Kulttuuri
Viimeisin tunti
”Välillä tuntuu, että Suomi määrittää itseään talvi- ja jatkosodan kautta” –Terhi Törmälehto kirjoitti kirjan Taavi-isoisästään, sotasankaruudesta ja sen varjopuolista

”Vä­lil­lä tuntuu, että Suomi mää­rit­tää itseään talvi- ja jat­ko­so­dan kautta” –Terhi Tör­mä­leh­to kir­joit­ti kirjan Taa­vi-isoi­säs­tään, so­ta­san­ka­ruu­des­ta ja sen var­jo­puo­lis­ta

19:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon Taidetuen uusi puheenjohtaja kuluttaa taidetta enemmän kuin tuottaa sitä – Näkee kulttuuria myös perinteisten raamien ulkopuolella: "Ensin vaapun täytyy voittaa kalastajan luottamus"

Kuu­sa­mon Tai­de­tuen uusi pu­heen­joh­ta­ja ku­lut­taa tai­det­ta enemmän kuin tuottaa sitä – Näkee kult­tuu­ria myös pe­rin­teis­ten raamien ul­ko­puo­lel­la: "Ensin vaapun täytyy voittaa ka­las­ta­jan luot­ta­mus"

31.03.2021 19:00
Tilaajille
Irma Nevalasta Julia Afflektiksi ja Australiasta takaisin Kuusamoon – Graafinen suunnittelija haaveili jo lukiossa kansainvälisestä urasta: ”Minä olen ollut riskinottaja”

Irma Ne­va­las­ta Julia Aff­lek­tik­si ja Aust­ra­lias­ta ta­kai­sin Kuu­sa­moon – Graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja haa­vei­li jo lu­kios­sa kan­sain­vä­li­ses­tä urasta: ”Minä olen ollut ris­ki­not­ta­ja”

11.03.2021 09:12
Tilaajille
Kuusamolaislähtöinen Jon Säkkinen jatkoon Talent-kilpailussa: Innostus musiikkiin syttyi lapsena Kitkajärven rannalla Stratovariuksen levyn myötä: "Pienen pojan maailma muuttui”

Kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Jon Säk­ki­nen jatkoon Ta­lent-kil­pai­lus­sa: In­nos­tus mu­siik­kiin syttyi lapsena Kit­ka­jär­ven ran­nal­la Stra­to­va­riuk­sen levyn myötä: "Pienen pojan maailma muut­tui”

27.02.2021 17:00
Tilaajille
Juhlanäyttely avataan Taivalkoskella virtuaalisesti – Näyttelyyn teoksia eri puolelta Suomea, Ruotsista ja Saksasta

Juh­la­näyt­te­ly avataan Tai­val­kos­kel­la vir­tuaa­li­ses­ti – Näyt­te­lyyn teoksia eri puo­lel­ta Suomea, Ruot­sis­ta ja Sak­sas­ta

23.02.2021 04:00
Tilaajille
Avantolausunnan MM-kilpailut järjestetään tänä vuonna videolla – Vähintään nilkat täytyy olla avannossa, kiellettyjä varusteita muun muassa turkikset ja sukelluspuvut

Avan­to­lau­sun­nan MM-kil­pai­lut jär­jes­te­tään tänä vuonna vi­deol­la – Vä­hin­tään nilkat täytyy olla avan­nos­sa, kiel­let­ty­jä va­rus­tei­ta muun muassa tur­kik­set ja su­kel­lus­pu­vut

09.02.2021 18:21
Tilaajille
"Kun sammaleeseen painaa nenänsä, rupeaa löytymään aivan uskomattomia asioita" – Linda Sainio keräsi yhteen pohjoisia soita ja taiteilijoita Suon kasvot -teemanäyttelyksi

"Kun sam­ma­lee­seen painaa ne­nän­sä, rupeaa löy­ty­mään aivan us­ko­mat­to­mia asioi­ta" – Linda Sainio keräsi yhteen poh­joi­sia soita ja tai­tei­li­joi­ta Suon kasvot -tee­ma­näyt­te­lyk­si

07.02.2021 11:00
Tilaajille
"Ei vielä tietoa suuntaan tai toiseen" – Kuusamon mahdollinen jatkopaikka erä-ja luontokulttuurimuseokisassa on vielä epäsevä

"Ei vielä tietoa suun­taan tai toi­seen" – Kuu­sa­mon mah­dol­li­nen jat­ko­paik­ka erä-ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seo­ki­sas­sa on vielä epäsevä

06.02.2021 18:00 2
Tilaajille
"Vaikuttanut pitkäaikaisena taiteilijana ja merkittävässä työssään taiteen ja kulttuurityön hyväksi" – Simo Iso-Möttöselle Kuusamo-mitali numero 70

