Mainos: Vielä ehdit hyö­dyn­tää ke­sä­tar­jouk­sem­me, tilaa Koil­lis­sa­no­mat tästä!

Muuttoliike
Lapin väestö pienenee vuosi vuodelta, mutta maakuntaan saapui viime vuonna uusia asukkaita enemmän kuin  muutti pois

Lapin väestö pie­ne­nee vuosi vuo­del­ta, mutta maa­kun­taan saapui viime vuonna uusia asuk­kai­ta enemmän kuin muutti pois

27.05.2022 15:09 1
Tilaajille
Pohjoiseen olisi tulijoita, mutta kortteereita ei tahdo löytyä – Posiolainen hotellinpitäjä: "Kokki perui tulonsa, kun ei ollut asuntoa"

Poh­joi­seen olisi tu­li­joi­ta, mutta kort­tee­rei­ta ei tahdo löytyä – Po­sio­lai­nen ho­tel­lin­pi­tä­jä: "Kokki perui tu­lon­sa, kun ei ollut asun­toa"

14.05.2022 11:16 1
Tilaajille
Sari Sokell muutti pois Kuusamosta 16-vuotiaana eikä ajatellut palaavansa koskaan – Toisin kävi ja nyt hän perheineen on yksi heistä, jotka koristavat Koillismaan lupaavilta näyttäviä muuttotilastoja

Sari Sokell muutti pois Kuu­sa­mos­ta 16-vuo­tiaa­na eikä aja­tel­lut pa­laa­van­sa koskaan – Toisin kävi ja nyt hän per­hei­neen on yksi heistä, jotka ko­ris­ta­vat Koil­lis­maan lu­paa­vil­ta näyt­tä­viä muut­to­ti­las­to­ja

16.02.2022 08:52
Tilaajille
Tutkimus: Yli 700 000 suomalaista harkitsee muuttoa lähivuosina – asuinpaikalta halutaan viihtyisyyttä, luonnonläheisyyttä ja turvallisuutta

Tut­ki­mus: Yli 700 000 suo­ma­lais­ta har­kit­see muuttoa lä­hi­vuo­si­na – asuin­pai­kal­ta ha­lu­taan viih­tyi­syyt­tä, luon­non­lä­hei­syyt­tä ja tur­val­li­suut­ta

05.02.2022 09:14
Tilaajille
"He tykkäävät kovasti toisistaan" – hirsitalon nuori isäntä Eemil Tauriainen on yksi Koillismaalle koronavuoden aikana syntyneistä 132 vauvasta

"He tyk­kää­vät kovasti toi­sis­taan" – hir­si­ta­lon nuori isäntä Eemil Tau­riai­nen on yksi Koil­lis­maal­le ko­ro­na­vuo­den aikana syn­ty­neis­tä 132 vau­vas­ta

03.02.2022 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: On tärkeää juurruttaa kokonaisia perheitä Pohjois-Suomeen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On tärkeää juur­rut­taa ko­ko­nai­sia per­hei­tä Poh­jois-Suo­meen

24.01.2022 11:00
Tilaajille
Rakas kotikaupunkini Kuusamo
Mielipidekirjoitus

Rakas ko­ti­kau­pun­ki­ni Kuusamo

01.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken väkiluku kasvanut helmikuusta lähtien – Asiantuntija: "Kaupungistumis- ja keskittymiskehitys jatkuu koronan jälkeenkin, mutta sen rinnalla on aiempaa enemmän monipaikkaisuuteen perustuvia vastavirtoja"

Tai­val­kos­ken vä­ki­lu­ku kas­va­nut hel­mi­kuus­ta lähtien – Asian­tun­ti­ja: "Kau­pun­gis­tu­mis- ja kes­kit­ty­mis­ke­hi­tys jatkuu koronan jäl­keen­kin, mutta sen rin­nal­la on aiempaa enemmän mo­ni­paik­kai­suu­teen pe­rus­tu­via vas­ta­vir­to­ja"

27.10.2021 04:00
Tilaajille
Moni Lapin pieni kunta kääntyi muuttovoittoiseksi korona-aikana – Kilpailu asukkaista ja osaavasta työvoimasta kiihtyy tulevaisuudessa

