Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Posion kunta
Kuukausi
Posiolle uusi strategia ja brändi – Viiden kohdan ohjelmassa kunta haluaa vahvasti verkostoitua ja olla palveluhenkinen kunta

Po­siol­le uusi stra­te­gia ja brändi – Viiden kohdan oh­jel­mas­sa kunta haluaa vah­vas­ti ver­kos­toi­tua ja olla pal­ve­lu­hen­ki­nen kunta

15.05.2022 04:00
Tilaajille
Posio alkaa myöntämään väliaikaisrahoitusta yhdistyksille – Myönnetty siltarahoitus maksettaisiin takaisin kunnalle heti hanketuen maksatuksen saamisen jälkeen

Posio alkaa myön­tä­mään vä­li­ai­kais­ra­hoi­tus­ta yh­dis­tyk­sil­le – Myön­net­ty sil­ta­ra­hoi­tus mak­set­tai­siin ta­kai­sin kun­nal­le heti han­ke­tuen mak­sa­tuk­sen saa­mi­sen jälkeen

10.05.2022 11:00
Tilaajille
Milla Saarela liikunnanohjaajaksi Posiolle

Milla Saarela lii­kun­nan­oh­jaa­jak­si Po­siol­le

29.04.2022 17:00 2
Tilaajille
Posio hakee kasvua uudella strategialla – Kunnanjohtaja: "Kasvu ja elinvoima saadaan aikaan selkeillä tavoitteilla, ykköstavoitteena on olla Suomen yrittäjämyönteisin kunta"

Posio hakee kasvua uudella stra­te­gial­la – Kun­nan­joh­ta­ja: "Kasvu ja elin­voi­ma saadaan aikaan sel­keil­lä ta­voit­teil­la, yk­kös­ta­voit­tee­na on olla Suomen yrit­tä­jä­myön­tei­sin kunta"

29.04.2022 15:03 6
Tilaajille
Vanhemmat
Tiina Alasirniö valittiin Posion kunnan kehittämiskoordinaattoriksi

Tiina Ala­sir­niö va­lit­tiin Posion kunnan ke­hit­tä­mis­koor­di­naat­to­rik­si

15.04.2022 16:30
Tilaajille
Posiolle haetaan kasvua – Haastattelujen perusteella Posiolla olisi mahdollisuuksia kasvaa esimerkiksi etätyöskentelyn tai ekologisen elämän ykköspaikaksi

Po­siol­le haetaan kasvua – Haas­tat­te­lu­jen pe­rus­teel­la Po­siol­la olisi mah­dol­li­suuk­sia kasvaa esi­mer­kik­si etä­työs­ken­te­lyn tai eko­lo­gi­sen elämän yk­kös­pai­kak­si

12.04.2022 17:00
Tilaajille
"Ei tarvi muidenkaan arvella, että millainen päätös saadaan" – Kunnanjohtaja Pekka Jääskö on iloinen oikeuden hylättyä kunnallisvalituksen hänen valinnastaan virkaan

"Ei tarvi mui­den­kaan ar­vel­la, että mil­lai­nen päätös saa­daan" – Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö on iloinen oi­keu­den hy­lät­tyä kun­nal­lis­va­li­tuk­sen hänen va­lin­nas­taan virkaan

12.04.2022 11:00
Tilaajille
Posion valtuusto ei menetellyt väärin valitessaan kunnanjohtajaksi Jääskön – hallinto-oikeus hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen

Posion val­tuus­to ei me­ne­tel­lyt väärin va­li­tes­saan kun­nan­joh­ta­jak­si Jääskön – hal­lin­to-oi­keus hylkäsi pää­tök­ses­tä tehdyn va­li­tuk­sen

08.04.2022 16:35 2
Tilaajille
Ruokamonniemelle suunnitellaan Posion uusinta ranta-asemakaavaa – rakentamaan pääsisi runsaan vuoden kuluttua

Ruo­ka­mon­nie­mel­le suun­ni­tel­laan Posion uusinta ran­ta-ase­ma­kaa­vaa – ra­ken­ta­maan pääsisi runsaan vuoden ku­lut­tua

05.04.2022 04:00
Tilaajille
Jaksaako oppia ja kehittyä, jos ei syö kunnolla? – kyselyn mukaan neljäsosa Koillismaan yläkoululaisesta kokee terveytensä keskinkertaiseksi tai melko huonoksi, ja hyvinvointiongelmat ovat lisääntyneet

Jak­saa­ko oppia ja ke­hit­tyä, jos ei syö kun­nol­la? – kyselyn mukaan nel­jäs­osa Koil­lis­maan ylä­kou­lu­lai­ses­ta kokee ter­vey­ten­sä kes­kin­ker­tai­sek­si tai melko huo­nok­si, ja hy­vin­voin­ti­on­gel­mat ovat li­sään­ty­neet

04.04.2022 04:00 2
Tilaajille
Posio teki ennakoitua selkeästi paremman tuloksen – Ilon aihe on Murtotuulen tuulivoimapuiston rakentamisen aloittaminen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiinteistöverotuotoissa

