Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Opiskelu
Kuukausi
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Kysyimme nuorilta ympäri maakuntaa, mitä he ajattelevat tulevaisuudesta – Toiveissa sodan loppuminen ja valoisa tulevaisuus

Ky­syim­me nuo­ril­ta ympäri maa­kun­taa, mitä he ajat­te­le­vat tu­le­vai­suu­des­ta – Toi­veis­sa sodan lop­pu­mi­nen ja valoisa tu­le­vai­suus

01.02.2023 19:00
Tilaajille
Suomen koulutusjärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden lottovoittoon – aikuisopiskelija pohtii täydennysopintoja
Kolumni

Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon – ai­kuis­opis­ke­li­ja pohtii täy­den­nys­opin­to­ja

01.02.2023 04:00
Tilaajille
Essi, Laura ja Nuutti lähtivät ennakkoluulottomasti opiskelemaan sijoittamista lukiossa ja nuoret näkevät hyödyn jo nyt – ensi syksynä Kuusamossa avautuu jopa kolme uutta opintolinjaa

Essi, Laura ja Nuutti läh­ti­vät en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti opis­ke­le­maan si­joit­ta­mis­ta lu­kios­sa ja nuoret näkevät hyödyn jo nyt – ensi syksynä Kuu­sa­mos­sa avautuu jopa kolme uutta opin­to­lin­jaa

16.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Urakysely: Kolme neljästä Oamkista valmistuneesta jää töihin Pohjois-Pohjanmaalle

Ura­ky­se­ly: Kolme nel­jäs­tä Oam­kis­ta val­mis­tu­nees­ta jää töihin Poh­jois-Poh­jan­maal­le

27.12.2022 16:28
Emma kuuli kaveriltaan, että Kuusamossa on mahdollista opiskella liikunta-alaa ja tarttui tilaisuuteen – syksyllä  alkaneessa koulutuksessa tutkintoon tähtää 12 opiskelijaa

Emma kuuli ka­ve­ril­taan, että Kuu­sa­mos­sa on mah­dol­lis­ta opis­kel­la lii­kun­ta-alaa ja tarttui ti­lai­suu­teen – syk­syl­lä al­ka­nees­sa kou­lu­tuk­ses­sa tut­kin­toon tähtää 12 opis­ke­li­jaa

12.12.2022 09:54
Tilaajille
Opintoapurahaa jaossa koillismaalaisille opiskelijoille – hakuaikaa syyskuun loppuun

Opin­to­apu­ra­haa jaossa koil­lis­maa­lai­sil­le opis­ke­li­joil­le – ha­ku­ai­kaa syys­kuun loppuun

14.09.2022 04:00
Kuusamolaisille alennusta avoimen yliopiston opinnoista – "Monet ihmiset ovat edenneet opintojen avulla jopa tutkintoihin saakka"

Kuu­sa­mo­lai­sil­le alen­nus­ta avoimen yli­opis­ton opin­nois­ta – "­Mo­net ihmiset ovat eden­neet opin­to­jen avulla jopa tut­kin­toi­hin saakka"

22.07.2022 04:00
Tilaajille
Kausi loppusuoralla – Urheiluakatemian aamuharjoituksista on ollut hyötyä nuorille Kuusamossa opiskeleville urheilijoille

Kausi lop­pu­suo­ral­la – Ur­hei­lu­aka­te­mian aa­mu­har­joi­tuk­sis­ta on ollut hyötyä nuo­ril­le Kuu­sa­mos­sa opis­ke­le­vil­le ur­hei­li­joil­le

16.05.2022 17:37
Tilaajille
Joutuuko ylioppilaskokelas kirjoittamaan kaikki aineet uudelleen, jos sairastuu koronaan?

Jou­tuu­ko yli­op­pi­las­ko­ke­las kir­joit­ta­maan kaikki aineet uu­del­leen, jos sai­ras­tuu ko­ro­naan?

