Pölkky Oy
Kaupunki myy Pölkylle maata 50 sentillä hehtaari – kuten oli sovittu

Kau­pun­ki myy Pöl­kyl­le maata 50 sen­til­lä heh­taa­ri – kuten oli sovittu

07.11.2021 04:00 2
Tilaajille
"Aletaan olemaan järkevyyden rajoilla" – Puutavaran hinta on ennätyksellisen korkealla: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää rakennusprojektejaan

"A­le­taan olemaan jär­ke­vyy­den ra­joil­la" – Puu­ta­va­ran hinta on en­nä­tyk­sel­li­sen kor­keal­la: sekä myyjän että ostajan mukaan moni siirtää ra­ken­nus­pro­jek­te­jaan

26.07.2021 04:00
Tilaajille
Myrskypuiden korjuu alkamassa, Pölkyllä kovempi ruljanssi pääsee alkamaan elokuussa – "Sellaiset puut, jotka ovat myrskyssä katkenneet, ovat lähtökohtaisesti kuitupuuta"

Myrs­ky­pui­den korjuu al­ka­mas­sa, Pöl­kyl­lä kovempi rul­jans­si pääsee al­ka­maan elo­kuus­sa – "Sel­lai­set puut, jotka ovat myrs­kys­sä kat­ken­neet, ovat läh­tö­koh­tai­ses­ti kui­tu­puu­ta"

01.07.2021 04:00
Tilaajille
Pölkyn Jaakkola toivoo malttia myrskypuiden kanssa – korjuu jaksottuu pidemmälle aikavälille

Pölkyn Jaak­ko­la toivoo malttia myrs­ky­pui­den kanssa – korjuu jak­sot­tuu pi­dem­mäl­le ai­ka­vä­lil­le

23.06.2021 17:45
Tilaajille
Pölkky Oy:n vuoden 2020 tulos painui tappiolle korona- ja muiden markkinahäiriöiden takia – nyt yhtiöllä on uusi kannattavan kasvun strategia, Taivalkoskelle on valmistumassa huippumoderni höyläämö

Pölkky Oy:n vuoden 2020 tulos painui tap­piol­le korona- ja muiden mark­ki­na­häi­riöi­den takia – nyt yh­tiöl­lä on uusi kan­nat­ta­van kasvun stra­te­gia, Tai­val­kos­kel­le on val­mis­tu­mas­sa huip­pu­mo­der­ni höy­lää­mö

29.04.2021 18:57
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin biotuotetehtaan vaikutus: "Kasvattaa metsänomistajien myyntituloja noin 70–80 miljoonaa euroa vuodessa"

Metsä Groupin Kemin bio­tuo­te­teh­taan vai­ku­tus: "Kas­vat­taa met­sän­omis­ta­jien myyn­ti­tu­lo­ja noin 70–80 mil­joo­naa euroa vuo­des­sa"

19.04.2021 04:00 1
Tilaajille
Teiden ohjelmaa odotellaan – Taivalkosken kunnan suurimman päällystystyömaan kustantaa Pölkky Oy

Teiden oh­jel­maa odo­tel­laan – Tai­val­kos­ken kunnan suu­rim­man pääl­lys­tys­työ­maan kus­tan­taa Pölkky Oy

17.03.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Pölkyn sahatoiminta alkoi kenttäsirkkelistä –isäni alkoi sahayrittäjäksi yksin, kun muita riskinottajia ei löytynyt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pölkyn sa­ha­toi­min­ta alkoi kent­tä­sirk­ke­lis­tä –isäni alkoi sa­ha­yrit­tä­jäk­si yksin, kun muita ris­kin­ot­ta­jia ei löy­ty­nyt

02.03.2021 04:00 2
Tilaajille
Oulun kauppakamari palkitsi jo toistamiseen: Pölkky Oy on Vuoden kouluttautuja – Taivalkoskella höyläämöinvestointiin kuuluu oppisopimuskoulutus

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­si jo tois­ta­mi­seen: Pölkky Oy on Vuoden kou­lut­tau­tu­ja – Tai­val­kos­kel­la höy­lää­mö­in­ves­toin­tiin kuuluu op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus

03.02.2021 14:18
Tilaajille
Pölkky-yhtiöt fuusioituvat yhteen ensi vuonna – Fuusiossa työntekijät siirtyvät Pölkky osakeyhtiöön vanhoina työntekijöinä

