Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Posion kunta
Kuukausi
Kuusamon Rukan länsipuolen osayleiskaavahanke käynnistyy keväällä – tällä hetkellä on vasta asetettu tavoitteet ja valittu kilpailutuksella konsultti, sanoo kaavoittaja Kimmo Kymäläinen

Kuu­sa­mon Rukan län­si­puo­len osa­yleis­kaa­va­han­ke käyn­nis­tyy ke­vääl­lä – tällä het­kel­lä on vasta ase­tet­tu ta­voit­teet ja valittu kil­pai­lu­tuk­sel­la kon­sult­ti, sanoo kaa­voit­ta­ja Kimmo Ky­mä­läi­nen

30.01.2023 11:39
Tilaajille
Posio saavutti kultatason kansainvälisessä kestävien matkailukohteiden ohjelmassa – "Posiota halutaan kehittää pitkällä tähtäimellä mahdollisimman kestäväksi ja vastuulliseksi matkailukohteeksi"

Posio saa­vut­ti kul­ta­ta­son kan­sain­vä­li­ses­sä kes­tä­vien mat­kai­lu­koh­tei­den oh­jel­mas­sa – "Po­sio­ta ha­lu­taan ke­hit­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä mah­dol­li­sim­man kes­tä­väk­si ja vas­tuul­li­sek­si mat­kai­lu­koh­teek­si"

21.01.2023 12:00
Tilaajille
Toimittajalta: Yrittäjien ja kunnan edustajien aamukahveilla linjataan, miten noustaan Suomen yrittäjämyönteisemmäksi kunnaksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yrit­tä­jien ja kunnan edus­ta­jien aa­mu­kah­veil­la lin­ja­taan, miten nous­taan Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sem­mäk­si kun­nak­si

18.01.2023 08:19
Tilaajille
”Aamukahvitilaisuuksien aloittamisella päästään keskustelemaan saman pöydän ääreen” – Posion yrittäjien puheenjohtaja Miika Moilanen toivoo kehittämistyön tuovan uusia työpaikkoja sekä opiskelijoiden intoa paluumuuttoon

”Aa­mu­kah­vi­ti­lai­suuk­sien aloit­ta­mi­sel­la pääs­tään kes­kus­te­le­maan saman pöydän ääreen” – Posion yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Miika Moi­la­nen toivoo ke­hit­tä­mis­työn tuovan uusia työ­paik­ko­ja sekä opis­ke­li­joi­den intoa pa­luu­muut­toon

18.01.2023 08:21 1
Tilaajille
Yksitoista hakijaa Posion kunnan hallinto- ja hr-johtajaksi – katso tästä nimet

Yk­si­tois­ta hakijaa Posion kunnan hal­lin­to- ja hr-joh­ta­jak­si – katso tästä nimet

13.01.2023 15:49
Tilaajille
Vanhemmat
Toimittajalta: Uhkia, uskoa ja mahdollisuuksia – Posion uudelleen nousuun saamiseksi aivan ratkaisevaa on, onnistuuko kunta yhdessä yrittäjien kanssa luomaan uusia yrityksiä, uusia työpaikkoja?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uhkia, uskoa ja mah­dol­li­suuk­sia – Posion uu­del­leen nousuun saa­mi­sek­si aivan rat­kai­se­vaa on, on­nis­tuu­ko kunta yhdessä yrit­tä­jien kanssa luomaan uusia yri­tyk­siä, uusia työ­paik­ko­ja?

06.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Posion yritysten tiedot löytää nyt Itä-Lapin rekisteristä, sisällössä on vielä petraamista – katso tästä esimerkkejä viimeksi hakemistoon lisätyistä yrityksistä

Posion yri­tys­ten tiedot löytää nyt Itä-La­pin re­kis­te­ris­tä, si­säl­lös­sä on vielä pet­raa­mis­ta – katso tästä esi­merk­ke­jä vii­mek­si ha­ke­mis­toon li­sä­tyis­tä yri­tyk­sis­tä

05.01.2023 04:00
Tilaajille
"Ilman muuta olemme kunnassa tyytyväisiä" – Posion kunta on saamassa tuulivoimalayrityksestä vuokralaisen Soukkavaaran teollisuushalliin, tiloja aiotaan remontoida noin 200 000 eurolla

"Ilman muuta olemme kun­nas­sa tyy­ty­väi­siä" – Posion kunta on saa­mas­sa tuu­li­voi­ma­la­yri­tyk­ses­tä vuok­ra­lai­sen Souk­ka­vaa­ran teol­li­suus­hal­liin, tiloja aiotaan re­mon­toi­da noin 200 000 eurolla

31.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Stella Polaris ja Revonmäki urakoivat kelkkareitit Posiolla tänä talvena – kolmas tarjouksen tehnyt jäi rannalle

Stella Polaris ja Re­von­mä­ki ura­koi­vat kelk­ka­rei­tit Po­siol­la tänä talvena – kolmas tar­jouk­sen tehnyt jäi ran­nal­le

30.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta maksaa ja perii uusista senioriasunnoista samaa vuokraa – "Vuokran suuruuteen vaikuttavat korkeat rakentamiskustannukset ja rahoituskulut"