"Vai­kut­ta­nut pit­kä­ai­kai­se­na tai­tei­li­ja­na ja mer­kit­tä­väs­sä työs­sään taiteen ja kult­tuu­ri­työn hy­väk­si" – Simo Iso-Möt­tö­sel­le Kuu­sa­mo-mi­ta­li numero 70

18.01.2021 18:05 1
Tilaajille
”Kulttuuria lisää matkailuun” – Paula Suominen ja Teuvo Tuomivaara ovat Koillissanomien vuoden 2020 Antti-patsaan saajat

”Kult­tuu­ria lisää mat­kai­luun” – Paula Suo­mi­nen ja Teuvo Tuo­mi­vaa­ra ovat Koil­lis­sa­no­mien vuoden 2020 Ant­ti-pat­saan saajat

31.12.2020 12:00 1
Tilaajille
Tänään televisiossa näkyy monelle tuttuja paikkoja ja kasvoja – Diva of Finland -elokuva sijoittuu Pudasjärvelle, missä sitä myös kuvattiin

Tänään te­le­vi­sios­sa näkyy monelle tuttuja paik­ko­ja ja kasvoja – Diva of Finland -e­lo­ku­va si­joit­tuu Pu­das­jär­vel­le, missä sitä myös ku­vat­tiin

18.12.2020 15:00
Tilaajille
Syötteen kulttuuriyhdistyksen toiminta pyörähti käyntiin – näin Syötteen historiaa, ilmiöitä ja erikoislaatuisuutta halutaan tuoda esille

Syöt­teen kult­tuu­ri­yh­dis­tyk­sen toi­min­ta pyö­räh­ti käyn­tiin – näin Syöt­teen his­to­riaa, il­miöi­tä ja eri­kois­laa­tui­suut­ta ha­lu­taan tuoda esille

19.11.2020 09:01
Tilaajille
Satojen tuhansien eurojen tulonmenetys – turvaväleihin valuu noin puolet Rovaniemen teatterin ja Lapin kamariorkesterin lipputuloista

Satojen tu­han­sien eurojen tu­lon­me­ne­tys – tur­va­vä­lei­hin valuu noin puolet Ro­va­nie­men teat­te­rin ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lip­pu­tu­lois­ta

27.10.2020 17:12
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Autolla tuulikaappiin ja muita kuusamolaisia sääntöjä
Mielipide Tero Karjalainen

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Autolla tuu­li­kaap­piin ja muita kuu­sa­mo­lai­sia sään­tö­jä

23.10.2020 04:00 2
Biologi-toimittaja Jouni Tikkasen tietokirja 1880-luvun susisurmista ja petovihasta voitti tämän vuoden Botnia-palkinnon

Bio­lo­gi-toi­mit­ta­ja Jouni Tik­ka­sen tie­to­kir­ja 1880-lu­vun su­si­sur­mis­ta ja pe­to­vi­has­ta voitti tämän vuoden Bot­nia-pal­kin­non

15.10.2020 08:21
Naisen kaipuu – Kuusamon Näyttämön uuden näytelmän ensi-ilta on marraskuun alussa

Naisen kaipuu – Kuu­sa­mon Näyt­tä­mön uuden näy­tel­män en­si-il­ta on mar­ras­kuun alussa

07.09.2020 17:00
Tilaajille
Toimittajalta: Kulttuurinnälkä on syvä ja pysyy – livetilanteet eivät tämän vuoden jälkeen ole enää itsestäänselvyys

Toi­mit­ta­jal­ta: Kult­tuu­rin­näl­kä on syvä ja pysyy – li­ve­ti­lan­teet eivät tämän vuoden jälkeen ole enää it­ses­tään­sel­vyys

26.08.2020 04:00
Kurkkaa kuvagalleriasta, mitä kaikkea Taiteiden yössä oli esillä – ainakin musiikkia, graffiteja ja akrobatiaa

Kurkkaa ku­va­gal­le­rias­ta, mitä kaikkea Tai­tei­den yössä oli esillä – ainakin mu­siik­kia, graf­fi­te­ja ja ak­ro­ba­tiaa

17.08.2020 12:06
Tilaajille
Mitä kuuluu, iskelmäprinssi Valentin? "Siviilityörintamalle kuuluu hyvää, mutta musiikkipuoli sakkasi aika pahasti koronavirusepidemian vuoksi"

Mitä kuuluu, is­kel­mä­prins­si Va­len­tin? "Si­vii­li­työ­rin­ta­mal­le kuuluu hyvää, mutta mu­siik­ki­puo­li sakkasi aika pahasti ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian vuoksi"

19.06.2020 10:45
Tilaajille
Hannu Karpo tekee comebackin: dokumenttielokuva elävästä legendasta saapuu teattereihin syksyllä

Hannu Karpo tekee co­me­bac­kin: do­ku­ment­ti­elo­ku­va elä­väs­tä le­gen­das­ta saapuu teat­te­rei­hin syk­syl­lä

09.06.2020 08:35