Pölk­ky-yh­tiöt fuu­sioi­tu­vat yhteen ensi vuonna – Fuu­sios­sa työn­te­ki­jät siir­ty­vät Pölkky osa­ke­yh­tiöön van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä

24.12.2020 08:00
Tilaajille
Pölkky aloittaa valmistelut fuusiosta: yhtymän osana olevat yhtiöt samaan osakeyhtiöön

Pölkky aloit­taa val­mis­te­lut fuu­sios­ta: yhtymän osana olevat yhtiöt samaan osa­ke­yh­tiöön

14.12.2020 15:58 1
Tilaajille
Pölkyn yhtiöiden luottamusmiehet ihmettelevät, miksi yhtiö ei halua sopia paikallisesti pekkaspäivistä - ”Käytäntö on epäreilu”                                                                                           Näin yhtiö vastaa: "Käymme paikallisia neuvotteluja hyvässä yhteistyössä, niin kuin tähänkin saakka"

Pölkyn yh­tiöi­den luot­ta­mus­mie­het ih­met­te­le­vät, miksi yhtiö ei halua sopia pai­kal­li­ses­ti pek­kas­päi­vis­tä - ”Käy­tän­tö on epä­rei­lu” Näin yhtiö vastaa: "Käymme pai­kal­li­sia neu­vot­te­lu­ja hyvässä yh­teis­työs­sä, niin kuin tä­hän­kin saakka"

08.12.2020 18:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Rea­lis­mi on tär­keää, Jussi Lähde

20.10.2020 17:42
Metsäteollisuus rämpii Ruotsia jäljessä – Suomessa dieselveroa korotettiin metsäteollisuuden tavoitteiden vastaisesti

Met­sä­teol­li­suus rämpii Ruotsia jäl­jes­sä – Suo­mes­sa die­sel­ve­roa ko­ro­tet­tiin met­sä­teol­li­suu­den ta­voit­tei­den vas­tai­ses­ti

21.08.2020 11:00
Tilaajille
Sahamies koko ikänsä - Jouko Virranniemi täyttää 70 vuotta

Sa­ha­mies koko ikänsä - Jouko Vir­ran­nie­mi täyttää 70 vuotta

31.05.2020 11:37
Tilaajille
Hirsitalot voi nyt tuplata suoranurkkaisten talojen valmistuksen - kahden miljoonan investointi valmis

Hir­si­ta­lot voi nyt tuplata suo­ra­nurk­kais­ten talojen val­mis­tuk­sen - kahden mil­joo­nan in­ves­toin­ti valmis

26.05.2020 16:46
Tilaajille
Pölkky Oy aloittanut yt-prosessin – toimitusjohtaja: viime vuoden tulos pettymys, yhtiö varautuu koronan tuomiin haasteisiin

Pölkky Oy aloit­ta­nut yt-pro­ses­sin – toi­mi­tus­joh­ta­ja: viime vuoden tulos pet­ty­mys, yhtiö va­rau­tuu koronan tuomiin haas­tei­siin

19.04.2020 13:00
Tilaajille
Takaisin Tumpin tahtiin – Pölkky Kuusamo tavoittelee Suomen mestaruutta tutun valmentajan johdolla

Ta­kai­sin Tumpin tahtiin – Pölkky Kuusamo ta­voit­te­lee Suomen mes­ta­ruut­ta tutun val­men­ta­jan joh­dol­la

16.04.2020 11:12
Tilaajille
Tuomas Alatalo palaa Pölkky Kuusamon päävalmentajaksi - Mestaruusliigan kuudenneksi paras torjuja Ella Autere siirtyy Kuopiosta Kuusamoon

Tuomas Alatalo palaa Pölkky Kuu­sa­mon pää­val­men­ta­jak­si - Mes­ta­ruus­lii­gan kuu­den­nek­si paras torjuja Ella Autere siirtyy Kuo­pios­ta Kuu­sa­moon

15.04.2020 16:04
Tilaajille
Pölkyn höylähallissa palon alku - seitsemän työntekijää hengitti savua

Pölkyn höy­lä­hal­lis­sa palon alku - seit­se­män työn­te­ki­jää hen­git­ti savua

29.03.2020 10:53
Tilaajille