Posio teki en­na­koi­tua sel­keäs­ti pa­rem­man tu­lok­sen – Ilon aihe on Mur­to­tuu­len tuu­li­voi­ma­puis­ton ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen, se näkyy jo kuluvan vuoden aikana kiin­teis­tö­ve­ro­tuo­tois­sa

31.03.2022 04:00
Tilaajille
Jyrki Pulliainen eroaa Posion kunnan luottamustehtävistä – aiemmin keväällä hän jätti myös Posion perussuomalaisten puheenjohtajuuden

Jyrki Pul­liai­nen eroaa Posion kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä – aiemmin ke­vääl­lä hän jätti myös Posion pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­juu­den

30.03.2022 10:30
Tilaajille
Posion kunta palkittiin lapsiystävällisyydestään, perusteena lastenlääkäripalvelut, yhteistyö järjestöjen kanssa ja maksuton laskettelu

Posion kunta pal­kit­tiin lap­siys­tä­väl­li­syy­des­tään, pe­rus­tee­na las­ten­lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ jär­jes­tö­jen kanssa ja mak­su­ton las­ket­te­lu

28.03.2022 04:00
Tilaajille
"Kaikki jatkavat opintojaan Posiolla suunnitelmiensa mukaisesti" – venäläiset lukiolaiset saavat monenlaista tukea

"Kaikki jat­ka­vat opin­to­jaan Po­siol­la suun­ni­tel­mien­sa mu­kai­ses­ti" – ve­nä­läi­set lu­kio­lai­set saavat mo­nen­lais­ta tukea

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Posion kunta hakee uudestaan liikunnanohjaajaa, tehtävään valittu ei ottanutkaan paikkaa vastaan – " Heti kun saadaan työlle tekijä, hänet palkataan"

Posion kunta hakee uu­des­taan lii­kun­na­noh­jaa­jaa, teh­tä­vään valittu ei ot­ta­nut­kaan paikkaa vastaan – " Heti kun saadaan työlle tekijä, hänet pal­ka­taan"

22.03.2022 04:00
Tilaajille
Posio lähdössä mukaan Pirssillä kylille -hankkeeseen – Tavoitteena on kehittää palveluliikennettä siten, että se palvelisi iäkkäitä ja liikuntaesteisiä mahdollisimman hyvin

Posio läh­dös­sä mukaan Pirs­sil­lä kylille -hank­kee­seen – Ta­voit­tee­na on ke­hit­tää pal­ve­lu­lii­ken­net­tä siten, että se pal­ve­li­si iäk­käi­tä ja lii­kun­ta­es­tei­siä mah­dol­li­sim­man hyvin

15.03.2022 11:00
Tilaajille
Eteenpäin 94 metriä, ylöspäin 18 metriä – näin nousee liikkuja ja pulssi jo ensi sulilla Posion kuntoportaissa, joiden rakentamiselle haetaan nyt urakoijaa

Eteen­päin 94 metriä, ylös­päin 18 metriä – näin nousee liik­ku­ja ja pulssi jo ensi sulilla Posion kun­to­por­tais­sa, joiden ra­ken­ta­mi­sel­le haetaan nyt ura­koi­jaa

12.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Posio hakee nyt suunnittelijaa maastopyöräilyreitistölle, jonka pohjaksi on kuljettu satoja kilometrejä – Aholan-Kirintövaaran kuntorata-ladun parantaminen myös pyöräkäyttöön toteutunee jo tänä vuonna

Posio hakee nyt suun­nit­te­li­jaa maas­to­pyö­räi­ly­rei­tis­töl­le, jonka poh­jak­si on kul­jet­tu satoja ki­lo­met­re­jä – Aho­lan-Ki­rin­tö­vaa­ran kun­to­ra­ta-la­dun pa­ran­ta­mi­nen myös pyö­rä­käyt­töön to­teu­tu­nee jo tänä vuonna

25.02.2022 04:00
Tilaajille
Mauri Pekkarinen kävi europarlamentin vihreällä viikolla hiihtämässä Rukalla ja neuvonpidossa Posion kunnassa – "Suomessa tarvitaan tuulivoimaa lisää, siitä ei päästä mihinkään"

Mauri Pek­ka­ri­nen kävi eu­ro­par­la­men­tin vih­reäl­lä vii­kol­la hiih­tä­mäs­sä Rukalla ja neu­von­pi­dos­sa Posion kun­nas­sa – "Suo­mes­sa tar­vi­taan tuu­li­voi­maa lisää, siitä ei päästä mi­hin­kään"

23.02.2022 11:00
Tilaajille
Riisitunturin ladun ylläpito lopetetaan – Posion kunta tekee kuitenkin Tolvan ladulle pohjan ensimmäiselle hiihtolomaviikolle

Rii­si­tun­tu­rin ladun yl­lä­pi­to lo­pe­te­taan – Posion kunta tekee kui­ten­kin Tolvan ladulle pohjan en­sim­mäi­sel­le hiih­to­lo­ma­vii­kol­le

19.02.2022 12:00 1
Tilaajille