Talvikausi käyntiin: Katso Rukan ava­jais­päi­vän tun­nel­mia ku­va­gal­le­rias­ta

Toimittajalta: Jour­na­lis­mis­sa jut­tu­jen si­säl­töä ei keksitä hatusta heit­tä­mäl­lä

Seurasimme kertausharjoituksia: Niko veti vihreät ylle ja näki osan int­ti­ka­ve­reis­ta ensi kertaa pitkään aikaan

Mainos: Paikallista tietoa ja ymmärrystä – tutustu Koillissanomiin 1 kk 1 €

Posion kunta
Kuukausi
"Meillä ei ole ollut puhetta sopimuksen muuttamisesta tai palvelujen karsimisesta" – Juha Peteri on Posion uusi hyvinvointijohtaja, jolle hallinto on intohimo

"Meillä ei ole ollut puhetta so­pi­muk­sen muut­ta­mi­ses­ta tai pal­ve­lu­jen kar­si­mi­ses­ta" – Juha Peteri on Posion uusi hy­vin­voin­ti­joh­ta­ja, jolle hal­lin­to on in­to­hi­mo

02.10.2022 17:00
Tilaajille
Posiolla nimettiin Revontulilaavuksi kohde keskeltä kansallispuistoa – reittiä pitkin yli kymmenen kilometrin päässä, toisin kuin Sallassa

Po­siol­la ni­met­tiin Re­von­tu­li­laa­vuk­si kohde kes­kel­tä kan­sal­lis­puis­toa – reittiä pitkin yli kym­me­nen ki­lo­met­rin päässä, toisin kuin Sal­las­sa

27.09.2022 04:00
Tilaajille
Eeva Erkinjuntti Posion kunnan uudeksi elinkeinopäälliköksi, siirtyy Itä-Lapin kuntayhtymästä –"Olen tosi onnellinen valinnasta ja mielelläni tulen"

Eeva Er­kin­junt­ti Posion kunnan uudeksi elin­kei­no­pääl­li­kök­si, siirtyy Itä-La­pin kun­ta­yh­ty­mäs­tä –"Olen tosi on­nel­li­nen va­lin­nas­ta ja mie­lel­lä­ni tulen"

27.09.2022 04:00
Tilaajille
Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – harrastusten ja liikunnan kehitys nuorissa käsissä Posiolla

Vesa palasi kotiin, Tea tuli Savosta – har­ras­tus­ten ja lii­kun­nan kehitys nuo­ris­sa käsissä Po­siol­la

18.09.2022 04:00
Tilaajille
Posion elinkeinopäällikön virkaa hakeneista neljä haastatteluun – katso ketkä pääsevät haastatteluvaiheeseen

Posion elin­kei­no­pääl­li­kön virkaa ha­ke­neis­ta neljä haas­tat­te­luun – katso ketkä pää­se­vät haas­tat­te­lu­vai­hee­seen

12.09.2022 19:00
Tilaajille
Tältä näyttää Posion kunnanviraston uudistettu valtuustosali – katso kuvat tästä

Tältä näyttää Posion kun­nan­vi­ras­ton uu­dis­tet­tu val­tuus­to­sa­li – katso kuvat tästä

15.09.2022 13:41
Tilaajille
Posion elin­kei­no­pääl­li­kök­si 9 hakijaa – katso ketkä hakivat virkaa

Posion elin­kei­no­pääl­li­kök­si 9 hakijaa – katso ketkä hakivat virkaa

11.09.2022 11:00
Tilaajille
Vanhemmat
Riisitunturilta Kitkalle pian 100 000 katsojaa vuodessa

Rii­si­tun­tu­ril­ta Kit­kal­le pian 100 000 kat­so­jaa vuo­des­sa

26.08.2022 16:30 1
Tilaajille
Kansalaisopistot odottavat opiskelijavirran palautuvan normaaliksi, tarjonta puhuttelee myös suorituksiin pyrkiviä ja matkailijoita – "Onhan meillä lyhyt- ja viikonloppukurssejakin"

Kan­sa­lais­opis­tot odot­ta­vat opis­ke­li­ja­vir­ran pa­lau­tu­van nor­maa­lik­si, tar­jon­ta pu­hut­te­lee myös suo­ri­tuk­siin pyr­ki­viä ja mat­kai­li­joi­ta – "Onhan meillä lyhyt- ja vii­kon­lop­pu­kurs­se­ja­kin"

23.08.2022 11:00
Tilaajille
Posion kunta lahjoitti 4 200 euroa päiväkodille – rahat kerättiin huutokaupalla Muikkumarkkinoilta

