Joko luit: Ruka Nor­di­cis­sa alkaa kaik­kien kolmen lajien maail­man­cu­pit – fluo­ri­tes­taus tuo uutta vipinää sta­dio­nil­le

Viikon kysymys: Uskotko opis­ke­li­joi­den kou­lu­val­tauk­sil­la olevan vai­ku­tus­ta hal­li­tuk­sen työs­ken­te­lyyn?

Kuvaajalta: Pu­hu­taan asiois­ta niiden oi­keil­la nimillä ja jä­te­tään mark­ki­noin­ti­ter­mit mai­nok­siin

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kuusamo-opisto
Viimeisin 12 tuntia
Valtion säästötoimet kurittavat myös kansalais- ja työväenopistoja – ”Opetuksen määrä supistuu ja kurssihinnat tulevat kasvamaan nykyisestä”

Valtion sääs­tö­toi­met ku­rit­ta­vat myös kan­sa­lais- ja työ­väen­opis­to­ja – ”O­pe­tuk­sen määrä su­pis­tuu ja kurs­si­hin­nat tulevat kas­va­maan ny­kyi­ses­tä”

04:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Ovatko aikuiset lopettamassa harrastamisen? Kuusamo-opistolla satakunta ilmoittautujaa vähemmän kuin vuosi sitten: "Tilanne on aika dramaattinen"

Ovatko ai­kui­set lo­pet­ta­mas­sa har­ras­ta­mi­sen? Kuu­sa­mo-opis­tol­la sa­ta­kun­ta il­moit­tau­tu­jaa vä­hem­män kuin vuosi sitten: "Ti­lan­ne on aika dra­maat­ti­nen"

10.09.2023 04:00 6
Tilaajille
"Aika moni jää yksin, jos ei ole työyhteisöä tai muuta" – Tällä matalan kynnyksen toiminnalla taklataan nyt arjen hyvinvointihaasteita Koillismaalla

"Aika moni jää yksin, jos ei ole työ­yh­tei­söä tai muuta" – Tällä matalan kyn­nyk­sen toi­min­nal­la tak­la­taan nyt arjen hy­vin­voin­ti­haas­tei­ta Koil­lis­maal­la

01.09.2023 08:41
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Outi tarttui alunperin moottorisahaan, koska pelkäsi sitä – Nyt hän veistää yhden opistokujan veistoksista

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Outi tarttui alun­pe­rin moot­to­ri­sa­haan, koska pelkäsi sitä – Nyt hän veistää yhden opis­to­ku­jan veis­tok­sis­ta

27.08.2023 04:00
Tilaajille
Idean antoi Koillissanomat: Sembramännyn lustokiekko jää osaksi Kuusamon yhteistä muistia – viimeisen vuosirenkaan kohdalla Veli Määtän saha ärisi

Idean antoi Koil­lis­sa­no­mat: Semb­ra­män­nyn lus­to­kiek­ko jää osaksi Kuu­sa­mon yh­teis­tä muis­tia – ­vii­mei­sen vuo­si­ren­kaan koh­dal­la Veli Määtän saha ärisi

03.08.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston sembroille tuli ensin versosurma ja käsiraudat, sitten Velin ja Juhanin moottorisahat – yleisö näkee, miten Outi ja kumppanit veistävät tyngistä taidetta

Kuu­sa­mo-opis­ton semb­roil­le tuli ensin ver­so­sur­ma ja kä­si­rau­dat, sitten Velin ja Juhanin moot­to­ri­sa­hat – yleisö näkee, miten Outi ja kump­pa­nit veis­tä­vät tyn­gis­tä tai­det­ta

27.07.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamossa luotua Kesäpäivä-teosta käpälöitiin, mutta nyt se on korjattu liki ennalleen – "Ryhmäläiset olivat tosi innostuneita tuottamaan yhteistä hyvää"

Kuu­sa­mos­sa luotua Ke­sä­päi­vä-teos­ta kä­pä­löi­tiin, mutta nyt se on kor­jat­tu liki en­nal­leen – "Ryh­mä­läi­set olivat tosi in­nos­tu­nei­ta tuot­ta­maan yh­teis­tä hyvää"

27.06.2023 11:03
Tilaajille
"On tärkeää tuntea oma kulttuurinsa" – munankirjoituskurssi Kuusamossa täyttyi yhdessä yössä, mutta ukrainalainen Olena ehti sittenkin mukaan

"On tärkeää tuntea oma kult­tuu­rin­sa" – mu­nan­kir­joi­tus­kurs­si Kuu­sa­mos­sa täyttyi yhdessä yössä, mutta uk­rai­na­lai­nen Olena ehti sit­ten­kin mukaan

