Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Palkitseminen
Kirkkokedon eskariopettaja Päivi Ronkainen on vuoden hyvä opettaja Kuusamossa – "Joskus lipsahtaa, että äiti, mutta mua ei haittaa"

Kirk­ko­ke­don es­ka­rio­pet­ta­ja Päivi Ron­kai­nen on vuoden hyvä opet­ta­ja Kuu­sa­mos­sa – "Joskus lip­sah­taa, että äiti, mutta mua ei hait­taa"

04.10.2023 11:00 1
Tilaajille
Kuusamon seurakunta sai hautaustoimistojen myöntämän valtakunnallisen tunnustuspalkinnon – saattohartaudesta on malliksi muillekin

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta sai hau­taus­toi­mis­to­jen myön­tä­män val­ta­kun­nal­li­sen tun­nus­tus­pal­kin­non – saat­to­har­tau­des­ta on mal­lik­si muil­le­kin

10.09.2023 04:00
Tilaajille
Niina Rokolampi vuoden urheilija Taivalkoskella – kunta palkitsi myös muiden muassa Harri Karjalainen ja Esko Bullerin

Niina Ro­ko­lam­pi vuoden ur­hei­li­ja Tai­val­kos­kel­la – kunta pal­kit­si myös muiden muassa Harri Kar­ja­lai­nen ja Esko Bul­le­rin

30.04.2023 12:00
Tilaajille
Kuusamon Nuorkauppakamari palkittiin aktiivisuudestaan – verkostoituminen ja vaikuttavuus esimerkillistä

Kuu­sa­mon Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri pal­kit­tiin ak­tii­vi­suu­des­taan – ver­kos­toi­tu­mi­nen ja vai­kut­ta­vuus esi­mer­kil­lis­tä

12.04.2023 11:00
Tilaajille
Rukan koulun Joululintu saa Kuusamo-mitalin, juhlavuoden tarinan päärooleissa Elena, Taavi, Ulla, Veera ja Pälvi – katso kuvista, löydätkö tuttuja takavuosien esityksistä

Rukan koulun Jou­lu­lin­tu saa Kuu­sa­mo-mi­ta­lin, juh­la­vuo­den tarinan pää­roo­leis­sa Elena, Taavi, Ulla, Veera ja Pälvi – katso ku­vis­ta, löy­dät­kö tuttuja ta­ka­vuo­sien esi­tyk­sis­tä

06.12.2022 13:00 1
Tilaajille
Nyt on säihkettä Posiolla – kunnan tähtiopettaja-järjestelmä palkittiin Kuntatyö2030-gaalassa

Nyt on säih­ket­tä Po­siol­la – kunnan täh­tio­pet­ta­ja-jär­jes­tel­mä pal­kit­tiin Kuntatyö2030-gaa­las­sa

01.12.2022 17:41 2
Tilaajille
Tapio Tahkola on vuoden suunnistuskartoittaja valtakunnassa – katso tästä kuvia uran varrelta

Tapio Tahkola on vuoden suun­nis­tus­kar­toit­ta­ja val­ta­kun­nas­sa – katso tästä kuvia uran var­rel­ta

23.11.2022 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon Näyttämö harjoittelee ensi kesäksi Kalle Päätaloa – ansioitunut tuottaja palkittiin vuoden näyttämöläisenä

Kuu­sa­mon Näyt­tä­mö har­joit­te­lee ensi kesäksi Kalle Pää­ta­loa – an­sioi­tu­nut tuot­ta­ja pal­kit­tiin vuoden näyt­tä­mö­läi­se­nä

23.11.2022 04:00
Tilaajille
Säätiö palkitsi metsäasiantuntija Jukka Hiltusen kehuilla ja kahisevalla – "Toimii usein illanistujaisissa musiikkivastaavana"

Säätiö pal­kit­si met­sä­asian­tun­ti­ja Jukka Hil­tu­sen ke­huil­la ja ka­hi­se­val­la – "Toimii usein il­lan­is­tu­jai­sis­sa mu­siik­ki­vas­taa­va­na"

15.10.2022 04:00
Tilaajille
Taiteilijat Eeva-Kaisa Jakkila ja Jussi Valtakari palkittiin vuoden taivalkoskelaisina Elomarkkinoilla – "Ovat omalla työllään edistäneet taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta"

Tai­tei­li­jat Ee­va-Kai­sa Jakkila ja Jussi Val­ta­ka­ri pal­kit­tiin vuoden tai­val­kos­ke­lai­si­na Elo­mark­ki­noil­la – "Ovat omalla työl­lään edis­tä­neet taiteen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta"

26.08.2022 17:41 1
Tilaajille
Jääkiekkoilija Sini Karjalainen palkitaan lauantaina Posion Muikkumarkkinoilla – "Haluaisin pelata joko ammattilaisena tai puoliammattilaisena"

