Posion kunta
Koillismaalla perusopetuksen alkaminen tarkoittaa lähiopetukseen palaamista - hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan edelleen

Koil­lis­maal­la pe­rus­ope­tuk­sen al­ka­mi­nen tar­koit­taa lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mis­ta - hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­leh­di­taan edel­leen

10.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Posion Livojärvelle suunnitellun suuren iglukylän rakentamista on lykätty vuodella eteenpäin - rakennustyöt aiotaan toteuttaa vaiheittain

Posion Li­vo­jär­vel­le suun­ni­tel­lun suuren ig­lu­ky­län ra­ken­ta­mis­ta on lykätty vuo­del­la eteen­päin - ra­ken­nus­työt aiotaan to­teut­taa vai­heit­tain

04.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Tarkastuslautakunnan kertomus Posion viime vuodesta: sairauspoissaolot lisääntyivät, talousarviossa ylitystä, huolta korjaustarpeista ja sisäilmaongelmista

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ker­to­mus Posion viime vuo­des­ta: sai­raus­pois­sa­olot li­sään­tyi­vät, ta­lous­ar­vios­sa yli­tys­tä, huolta kor­jaus­tar­peis­ta ja si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta

30.06.2020 04:00 0
Tilaajille
Lapsen syntyminen muutti arjen – Kunnanjohtaja Heli Knutars rytmittää nyt arkeansa pienen tyttölapsen äitinä

Lapsen syn­ty­mi­nen muutti arjen – Kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars ryt­mit­tää nyt ar­kean­sa pienen tyt­tö­lap­sen äitinä

15.05.2020 04:00 0
Tilaajille
”Mihinkään ei saanut koskea - ruoka annettiin tarjottimelle” - näin sujui Posion koulun ensimmäinen koulupäivä rajoitusten purun jälkeen

”Mi­hin­kään ei saanut koskea - ruoka an­net­tiin tar­jot­ti­mel­le” - näin sujui Posion koulun en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä ra­joi­tus­ten purun jälkeen

14.05.2020 15:54 0
Tilaajille
Posion uuden kuntosalin viimeistelyyn tarvitaan lisää rahaa – lisähankintoihin esitetään 20 000 euroa

Posion uuden kun­to­sa­lin vii­meis­te­lyyn tar­vi­taan lisää rahaa – li­sä­han­kin­toi­hin esi­te­tään 20 000 euroa

10.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Lapsi tai nuori, oletko innokas piirtäjä? Osallistu suureen piirustuskampanjaan

Lapsi tai nuori, oletko innokas piir­tä­jä? Osal­lis­tu suureen pii­rus­tus­kam­pan­jaan

29.04.2020 18:00 0
Posion lukiorakennuksen katon sortumisesta tehdyn tarkastusraportin mukaan: Liiallinen lumikuorma on aiheuttanut pääpalkin katkeamisen

Posion lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­ses­ta tehdyn tar­kas­tus­ra­por­tin mukaan: Liial­li­nen lu­mi­kuor­ma on ai­heut­ta­nut pää­pal­kin kat­kea­mi­sen

28.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukiorakennuksen katon sortuminen ja siitä aiheutuva korjauslasku puhutti Posion valtuutettuja – "Miksi lumia ei menty tiputtelemaan ajoissa?"

Lu­kio­ra­ken­nuk­sen katon sor­tu­mi­nen ja siitä ai­heu­tu­va kor­jaus­las­ku puhutti Posion val­tuu­tet­tu­ja – "Miksi lumia ei menty ti­put­te­le­maan ajois­sa?"

25.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Po­siol­la tulossa kou­lu­ruo­kaan mak­su­si­tou­mus

21.04.2020 16:00 0
Tilaajille
"Ehdottomasti erikoisuus" - Posion yrittäjät on Suomen yrittäjäkentässä harvinaisuus, ja yllättävällä tavalla: hallituksen jäsenet ovat niin nuoria

"Eh­dot­to­mas­ti eri­koi­suus" - Posion yrit­tä­jät on Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä har­vi­nai­suus, ja yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: hal­li­tuk­sen jäsenet ovat niin nuoria

09.04.2020 04:00 0
Tilaajille
Milloin voit epäillä koronavirusta? Posio päivitti koronatiedotteensa

Milloin voit epäillä ko­ro­na­vi­rus­ta? Posio päi­vit­ti ko­ro­na­tie­dot­teen­sa

13.03.2020 11:01 0
Posio ostaa asiantuntija-apua kunnan ruokahuollon ulkoistamiseen, hinta 5 600 euroa

Posio ostaa asian­tun­ti­ja-apua kunnan ruo­ka­huol­lon ul­kois­ta­mi­seen, hinta 5 600 euroa

12.02.2020 10:40 0
Tilaajille
Itä-Lappi ja Posio tarvitsisi pienen ihmeen kurjistumiskierteen katkaisuun

Itä-Lap­pi ja Posio tar­vit­si­si pienen ihmeen kur­jis­tu­mis­kier­teen kat­kai­suun

12.02.2020 10:35 0
Tilaajille

Poussu johtaa ym­pä­ris­tö­jaos­toa

11.02.2020 18:00 0
Tilaajille
Soukkavaarassa teollisuuskylästä löytyisi tilaa ja Pölkky haluaisi nostaa puutavaran jalostusastetta: "Tästä tulee vielä kova juttu"

Souk­ka­vaa­ras­sa teol­li­suus­ky­läs­tä löy­tyi­si tilaa ja Pölkky ha­luai­si nostaa puu­ta­va­ran ja­los­tu­sas­tet­ta: "Tästä tulee vielä kova juttu"

01.02.2020 14:00 0
Tilaajille
Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kunnanjohtaja  - ainakin yhdessä asiassa hän on oikeassa
Pääkirjoitus Jenny Halvari

Meidän pitää tuoda esille sitä hyvää mitä meillä on, sanoo kun­nan­joh­ta­ja - ainakin yhdessä asiassa hän on oi­keas­sa

16.01.2020 14:00 0
”Rekrytoinnista tulee kova haaste” – kunnan henkilöstöstä lähivuosina liki 60 eläkkeelle

”Rek­ry­toin­nis­ta tulee kova haaste” – kunnan hen­ki­lös­tös­tä lä­hi­vuo­si­na liki 60 eläk­keel­le

17.12.2018 10:00 0
Hyvän mielen paikka avataan marraskuussa, lupasi kunnanjohtaja posiolaisille yhdistyksille – kuntastrategiaa tehtiin tutuksi tapaamisessa

Hyvän mielen paikka avataan mar­ras­kuus­sa, lupasi kun­nan­joh­ta­ja po­sio­lai­sil­le yh­dis­tyk­sil­le – kun­ta­stra­te­giaa tehtiin tutuksi ta­paa­mi­ses­sa

24.09.2018 09:00 0
Hyvän mielen paikka avataan marraskuussa, lupasi kunnanjohtaja posiolaisille yhdistyksille – kuntastrategiaa tehtiin tutuksi tapaamisessa

Hyvän mielen paikka avataan mar­ras­kuus­sa, lupasi kun­nan­joh­ta­ja po­sio­lai­sil­le yh­dis­tyk­sil­le – kun­ta­stra­te­giaa tehtiin tutuksi ta­paa­mi­ses­sa

24.09.2018 09:00 0