Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Toimittajalta: Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Posion kunnanvaltuusto
Ari Takapurosta, Marja Tuomivaarasta ja Leila Iisakasta uudet puheenjohtajat Posion kunnassa – valiokuntamalli otetaan käyttöön parin viikon kuluttua osana suurta uudistusta

Ari Ta­ka­pu­ros­ta, Marja Tuo­mi­vaa­ras­ta ja Leila Ii­sa­kas­ta uudet pu­heen­joh­ta­jat Posion kun­nas­sa – va­lio­kun­ta­mal­li otetaan käyt­töön parin viikon ku­lut­tua osana suurta uu­dis­tus­ta

16.12.2022 17:30
Tilaajille
Posion kunnanhallituksen puheenjohtajasta puolipäivätyöläinen, valtuusto hyväksyi laajan organisaatiouudistuksen – "Käyrät näyttävät alaspäin, jos ei mitään tehdä"

Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jas­ta puo­li­päi­vä­työ­läi­nen, val­tuus­to hy­väk­syi laajan or­ga­ni­saa­tio­uu­dis­tuk­sen – "Käyrät näyt­tä­vät alas­päin, jos ei mitään tehdä"

15.11.2022 04:00
Tilaajille
Tältä näyttää Posion kunnanviraston uudistettu valtuustosali – katso kuvat tästä

Tältä näyttää Posion kun­nan­vi­ras­ton uu­dis­tet­tu val­tuus­to­sa­li – katso kuvat tästä

15.09.2022 13:41
Tilaajille
"Ei tarvi muidenkaan arvella, että millainen päätös saadaan" – Kunnanjohtaja Pekka Jääskö on iloinen oikeuden hylättyä kunnallisvalituksen hänen valinnastaan virkaan

"Ei tarvi mui­den­kaan ar­vel­la, että mil­lai­nen päätös saa­daan" – Kun­nan­joh­ta­ja Pekka Jääskö on iloinen oi­keu­den hy­lät­tyä kun­nal­lis­va­li­tuk­sen hänen va­lin­nas­taan virkaan

12.04.2022 11:00
Tilaajille
Kovaa sanailua Posion valtuustossa vanhustentalojen vastaanottamisesta kunnan kontolle, puheenjohtaja joutui keskeyttämään puheet – "Talot jouduttaisiin varmasti tyhjentämään asukkaista"

Kovaa sa­nai­lua Posion val­tuus­tos­sa van­hus­ten­ta­lo­jen vas­taan­ot­ta­mi­ses­ta kunnan kon­tol­le, pu­heen­joh­ta­ja joutui kes­keyt­tä­mään puheet – "Talot jou­dut­tai­siin var­mas­ti tyh­jen­tä­mään asuk­kais­ta"

11.02.2022 17:27
Tilaajille
Posion talous vahvistumassa – Ensi vuodesta lähtien kunta saa tuulivoimasta mukavan kiinteistöveropotin

Posion talous vah­vis­tu­mas­sa – Ensi vuo­des­ta lähtien kunta saa tuu­li­voi­mas­ta mukavan kiin­teis­tö­ve­ro­po­tin

17.12.2021 20:35 2
Tilaajille
Posion nuorin valtuustoehdokas Anni Suonnansalo pyysi luottamustehtävistä eroa pätevästä syystä – korvaajaa ei tarvinnut kaukaa hakea

Posion nuorin val­tuus­to­eh­do­kas Anni Suon­nan­sa­lo pyysi luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä eroa pä­te­väs­tä syystä – kor­vaa­jaa ei tar­vin­nut kaukaa hakea

11.11.2021 20:05
Tilaajille
Posion kunta helpottaa asemakaava-alueen rakentamista, kunnanjohtaja näyttää mallia ostamalla tontin – "Tällä hetkellä katselemme talokuvia"

Posion kunta hel­pot­taa ase­ma­kaa­va-alueen ra­ken­ta­mis­ta, kun­nan­joh­ta­ja näyttää mallia os­ta­mal­la tontin – "Tällä het­kel­lä kat­se­lem­me ta­lo­ku­via"

24.09.2021 16:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Posion Jää­räl­le: Voim­me­han toki esittää sket­sin­kin – mutta emme val­tuus­tos­sa

19.08.2021 11:56 2
Tilaajille
Lentävä lähtö Posion kunnanvaltuuston nuorimmalle Eero Vuolletille– "Aion valmistumisen jälkeen tulla Posiolle töihin ja asua täällä tulevaisuudessa"

Lentävä lähtö Posion kun­nan­val­tuus­ton nuo­rim­mal­le Eero Vuol­le­til­le– "Aion val­mis­tu­mi­sen jälkeen tulla Po­siol­le töihin ja asua täällä tu­le­vai­suu­des­sa"