Posion kunta lah­joit­ti 4 200 euroa päi­vä­ko­dil­le – rahat ke­rät­tiin huu­to­kau­pal­la Muik­ku­mark­ki­noil­ta

19.08.2022 16:34
Tilaajille
Liikuntapaikkojen hoitaja vaihtuu Posiolla – hakijoista neljä kutsutaan haastatteluun

Lii­kun­ta­paik­ko­jen hoitaja vaihtuu Po­siol­la – ha­ki­jois­ta neljä kut­su­taan haas­tat­te­luun

14.08.2022 04:00
Tilaajille
Posion kunta menettää tuoreen elinkeinopäällikkönsä, uutta aletaan hakea ja organisaatiokin muuttuu – "Haastavampaa, kun viranhaltijoita vaihtuu"

Posion kunta me­net­tää tuoreen elin­kei­no­pääl­lik­kön­sä, uutta aletaan hakea ja or­ga­ni­saa­tio­kin muuttuu – "Haas­ta­vam­paa, kun vi­ran­hal­ti­joi­ta vaih­tuu"

09.08.2022 17:00
Tilaajille
Posion kunnan palvelujohtaja Marjo Paloniemi valittiin johtamaan palveluasumista Rovaniemelle

Posion kunnan pal­ve­lu­joh­ta­ja Marjo Pa­lo­nie­mi va­lit­tiin joh­ta­maan pal­ve­lu­asu­mis­ta Ro­va­nie­mel­le

13.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Posion kunta huutokauppaa uskollisen palvelijansa hyvään kotiin – nähtävillä Muikkumarkkinoilla

Posion kunta huu­to­kaup­paa us­kol­li­sen pal­ve­li­jan­sa hyvään kotiin – näh­tä­vil­lä Muik­ku­mark­ki­noil­la

06.07.2022 13:35
Tilaajille
Posiolaiset Seija ja Eero odottivat yli 40 vuotta näkymää rannalle - Ryskäryhmä raivaa männiköt matalaksi

Po­sio­lai­set Seija ja Eero odot­ti­vat yli 40 vuotta näkymää ran­nal­le - Rys­kä­ryh­mä raivaa män­ni­köt ma­ta­lak­si

14.06.2022 04:00 3
Tilaajille
Posiolaisyhdistyksille kunnan avustuksia, rahaa jaettiin yhteensä 11 700 euroa – katso tästä saajat

Po­sio­lais­yh­dis­tyk­sil­le kunnan avus­tuk­sia, rahaa jaet­tiin yh­teen­sä 11 700 euroa – katso tästä saajat

01.06.2022 18:00
Tilaajille
"Meillä varmaan olisi kylässä innokkaita asiakkaita" – Koillismaalle perustetaan REKO-lähiruokarinki, ensimmäinen myyntipäivä on määrä pitää 23. kesäkuuta

"Meillä varmaan olisi kylässä in­nok­kai­ta asiak­kai­ta" – Koil­lis­maal­le pe­rus­te­taan RE­KO-lä­hi­ruo­ka­rin­ki, en­sim­mäi­nen myyn­ti­päi­vä on määrä pitää 23. ke­sä­kuu­ta

28.05.2022 17:00
Tilaajille
Harrastaminen koulupäivän yhteydessä laajenee Kuusamossa kaikille kouluille, haasteena kotiin kuljettaminen – olisitko arvannut, että nämä harrastukset kiinnostavat lapsia ja nuoria eniten?

Har­ras­ta­mi­nen kou­lu­päi­vän yh­tey­des­sä laa­je­nee Kuu­sa­mos­sa kai­kil­le kou­luil­le, haas­tee­na kotiin kul­jet­ta­mi­nen – oli­sit­ko ar­van­nut, että nämä har­ras­tuk­set kiin­nos­ta­vat lapsia ja nuoria eniten?

28.05.2022 04:00
Tilaajille
Posion kiertoliittymästä halutaan myös näyttävä – liittymän keskelle tulevasta teoksesta julistettiin avoin taidekilpailu

Posion kier­to­liit­ty­mäs­tä ha­lu­taan myös näyt­tä­vä – liit­ty­män kes­kel­le tu­le­vas­ta teok­ses­ta ju­lis­tet­tiin avoin tai­de­kil­pai­lu

28.05.2022 04:00 3
Tilaajille
Posion kunta matkailuyhdistyksen jäseneksi – katso tästä, mitä jäsenetuja kunta on saamassa vastineeksi

Posion kunta mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si – katso tästä, mitä jä­sen­etu­ja kunta on saa­mas­sa vas­ti­neek­si

24.05.2022 04:00
Tilaajille