Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Yrittäjyys
Kuukausi
Kuusamolaisnuorten messupiste palkittiin parhaana Uskalla yrittää -aluekisoissa Oulussa: "Uskomaton fiilis"

Kuu­sa­mo­lais­nuor­ten mes­su­pis­te pal­kit­tiin par­haa­na Uskalla yrittää -a­lue­ki­sois­sa Ou­lus­sa: "Us­ko­ma­ton fiilis"

23.02.2024 09:50 2
Tilaajille
Oman vaatemalliston lanseeraaminen osoittautui hankalaksi, ja kirjanpitokin on aiheuttanut harmaita hiuksia — Lukion yrittäjälinjalla päästään testaamaan miniyrityksen pyörittämistä vuoden ajan

Oman vaa­te­mal­lis­ton lan­see­raa­mi­nen osoit­tau­tui han­ka­lak­si, ja kir­jan­pi­to­kin on ai­heut­ta­nut har­mai­ta hiuksia — Lukion yrit­tä­jä­lin­jal­la pääs­tään tes­taa­maan mi­ni­yri­tyk­sen pyö­rit­tä­mis­tä vuoden ajan

23.02.2024 08:28 1
Tilaajille
Posion 4H-yhdistykselle avustusta nuorisotyön toteuttamiseen – Yhdistyksen pääasiallinen tehtävä on tukea lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen

Posion 4H-yh­dis­tyk­sel­le avus­tus­ta nuo­ri­so­työn to­teut­ta­mi­seen – Yh­dis­tyk­sen pää­asial­li­nen tehtävä on tukea lasten ja nuorten kasvua kes­tä­vään elä­män­ta­paan, työhön ja yrit­tä­jyy­teen

20.02.2024 12:15
Tilaajille
Joka neljäs yrittäjä Pohjois-Pohjanmaalla harkitsee sopeuttamista muun muassa lomauttamalla henkilöstöä

Joka neljäs yrit­tä­jä Poh­jois-Poh­jan­maal­la har­kit­see so­peut­ta­mis­ta muun muassa lo­maut­ta­mal­la hen­ki­lös­töä

14.02.2024 16:14
Vanhemmat
Autokaistalta burgereita mukaan – Torin grillillä pitkään toiminut yrittäjä Susanna Hietala jatkaa toimintaansa uusissa maisemissa Rukalla

Au­to­kais­tal­ta bur­ge­rei­ta mukaan – Torin gril­lil­lä pitkään toi­mi­nut yrit­tä­jä Susanna Hietala jatkaa toi­min­taan­sa uusissa mai­se­mis­sa Rukalla

28.01.2024 12:00 1
Tilaajille
Koillismaalla kaupoista varastetaan karkkia ja juomia, apteekeista vitamiineja ja kosmetiikkaa – Kuusamon Keskusapteekin vakioasiakkaista jotkut anastavat hyllystä tuotteita

Koil­lis­maal­la kau­pois­ta va­ras­te­taan karkkia ja juomia, ap­tee­keis­ta vi­ta­mii­ne­ja ja kos­me­tiik­kaa – Kuu­sa­mon Kes­kus­ap­tee­kin va­kio­asiak­kais­ta jotkut anas­ta­vat hyl­lys­tä tuot­tei­ta

24.01.2024 04:00 3
Tilaajille
Kalastuksen toimialaa Posiolla kehitetään voimakkaasti – Mourusalmen kalasatamaan tulossa yli 100 000 euron investoinnit

Ka­las­tuk­sen toi­mi­alaa Po­siol­la ke­hi­te­tään voi­mak­kaas­ti – Mou­ru­sal­men ka­la­sa­ta­maan tulossa yli 100 000 euron in­ves­toin­nit

08.01.2024 09:38 2
Tilaajille
Entiselle Posion kyläkoululle matkailumajoitusta ja uusi rantasauna pelkkahirrestä – ”Matkailijat voivat itse lämmittää rantasaunan ja käydä kalastamassa”

En­ti­sel­le Posion ky­lä­kou­lul­le mat­kai­lu­ma­joi­tus­ta ja uusi ran­ta­sau­na pelk­ka­hir­res­tä – ”Mat­kai­li­jat voivat itse läm­mit­tää ran­ta­sau­nan ja käydä ka­las­ta­mas­sa”

12.01.2024 11:09 3
Tilaajille
Posion Soukkavaaraan suunnitteilla iso puunjalostustehdas – kunnanhallitus polkaisi kehittämishankkeen pystyyn

Posion Souk­ka­vaa­raan suun­nit­teil­la iso puun­ja­los­tus­teh­das – kun­nan­hal­li­tus pol­kai­si ke­hit­tä­mis­hank­keen pystyyn

19.12.2023 11:00 2
Tilaajille
Positiivinen kierre saatava aikaan – aluekehitysmittarin indeksiluvuilla mitattuna Lapissa perää pitävän Posion tulevien vuosien haasteet ovat todella kovia
Kolumni

Po­si­tii­vi­nen kierre saatava aikaan – alue­ke­hi­tys­mit­ta­rin in­dek­si­lu­vuil­la mi­tat­tu­na Lapissa perää pitävän Posion tu­le­vien vuosien haas­teet ovat todella kovia