06.08.2021 19:47
Tilaajille
Heikki Maaningasta Posion kunnanhallituksen puheenjohtaja – valtuuston puheenjohtajistosta vaihtui yksi

Heikki Maa­nin­gas­ta Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja – val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­tos­ta vaihtui yksi

06.08.2021 16:31 1
Tilaajille
Posio selvisi koronavuodesta säikähdyksellä ja teki voitollisen tuloksen – "Koronapandemiasta voidaan ottaa oppiakin vaikeista ajoista selviämiseen"

Posio selvisi ko­ro­na­vuo­des­ta säi­käh­dyk­sel­lä ja teki voi­tol­li­sen tu­lok­sen – "Ko­ro­na­pan­de­mias­ta voidaan ottaa op­pia­kin vai­keis­ta ajoista sel­viä­mi­seen"

11.06.2021 19:00
Tilaajille
Valokuitu puhutti päättäjiä Posiolla – Valtuusto takasi Livonet Osuuskunnan lainan valokuituverkon rakentamiseksi Etelä-Posiolle

Va­lo­kui­tu puhutti päät­tä­jiä Po­siol­la – Val­tuus­to takasi Livonet Osuus­kun­nan lainan va­lo­kui­tu­ver­kon ra­ken­ta­mi­sek­si Ete­lä-Po­siol­le

23.04.2021 16:23
Tilaajille
Antti Mulari valittaa Posion kunnanjohtajavaalista hallinto-oikeuteen – Masinoinnista syytetty yrittäjä vastaa: "Kuntalaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä nimiadressilla”

Antti Mulari va­lit­taa Posion kun­nan­joh­ta­ja­vaa­lis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen – Ma­si­noin­nis­ta syy­tet­ty yrit­tä­jä vastaa: "Kun­ta­lai­sil­la on oikeus il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä ni­miad­res­sil­la”

09.03.2021 10:03 3
Tilaajille
Vähättely, loanheitto ja valehtelu eivät kuulu kunnanjohtajakisaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hät­te­ly, loan­heit­to ja va­leh­te­lu eivät kuulu kun­nan­joh­ta­ja­ki­saan

08.03.2021 11:01 2
Tilaajille
Vanhustentalot puhuttivat Posion valtuustossa – Vuokra-asuntoja tarjoavan Posion vanhustentaloyhdistyksen talot ovat rapistuneet

Van­hus­ten­ta­lot pu­hut­ti­vat Posion val­tuus­tos­sa – Vuok­ra-asun­to­ja tar­joa­van Posion van­hus­ten­ta­lo­yh­dis­tyk­sen talot ovat ra­pis­tu­neet

19.12.2020 04:00
Tilaajille
Ari Takapuro Posion valtuustoon – valtuutettu Tiina Haataja on jättänyt kunnan luottamustehtävistä eronpyynnön

Ari Ta­ka­pu­ro Posion val­tuus­toon – val­tuu­tet­tu Tiina Haataja on jät­tä­nyt kunnan luot­ta­mus­teh­tä­vis­tä eron­pyyn­nön

10.11.2020 08:00
Tilaajille
Tarkastuslautakunnan kertomus Posion viime vuodesta: sairauspoissaolot lisääntyivät, talousarviossa ylitystä, huolta korjaustarpeista ja sisäilmaongelmista

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan ker­to­mus Posion viime vuo­des­ta: sai­raus­pois­sa­olot li­sään­tyi­vät, ta­lous­ar­vios­sa yli­tys­tä, huolta kor­jaus­tar­peis­ta ja si­sä­il­ma­on­gel­mis­ta

30.06.2020 04:00
Tilaajille
Suljettujen ovien takana – Vastaavaa Posion valtuuston suljettua kokousta ei ole istuttu koskaan koko kunnan yli 90 vuotisessa historiassa. Syynä oli koronavirusuhasta johtuva varautuminen niin, että saliin ei päästetty ketään ulkopuolisia, ei myöskään median edustajia

Sul­jet­tu­jen ovien takana – Vas­taa­vaa Posion val­tuus­ton sul­jet­tua ko­kous­ta ei ole istuttu koskaan koko kunnan yli 90 vuo­ti­ses­sa his­to­rias­sa. Syynä oli ko­ro­na­vi­rus­uhas­ta johtuva va­rau­tu­mi­nen niin, että saliin ei pääs­tet­ty ketään ul­ko­puo­li­sia, ei myös­kään median edus­ta­jia

21.03.2020 15:00
Tilaajille
Posion valtuuston entinen puheenjohtaja Kari Karasti on kuollut

Posion val­tuus­ton entinen pu­heen­joh­ta­ja Kari Karasti on kuollut

09.01.2020 05:00