Jää­kiek­koi­li­ja Sini Kar­ja­lai­nen pal­ki­taan lauan­tai­na Posion Muik­ku­mark­ki­noil­la – "Ha­luai­sin pelata joko am­mat­ti­lai­se­na tai puo­liam­mat­ti­lai­se­na"

15.07.2022 16:30
Tilaajille
ProAgria palkitsi Esa Heikkilän Kuusamosta kultaisella järjestömerkillä – "Maataloutemme tarvitsee nyt osaavaa neuvontajärjestöä ja ammattitaitoisia asiantuntijoita"

ProAg­ria pal­kit­si Esa Heik­ki­län Kuu­sa­mos­ta kul­tai­sel­la jär­jes­tö­mer­kil­lä – "Maa­ta­lou­tem­me tar­vit­see nyt osaavaa neu­von­ta­jär­jes­töä ja am­mat­ti­tai­toi­sia asian­tun­ti­joi­ta"

17.05.2022 08:52
Tilaajille
Mitaleja ensiluokkaisen maidon pitkäaikaisesta tuotannosta – Posiolaisille Lea ja Ari Ronkaiselle kultaa

Mi­ta­le­ja en­si­luok­kai­sen maidon pit­kä­ai­kai­ses­ta tuo­tan­nos­ta – Po­sio­lai­sil­le Lea ja Ari Ron­kai­sel­le kultaa

04.05.2022 04:00
Tilaajille
Rovasti Raimo Karvonen vastaanotti kirkon korkeimman ansiomerkin Oulussa tänään – "Elämässä on kyse sitoutumisesta"

Rovasti Raimo Kar­vo­nen vas­taan­ot­ti kirkon kor­keim­man an­sio­mer­kin Oulussa tänään – "E­lä­mäs­sä on kyse si­tou­tu­mi­ses­ta"

19.04.2022 16:00 1
Tilaajille
Taivalkoskelainen Juha ja Pekka Tauriainen Oy palkittiin Metsäalan Kuljetusyrittäjän ry:n Vuoden 2022 kuljetusyrityksenä ­– tässä syyt, miksi pienikin yritys voi olla esimerkillinen alan toimija

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha ja Pekka Tau­riai­nen Oy pal­kit­tiin Met­sä­alan Kul­je­tus­yrit­tä­jän ry:n Vuoden 2022 kul­je­tus­yri­tyk­se­nä – tässä syyt, miksi pie­ni­kin yritys voi olla esi­mer­kil­li­nen alan toimija

02.04.2022 14:00 3
Tilaajille
Posion kunta palkittiin lapsiystävällisyydestään, perusteena lastenlääkäripalvelut, yhteistyö järjestöjen kanssa ja maksuton laskettelu

Posion kunta pal­kit­tiin lap­siys­tä­väl­li­syy­des­tään, pe­rus­tee­na las­ten­lää­kä­ri­pal­ve­lut, yh­teis­työ jär­jes­tö­jen kanssa ja mak­su­ton las­ket­te­lu

28.03.2022 04:00
Tilaajille
Rovasti Raimo Karvoselle kirkon korkein ansiomitali – voidaan myöntää erityisestä ansioituneisuudesta seurakunnan, hiippakunnan ja kokonaiskirkon tasolla

Rovasti Raimo Kar­vo­sel­le kirkon korkein an­sio­mi­ta­li – voidaan myöntää eri­tyi­ses­tä an­sioi­tu­nei­suu­des­ta seu­ra­kun­nan, hiip­pa­kun­nan ja ko­ko­nais­kir­kon tasolla

23.02.2022 09:43 1
Tilaajille
Tyrävaaran kauppias Lea Ruunu on vuoden 2021 taivalkoskelainen, ja lauantaina hän laittaakin pöydän koreaksi – "Itse teen makeat ja suolaiset tortut omalla kaavalla, sitten on makeista, omatekoista mehua ynnä muuta"

Ty­rä­vaa­ran kaup­pias Lea Ruunu on vuoden 2021 tai­val­kos­ke­lai­nen, ja lauan­tai­na hän lait­taa­kin pöydän ko­reak­si – "Itse teen makeat ja suo­lai­set tortut omalla kaa­val­la, sitten on ma­keis­ta, oma­te­kois­ta mehua ynnä muuta"

19.11.2021 18:01 1
Tilaajille
Taivalkosken kuntaan tulossa viimein aloitetoimikunta – hitaasti edennyt asia lähti alulle vuonna 2014

Tai­val­kos­ken kuntaan tulossa viimein aloi­te­toi­mi­kun­ta – ­hi­taas­ti edennyt asia lähti alulle vuonna 2014

02.09.2021 17:10
Tilaajille
Kaupunki muistaa kahisevalla Pölkky Kuusamon hopeajoukkuetta

Kau­pun­ki muistaa ka­hi­se­val­la Pölkky Kuu­sa­mon ho­pea­jouk­kuet­ta

21.04.2021 15:33
Tilaajille