Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Posion kunnanhallitus
Linjuriliikenne lakkaa Maaninkavaaraan tänä keväänä – Posion kunnanhallitus kilpailuttaa ensi syksyksi aamu- ja iltapäivävuorot

Lin­ju­ri­lii­ken­ne lakkaa Maanin­ka­vaa­raan tänä keväänä – Posion kun­nan­hal­li­tus kil­pai­lut­taa ensi syk­syk­si aamu- ja il­ta­päi­vä­vuo­rot

09.05.2022 17:00
Tilaajille
Posiolla vanhustentalot ja sotavammaisten palvelutalo siirtymässä kunnan omistukseen –1970-luvun alkupuolella rakennettujen vahustentalojen kunto ei vastaa tämän päivän asumisvaatimuksia – sotavammaisten palvelutalo peruskorjataan

Po­siol­la van­hus­ten­ta­lot ja so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo siir­ty­mäs­sä kunnan omis­tuk­seen –1970-lu­vun al­ku­puo­lel­la ra­ken­net­tu­jen va­hus­ten­ta­lo­jen kunto ei vastaa tämän päivän asu­mis­vaa­ti­muk­sia – so­ta­vam­mais­ten pal­ve­lu­ta­lo pe­rus­kor­ja­taan

17.01.2022 18:37
Tilaajille
Niina Heino on Posion uusi elinkeinopäällikkö – Koillismaalle paluumuuttanut, Taivalkosken nykyinen yrityskehittäjä tarttuu toimeen helmikuussa

Niina Heino on Posion uusi elin­kei­no­pääl­lik­kö – Koil­lis­maal­le pa­luu­muut­ta­nut, Tai­val­kos­ken ny­kyi­nen yri­tys­ke­hit­tä­jä tarttuu toimeen hel­mi­kuus­sa

20.12.2021 20:50
Tilaajille
Huoltosuhde tuo haasteita Posion kunnalle – Vuonna 2019 kunnassa oli sataa työssäkäyvää henkilöä kohti 122,8 ei-työssäkäyvää henkilöä

Huol­to­suh­de tuo haas­tei­ta Posion kun­nal­le – Vuonna 2019 kun­nas­sa oli sataa työs­sä­käy­vää hen­ki­löä kohti 122,8 ei-työs­sä­käy­vää hen­ki­löä

09.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Jakkarasaaren tonttien alehinnoittelua Posiolla jatkettaneen ensi vuoden loppuun – Tonttikauppa on piristymässä

Jak­ka­ra­saa­ren tont­tien ale­hin­noit­te­lua Po­siol­la jat­ket­ta­neen ensi vuoden loppuun – Tont­ti­kaup­pa on pi­ris­ty­mäs­sä

07.12.2021 11:00
Tilaajille
Pekka Jääskö jatkaa kunnanjohtajan avoimen viran hoitajana

Pekka Jääskö jatkaa kun­nan­joh­ta­jan avoimen viran hoi­ta­ja­na

10.11.2021 13:54 1
Tilaajille

Posion kun­nan­hal­li­tus päätti tam­mi­kuun alue­vaa­lien ää­nes­tys- ja en­nak­ko­ää­nes­tys­pai­kois­ta sekä -a­jois­ta

26.10.2021 04:00
Tilaajille

Kurkkaa tästä, mil­lai­sia ve­ro­pro­sent­te­ja Posion kun­nan­hal­li­tus eh­dot­taa val­tuus­tol­le

26.10.2021 04:00
Tilaajille
Posiolla perätään, tehtiinkö sote-ulkoistusta koskeva päätös oikein – "Pyydämme selvittämään, syyllistyivätkö eräät virkamiehet asian käsittelyssä virkavirheeseen"

Po­siol­la pe­rä­tään, teh­tiin­kö so­te-ul­kois­tus­ta koskeva päätös oikein – "Pyy­däm­me sel­vit­tä­mään, syyl­lis­tyi­vät­kö eräät vir­ka­mie­het asian kä­sit­te­lys­sä vir­ka­vir­hee­seen"

11.10.2021 11:05 1
Tilaajille
"Sanattomaksi vetää" – Posion jäähalli nimetään MM-pronssimitalisti Sini Karjalaisen mukaan, kunnanhallitus päätti myös muista palkinnoista

