Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Posion kunta
Kuukausi
Nyt pääsevät posiolaiset ideoimaan, katugallupissa jo mainioita ehdotuksia – Mihin suuntaisit kymppitonnin?

Nyt pää­se­vät po­sio­lai­set ideoi­maan, ka­tu­gal­lu­pis­sa jo mai­nioi­ta eh­do­tuk­sia – Mihin suun­tai­sit kymp­pi­ton­nin?

26.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion Sairaalantien rivitaloista vasta yksi asunto vuokrattu ikäihmisille ­– Satsaus oli iso kunnalle, mutta kunnanjohtaja Pekka Jääskö ei ole huolissaan: " Odotusarvona ei ollut, että asunnot menevät heti vuokralle"

Posion Sai­raa­lan­tien ri­vi­ta­lois­ta vasta yksi asunto vuok­rat­tu ikäih­mi­sil­le – Satsaus oli iso kun­nal­le, mutta kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö ei ole huo­lis­saan: " O­do­tu­sar­vo­na ei ollut, että asunnot menevät heti vuok­ral­le"

25.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Nyt on nimiä: Posion kunta kutsuu hallintojohtajan virkaa hakeneista haastatteluun neljä henkilöä, joista kaksi jo on kunnalla töissä

Nyt on nimiä: Posion kunta kutsuu hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa ha­ke­neis­ta haas­tat­te­luun neljä hen­ki­löä, joista kaksi jo on kun­nal­la töissä

22.05.2023 18:13
Tilaajille
Näin purettiin Posion pikkutorille veistetyn torirakennuksen kehikkoa hirsiksi

Näin pu­ret­tiin Posion pik­ku­to­ril­le veis­te­tyn to­ri­ra­ken­nuk­sen ke­hik­koa hir­sik­si

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Hirsirakentamisen näyte Posion keskustaan ykköspaikalle – piilossa valmistuneen kehikon pystytys Pikkutorin elävöittäjäksi alkaa ensi viikolla

Hir­si­ra­ken­ta­mi­sen näyte Posion kes­kus­taan yk­kös­pai­kal­le – pii­los­sa val­mis­tu­neen kehikon pys­ty­tys Pik­ku­to­rin elä­vöit­tä­jäk­si alkaa ensi vii­kol­la

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Posion kunnan hallintojohtajan viran täyttämistä käsitellään kunnanhallituksessa jälleen maanantaina

Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan viran täyt­tä­mis­tä kä­si­tel­lään kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa jälleen maa­nan­tai­na

21.05.2023 04:00
Tilaajille
Posiolla päästään tekemään kaava-alueiden ulkopuolelle reilumman kokoisia rantasaunoja, perussuomalaisten tekemän valtuustoaloitteen toteutuminen on loppusuoralla

Po­siol­la pääs­tään te­ke­mään kaa­va-aluei­den ul­ko­puo­lel­le rei­lum­man ko­koi­sia ran­ta­sau­no­ja, pe­rus­suo­ma­lais­ten tekemän val­tuus­toa­loit­teen to­teu­tu­mi­nen on lop­pu­suo­ral­la

20.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Kaksimetriset värikkäät elementit valmistuvat osaksi Posion uusinta taideteosta

Kak­si­met­ri­set vä­rik­käät ele­men­tit val­mis­tu­vat osaksi Posion uusinta tai­de­teos­ta

14.05.2023 09:00 4
Tilaajille
Kainuu-Koillismaan työllisyysaluemalli tuli nyt kuntiin makusteltavaksi, myös Posio harkitsee – TE-palvelujen toimipiste jatkaisi joka kunnassa

Kai­nuu-Koil­lis­maan työl­li­syy­sa­lue­mal­li tuli nyt kuntiin ma­kus­tel­ta­vak­si, myös Posio har­kit­see – TE-pal­ve­lu­jen toi­mi­pis­te jat­kai­si joka kun­nas­sa

11.05.2023 17:00 2
Tilaajille
Saadaanko Posion kalasatamalle kesäkahvilan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tarjokkaan

Saa­daan­ko Posion ka­la­sa­ta­mal­le ke­sä­kah­vi­lan pitäjä? – kunnan avoin haku tuotti yhden tar­jok­kaan

04.05.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Mourusalmen kalasatamaan on investoitu viime vuosinakin, nyt se tarvitsisi jälleen isot parannukset

