Lentopallo: Naisten lii­ga­kau­si alkaa – Joko Pölkky Kuusamo nos­te­lee kannua?

Viikon kysymys: Milloin pysyvä lumi sataa Koil­lis­maal­le?

Mainos: Tilaa tästä jat­ku­van ti­laa­jan etuna ys­tä­väl­le Koil­lis­sa­no­mat Digi alle puoleen hin­taan: 3 kk 14,90 €. Saat lahjan myös it­sel­le­si!

Yritykset
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yk­si­tyis­tä­mi­nen – mihin se pe­rus­tuu?

20.09.2021 19:54 1
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan yri­tys­ten näkymät ovat nyt edel­lis­vuot­ta va­loi­sam­mat – Finn­ve­ran myön­tä­mät ra­hoi­tuk­set pa­lau­tui­vat al­ku­vuon­na ta­van­omai­sem­mal­le tasolle maa­kun­nas­sa

19.08.2021 04:00
Tilaajille

Lapin Yrit­tä­jien kysely: Kon­kurs­si­aal­to on tor­jut­tu – "Vuoden ta­kai­set arviot eivät näytä to­teu­tu­van"

17.06.2021 14:44
Tilaajille

Ca­no­ra­mas­ta Lounea Yri­tys­rat­kai­sut Oy

26.04.2021 04:00
Tilaajille

Yri­tyk­sil­le mak­set­tu yli 300 mil­joo­naa kus­tan­nus­tu­kea – kolmas ha­ku­kier­ros käyn­nis­ty­mäs­sä

13.04.2021 14:33

Maa­ti­lan elämää ko­ke­mas­sa yksi ryhmä ker­ral­laan – Säk­ki­län­vaa­ran Eläin­ti­la oli Ulla Kur­vi­sen elä­män­mit­tai­nen unelma

05.04.2021 04:00 2
Tilaajille

Yri­tys­ba­ro­met­ri: Poh­jois-Poh­jan­maal­la suh­dan­ne­nä­ky­mät syn­kem­mät kuin muualla Suo­mes­sa – yli nel­jän­nes pk-yri­tyk­sis­tä kokee tar­vet­ta so­peut­taa toi­min­taan­sa

17.02.2021 11:14
Tilaajille

Kos­ki­trak­to­rin halli val­mis­tuu Pu­das­jär­vel­lä – työ­ka­lu- ja va­ra­osa­myyn­ti pääsee uusiin ti­loi­hin ensi vuoden al­ku­puo­lel­la

29.12.2020 10:00
Tilaajille

Kiin­teis­tö­ru­let­ti pyö­räh­ti ja yri­tyk­set Kit­kan­tiel­lä vaih­toi­vat paikkaa – LKV Saaga haastaa muita alueen yrit­tä­jiä an­ta­maan pa­nok­sen­sa siihen, että kau­pun­ki näyt­täi­si kau­pun­gil­ta: "Infra on kun­nos­sa"

12.11.2020 04:00
Tilaajille

"Ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­nen puu­ra­ken­ta­mi­nen on po­si­tii­vi­ses­sa nos­tees­sa" – Kuu­sa­mon Hir­si­ta­lot Oy:n val­mis­ta­lo­ja aletaan tehdä Tor­nios­sa

05.11.2020 12:45
Tilaajille

On onni, kun taide on työ ja har­ras­tus – "Pari asia­kas­ta olen heit­tä­nyt ovesta ulos"

13.09.2020 04:01 1
Tilaajille

Tai­wal­kos­ken Panimo kon­kurs­siin

28.08.2020 16:40
Tilaajille

Ra­vin­to­lat ja kah­vi­lat avaavat ovensa – Koil­lis­maan yrit­tä­jät avaavat in­nois­saan kahden kuu­kau­den hil­jais­elon jäl­keen, mutta yksi asia kis­mit­tää osaa yrit­tä­jis­tä

01.06.2020 04:00
Tilaajille

Petri Hie­ta­lan videon len­tä­väs­tä saa­res­ta Po­sio­jär­vel­lä näki 30 000 ih­mis­tä:  "Ne ovat isoja lukuja täl­lai­sel­le no­bo­dyl­le" - Nyt Hietala kertoo miten ku­vaa­mi­ses­ta tuli valtion vir­ka­mie­hel­le kak­kos­työ

25.05.2020 16:00
Tilaajille

Rii­pi­nen Res­tau­rants avaa ra­vin­to­lan­sa – lo­mau­tet­tu hen­ki­lös­tö palaa työhön ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 15:17
Tilaajille

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 15:12
Tilaajille

Usko tu­le­vai­suu­teen antaa toivoa - Rain­ma­ker palkkaa Kuu­sa­moon tois­ta­kym­men­tä uutta työn­te­ki­jää

07.05.2020 11:15
Tilaajille

Po­sio­lais­yri­tyk­set hyvin he­reil­lä tu­ki­haus­sa: katso lista yri­tyk­sis­tä

23.04.2020 10:55
Tilaajille

Yri­tys­ten ko­ro­na-ai­hei­set hui­jaus­vies­tit li­sään­ty­neet - tar­kis­ta oikea tieto aina vi­ral­li­sis­ta läh­teis­tä

01.04.2020 09:32
Tilaajille

Na­tur­po­lis kar­toit­taa krii­si­ra­hoi­tuk­sen tar­vet­ta - yri­tys­pal­ve­lui­ta saa­ta­vil­la myös poik­keus­ti­lan­tees­sa

25.03.2020 13:43