Posion kunta maksaa ja perii uusista se­nio­ri­asun­nois­ta samaa vuokraa – "Vuok­ran suu­ruu­teen vai­kut­ta­vat korkeat ra­ken­ta­mis­kus­tan­nuk­set ja ra­hoi­tus­ku­lut"

29.12.2022 19:18 2
Tilaajille
Uuden pienen senioriasunnon vuokra Posiolla on samaa luokkaa kuin 113-neliöisen vanhan asunnon  vuokra kunnantalon yläkerrassa

Uuden pienen se­nio­ri­asun­non vuokra Po­siol­la on samaa luokkaa kuin 113-ne­liöi­sen vanhan asunnon vuokra kun­nan­ta­lon ylä­ker­ras­sa

29.12.2022 19:21 8
Tilaajille
Posion Kattavanniementien varrella on kiinnostava alue, joka haluttiin ostaa pois kunnan minitalohankkeelta – koskiko tarjous myös jäteasemaa?

Posion Kat­ta­van­nie­men­tien var­rel­la on kiin­nos­ta­va alue, joka ha­lut­tiin ostaa pois kunnan mi­ni­ta­lo­hank­keel­ta – koskiko tarjous myös jä­tea­se­maa?

21.12.2022 11:00
Tilaajille
Tässä ovat Posion vuoden parhaat urheilijat ja toimijat  – Lue jutusta, mitä urheilu ja liikunta antaa Tytti Oikaraiselle ja kolmelle muulle

Tässä ovat Posion vuoden parhaat ur­hei­li­jat ja toi­mi­jat – Lue ju­tus­ta, mitä urheilu ja lii­kun­ta antaa Tytti Oi­ka­rai­sel­le ja kol­mel­le muulle

21.12.2022 11:00
Tilaajille
Posion kirjaston henkilökunta lähtee Sallaan töihin ja päinvastoin, tosin vain päiväksi – "Päätimme rohkeasti vaihtaa koko henkilökuntamme kerralla toiseen kirjastoon"

Posion kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta lähtee Sallaan töihin ja päin­vas­toin, tosin vain päi­väk­si – "Pää­tim­me roh­keas­ti vaihtaa koko hen­ki­lö­kun­tam­me ker­ral­la toiseen kir­jas­toon"

21.12.2022 04:00
Tilaajille
Posion kirjasto-kulttuuripäällikkö tulee Utsjoelta – "Haaveenani on ollut, että jossain vaiheessa pystyn siirtymään kirjaston puolelle"

Posion kir­jas­to-kult­tuu­ri­pääl­lik­kö tulee Uts­joel­ta – "Haa­vee­na­ni on ollut, että jossain vai­hees­sa pystyn siir­ty­mään kir­jas­ton puo­lel­le"

20.12.2022 04:00
Tilaajille
Ari Takapurosta, Marja Tuomivaarasta ja Leila Iisakasta uudet puheenjohtajat Posion kunnassa – valiokuntamalli otetaan käyttöön parin viikon kuluttua osana suurta uudistusta

Ari Ta­ka­pu­ros­ta, Marja Tuo­mi­vaa­ras­ta ja Leila Ii­sa­kas­ta uudet pu­heen­joh­ta­jat Posion kun­nas­sa – va­lio­kun­ta­mal­li otetaan käyt­töön parin viikon ku­lut­tua osana suurta uu­dis­tus­ta

16.12.2022 17:30
Tilaajille
Kunnallisverot vähenevät viime vuoteen verrattuna Posiolla

Kun­nal­lis­ve­rot vä­he­ne­vät viime vuoteen ver­rat­tu­na Po­siol­la

14.12.2022 17:00
Tilaajille
Posiolla väestö ikääntyy, mutta päiväkodin seinät pullistelevat – "Väestökehitys ei anna ihan oikeata kuvaa, sillä kuntaan on myös muuttanut ja muuttaa lapsiperheitä"

Po­siol­la väestö ikään­tyy, mutta päi­vä­ko­din seinät pul­lis­te­le­vat – "Väes­tö­ke­hi­tys ei anna ihan oikeata kuvaa, sillä kuntaan on myös muut­ta­nut ja muuttaa lap­si­per­hei­tä"

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Posion kalasatamaan saadaan massakone – kunnanhallitus esittää kuluvan vuoden investointiosaan useita sisäisiä rahasiirtoja

Posion ka­la­sa­ta­maan saadaan mas­sa­ko­ne – kun­nan­hal­li­tus esittää kuluvan vuoden in­ves­toin­ti­osaan useita si­säi­siä ra­ha­siir­to­ja

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Posion matkailuyrittäjät odottavat, että uusi hanke saataisiin viimein käyntiin ja kunta paikkaa työvoimavajeen – kunnanjohtaja: kunnan ja matkailuyhdistyksen yhteistyötä halutaan vahvistaa

Posion mat­kai­lu­yrit­tä­jät odot­ta­vat, että uusi hanke saa­tai­siin viimein käyn­tiin ja kunta paikkaa työ­voi­ma­va­jeen – kun­nan­joh­ta­ja: kunnan ja mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen yh­teis­työ­tä ha­lu­taan vah­vis­taa

05.12.2022 11:00
Tilaajille