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­maan on in­ves­toi­tu viime vuo­si­na­kin, nyt se tar­vit­si­si jälleen isot pa­ran­nuk­set

01.05.2023 11:00
Tilaajille
Koillismaan kunnilla on pian tehtävä valintoja, miten ne järjestäytyvät työvoimapalvelujen hoitamisessa – "On suuriakin haasteita siinä, mihin yhteistoiminta-alueeseen kannattaa lähteä mukaan"

Koil­lis­maan kun­nil­la on pian tehtävä va­lin­to­ja, miten ne jär­jes­täy­ty­vät työ­voi­ma­pal­ve­lu­jen hoi­ta­mi­ses­sa – "On suu­ria­kin haas­tei­ta siinä, mihin yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen kan­nat­taa lähteä mukaan"

04.05.2023 12:52 1
Tilaajille
Posion hallintojohtajaksi saatiin uudella yrittämällä peräti 25 hakijaa – mukana myös kunnan nykyistä henkilöstöä

Posion hal­lin­to­joh­ta­jak­si saatiin uudella yrit­tä­mäl­lä peräti 25 hakijaa – mukana myös kunnan ny­kyis­tä hen­ki­lös­töä

21.04.2023 16:38
Tilaajille
Koillismaan kuntiin on vireillä yhteiset ympäristönsuojelumääräykset – niitä on noudatettava ellei poikkeusta myönnetä

Koil­lis­maan kuntiin on vi­reil­lä yh­tei­set ym­pä­ris­tön­suo­je­lu­mää­räyk­set – niitä on nou­da­tet­ta­va ellei poik­keus­ta myön­ne­tä

11.04.2023 08:49 2
Tilaajille
Päivi Tuppurainen hoitamaan väliaikaisesti Posion kunnan hallintojohtajan virkaa, jonka hakuaika jatkuu – "Viran täyttämisellä ei ole nyt välitöntä kiirettä"

Päivi Tup­pu­rai­nen hoi­ta­maan vä­liai­kai­ses­ti Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jan virkaa, jonka ha­kuai­ka jatkuu – "Viran täyt­tä­mi­sel­lä ei ole nyt vä­li­tön­tä kii­ret­tä"

03.04.2023 14:35
Tilaajille
Viisitoista hakijaa Posion kunnan hallintojohtajaksi – katso tästä nimet

Vii­si­tois­ta hakijaa Posion kunnan hal­lin­to­joh­ta­jak­si – katso tästä nimet

20.03.2023 17:30 1
Tilaajille
Posion kunta on neuvotellut lisävoimavarojen hankkimisesta yritysneuvontaan Oulun seudulta – sopimus monipuolisista palveluista voi tulla voimaan huhtikuussa

Posion kunta on neu­vo­tel­lut li­sä­voi­ma­va­ro­jen hank­ki­mi­ses­ta yri­tys­neu­von­taan Oulun seu­dul­ta – sopimus mo­ni­puo­li­sis­ta pal­ve­luis­ta voi tulla voimaan huh­ti­kuus­sa

13.03.2023 04:00
Tilaajille
Varhaiskasvatuksen maksut säästyvät posiolaisvanhemmilla nyt kokonaan muuhun käyttöön –Kuusamo ja Taivalkoski joutuivat alentamaan maksujaan

Var­hais­kas­va­tuk­sen maksut sääs­ty­vät po­sio­lais­van­hem­mil­la nyt ko­ko­naan muuhun käyt­töön –Kuu­sa­mo ja Tai­val­kos­ki jou­tui­vat alen­ta­maan mak­su­jaan

11.03.2023 04:00
Tilaajille
Posion kunnan toteuttama ilmastokysely: Asukkaat ja vapaa-ajan asujat toivovat kunnalta energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämistä sekä vesistöjen kunnostusta ja hoitoa

Posion kunnan to­teut­ta­ma il­mas­to­ky­se­ly: Asuk­kaat ja va­paa-ajan asujat toi­vo­vat kun­nal­ta ener­gia­te­hok­kuu­den ja kier­to­ta­lou­den edis­tä­mis­tä sekä ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­ta ja hoitoa

08.03.2023 17:00 1
Tilaajille
Posiolainen talousneuvos Tauno Raistakka on kuollut

Po­sio­lai­nen ta­lous­neu­vos Tauno Rais­tak­ka on kuollut

23.02.2023 11:00 1
Tilaajille