Posion peruskoulu
Ella Pätsistä apulaisrehtori ja Saara Soudunsaaresta tähtiopettaja Posiolle

Ella Pät­sis­tä apu­lais­reh­to­ri ja Saara Sou­dun­saa­res­ta täh­ti­opet­ta­ja Po­siol­le

10.05.2022 04:00
Tilaajille
Aten vinkit, miten kala nappaa – "Paras pilkkikausi osuu kevääseen, paras pilkkisää on auringonpaiste, värikkäällä pilkillä saa parhaiten ahvenia"

Aten vinkit, miten kala nappaa – "Paras pilk­ki­kau­si osuu ke­vää­seen, paras pilk­ki­sää on au­rin­gon­pais­te, vä­rik­kääl­lä pil­kil­lä saa par­hai­ten ah­ve­nia"

05.04.2022 18:55 1
Tilaajille
Upeita rauhanjulisteita Posion nuorilta – "Kilpailun tarkoituksena on, että nuoret pohtivat, mitä rauha on, mikä sen merkitys on ihmisten hyvinvoinnille"

Upeita rau­han­ju­lis­tei­ta Posion nuo­ril­ta – "Kil­pai­lun tar­koi­tuk­se­na on, että nuoret poh­ti­vat, mitä rauha on, mikä sen mer­ki­tys on ih­mis­ten hy­vin­voin­nil­le"

02.04.2022 04:00
Tilaajille
"Suomalaisena olet vapaa opiskelemaan ja tekemään erilaisia valintoja" – Posion koulujen väki kokoontui juhlimaan Anni Virtasta ja Suomea

"Suo­ma­lai­se­na olet vapaa opis­ke­le­maan ja te­ke­mään eri­lai­sia va­lin­to­ja" – Posion kou­lu­jen väki ko­koon­tui juh­li­maan Anni Vir­tas­ta ja Suomea

03.12.2021 14:41 1
Tilaajille
Harrastamisen Suomen malli etsii ohjaajia Posiolle

Har­ras­ta­mi­sen Suomen malli etsii oh­jaa­jia Po­siol­le

01.11.2021 20:15
Tilaajille
Posiolla koululaisia alkaa kuljettaa myös hämeenlinnalainen Vekka – auto tulee etelästä, kuljettaja palkataan Posiolta

Po­siol­la kou­lu­lai­sia alkaa kul­jet­taa myös hä­meen­lin­na­lai­nen Vekka – auto tulee ete­läs­tä, kul­jet­ta­ja pal­ka­taan Po­siol­ta

06.08.2021 15:00
Tilaajille
Posion koululaisten saattoalue turvallisemmaksi – "Lupailtiin, että päällystystyöt keritään tehdä ennen kuin lukuvuosi alkaa"

Posion kou­lu­lais­ten saat­to­alue tur­val­li­sem­mak­si – "Lu­pail­tiin, että pääl­lys­tys­työt ke­ri­tään tehdä ennen kuin lu­ku­vuo­si alkaa"

06.08.2021 04:00
Tilaajille

Vihreä lippu jälleen Po­siol­le – osoitus laa­duk­kaas­ta ym­pä­ris­tö­kas­va­tus­toi­min­nas­ta ve­de­tään salkoon koulun pihalla

27.05.2021 04:00
Tilaajille
Korona aiheutti tämänkin: Posion koululaisten keramiikkanäyttely siirtyi pysyvästi virtuaaliseksi verkkoon – "Näyttely saavuttaa suuremman yleisön, ja samalla se markkinoi Posion lukiota"

Korona ai­heut­ti tä­män­kin: Posion kou­lu­lais­ten ke­ra­miik­ka­näyt­te­ly siirtyi py­sy­väs­ti vir­tuaa­li­sek­si verk­koon – "Näyt­te­ly saa­vut­taa suu­rem­man ylei­sön, ja samalla se mark­ki­noi Posion lu­kio­ta"

03.05.2021 19:00
Tilaajille
Tuntiopettajan ja Venäjä-koordinaattorin yhdistelmävirka Posiolle – Hyvinvointilautakunta on linjannut, että lukioon valitaan vuosittain 6 lukiolaista Suomen rajojen ulkopuolelta

Tun­ti­opet­ta­jan ja Ve­nä­jä-koor­di­naat­to­rin yh­dis­tel­mä­vir­ka Po­siol­le – Hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta on lin­jan­nut, että lukioon va­li­taan vuo­sit­tain 6 lu­kio­lais­ta Suomen rajojen ul­ko­puo­lel­ta

29.04.2021 19:00
Tilaajille
Seitsemän haki Posiolle rehtoriksi - "Kaikilla hakijoilla on suoritettuna pedagogiset opinnot ja opetushallinnon tutkinto"

Seit­se­män haki Po­siol­le reh­to­rik­si - "Kai­kil­la ha­ki­joil­la on suo­ri­tet­tu­na pe­da­go­gi­set opinnot ja ope­tus­hal­lin­non tut­kin­to"

25.03.2021 10:01
Tilaajille
Posiolla vaihtuu rehtori – Elina Lämsä virkavapaalla kesäkuun loppuun, seuraavan määrä aloittaa sen jälkeen

Po­siol­la vaihtuu rehtori – Elina Lämsä vir­ka­va­paal­la ke­sä­kuun lop­puun, seu­raa­van määrä aloit­taa sen jälkeen

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Posion nuorilta upeita rauhanjulisteita – Katso tästä palkittujen työt, yksi lähetetään Lapin raadin katselmukseen

Posion nuo­ril­ta upeita rau­han­ju­lis­tei­ta – Katso tästä pal­kit­tu­jen työt, yksi lä­he­te­tään Lapin raadin kat­sel­muk­seen

22.02.2021 15:43
Tilaajille
Töissä Mongoliassa ja nyt Posiolla – Henrik Enke koordinoi Posion lasten ja nuorten harrastamista lähemmäksi toiveita sekä kehittää Posion Pyrintöä

Töissä Mon­go­lias­sa ja nyt Po­siol­la – Henrik Enke koor­di­noi Posion lasten ja nuorten har­ras­ta­mis­ta lä­hem­mäk­si toi­vei­ta sekä ke­hit­tää Posion Py­rin­töä

21.01.2021 15:00
Tilaajille
Posion koulun harrastamisen pilottihankkeelle 12 000 euron avustus

Posion koulun har­ras­ta­mi­sen pi­lot­ti­hank­keel­le 12 000 euron avustus

13.01.2021 20:12
Posio kustantaa koululaiset mäkeen – Etuudella kunta haluaa edistää koululaisten liikuntaharrastuksia

Posio kus­tan­taa kou­lu­lai­set mäkeen – Etuu­del­la kunta haluaa edistää kou­lu­lais­ten lii­kun­ta­har­ras­tuk­sia

22.12.2020 10:00
Tilaajille