Yrittäjyys
Viimeisin tunti
Maarit vaihtaa kuulumiset asiakkaiden kanssa, huolehtii turvallisen poistumisen autosta ja kantaa tarvittaessa kauppakassit sisään: "Ajaminen on taksiyrittäjän ammatissa vain yksi osaamisalue"

Maarit vaihtaa kuu­lu­mi­set asiak­kai­den kanssa, huo­leh­tii tur­val­li­sen pois­tu­mi­sen autosta ja kantaa tar­vit­taes­sa kaup­pa­kas­sit sisään: "A­ja­mi­nen on tak­si­yrit­tä­jän am­ma­tis­sa vain yksi osaa­mi­sa­lue"

15:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kahden yrittäjän nelilapsisessa perheessä tärkein kannustaja löytyy läheltä – kuusamolaiset Tornbergit arvostavat joustavuutta arjessaan

Kahden yrit­tä­jän ne­li­lap­si­ses­sa per­hees­sä tärkein kan­nus­ta­ja löytyy läheltä – kuu­sa­mo­lai­set Torn­ber­git ar­vos­ta­vat jous­ta­vuut­ta ar­jes­saan

26.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Posion Livojärvelle suunnitellun suuren iglukylän rakentamista on lykätty vuodella eteenpäin - rakennustyöt aiotaan toteuttaa vaiheittain

Posion Li­vo­jär­vel­le suun­ni­tel­lun suuren ig­lu­ky­län ra­ken­ta­mis­ta on lykätty vuo­del­la eteen­päin - ra­ken­nus­työt aiotaan to­teut­taa vai­heit­tain

04.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Neljä opiskelijaa perusti oikean yrityksen oppiakseen tärkeitä yrittäjyystaitoja tulevaa työelämää varten – HiusNeidot aloitti toimintansa maanantaina

Neljä opis­ke­li­jaa perusti oikean yri­tyk­sen op­piak­seen tär­kei­tä yrit­tä­jyys­tai­to­ja tulevaa työ­elä­mää varten – Hius­Nei­dot aloitti toi­min­tan­sa maa­nan­tai­na

29.07.2020 11:00 0
Tilaajille
Taivalkoski ei maksa Taivalkosken Yrittäjien kirjelmässä vaadittua korvausta: "Mielestäni sopimuksen riistoa"

Tai­val­kos­ki ei maksa Tai­val­kos­ken Yrit­tä­jien kir­jel­mäs­sä vaa­dit­tua kor­vaus­ta: "Mie­les­tä­ni so­pi­muk­sen riis­toa"

24.06.2020 10:00 0
Tilaajille
Asiakkaat palailevat hiljalleen fysioterapiaan ja hierontaan: "Nälkä ja vaivat eivät koskaan katoa maailmasta"

Asiak­kaat pa­lai­le­vat hil­jal­leen fy­sio­te­ra­piaan ja hie­ron­taan: "Nälkä ja vaivat eivät koskaan katoa maail­mas­ta"

22.05.2020 04:00 0
Tilaajille
Jokke Kämäräinen ei suostu kaatumaan luovuttajana ja epäonnistujana: "Aurinko nousee ja laskee edelleen joka päivä"

Jokke Kä­mä­räi­nen ei suostu kaa­tu­maan luo­vut­ta­ja­na ja epäon­nis­tu­ja­na: "Au­rin­ko nousee ja laskee edel­leen joka päivä"

11.05.2020 17:00 0
Tilaajille
Kari rakentaa pakohuonepeliä Rukalle ja odottaa innokkaana syksyn avajaisia – matkailuyhdistyksen visioissa Kuusamon matkailu lähtisi elpymään koronasta loppukesästä

Kari ra­ken­taa pa­ko­huo­ne­pe­liä Rukalle ja odottaa in­nok­kaa­na syksyn ava­jai­sia – mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen vi­siois­sa Kuu­sa­mon mat­kai­lu lähtisi el­py­mään ko­ro­nas­ta lop­pu­ke­säs­tä

11.05.2020 04:00 0
Tilaajille
"Terassi priimakunnossa, tanssipöydät lakattu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrittäjä, kerro koska sinä avaat!

"Te­ras­si prii­ma­kun­nos­sa, tans­si­pöy­dät la­kat­tu" – Zone avaa ovensa heti 1.6. – Yrit­tä­jä, kerro koska sinä avaat!

09.05.2020 11:00 0
Tilaajille
Lappilaiset yritykset ovat löytäneet koronarahoituksen – hakemuksia 900 yritykseltä

Lap­pi­lai­set yri­tyk­set ovat löy­tä­neet ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen – ha­ke­muk­sia 900 yri­tyk­sel­tä

29.04.2020 18:11 0
Poikkeustilanne pakotti hidastamaan, mutta Ruska Laukan yrittäjä haluaa käyttää vapautuneen ajan hyödyksi: "Normaalisti ehtii lähinnä pyörittää arkea, mutta nyt olemme revitelleet laatikon ulkopuolella"

Poik­keus­ti­lan­ne pakotti hi­das­ta­maan, mutta Ruska Laukan yrit­tä­jä haluaa käyttää va­pau­tu­neen ajan hyö­dyk­si: "Nor­maa­lis­ti ehtii lähinnä pyö­rit­tää arkea, mutta nyt olemme re­vi­tel­leet laa­ti­kon ul­ko­puo­lel­la"

