Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Lapsiperheet
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Isänmaamme tulevaisuus kasvaa lapsiperheissä – Ylimääräinen lapsilisä on enemmän kuin tarpeellinen päätös
Lukijalta Kolumni

Isän­maam­me tu­le­vai­suus kasvaa lap­si­per­heis­sä – Yli­mää­räi­nen lap­si­li­sä on enemmän kuin tar­peel­li­nen päätös

01.12.2022 16:01
Tilaajille
Kaksinkertainen lapsilisä maksetaan jouluaaton aattona

Kak­sin­ker­tai­nen lap­si­li­sä mak­se­taan jou­lu­aa­ton aattona

24.11.2022 20:30
Lions Kuusamo Pohjanakat kutsuu kuntalaiset auttamaan vähävaraisia lapsiperheitä: "Perheitä koettelee erityisesti ruuan hintojen nousu kohonneiden energiakustannusten lisäksi"

Lions Kuusamo Poh­jan­akat kutsuu kun­ta­lai­set aut­ta­maan vä­hä­va­rai­sia lap­si­per­hei­tä: "Per­hei­tä koet­te­lee eri­tyi­ses­ti ruuan hin­to­jen nousu ko­hon­nei­den ener­gia­kus­tan­nus­ten li­säk­si"

21.05.2022 04:00 1
Tilaajille

Leik­ki­puis­to­tref­fit ja nuo­tio­ret­ki Kuu­sa­mos­sa: "Kivaa te­ke­mis­tä lap­si­per­heil­le"

18.08.2021 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Nuoret lap­si­per­heet kun­nal­lis­kes­kiöön – tar­vi­taan syn­ty­vyy­den kasvua ja konk­reet­ti­sia toi­men­pi­tei­tä

09.06.2021 19:00
Tilaajille
Lapsiperheiden määrä laskee, ja lapsettomien avioparien määrä kasvaa Pohjois-Pohjanmaalla –keskimääräinen lapsiluku on pysynyt pitkään lähes samana

Lap­si­per­hei­den määrä laskee, ja lap­set­to­mien avio­pa­rien määrä kasvaa Poh­jois-Poh­jan­maal­la –kes­ki­mää­räi­nen lap­si­lu­ku on pysynyt pitkään lähes samana

02.01.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lap­si­vai­ku­tus­ten ar­vioin­ti vä­lit­tö­mäs­ti käyt­töön Kuu­sa­mos­sa

02.11.2020 17:50
Lukijalta: Kriisi kotikeittiössä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kriisi ko­ti­keit­tiös­sä

31.10.2020 17:31
Lasten koronavirustartunnat yleensä lieväoireisia – Suomessa yksikään lapsi ei ole tarvinnut oireiden vuoksi sairaalahoitoa

Lasten ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat yleensä lie­vä­oi­rei­sia – Suo­mes­sa yk­si­kään lapsi ei ole tar­vin­nut oi­rei­den vuoksi sai­raa­la­hoi­toa

29.04.2020 13:05
Kuusamolainen vanhempi haluaa vertaistukensa mieluummin kasvotusten kuin etänä – MLL:n etäkahvila ei saa porukkaa ruudun ääreen: ”Nyt odotetaan vielä muutama kerta”

Kuu­sa­mo­lai­nen van­hem­pi haluaa ver­tais­tu­ken­sa mie­luum­min kas­vo­tus­ten kuin etänä – MLL:n etä­kah­vi­la ei saa po­ruk­kaa ruudun ääreen: ”Nyt odo­te­taan vielä muutama kerta”

28.04.2020 04:00
Tilaajille
Koronaviruksen vaikutus lasten tapaamisiin – Valmiuslaki mahdollistaa selkeästi lasten ja vanhempien tapaamiset

Ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tus lasten ta­paa­mi­siin – Val­mius­la­ki mah­dol­lis­taa sel­keäs­ti lasten ja van­hem­pien ta­paa­mi­set

02.04.2020 15:41
Ennen perheet viettivät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaatuvat päälle hetkessä koronapandemian pakottaman kotoilun takia: Näillä asiantuntijan vinkeillä pärjäät kotona

Ennen perheet viet­ti­vät kaiken aikansa yhdessä – nyt seinät kaa­tu­vat päälle het­kes­sä ko­ro­na­pan­de­mian pa­kot­ta­man ko­toi­lun takia: Näillä asian­tun­ti­jan vin­keil­lä pärjäät kotona

02.04.2020 14:24
Tilaajille
Kuka vie lapsen hammaslääkäriin, kun olen töissä? - Pohditaan yhden vanhemman perheessä ja kaivataan vertaistukea: Olohuone-vertaisryhmä aloittaa Kuusamossa

Kuka vie lapsen ham­mas­lää­kä­riin, kun olen töissä? - Poh­di­taan yhden van­hem­man per­hees­sä ja kai­va­taan ver­tais­tu­kea: Olo­huo­ne-ver­tais­ryh­mä aloit­taa Kuu­sa­mos­sa

18.02.2020 05:00
Tilaajille
Pienille vauvoille vaarallista hinkuyskää on havaittu Lapissa – tauti voi kestää jopa viikkoja

Pie­nil­le vau­voil­le vaa­ral­lis­ta hin­ku­ys­kää on ha­vait­tu Lapissa – tauti voi kestää jopa viik­ko­ja

14.02.2020 17:31
Tilaajille
Pikkulasten vanhemmat ovat tyytyväisempiä elämäänsä kuin muut samanikäiset aikuiset - Tutkija kritisoi mediaa: "Mediasta välittyy usein hyvin raskas kuva pikkulapsiperheiden arjesta"

Pik­ku­las­ten van­hem­mat ovat tyy­ty­väi­sem­piä elä­mään­sä kuin muut sa­man­ikäi­set ai­kui­set - Tutkija kri­ti­soi mediaa: "Me­dias­ta vä­lit­tyy usein hyvin raskas kuva pik­ku­lap­si­per­hei­den ar­jes­ta"

23.01.2020 11:55
Toimittajalta: Jokaisen lapsiperheen vakiovaruste: täikampa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jo­kai­sen lap­si­per­heen va­kio­va­rus­te: täi­kam­pa

14.01.2020 14:00
Synnytyssalista vanhaan kotisaliin – Paanasen Iida tarttui jälleen palloon

Syn­ny­tys­sa­lis­ta vanhaan ko­ti­sa­liin – Paa­na­sen Iida tarttui jälleen palloon

11.01.2020 22:33