Posion kunta
Kuukausi
"Tiellä on särkynyt autoja ja muita kulkuneuvoja" – kuntalaisaloite vaatii nyt Vääräjärventien korjaamista Posiolla, tilanne samantapainen kuin Oivantiellä aiemmin

"Tiellä on sär­ky­nyt autoja ja muita kul­ku­neu­vo­ja" – kun­ta­lais­aloi­te vaatii nyt Vää­rä­jär­ven­tien kor­jaa­mis­ta Po­siol­la, tilanne sa­man­ta­pai­nen kuin Oi­van­tiel­lä aiemmin

18.01.2022 04:00
Tilaajille
Posiolla vanhustentalot ja sotavammaisten palvelutalo siirtymässä kunnan omistukseen –1970-luvun alkupuolella rakennettujen vahustentalojen kunto ei vastaa tämän päivän asumisvaatimuksia – sotavammaisten palvelutalo peruskorjataan

Po­siol­la van­hus­ten­ta­lot ja so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo siir­ty­mäs­sä kunnan omis­tuk­seen –1970-lu­vun al­ku­puo­lel­la ra­ken­net­tu­jen va­hus­ten­ta­lo­jen kunto ei vastaa tämän päivän asu­mis­vaa­ti­muk­sia – so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan

17.01.2022 18:37
Tilaajille
Kaavoitus- ja rakentamislain säätämisen byrokrattaat kolisevat kovasti – miten Kuusamon kaupungin ja Posion kunnan painava kritiikki vaikuttaa lopputulokseen?
Kolumni

Kaa­voi­tus- ja ra­ken­ta­mis­lain sää­tä­mi­sen by­rok­rat­taat ko­li­se­vat kovasti – miten Kuu­sa­mon kau­pun­gin ja Posion kunnan painava kri­tiik­ki vai­kut­taa lop­pu­tu­lok­seen?

11.01.2022 15:17
Tilaajille
Mourusalmen kalasatamalle omat nettisivut – samalla kunta markkinoi paikallisia vesiä ammattikalastajille

Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­mal­le omat net­ti­si­vut – samalla kunta mark­ki­noi pai­kal­li­sia vesiä am­mat­ti­ka­las­ta­jil­le

11.01.2022 04:00
Tilaajille
Entisestä Laatikaisen liikehuoneistosta Posiolla kaavaillaan toimistohotellia – kunta hankki suunnittelutöitä kymppitonnilla

En­ti­ses­tä Laa­ti­kai­sen lii­ke­huo­neis­tos­ta Po­siol­la kaa­vail­laan toi­mis­to­ho­tel­lia – kunta hankki suun­nit­te­lu­töi­tä kymp­pi­ton­nil­la

08.01.2022 04:00
Tilaajille
Posion latuverkoston opasteviitoituksien uusiminen aloitettiin – Nyt pysyvät latuihin ensikertaa tutustuvat hiihtäjätkin oikealla reitillä

Posion la­tu­ver­kos­ton opas­te­vii­toi­tuk­sien uu­si­mi­nen aloi­tet­tiin – Nyt pysyvät la­tui­hin en­si­ker­taa tu­tus­tu­vat hiih­tä­jät­kin oi­keal­la rei­til­lä

04.01.2022 09:33 1
Tilaajille
Vanhemmat
Posion liikuntapaikoilla tilavarauskalenteri käyttöön – "Tavoitteena on selkeyttää tilojen käyttämistä ja käyttäjillä on mahdollisuus seurata reaaliaikaisesti, millaisia varauksia mihinkin tilaan on olemassa"

Posion lii­kun­ta­pai­koil­la ti­la­va­raus­ka­len­te­ri käyt­töön – "Ta­voit­tee­na on sel­keyt­tää tilojen käyt­tä­mis­tä ja käyt­tä­jil­lä on mah­dol­li­suus seurata reaa­liai­kai­ses­ti, mil­lai­sia va­rauk­sia mi­hin­kin tilaan on ole­mas­sa"

23.12.2021 15:00
Tilaajille
Tässä ovat Posion vuoden parhaat urheilijat – Lue jutusta, miten urheilijat viettävät joulun

Tässä ovat Posion vuoden parhaat ur­hei­li­jat – Lue ju­tus­ta, miten ur­hei­li­jat viet­tä­vät joulun