08.04.2023 12:00
Tilaajille
Lastensairaalan oloinen talo talven valossa ja muita teoksia Kuusamo-opiston taidemaalarien  kurssityönäyttelyssä

Las­ten­sai­raa­lan oloinen talo talven valossa ja muita teoksia Kuu­sa­mo-opis­ton tai­de­maa­la­rien kurs­si­työ­näyt­te­lys­sä

05.04.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston heikkokuntoisille sembramännyille löytyi uutta käyttöä – opisto jätti ilmoituksen tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Kuu­sa­mo-opis­ton heik­ko­kun­toi­sil­le semb­ra­män­nyil­le löytyi uutta käyttöä – opisto jätti il­moi­tuk­sen ti­la­päis­tä melua ja tärinää ai­heut­ta­vas­ta toi­min­nas­ta

23.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston kuvataiteen opettajan Minna Mukarin näyttely avautuu tänään – "Uppoudun tarunomaisiin maailmoihin ja ihmettelijän rooliin"

Kuu­sa­mo-opis­ton ku­va­tai­teen opet­ta­jan Minna Mukarin näyt­te­ly avautuu tänään – "Up­pou­dun ta­run­omai­siin maail­moi­hin ja ih­met­te­li­jän roo­liin"

20.01.2023 04:00
Tilaajille
Lehtikuusta Tyräjärveltä ja vanhoja pokia Nurmeksesta: Vilho Väisänen tekee opistolla ainutlaatuisia vitriinikaappeja – "Sivuista tulee valtavan sievät"

Leh­ti­kuus­ta Ty­rä­jär­vel­tä ja vanhoja pokia Nur­mek­ses­ta: Vilho Väi­sä­nen tekee opis­tol­la ai­nut­laa­tui­sia vit­rii­ni­kaap­pe­ja – "Si­vuis­ta tulee val­ta­van sievät"

12.10.2022 17:00
Tilaajille
Nuoret neidot kiehtoivat selfiekuvauksen uranuurtajan mieltä – Ilmari Kiannon haaveet Vienan vapauttamisesta kaatuivat lopulta Talvisodassa

Nuoret neidot kieh­toi­vat sel­fie­ku­vauk­sen uran­uur­ta­jan mieltä – Ilmari Kiannon haaveet Vienan va­paut­ta­mi­ses­ta kaa­tui­vat lopulta Tal­vi­so­das­sa

18.09.2022 13:58
Tilaajille
Kansalaisopistot odottavat opiskelijavirran palautuvan normaaliksi, tarjonta puhuttelee myös suorituksiin pyrkiviä ja matkailijoita – "Onhan meillä lyhyt- ja viikonloppukurssejakin"

Kan­sa­lais­opis­tot odot­ta­vat opis­ke­li­ja­vir­ran pa­lau­tu­van nor­maa­lik­si, tar­jon­ta pu­hut­te­lee myös suo­ri­tuk­siin pyr­ki­viä ja mat­kai­li­joi­ta – "Onhan meillä lyhyt- ja vii­kon­lop­pu­kurs­se­ja­kin"

23.08.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamo-opiston pihapiirin sembramännyistä suurin osa aiotaan kaataa – "On mietittävä, kannattaako tilalle istuttaa uusia vai korvataanko ne jollakin muulla"

Kuu­sa­mo-opis­ton pi­ha­pii­rin semb­ra­män­nyis­tä suurin osa aiotaan kaataa – "On mie­tit­tä­vä, kan­nat­taa­ko tilalle is­tut­taa uusia vai kor­va­taan­ko ne jol­la­kin muulla"

23.07.2022 12:00 2
Tilaajille
Lääketiede vaihtui mielenhallintaan – Kari Varkila uskoo, että mindfulness ja lääketiede voivat kulkea käsi kädessä: "Lääkärin tausta on opettanut sen, että nämä asiat eivät ole mustavalkoisia"

Lää­ke­tie­de vaihtui mie­len­hal­lin­taan – Kari Varkila uskoo, että mind­ful­ness ja lää­ke­tie­de voivat kulkea käsi kä­des­sä: "Lää­kä­rin tausta on opet­ta­nut sen, että nämä asiat eivät ole mus­ta­val­koi­sia"

29.05.2022 09:00 1
Tilaajille
Kuusamo ihastuttaa – Kolme opiskelijaa kertoo, mikä saisi jäämään paikkakunnalle

Kuusamo ihas­tut­taa – Kolme opis­ke­li­jaa kertoo, mikä saisi jäämään paik­ka­kun­nal­le

11.03.2022 18:00
Tilaajille