16.03.2022 08:15
Tilaajille
Lukijalta: "Opiskelijoiden mielestä alueellinen opintolainahyvitys kannustaisi muuttamaan harvaan asutuille alueille"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: "O­pis­ke­li­joi­den mie­les­tä alueel­li­nen opin­to­lai­na­hy­vi­tys kan­nus­tai­si muut­ta­maan harvaan asu­tuil­le alueil­le"

31.01.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Joona Oikarinen väitteli kvanttikentillä tohtoriksi – "Jos opintoihin kunnolla panostaa, niin niissä pärjää kyllä"

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Joona Oi­ka­ri­nen väit­te­li kvant­ti­ken­til­lä toh­to­rik­si – "Jos opin­toi­hin kun­nol­la pa­nos­taa, niin niissä pärjää kyllä"

23.01.2022 04:00
Tilaajille
Taivalkoski houkuttelee opiskelijoita rahalla pysymään taivalkoskelaisina – nämä ehdot pitää täyttyä, jotta kannusterahaa voi hakea

Tai­val­kos­ki hou­kut­te­lee opis­ke­li­joi­ta rahalla py­sy­mään tai­val­kos­ke­lai­si­na – nämä ehdot pitää täyt­tyä, jotta kan­nus­te­ra­haa voi hakea

03.01.2022 15:18
Tilaajille
"Nuorten mielenterveyskriisi on mennyt jo liian pitkälle" – Lukiolaisten Liitto esittää mielenterveystarkastuksia lukioihin

"Nuor­ten mie­len­ter­veys­krii­si on mennyt jo liian pit­käl­le" – Lu­kio­lais­ten Liitto esittää mie­len­ter­veys­tar­kas­tuk­sia lu­kioi­hin

08.11.2021 09:54
Suunnitelmissa työntekoa jakkupuvussa ja ilman – Lue mitä neljä kuusamolaista nuorta aikoo tehdä peruskoulun jälkeen

Suun­ni­tel­mis­sa työn­te­koa jak­ku­pu­vus­sa ja ilman – Lue mitä neljä kuu­sa­mo­lais­ta nuorta aikoo tehdä pe­rus­kou­lun jälkeen

24.10.2021 17:00
Tilaajille
Mikäli mikä tahansa koulutus tai opiskelu kiinnostaa, vastaa – Koulutuskyselyyn vastaamalla uutta tarjontaa Koillismaan opintovalikoimaan

Mikäli mikä tahansa kou­lu­tus tai opis­ke­lu kiin­nos­taa, vastaa – Kou­lu­tus­ky­se­lyyn vas­taa­mal­la uutta tar­jon­taa Koil­lis­maan opin­to­va­li­koi­maan

23.09.2021 15:21
Tilaajille
"Valmistumisen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psykologi ja metsäkoneenkuljettaja kertovat, miksi heidän aloilleen kannattaa nyt opiskella

"Val­mis­tu­mi­sen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psy­ko­lo­gi ja met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­ja ker­to­vat, miksi heidän aloil­leen kan­nat­taa nyt opis­kel­la

31.08.2021 19:37
Tilaajille
Vastoinkäymiset voivat hyvinkin vahvistaa – aktiivinen selviytymistyyli eli se, että kohtaa vaikeudet tosiasioina ja hakee niihin selviytymiskeinoja ja tukea, on resilienttiä asennetta, sanoo psykoteraupeutti Soili Poijula

Vas­toin­käy­mi­set voivat hy­vin­kin vah­vis­taa – ak­tii­vi­nen sel­viy­ty­mis­tyy­li eli se, että kohtaa vai­keu­det to­si­asioi­na ja hakee niihin sel­viy­ty­mis­kei­no­ja ja tukea, on re­si­lient­tiä asen­net­ta, sanoo psy­ko­te­rau­peut­ti Soili Poijula

16.08.2021 08:11
Tilaajille
Avoimen väylä on kasvattanut suosiotaan – kysyimme, mitä hyötyä opiskelijalle on pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta

Avoimen väylä on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan – ky­syim­me, mitä hyötyä opis­ke­li­jal­le on pyrkiä yli­opis­toon avoimen väylän kautta

20.07.2021 10:02
Tilaajille