Joko luit: Ru­ka­kes­kus ke­hit­tää Maston aluetta 14 mil­joo­nal­la

Vanha kuva: Karhu ahmi viisia kania ko­ti­pi­has­ta Tol­pan­nie­mes­sä lo­ka­kuus­sa 1993

Kalakisa: Erkin ver­kos­ta Ala-Kit­kal­la nousi lähes kolmen kilon siika

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Kulttuuri
Kuukausi ja vanhemmat

Lai­na­vink­ki: Kes­kus­te­lu­ja ys­tä­vien kesken on kuvaus nuorten naisten mut­kik­kaas­ta suh­tees­ta maail­maan ja toi­siin­sa

01.10.2023 04:00
Tilaajille
Lumo Companyn nykysirkus tulee lauantaina betonin ja jokiuoman tykö Vuotungin Myllykoskella – "Emme kerro etukäteen kaikkea, mitä tapahtuu"

Lumo Com­pa­nyn ny­ky­sir­kus tulee lauan­tai­na betonin ja jo­ki­uo­man tykö Vuo­tun­gin Myl­ly­kos­kel­la – "Emme kerro etu­kä­teen kaik­kea, mitä ta­pah­tuu"

30.09.2023 12:00
Tilaajille
Viikon visa: Koillismaalla järjestetään monenlaista tapahtumaa – tunnetko taustat ja ihmiset niiden takana?

Viikon visa: Koil­lis­maal­la jär­jes­te­tään mo­nen­lais­ta ta­pah­tu­maa – tun­net­ko taustat ja ihmiset niiden takana?

29.09.2023 18:00
Tilaajille
Brittitaiteilija Daniel Paul muutti perheensä kanssa Posiolle ja tuotteistaa yksityiskohtaisia vesivärimaalauksiaan – "Pääsen työssä uudelle tasolle, kun näen täällä luonnon joka päivä"

Brit­ti­tai­tei­li­ja Daniel Paul muutti per­heen­sä kanssa Po­siol­le ja tuot­teis­taa yk­si­tyis­koh­tai­sia ve­si­vä­ri­maa­lauk­siaan – "Pääsen työssä uudelle ta­sol­le, kun näen täällä luonnon joka päivä"

24.09.2023 17:00
Tilaajille
Lainavinkki: Pystyykö tekoäly korvaamaan ihmisälyn? Petteri Järvisen mukaan ei, mutta tämän päivänä lapselta ei kannata kysellä haaveammattia, sillä hänen ammattiaan ei ehkä vielä ole olemassa

Lai­na­vink­ki: Pys­tyy­kö tekoäly kor­vaa­maan ih­mi­sä­lyn? Petteri Jär­vi­sen mukaan ei, mutta tämän päivänä lap­sel­ta ei kannata kysellä haa­veam­mat­tia, sillä hänen am­mat­tiaan ei ehkä vielä ole ole­mas­sa

24.09.2023 04:00
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Taivalkosken lukiolaisia innostetaan vapaa-ajallaan kulttuurielämyksiin kokijoina ja myös järjestäjinä – tuloksena kaksi opintopistettä

Tai­val­kos­ken lu­kio­lai­sia in­nos­te­taan va­paa-ajal­laan kult­tuu­ri­elä­myk­siin ko­ki­joi­na ja myös jär­jes­tä­ji­nä – tu­lok­se­na kaksi opin­to­pis­tet­tä

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Minne mennä: Susanna Haavistoa, Jyrki Anttilaa, jääkiekkoa ja kirjailijavieraana Johanna Pentikäinen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tarjolla Koillismaan tapahtumissa, poimi tästä mieleisesi ja mene

Minne mennä: Susanna Haa­vis­toa, Jyrki Ant­ti­laa, jää­kiek­koa ja kir­jai­li­ja­vie­raa­na Johanna Pen­ti­käi­nen – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa, poimi tästä mie­lei­se­si ja mene

22.09.2023 15:27
Tilaajille

Kantola ja Koz­lovs­ki esiin­ty­vät vii­mei­ses­sä Rus­ka-ajan kon­ser­tis­sa – Päivi Kantola on toisen polven sop­raa­no Kuu­sa­mos­ta

21.09.2023 17:00
Tilaajille
”Olin jo lapsena kiinnostunut siitä, että ihminen osaa laulaa oikeasti, eikä vain honota nenään ja huokaile” –  tenori Jyrki Anttila perää laulajilta äänialan kehittämistä: lauantaina Anttila konsertoi Kuusamossa

”Olin jo lapsena kiin­nos­tu­nut siitä, että ihminen osaa laulaa oi­keas­ti, eikä vain honota nenään ja huo­kai­le” –  ­te­no­ri Jyrki Anttila perää lau­la­jil­ta ää­ni­alan ke­hit­tä­mis­tä: lauan­tai­na Anttila kon­ser­toi Kuu­sa­mos­sa

21.09.2023 17:00
Tilaajille
”Keramiikan avulla toteutin värillisiä muistiinpanoja pohjoisen vuodenaikojen valoista” – Paula Suomisen mosaiikkiteos Rovaniemen taidemuseon taideikkunaan

