Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Posion kunta
Viimeisin 12 tuntia
"Työesteitä ja työkiireitä on ollut valitettavasti paljon" – ketkä Koillismaan kaupungin- ja kunnanvaltuutetut ovat olleet eniten poissa ja miksi, entä kenellä ei ole yhtään ruksia?

"Työes­tei­tä ja työ­kii­rei­tä on ollut va­li­tet­ta­vas­ti paljon" – ketkä Koil­lis­maan kau­pun­gin- ja kun­nan­val­tuu­te­tut ovat olleet eniten poissa ja miksi, entä kenellä ei ole yhtään ruksia?

04:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Kuusamon pohjoisosan tuulihankkeen voimalamäärä on pudonnut lähes puoleen – "Tavoite on saada kaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi ensi talven aikana"

Kuu­sa­mon poh­jois­osan tuu­li­hank­keen voi­ma­la­mää­rä on pu­don­nut lähes puoleen – "­Ta­voi­te on saada kaava kau­pun­gin­val­tuus­ton hy­väk­syt­tä­väk­si ensi talven aikana"

19.02.2024 04:00 4
Tilaajille
Täällä Posion taajamassa on jo kolmenlaisia autojen sähkölatauspisteitä – tarjontaa tuli parissa vuodessa lisää ja kuntalaisaloite ehti vanhentua

Täällä Posion taa­ja­mas­sa on jo kol­men­lai­sia autojen säh­kö­la­taus­pis­tei­tä – ­tar­jon­taa tuli parissa vuo­des­sa lisää ja kun­ta­lais­aloi­te ehti van­hen­tua

07.02.2024 04:00 1
Tilaajille
"Kustannukset ovat kohonneet viime aikoina merkittävästi" – Posion kunta neuvottelee uudestaan ruokapalvelujen hinnoista Compass Groupin kanssa

"Kus­tan­nuk­set ovat ko­hon­neet viime aikoina mer­kit­tä­väs­ti" – Posion kunta neu­vot­te­lee uu­des­taan ruo­ka­pal­ve­lu­jen hin­nois­ta Compass Groupin kanssa

31.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Helsingin ruuhkista Etelä-Lapin rauhaan – Posion kunnan uusi talous- ja henkilöstösuunnittelija Saija Sääskilahti aloitti tehtävässään

Hel­sin­gin ruuh­kis­ta Ete­lä-La­pin rauhaan – Posion kunnan uusi talous- ja hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­ja Saija Sääs­ki­lah­ti aloitti teh­tä­väs­sään

23.01.2024 11:00
Tilaajille
"Se olisi tänäkin päivänä mielekästä" – Jukka Määttä oli 39 vuotta sitten yksi Posion kunnallisista mateenpyytäjistä, ja työmaita on riittänyt siitä asti

"Se olisi tänäkin päivänä mie­le­käs­tä" – Jukka Määttä oli 39 vuotta sitten yksi Posion kun­nal­li­sis­ta ma­teen­pyy­tä­jis­tä, ja työ­mai­ta on riit­tä­nyt siitä asti

19.01.2024 16:30 1
Tilaajille
Posion päättäjät ja heiltä välitodistuksen saanut Posion kunnanjohtaja Pekka Jääskö ovat huomanneet samoja parannusta kaipaavia asioita – "Ilman muuta esimerkiksi henkilöstöstrategia ja -politiikka kunnassa pitää olla"

Posion päät­tä­jät ja heiltä vä­li­to­dis­tuk­sen saanut Posion kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö ovat huo­man­neet samoja pa­ran­nus­ta kai­paa­via asioita – "Ilman muuta esi­mer­kik­si hen­ki­lös­tö­stra­te­gia ja -po­li­tiik­ka kun­nas­sa pitää olla"

18.01.2024 11:00 3
Tilaajille
Ulla Parviainen ja Esa Loukusa Kuusamosta ja Päivi Tuppurainen Posiolta työllisyysalueiden hallintoon varsinaisiksi jäseniksi – koneisto on valmiina ensi vuoden alkuun mennessä

Ulla Par­viai­nen ja Esa Loukusa Kuu­sa­mos­ta ja Päivi Tup­pu­rai­nen Po­siol­ta työl­li­syys­aluei­den hal­lin­toon var­si­nai­sik­si jä­se­nik­si – ko­neis­to on val­mii­na ensi vuoden alkuun men­nes­sä

18.01.2024 04:00
Tilaajille
Saija Sääskilahti Posion kunnan talous- ja henkilöstösuunnittelijaksi – Minna Kauppinen hankesuunnittelijaksi miljoonaprojektiin

Saija Sääs­ki­lah­ti Posion kunnan talous- ja hen­ki­lös­tö­suun­nit­te­li­jak­si – Minna Kaup­pi­nen han­ke­suun­nit­te­li­jak­si mil­joo­nap­ro­jek­tiin