13.04.2020 04:00 0
Tilaajille
"Pientä on elämä nyt, mutta siihen on sopeuduttava" – yli 70-vuotias Osmo Jokela kaivoi esiin vanhat puntit ja tähtää nyt 100 kilon nostamiseen penkistä

"Pientä on elämä nyt, mutta siihen on so­peu­dut­ta­va" – yli 70-vuo­tias Osmo Jokela kaivoi esiin vanhat puntit ja tähtää nyt 100 kilon nos­ta­mi­seen pen­kis­tä

12.04.2020 04:01 0
Tilaajille
"Ehdottomasti erikoisuus" - Posion yrittäjät on Suomen yrittäjäkentässä harvinaisuus, ja yllättävällä tavalla: hallituksen jäsenet ovat niin nuoria

"Eh­dot­to­mas­ti eri­koi­suus" - Posion yrit­tä­jät on Suomen yrit­tä­jä­ken­täs­sä har­vi­nai­suus, ja yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: hal­li­tuk­sen jäsenet ovat niin nuoria

09.04.2020 04:00 0
Tilaajille
"Tärkeää on nyt jatkaa tulevaisuuden rakentamista, päivä kerrallaan" – Posion matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Lauri Sassali luo uskoa yrittäjien keskuuteen

"Tär­keää on nyt jatkaa tu­le­vai­suu­den ra­ken­ta­mis­ta, päivä ker­ral­laan" – Posion mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lauri Sassali luo uskoa yrit­tä­jien kes­kuu­teen

07.04.2020 21:13 0
Tilaajille
Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen – Yrittäjälle voidaan maksaa työmarkkinatukea, jos yrityksessä työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on koronaepidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa

Yrit­tä­jil­le mää­rä­ai­kai­nen oikeus työ­mark­ki­na­tu­keen – Yrit­tä­jäl­le voidaan maksaa työ­mark­ki­na­tu­kea, jos yri­tyk­ses­sä työs­ken­te­ly on päät­ty­nyt tai yrit­tä­jä­tu­lo on ko­ro­na­epi­de­mian vuoksi vä­hem­män kuin 1 089,67 euroa kuu­kau­des­sa

07.04.2020 17:57 0
Julkiset hankinnat pitävät nyt talouden rattaita raksuttamassa – Koneyrittäjien puheenjohtaja Markku Suominen: "Pienempien kuntien ja kaupunkien vesijohto-, viemäri- ja katurakennustyömailla on merkittävä rooli pienten maarakennusyritysten työllistymisessä"

Jul­ki­set han­kin­nat pitävät nyt ta­lou­den rat­tai­ta rak­sut­ta­mas­sa – Ko­ne­yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Markku Suo­mi­nen: "Pie­nem­pien kuntien ja kau­pun­kien ve­si­joh­to-, vie­mä­ri- ja ka­tu­ra­ken­nus­työ­mail­la on mer­kit­tä­vä rooli pienten maa­ra­ken­nus­yri­tys­ten työl­lis­ty­mi­ses­sä"

06.04.2020 19:04 0
Lomakeskus Himmerkille myönnettiin Green Key kansainvälinen kestävän matkailun sertifikaatti – Yrittäjäpariskunta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saavutuksistamme ja tästä on hyvä jatkaa kehittämistä kohti puhtaampaa huomista"

Lo­ma­kes­kus Him­mer­kil­le myön­net­tiin Green Key kan­sain­vä­li­nen kes­tä­vän mat­kai­lun ser­ti­fi­kaat­ti – Yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Helvi ja Reijo Lantto: "Olemme ylpeitä saa­vu­tuk­sis­tam­me ja tästä on hyvä jatkaa ke­hit­tä­mis­tä kohti puh­taam­paa huo­mis­ta"

04.04.2020 05:00 0
Tilaajille
"Välillisesti tämä vaikuttaa kaikkiin kaupunkilaisiin" – Kuusamon kaupunki ja matkailuyhdistys ponnistelevat auttaakseen kovan iskun ottavia yrityksiä

"Vä­lil­li­ses­ti tämä vai­kut­taa kaik­kiin kau­pun­ki­lai­siin" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja mat­kai­lu­yh­dis­tys pon­nis­te­le­vat aut­taak­seen kovan iskun ottavia yri­tyk­siä

21.03.2020 04:00 0
Tilaajille
Pääkirjoitus: Yrittäjämme tarvisevat nyt apua – kulutetaan paikallisiin yrityksiin, ei ulkomaisiin verkkokauppoihin

Pää­kir­joi­tus: Yrit­tä­jäm­me tar­vi­se­vat nyt apua – ku­lu­te­taan pai­kal­li­siin yri­tyk­siin, ei ul­ko­mai­siin verk­ko­kaup­poi­hin

18.03.2020 00:00 0
Sirkka-Liisa menetti tyttärensä, yhteyden tyttärentyttäreensä ja meinasi sitten kuolla itse aivoinfarktiin - nyt hän kertoo, miten selvisi siitä kaikesta

Sirk­ka-Lii­sa menetti tyt­tä­ren­sä, yh­tey­den tyt­tä­ren­tyt­tä­reen­sä ja meinasi sitten kuolla itse ai­vo­in­fark­tiin - nyt hän kertoo, miten selvisi siitä kai­kes­ta

16.03.2020 13:45 0
Tilaajille