”Ke­ra­mii­kan avulla to­teu­tin vä­ril­li­siä muis­tiin­pa­no­ja poh­joi­sen vuo­den­ai­ko­jen va­lois­ta” – Paula Suo­mi­sen mo­saiik­ki­teos Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon tai­de­ik­ku­naan

19.09.2023 11:00
Tilaajille
"Mennään Hannun jäljillä, mutta haluamme mukaan myös uuden sukupolven aaltoa" – lähes kolmekymppinen Kuusamo Nature Photo tarjosi monipuolisen kattauksen luontoa ja kuvaa

"Men­nään Hannun jäl­jil­lä, mutta ha­luam­me mukaan myös uuden su­ku­pol­ven aaltoa" – lähes kol­me­kymp­pi­nen Kuusamo Nature Photo tarjosi mo­ni­puo­li­sen kat­tauk­sen luontoa ja kuvaa

17.09.2023 04:00
Tilaajille
Kulttuuriperintöä on näkyvillä ja näkymättömissä, Kuusamon uuden asuinalueen kerrostalotyömaalla on varottava ikivanhan pappilan jäänteitä – miten käy viimeisimmälle pappilarakennukselle?

Kult­tuu­ri­pe­rin­töä on nä­ky­vil­lä ja nä­ky­mät­tö­mis­sä, Kuu­sa­mon uuden asuin­alueen ker­ros­ta­lo­työ­maal­la on va­rot­ta­va iki­van­han pap­pi­lan jään­tei­tä – miten käy vii­mei­sim­mäl­le pap­pi­la­ra­ken­nuk­sel­le?

15.09.2023 16:30
Tilaajille
Tuulikki Helin päätti 7-vuotiaana, että ei kirjoita ikinä mitään – eläkeläisenä hän julkaisi kirjan Paanajärven isoäidistään: ”Olen ylpeä itsestäni, että olen ylipäänsä saanut tehtyä kirjan”

Tuu­lik­ki Helin päätti 7-vuo­tiaa­na, että ei kir­joi­ta ikinä mitään – elä­ke­läi­se­nä hän jul­kai­si kirjan Paa­na­jär­ven isoäi­dis­tään: ”Olen ylpeä it­ses­tä­ni, että olen yli­pään­sä saanut tehtyä kirjan”

15.09.2023 14:35
Tilaajille
"Kuin maadoittava loitsu" – kuusamolaislähtöinen Veera Neva palaa lapsuutensa lavalle ja tuo tuliaisiksi sen, mitä on oppinut

"Kuin maa­doit­ta­va loitsu" – ­kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen Veera Neva palaa lap­suu­ten­sa lavalle ja tuo tu­liai­sik­si sen, mitä on oppinut

14.09.2023 17:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymän taideteoksen paljastaminen siirtyy, koska kunnalta puuttui suunnitelma ja lupa – "Kunnalla ei ollut asiassa oikeaa tilannekuvaa"

Posion kier­to­liit­ty­män tai­de­teok­sen pal­jas­ta­mi­nen siir­tyy, koska kun­nal­ta puuttui suun­ni­tel­ma ja lupa – "Kun­nal­la ei ollut asiassa oikeaa ti­lan­ne­ku­vaa"

12.09.2023 16:30 1
Tilaajille
Lainavinkki: Salaseurojen pyörteissä  – nopealla temmolla etenevä kirja vie Yalen yliopistoon

Lai­na­vink­ki: Sa­la­seu­ro­jen pyör­teis­sä – ­no­peal­la tem­mol­la etenevä kirja vie Yalen yli­opis­toon

10.09.2023 04:00
Tilaajille
Paula Suomisen suuri mosaiikkitaideteos asennetaankin Posion liikenneympyrään vasta ensi vuonna – perustuksia ei ole vielä tehty eikä kunnassa haluta hötkyillä talvea vasten

Paula Suo­mi­sen suuri mo­saiik­ki­tai­de­teos asen­ne­taan­kin Posion lii­ken­ne­ym­py­rään vasta ensi vuonna – ­pe­rus­tuk­sia ei ole vielä tehty eikä kun­nas­sa haluta höt­kyil­lä talvea vasten

09.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Musiikin moniammattilainen Dimi Salo Palava Koski -tapahtumaan – Taivalkosken illassa tarjolla monipuolinen kattaus ohjelmaa

Mu­sii­kin mo­ni­am­mat­ti­lai­nen Dimi Salo Palava Koski -ta­pah­tu­maan – Tai­val­kos­ken illassa tar­jol­la mo­ni­puo­li­nen kattaus oh­jel­maa

08.09.2023 16:30
Tilaajille
Millaista olisi normaali viikonloppuelämä, mietti Jesse Kaikuranta – tähän kysymykseen artisti aikoo etsiä vastausta pitkän keikkataukonsa aikana: Kuusamossa hän esiintyy perjantaina ennen taukoa

Mil­lais­ta olisi nor­maa­li vii­kon­lop­pue­lä­mä, mietti Jesse Kai­ku­ran­ta – tähän ky­sy­myk­seen artisti aikoo etsiä vas­taus­ta pitkän keik­ka­tau­kon­sa aikana: Kuu­sa­mos­sa hän esiin­tyy per­jan­tai­na ennen taukoa

07.09.2023 16:55
Tilaajille