13.01.2024 17:00
Tilaajille
Vauvaraha taas hakuun Posiolla

Vau­va­ra­ha taas hakuun Po­siol­la

08.01.2024 12:58
Tilaajille
Liikunnan lisäämiseen on monta hyvää syytä, ja siihen myös voi kysyä ulkopuolista apua – "Rohkeasti vaan kokeilemaan uutta", sanoo nuori liikunnanohjaaja Veikko Huuskonen

Lii­kun­nan li­sää­mi­seen on monta hyvää syytä, ja siihen myös voi kysyä ul­ko­puo­lis­ta apua – "Roh­keas­ti vaan ko­kei­le­maan uutta", sanoo nuori lii­kun­nan­oh­jaa­ja Veikko Huus­ko­nen

07.01.2024 04:00
Tilaajille
Posiolla syntynyt ja Kanadassa mutkan käynyt "poroperheen tyttö" Leena Ceylan valittiin juurilleen kansainvälisyys- ja kotouttamiskoordinaattoriksi

Po­siol­la syn­ty­nyt ja Ka­na­das­sa mutkan käynyt "po­ro­per­heen tyttö" Leena Ceylan va­lit­tiin juu­ril­leen kan­sain­vä­li­syys- ja ko­tout­ta­mis­koor­di­naat­to­rik­si

29.12.2023 04:00
Tilaajille
Posio valitsi nuorisovaltuuston – katso tästä nimet

Posio valitsi nuo­ri­so­val­tuus­ton – katso tästä nimet

20.12.2023 20:11
Tilaajille
Euroopan toiseksi nopein näyttää mallia nuoremmille – Posion Pyrinnön paras urheilija sekä kunnan vuoden aikuisurheilija tähtää 70-vuotiaana edelleenkin yleisurheilun kansainvälisiin kisoihin

Eu­roo­pan toi­sek­si nopein näyttää mallia nuo­rem­mil­le – Posion Py­rin­nön paras ur­hei­li­ja sekä kunnan vuoden ai­kuis­ur­hei­li­ja tähtää 70-vuo­tiaa­na edel­leen­kin yleis­ur­hei­lun kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin

20.12.2023 11:00 2
Tilaajille
Posio palkitsi parhaat urheilijat ja toimijat – tässä ovat Posion vuoden parhaat

Posio pal­kit­si parhaat ur­hei­li­jat ja toi­mi­jat – tässä ovat Posion vuoden parhaat

20.12.2023 04:00
Tilaajille
Posion seurakunta toiminut pian jo 100 vuotta – tulossa isot juhlat kahden vuoden kuluttua kunnan kanssa, kirkkovaltuusto päätti aloittaa järjestelyt jo ensi vuonna

Posion seu­ra­kun­ta toi­mi­nut pian jo 100 vuotta – tulossa isot juhlat kahden vuoden ku­lut­tua kunnan kanssa, kirk­ko­val­tuus­to päätti aloit­taa jär­jes­te­lyt jo ensi vuonna

18.12.2023 19:00
Tilaajille
Posion kunta palvelee entistä paremmin kansainvälisiä muuttajia ja kuntalaisia – englanninkielinen verkkosivu julkaistiin ja asettautumispalveluihin panostava hanke alkamassa

Posion kunta pal­ve­lee entistä pa­rem­min kan­sain­vä­li­siä muut­ta­jia ja kun­ta­lai­sia – eng­lan­nin­kie­li­nen verk­ko­si­vu jul­kais­tiin ja aset­tau­tu­mis­pal­ve­lui­hin pa­nos­ta­va hanke al­ka­mas­sa

16.12.2023 14:00 1
Tilaajille
Posion kunnan talous ensi vuonna plussalle – suurin haaste kohdistuu huoltosuhteeseen sekä alhaiseen syntyvyyteen, lukioon haluttaisiin tulevina vuosina lisää oppilaita ulkomailta

Posion kunnan talous ensi vuonna plus­sal­le – suurin haaste koh­dis­tuu huol­to­suh­tee­seen sekä al­hai­seen syn­ty­vyy­teen, lukioon ha­lut­tai­siin tu­le­vi­na vuosina lisää op­pi­lai­ta ul­ko­mail­ta

07.12.2023 11:41 2
Tilaajille
Posion kansalaisopistolle sekä vapaa-aikatoimelle kansallinen palkinto – Liikuntatoimen järjestämä Suuri posiolainen hyppytutkimus kiertää hyppyyttämässä kuntalaisia kontaktimatolla

Posion kan­sa­lais­opis­tol­le sekä va­paa-ai­ka­toi­mel­le kan­sal­li­nen pal­kin­to – Lii­kun­ta­toi­men jär­jes­tä­mä Suuri po­sio­lai­nen hyp­py­tut­ki­mus kiertää hyp­pyyt­tä­mäs­sä kun­ta­lai­sia kon­tak­ti­ma­tol­la

05.12.2023 12:59
Tilaajille
Rivitaloja jälleen purkuun Posiolla – tältä näyttää, kun ihmiset lähtevät ja paikalle tulevat porot

Ri­vi­ta­lo­ja jälleen purkuun Po­siol­la – tältä näyt­tää, kun ihmiset läh­te­vät ja pai­kal­le tulevat porot

04.12.2023 04:00 3
Tilaajille