22.12.2021 12:16
Tilaajille
Niina Heino on Posion uusi elinkeinopäällikkö – Koillismaalle paluumuuttanut, Taivalkosken nykyinen yrityskehittäjä tarttuu toimeen helmikuussa

Niina Heino on Posion uusi elin­kei­no­pääl­lik­kö – Koil­lis­maal­le pa­luu­muut­ta­nut, Tai­val­kos­ken ny­kyi­nen yri­tys­ke­hit­tä­jä tarttuu toimeen hel­mi­kuus­sa

20.12.2021 20:50
Tilaajille
Huoltosuhde tuo haasteita Posion kunnalle – Vuonna 2019 kunnassa oli sataa työssäkäyvää henkilöä kohti 122,8 ei-työssäkäyvää henkilöä

Huol­to­suh­de tuo haas­tei­ta Posion kun­nal­le – Vuonna 2019 kun­nas­sa oli sataa työs­sä­käy­vää hen­ki­löä kohti 122,8 ei-työs­sä­käy­vää hen­ki­löä

09.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Posion kunta haastattelee kuutta hakijaa elinkeinopäällikön virkaan – valinta on tarkoitus tehdä kahden viikon päästä

Posion kunta haas­tat­te­lee kuutta hakijaa elin­kei­no­pääl­li­kön virkaan – valinta on tar­koi­tus tehdä kahden viikon päästä

07.12.2021 19:38
Tilaajille
Posion kunta hankkii työhyvinvoinnin kehittämispalvelua, keskiössä henkilöstön osaaminen, esimiestyö ja perehdytys – sairauspoissaoloja on Koillismaan kunnista vähiten

Posion kunta hankkii työ­hy­vin­voin­nin ke­hit­tä­mis­pal­ve­lua, kes­kiös­sä hen­ki­lös­tön osaa­mi­nen, esi­mies­työ ja pe­reh­dy­tys – sai­raus­pois­sa­olo­ja on Koil­lis­maan kun­nis­ta vähiten

25.11.2021 04:00
Tilaajille
Mysteerivierailijana koronan ei(?)-leviämispaikassa – tietosuoja suojaa yksiä, toiset olkoot sokkoina suojattomina tai noudattakoot suosituksia
Kolumni

Mys­tee­ri­vie­rai­li­ja­na koronan ei(?)-le­viä­mis­pai­kas­sa – tie­to­suo­ja suojaa yksiä, toiset olkoot sok­koi­na suo­jat­to­mi­na tai nou­dat­ta­koot suo­si­tuk­sia

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla noin 30 henkilöä koronakaranteenissa – tartuntoja ja altistuneita on kolmesta ketjusta

Po­siol­la noin 30 hen­ki­löä ko­ro­na­ka­ran­tee­nis­sa – tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­nei­ta on kol­mes­ta ket­jus­ta

18.11.2021 15:16
Posion nuorin valtuustoehdokas Anni Suonnansalo pyysi luottamustehtävistä eroa pätevästä syystä – korvaajaa ei tarvinnut kaukaa hakea

Posion nuorin val­tuus­to­eh­do­kas Anni Suon­nan­sa­lo pyysi luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä eroa pä­te­väs­tä syystä – kor­vaa­jaa ei tar­vin­nut kaukaa hakea

11.11.2021 20:05
Tilaajille
Posiolla todettu kaksi koronatartuntaa – S-marketissa on voinut altistua torstaina

Po­siol­la todettu kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa – S-mar­ke­tis­sa on voinut al­tis­tua tors­tai­na

11.11.2021 19:01
Lukijalta: Posio tekee jo yhteistyötä Koillismaalla – tässä tavat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posio tekee jo yh­teis­työ­tä Koil­lis­maal­la – tässä tavat

09.11.2021 15:27 1
Tilaajille
Pekka Jääskö jatkaa kunnanjohtajan avoimen viran hoitajana

Pekka Jääskö jatkaa kun­nan­joh­ta­jan avoimen viran hoi­ta­ja­na

10.11.2021 13:54 1
Tilaajille
Posion elinkeinopäällikön virka uudelleen hakuun – virkaan jo valittu ei ottanutkaan tehtävää vastaan

Posion elin­kei­no­pääl­li­kön virka uu­del­leen hakuun – virkaan jo valittu ei ot­ta­nut­kaan teh­tä­vää vastaan

09.11.2021 11:00
Tilaajille