"Sa­nat­to­mak­si vetää" – Posion jää­hal­li ni­me­tään MM-prons­si­mi­ta­lis­ti Sini Kar­ja­lai­sen mukaan, kun­nan­hal­li­tus päätti myös muista pal­kin­nois­ta

14.09.2021 16:55
Tilaajille
Posion kuntaan toinen rakennustarkastaja tai rakennuslupasihteeri? – Tarkastuslautakunnan mielestä "lupakäsittelyyn pitää saada ryhtiä ja toimintaa"

Posion kuntaan toinen ra­ken­nus­tar­kas­ta­ja tai ra­ken­nus­lu­pa­sih­tee­ri? – Tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan mie­les­tä "lu­pa­kä­sit­te­lyyn pitää saada ryhtiä ja toi­min­taa"

11.09.2021 04:00
Tilaajille

Jal­ka­käy­tä­vien kun­nos­tuk­sen kun­ta­lais­aloi­te Lapin elylle

30.08.2021 18:41
Tilaajille

Ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mis­ta päh­käil­lään

30.08.2021 18:40
Tilaajille
Muun muassa Posio-suomi-sanakirjan sisältävä Posiolle muuttavien tervetulopaketti vakiinnutetaan – ei maksa maltaita

Muun muassa Po­sio-suo­mi-sa­na­kir­jan si­säl­tä­vä Po­siol­le muut­ta­vien ter­ve­tu­lo­pa­ket­ti va­kiin­nu­te­taan – ei maksa mal­tai­ta

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Vähättely, loanheitto ja valehtelu eivät kuulu kunnanjohtajakisaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vä­hät­te­ly, loan­heit­to ja va­leh­te­lu eivät kuulu kun­nan­joh­ta­ja­ki­saan

08.03.2021 11:01 2
Tilaajille
Posio osallistuu kolmeen kehittämishankkeeseen - Matkailumarkkinoinnin tavoitteena on tukea Posion ja Lapin matkailuelinkeinon toipumista koronakriisistä

Posio osal­lis­tuu kolmeen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen - Mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin ta­voit­tee­na on tukea Posion ja Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non toi­pu­mis­ta ko­ro­na­krii­sis­tä

23.12.2020 10:00
Tilaajille
Posion Jakkarasaaren tontteihin lisätään rakentamisvelvoite – Valtuuston päätöksellä tonttien hinnoitteluun tehtiin määräaikainen hinnanalennus siten, että tontteja myydään 10 000 eurolla/tontti

Posion Jak­ka­ra­saa­ren tont­tei­hin li­sä­tään ra­ken­ta­mis­vel­voi­te – Val­tuus­ton pää­tök­sel­lä tont­tien hin­noit­te­luun tehtiin mää­rä­ai­kai­nen hin­nan­alen­nus siten, että tont­te­ja myydään 10 000 eu­rol­la/tont­ti

23.12.2020 04:00
Tilaajille
Posio kustantaa koululaiset mäkeen – Etuudella kunta haluaa edistää koululaisten liikuntaharrastuksia

Posio kus­tan­taa kou­lu­lai­set mäkeen – Etuu­del­la kunta haluaa edistää kou­lu­lais­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia

22.12.2020 10:00
Tilaajille
Ei maksutonta ehkäisyä ensi vuonna, kuntoportaat jatkokäsittelyyn lautakunnalle – kuntalaisaloitteet Posion kunnanhallituksen käsissä

Ei mak­su­ton­ta eh­käi­syä ensi vuonna, kun­to­por­taat jat­ko­kä­sit­te­lyyn lau­ta­kun­nal­le – kun­ta­lais­aloit­teet Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen käsissä

23.06.2020 04:00
Tilaajille
”Lepsua ja vastuutonta toimintaa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ihmettelee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

”Lepsua ja vas­tuu­ton­ta toi­min­taa” – Posion kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Olavi Leh­ti­nie­mi ih­met­te­lee, miksi kou­lu­kes­kuk­sen ta­sa­ka­tol­le oli jäänyt vii­koik­si raskas lu­mi­kuor­ma

04.05.2020 16:47
Tilaajille