Moni Lapin pieni kunta kääntyi muut­to­voit­toi­sek­si ko­ro­na-ai­ka­na – Kil­pai­lu asuk­kais­ta ja osaa­vas­ta työ­voi­mas­ta kiihtyy tu­le­vai­suu­des­sa

15.05.2021 04:00
Tilaajille
Korona käänsi alkuvuoden muuttoliikkeen –  "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet ihania", iloitsee Pudasjärvelle muuttanut Moonika

Korona käänsi al­ku­vuo­den muut­to­liik­keen – "Tämä kevät ja raikas ilma ovat olleet iha­nia", iloit­see Pu­das­jär­vel­le muut­ta­nut Moonika

29.04.2021 08:44
Tilaajille
Mistä palveluvastaava ja villiyrttikokki Posiolle? – kunta ja elinkeinoelämä etsivät yhdessä työvoimaa, joka muuttaisi muualta

Mistä pal­ve­lu­vas­taa­va ja vil­li­yrt­ti­kok­ki Po­siol­le? – kunta ja elin­kei­no­elä­mä etsivät yhdessä työ­voi­maa, joka muut­tai­si muualta

24.03.2021 10:22
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koillismaalle muuttaa jo niin paljon väkeä, että ihan jokaisesta ei voi tehdä juttua lehteen – Ennusteet väen vähenemisestä eivät onneksi toteutuneet

Pää­kir­joi­tus: Koil­lis­maal­le muuttaa jo niin paljon väkeä, että ihan jo­kai­ses­ta ei voi tehdä juttua lehteen – En­nus­teet väen vä­he­ne­mi­ses­tä eivät onneksi to­teu­tu­neet

25.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Vain Rovaniemi ja Kolari kasvattivat Lapissa väkilukuaan, Posiolla laskua tammi-marraskuussa 58 ihmisen verran

Vain Ro­va­nie­mi ja Kolari kas­vat­ti­vat Lapissa vä­ki­lu­kuaan, Po­siol­la laskua tam­mi-mar­ras­kuus­sa 58 ihmisen verran

04.01.2021 11:27
Tilaajille
Kuntien tervetulopaketeissa on eroja – Koillismaan kunnista Posio on avokätisin: paketti sisältää esimerkiksi ilmaisen kuntosalikortin ja ePassin kansalaisopiston kursseille

Kuntien ter­ve­tu­lo­pa­ke­teis­sa on eroja – Koil­lis­maan kun­nis­ta Posio on avo­kä­ti­sin: paketti si­säl­tää esi­mer­kik­si il­mai­sen kun­to­sa­li­kor­tin ja ePassin kan­sa­lais­opis­ton kurs­seil­le

19.10.2020 04:00
Tilaajille
Etelän imu ärsyttää joka toista

Etelän imu är­syt­tää joka toista

02.05.2020 00:00
Tilaajille
Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kunnanjohtaja  - ainakin yhdessä asiassa hän on oikeassa
Pääkirjoitus

Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kun­nan­joh­ta­ja - ainakin yhdessä asiassa hän on oi­keas­sa

16.01.2020 14:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Syn­ty­vyys säilyi koh­tuul­li­ses­ti, syn­ty­nei­den määrä väheni tun­tu­vas­ti Koil­lis­maal­la

12.06.2018 05:00
Kolumni: Poismuuttajat toivoisivat Kuusamolta työ- ja opiskelupaikkoja, tekemistä vapaa-aikaan ja parempia peruspalveluita – mahdollisimman moni muuttaja olisi hyvä saada palaamaan
Kolumni

Ko­lum­ni: Pois­muut­ta­jat toi­voi­si­vat Kuu­sa­mol­ta työ- ja opis­ke­lu­paik­ko­ja, te­ke­mis­tä va­paa-ai­kaan ja pa­rem­pia pe­rus­pal­ve­lui­ta – mah­dol­li­sim­man moni muut­ta­ja olisi hyvä saada pa­laa­maan

21.05.2018 10:30
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­sen ihmisiä pa­tis­tel­laan työn perään etelään – miksi ei myös toisin päin?

11.05.2018 05:00