18.12.2023 15:40 5
Tilaajille
Ammattijärjestäjä laittaa kodin siistiksi – Posiolainen Iida Ahola tuotteisti kotitalouksien tavaroiden sekä kaappien järjestelyn yritystoiminnaksi

Am­mat­ti­jär­jes­tä­jä laittaa kodin siis­tik­si – Po­sio­lai­nen Iida Ahola tuot­teis­ti ko­ti­ta­louk­sien ta­va­roi­den sekä kaap­pien jär­jes­te­lyn yri­tys­toi­min­nak­si

14.12.2023 17:00
Tilaajille
Posion kunnan talous ensi vuonna plussalle – suurin haaste kohdistuu huoltosuhteeseen sekä alhaiseen syntyvyyteen, lukioon haluttaisiin tulevina vuosina lisää oppilaita ulkomailta

Posion kunnan talous ensi vuonna plus­sal­le – suurin haaste koh­dis­tuu huol­to­suh­tee­seen sekä al­hai­seen syn­ty­vyy­teen, lukioon ha­lut­tai­siin tu­le­vi­na vuosina lisää op­pi­lai­ta ul­ko­mail­ta

07.12.2023 11:41 2
Tilaajille
Joulukauppa aiempaa aikaisemmin liikkeelle – Lahjaostosten lisäksi osassa kotitalouksia satsataan myös kodin tunnelmaan

Jou­lu­kaup­pa aiempaa ai­kai­sem­min liik­keel­le – Lah­ja­os­tos­ten lisäksi osassa ko­ti­ta­louk­sia sat­sa­taan myös kodin tun­nel­maan

01.12.2023 04:00
Tilaajille
Posion keskustassa sijaitseva legendaarinen paikka herää uudelleen henkiin – "On elämän merkki, kun valot palavat taas kiinteistössä"

Posion kes­kus­tas­sa si­jait­se­va le­gen­daa­ri­nen paikka herää uu­del­leen henkiin – "On elämän merkki, kun valot palavat taas kiin­teis­tös­sä"

27.11.2023 19:04 3
Tilaajille
"Huonomminkin olisi voinut mennä", tuumaa Ahti Mustaniemi kuluneesta 26 vuodesta – valokuva-alan murroksessa yrittäjä on satsannut teknologiaan

"Huo­nom­min­kin olisi voinut mennä", tuumaa Ahti Mus­ta­nie­mi ku­lu­nees­ta 26 vuo­des­ta – va­lo­ku­va-alan mur­rok­ses­sa yrit­tä­jä on sat­san­nut tek­no­lo­giaan

18.11.2023 21:00 6
Tilaajille
"Pitää olla rohkea, mutta ei uhkarohkea", uskoo yrittäjä Mika Määttä ja se on kantanut hedelmää – Ravintola Talonpöytä on Kuusamon Vuoden yritys

"Pitää olla rohkea, mutta ei uh­ka­roh­kea", uskoo yrit­tä­jä Mika Määttä ja se on kan­ta­nut he­del­mää – Ra­vin­to­la Ta­lon­pöy­tä on Kuu­sa­mon Vuoden yritys

18.11.2023 21:00 5
Tilaajille
Taneli Rantala teki yrittäjänä pitkiä päiviä, kunnes lapsen syntymä keikautti järjestyksen uusiksi: "Haluan Selman oppivan, että kaikki on mahdollista"

Taneli Rantala teki yrit­tä­jä­nä pitkiä päiviä, kunnes lapsen syntymä kei­kaut­ti jär­jes­tyk­sen uu­sik­si: "Haluan Selman op­pi­van, että kaikki on mah­dol­lis­ta"

10.11.2023 16:30
Tilaajille
Työ ja harrastukset metsän keskellä – Jo lapsuudessaan yhdessä olleet Terja ja Teemu Huotari tapasivat 30 vuoden kuluttua toisensa uudelleen, menivät naimisiin ja pyörittävät nyt Juuman leirintäaluetta

Työ ja har­ras­tuk­set metsän kes­kel­lä – Jo lap­suu­des­saan yhdessä olleet Terja ja Teemu Huotari ta­pa­si­vat 30 vuoden ku­lut­tua toi­sen­sa uu­del­leen, menivät nai­mi­siin ja pyö­rit­tä­vät nyt Juuman lei­rin­tä­aluet­ta

28.10.2023 04:00
Tilaajille
Viikon visa: Tiedätkö koillismaalaiset yrittäjät ja yritykset? – Kokeile montako saat oikein viikon visassa

Viikon visa: Tie­dät­kö koil­lis­maa­lai­set yrit­tä­jät ja yri­tyk­set? – Kokeile montako saat oikein viikon visassa

20.10.2023 18:00 2
Tilaajille
Lomautusaalto iski myös Koillismaan yrityksiin – "Kohteita on normaalia vähemmän ja kilpailu lyhyen aikavälin kohteista kova"

Lo­mau­tus­aal­to iski myös Koil­lis­maan yri­tyk­siin – "­Koh­tei­ta on nor­maa­lia vä­hem­män ja kil­pai­lu lyhyen ai­ka­vä­lin koh­teis­ta kova"

18.10.2023 04:00 2
Tilaajille