kal­ta uusia tuo­te­ideoi­ta Kuu­sa­moon – Olisiko bio­hii­li hal­vem­paa läm­pöe­ner­giaa?

05.05.2023 18:30 1
Tilaajille
Miten Pölkyn alkuvuosi uuden omistajan alla on sujunut? Työntekijät paljastavat, miten integraatio on sujunut ja mitä he odottavat tulevaisuudelta

Miten Pölkyn al­ku­vuo­si uuden omis­ta­jan alla on su­ju­nut? Työn­te­ki­jät pal­jas­ta­vat, miten in­teg­raa­tio on sujunut ja mitä he odot­ta­vat tu­le­vai­suu­del­ta

20.03.2023 08:39
Tilaajille
Pölkyn uusi toimitusjohtaja uskoo markkinan kasvuun ja miettii biotuotteiden jalostusta Kuusamoon – Josef Dringel aikoo käydä paikkakunnalla säännöllisesti

Pölkyn uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo mark­ki­nan kasvuun ja miettii bio­tuot­tei­den ja­los­tus­ta Kuu­sa­moon – Josef Dringel aikoo käydä paik­ka­kun­nal­la sään­nöl­li­ses­ti

18.03.2023 04:00
Tilaajille
Kainuun Sanomat: Pölkyn vanhoja rakennuksia puretaan Kajaanissa – investointiohjelma etenee suunnitelman mukaan

Kainuun Sa­no­mat: Pölkyn vanhoja ra­ken­nuk­sia pu­re­taan Ka­jaa­nis­sa – in­ves­toin­ti­oh­jel­ma etenee suun­ni­tel­man mukaan

01.03.2023 14:10
Tilaajille
Sahanpurua muutoksen tuulissa – aika näyttää miten Pölkky Oy:n muutokset vaikuttavat metsänomistajan arkeen tai urheiluelämään
Kolumni

Sa­han­pu­rua muu­tok­sen tuu­lis­sa – aika näyttää miten Pölkky Oy:n muu­tok­set vai­kut­ta­vat met­sän­omis­ta­jan arkeen tai ur­hei­lu­elä­mään

10.02.2023 04:00
Tilaajille
Petteri Virranniemi jättää Pölkyn – irtisanoutuu tehtävästä henkilökohtaisista syistä: "Yhtiö on nyt hyvissä käsissä"

Petteri Vir­ran­nie­mi jättää Pölkyn – ir­ti­sa­nou­tuu teh­tä­väs­tä hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä: "Yhtiö on nyt hyvissä kä­sis­sä"

09.02.2023 10:01 13
Tilaajille
Pfeifer Holdingin ja Pölkky Oy:n yrityskauppa toteutuu – kilpailuviranomainen hyväksyy sopimuksen

Pfeifer Hol­din­gin ja Pölkky Oy:n yri­tys­kaup­pa to­teu­tuu – ­kil­pai­lu­vi­ra­no­mai­nen hy­väk­syy so­pi­muk­sen

31.01.2023 15:23 3
Tilaajille
Pölkky Oy:n toiminta jatkuu kaikissa toimipisteissä, lupaa itävaltalaisen ostajayrityksen toimitusjohtaja – myös tutut brändi ja nimi säilyvät

Pölkky Oy:n toi­min­ta jatkuu kai­kis­sa toi­mi­pis­teis­sä, lupaa itä­val­ta­lai­sen os­ta­ja­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja – myös tutut brändi ja nimi säi­ly­vät

10.01.2023 04:00 4
Tilaajille
Oikaisu: Pölkkyyn ei kuulu useita osakeyhtiöitä vaan tytäryhtiöt ovat fuusioituneet emoyhtiöön jo reilu vuosi sitten

Oi­kai­su: Pölk­kyyn ei kuulu useita osa­ke­yh­tiöi­tä vaan ty­tär­yh­tiöt ovat fuu­sioi­tu­neet emo­yh­tiöön jo reilu vuosi sitten

26.12.2022 16:31
Tilaajille
Perheyritys osaksi keskieurooppalaista jättiä

Per­he­yri­tys osaksi kes­ki­eu­roop­pa­lais­ta jättiä

26.12.2022 16:22
Tilaajille
Pölkky Oy on myyty Itävaltaan

Pölkky Oy on myyty Itä­val­taan

22.12.2022 16:18 26
Tilaajille
Pölkky Oy maksoi Kuusamon yrityksistä eniten veroa – katso tästä kaikki yli 50 000 euroa tienanneet yhteisöverotettavat

Pölkky Oy maksoi Kuu­sa­mon yri­tyk­sis­tä eniten veroa – katso tästä kaikki yli 50 000 euroa tie­nan­neet yh­tei­sö­ve­ro­tet­ta­vat

09.11.2022 14:45 1
Tilaajille
Pölkky Oy otti käyttöön ainutlaatuisen metsätietojärjestelmän – "Etämetsänomistajien kanssa kaupankäynti voidaan hoitaa nyt myös täysin sähköisesti"

Pölkky Oy otti käyt­töön ai­nut­laa­tui­sen met­sä­tie­to­jär­jes­tel­män – "E­tä­met­sä­no­mis­ta­jien kanssa kau­pan­käyn­ti voidaan hoitaa nyt myös täysin säh­köi­ses­ti"

06.10.2022 04:00 1
Tilaajille
Pölkky aloitti tuotannon työntekijöitä koskevat lomautukset – toimitusjohtaja ei kommentoi alueellista painotusta

Pölkky aloitti tuo­tan­non työn­te­ki­jöi­tä kos­ke­vat lo­mau­tuk­set – toi­mi­tus­joh­ta­ja ei kom­men­toi alueel­lis­ta pai­no­tus­ta

28.09.2022 11:17
Tilaajille
Pölkky Oy laajentaa Taivalkoskella rakentamalla yli 700 neliömetriä uutta tasaamotilaa

Pölkky Oy laa­jen­taa Tai­val­kos­kel­la ra­ken­ta­mal­la yli 700 ne­liö­met­riä uutta ta­saa­mo­ti­laa

25.09.2022 04:00 1
Tilaajille