Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Posion kunnanvaltuusto
"Keskeinen kysymys onkin, mitä on mahdollisesti tulossa?" – Posion kunnanvaltuuston kokouksessa esillä erityisesti vuoden 2022 tilinpäätös ja talouden tasapaino

"Kes­kei­nen kysymys onkin, mitä on mah­dol­li­ses­ti tu­los­sa?" – Posion kun­nan­val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa esillä eri­tyi­ses­ti vuoden 2022 ti­lin­pää­tös ja ta­lou­den ta­sa­pai­no

30.06.2023 16:52
Tilaajille
Posion kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se valitsee hallintojohtajan virkaan Päivi Tuppuraisen

Posion kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa kun­nan­val­tuus­tol­le, että se va­lit­see hal­lin­to­joh­ta­jan virkaan Päivi Tup­pu­rai­sen

19.06.2023 17:58
Tilaajille
Posion käyttöön ottama valiokuntamalli lisännyt avoimuutta ja yhteistyötä – Kunnanjohtaja: "Päätöksiin sitoudutaan porukalla, tämä on demokratiaa parhaimmillaan"

Posion käyt­töön ottama va­lio­kun­ta­mal­li li­sän­nyt avoi­muut­ta ja yh­teis­työ­tä – Kun­nan­joh­ta­ja: "Pää­tök­siin si­tou­du­taan po­ru­kal­la, tämä on de­mo­kra­tiaa par­haim­mil­laan"

09.06.2023 04:00 2
Tilaajille
Posiolla kertynyt korjausvelkaa lähes yhdeksän miljoonaa euroa – ”Järjetöntä olisi laittaa 10 miljoonaa korjaamiseen, esille onkin noussut kirjastolle ja päiväkodille uusien tilojen rakentaminen koulukeskuksen viereen"

Po­siol­la ker­ty­nyt kor­jaus­vel­kaa lähes yh­dek­sän mil­joo­naa euroa – ”Jär­je­tön­tä olisi laittaa 10 mil­joo­naa kor­jaa­mi­seen, esille onkin noussut kir­jas­tol­le ja päi­vä­ko­dil­le uusien tilojen ra­ken­ta­mi­nen kou­lu­kes­kuk­sen vie­reen"

13.04.2023 11:00 4
Tilaajille
Posiolla jatkaa nykyinen puheenjohtajisto – ”Eri puolilla Suomea voi olla hyvinkin erilaisia käytäntöjä, mutta Posiolla on menty samoilla henkilöillä vaalikaudet läpi”

Po­siol­la jatkaa ny­kyi­nen pu­heen­joh­ta­jis­to – ”Eri puo­lil­la Suomea voi olla hy­vin­kin eri­lai­sia käy­tän­tö­jä, mutta Po­siol­la on menty sa­moil­la hen­ki­löil­lä vaa­li­kau­det läpi”

21.03.2023 04:00
Tilaajille
Posio siirtyy valiokuntamalliin – Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti uuden hallintosäännön

Posio siirtyy va­lio­kun­ta­mal­liin – Kun­nan­val­tuus­to hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti uuden hal­lin­to­sään­nön

14.02.2023 08:54
Tilaajille
Posion kunta suunnittelee uutta rivitaloa Miilutielle ja minitaloaluetta Kattavaniemeen – "Asuntorakentamisen hanke vastaa asuntopulaan, joka kunnassa on tunnistettu"

Posion kunta suun­nit­te­lee uutta ri­vi­ta­loa Mii­lu­tiel­le ja mi­ni­ta­lo­aluet­ta Kat­ta­va­nie­meen – "A­sun­to­ra­ken­ta­mi­sen hanke vastaa asun­to­pu­laan, joka kun­nas­sa on tun­nis­tet­tu"

08.02.2023 11:00
Tilaajille
Ari Takapurosta, Marja Tuomivaarasta ja Leila Iisakasta uudet puheenjohtajat Posion kunnassa – valiokuntamalli otetaan käyttöön parin viikon kuluttua osana suurta uudistusta

Ari Ta­ka­pu­ros­ta, Marja Tuo­mi­vaa­ras­ta ja Leila Ii­sa­kas­ta uudet pu­heen­joh­ta­jat Posion kun­nas­sa – va­lio­kun­ta­mal­li otetaan käyt­töön parin viikon ku­lut­tua osana suurta uu­dis­tus­ta

16.12.2022 17:30
Tilaajille
Posion kunnanhallituksen puheenjohtajasta puolipäivätyöläinen, valtuusto hyväksyi laajan organisaatiouudistuksen – "Käyrät näyttävät alaspäin, jos ei mitään tehdä"

Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jas­ta puo­li­päi­vä­työ­läi­nen, val­tuus­to hy­väk­syi laajan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen – "Käyrät näyt­tä­vät alas­päin, jos ei mitään tehdä"

15.11.2022 04:00
Tilaajille
Tältä näyttää Posion kunnanviraston uudistettu valtuustosali – katso kuvat tästä

Tältä näyttää Posion kun­nan­vi­ras­ton uu­dis­tet­tu val­tuus­to­sa­li – katso kuvat tästä

15.09.2022 13:41
Tilaajille
"Ei tarvi muidenkaan arvella, että millainen päätös saadaan" – Kunnanjohtaja Pekka Jääskö on iloinen oikeuden hylättyä kunnallisvalituksen hänen valinnastaan virkaan

"Ei tarvi mui­den­kaan ar­vel­la, että mil­lai­nen päätös saa­daan" – Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö on iloinen oi­keu­den hy­lät­tyä kun­nal­lis­va­li­tuk­sen hänen va­lin­nas­taan virkaan

12.04.2022 11:00
Tilaajille
Kovaa sanailua Posion valtuustossa vanhustentalojen vastaanottamisesta kunnan kontolle, puheenjohtaja joutui keskeyttämään puheet – "Talot jouduttaisiin varmasti tyhjentämään asukkaista"

Kovaa sa­nai­lua Posion val­tuus­tos­sa van­hus­ten­ta­lo­jen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta kunnan kon­tol­le, pu­heen­joh­ta­ja joutui kes­keyt­tä­mään puheet – "Talot jou­dut­tai­siin var­mas­ti tyh­jen­tä­mään asuk­kais­ta"

11.02.2022 17:27
Tilaajille
Posion talous vahvistumassa – Ensi vuodesta lähtien kunta saa tuulivoimasta mukavan kiinteistöveropotin

Posion talous vah­vis­tu­mas­sa – Ensi vuo­des­ta lähtien kunta saa tuu­li­voi­mas­ta mukavan kiin­teis­tö­ve­ro­po­tin

17.12.2021 20:35 2
Tilaajille
Posion nuorin valtuustoehdokas Anni Suonnansalo pyysi luottamustehtävistä eroa pätevästä syystä – korvaajaa ei tarvinnut kaukaa hakea

Posion nuorin val­tuus­to­eh­do­kas Anni Suon­nan­sa­lo pyysi luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä eroa pä­te­väs­tä syystä – kor­vaa­jaa ei tar­vin­nut kaukaa hakea

11.11.2021 20:05
Tilaajille
Posion kunta helpottaa asemakaava-alueen rakentamista, kunnanjohtaja näyttää mallia ostamalla tontin – "Tällä hetkellä katselemme talokuvia"

Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

24.09.2021 16:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion Jää­räl­le: Voim­me­han toki esittää sket­sin­kin – mutta emme val­tuus­tos­sa

19.08.2021 11:56 2
Tilaajille
Lentävä lähtö Posion kunnanvaltuuston nuorimmalle Eero Vuolletille– "Aion valmistumisen jälkeen tulla Posiolle töihin ja asua täällä tulevaisuudessa"

Lentävä lähtö Posion kun­nan­val­tuus­ton nuo­rim­mal­le Eero Vuol­le­til­le– "Aion val­mis­tu­mi­sen jälkeen tulla Po­siol­le töihin ja asua täällä tu­le­vai­suu­des­sa"

06.08.2021 19:47
Tilaajille
Heikki Maaningasta Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja – valtuuston puheenjohtajistosta vaihtui yksi

Heikki Maa­nin­gas­ta Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­tos­ta vaihtui yksi

06.08.2021 16:31 1
Tilaajille
Posio selvisi koronavuodesta säikähdyksellä ja teki voitollisen tuloksen – "Koronapandemiasta voidaan ottaa oppiakin vaikeista ajoista selviämiseen"

Posio selvisi ko­ro­na­vuo­des­ta säi­käh­dyk­sel­lä ja teki voi­tol­li­sen tu­lok­sen – "Ko­ro­na­pan­de­mias­ta voidaan ottaa op­pia­kin vai­keis­ta ajoista sel­viä­mi­seen"

11.06.2021 19:00
Tilaajille
Valokuitu puhutti päättäjiä Posiolla – Valtuusto takasi Livonet Osuuskunnan lainan valokuituverkon rakentamiseksi Etelä-Posiolle

Va­lo­kui­tu puhutti päät­tä­jiä Po­siol­la – Val­tuus­to takasi Livonet Osuus­kun­nan lainan va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­sek­si Ete­lä-Po­siol­le

23.04.2021 16:23
Tilaajille