Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Maatalous
Turvemailla tikittää arvaamaton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuotannosta poistuvien turvesoiden lopulta käy

Tur­ve­mail­la ti­kit­tää ar­vaa­ma­ton pommi – kukaan ei tiedä, miten kesken kaiken tuo­tan­nos­ta pois­tu­vien tur­ve­soi­den lopulta käy

13.10.2021 06:00
Tilaajille
Maitotilojen vähentyminen aiheuttaa haasteita naudanlihan tuotannossa – Suomen suurimmassa nautamaakunnassa Pohjois-Pohjanmaalla käydään kovaa kilpailua vasikoista ja poistolehmistä

Mai­to­ti­lo­jen vä­hen­ty­mi­nen ai­heut­taa haas­tei­ta nau­dan­li­han tuo­tan­nos­sa – Suomen suu­rim­mas­sa nau­ta­maa­kun­nas­sa Poh­jois-Poh­jan­maal­la käydään kovaa kil­pai­lua va­si­kois­ta ja pois­to­leh­mis­tä

10.10.2021 12:21 2
Tilaajille
Maataloudessa eletään veitsi kurkulla – MTK:n Juha Marttilan mukaan luonnonvoimien lisäksi EU:n metsätoimet kuristavat näkymiä

Maa­ta­lou­des­sa eletään veitsi kur­kul­la – MTK:n Juha Mart­ti­lan mukaan luon­non­voi­mien lisäksi EU:n met­sä­toi­met ku­ris­ta­vat näkymiä

30.09.2021 13:10
Tilaajille
Kahdesta sadosta rehua karjalle vuodeksi – Vaikka kesän sato on ollutkin hyvä ja karjalle riittää rehua vuodeksi eteenpäin, huolta tuo heikko kannattavuus

Kah­des­ta sadosta rehua kar­jal­le vuo­dek­si – Vaikka kesän sato on ol­lut­kin hyvä ja kar­jal­le riittää rehua vuo­dek­si eteen­päin, huolta tuo heikko kan­nat­ta­vuus

22.09.2021 04:00
Tilaajille
Joentakasen perhe asuttaa Ahoniemessä tilaa, joka on ollut saman suvun hallussa 1600-luvulta - Näin Sihverin jälkeläiset elivät läpi viime vuosisadan kuohunnan

Joen­ta­ka­sen perhe asuttaa Aho­nie­mes­sä tilaa, joka on ollut saman suvun hal­lus­sa 1600-lu­vul­ta - Näin Sih­ve­rin jäl­ke­läi­set elivät läpi viime vuo­si­sa­dan kuo­hun­nan

20.09.2021 19:00
Tilaajille
Räikköselle Valmetti tai ehkä sittenkin Fiatti – Kimi voisi kyntää olympiavoittajaksi
Kolumni

Räik­kö­sel­le Val­met­ti tai ehkä sit­ten­kin Fiatti – Kimi voisi kyntää olym­pia­voit­ta­jak­si

08.09.2021 04:00
Tilaajille
Vihreä teknologia kiinnostaa  – "On tullut ehdottomasti trendiksi, että selvitetään, mistä maitotilojen hiilijalanjälki muodostuu"

Vihreä tek­no­lo­gia kiin­nos­taa  – "On tullut eh­dot­to­mas­ti tren­dik­si, että sel­vi­te­tään, mistä mai­to­ti­lo­jen hii­li­ja­lan­jäl­ki muo­dos­tuu"

21.07.2021 04:00
Tilaajille
Peltotyöt ovat saaneet odottaa Pudasjärvellä sateisen toukokuun jäljiltä – viime vuonna maanviljelijöiden sato kärsi kuivuudesta

Pel­to­työt ovat saaneet odottaa Pu­das­jär­vel­lä sa­tei­sen tou­ko­kuun jäl­jil­tä – viime vuonna maan­vil­je­li­jöi­den sato kärsi kui­vuu­des­ta

03.06.2021 10:11
Tilaajille
Paimenviikkojen suosio kestää ja Metsähallituksen lisäksi tarjolla on yksityisten yrittäjien lammaspaimenviikkoja – Mitä järjestelyjä vaaditaan paimenten pestaamiseen?

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­men­ten pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 17:35
Tilaajille
Lapin kunnat ottavat kantaa lomitusalueiden yhdistämiseen – Lapista halutaan yksi yhtenäinen maatalouslomitusalue

Lapin kunnat ottavat kantaa lo­mi­tus­aluei­den yh­dis­tä­mi­seen – Lapista ha­lu­taan yksi yh­te­näi­nen maa­ta­lous­lo­mi­tus­alue

26.02.2021 11:46
Tilaajille
Haettavana rahoitusta porotalouden ja luontaiselinkeinojen sekä koltta-alueen kehittämistoimintaa koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen – hakuaikaa maaliskuun loppuun asti

Haet­ta­va­na ra­hoi­tus­ta po­ro­ta­lou­den ja luon­tais­elin­kei­no­jen sekä kolt­ta-alueen ke­hit­tä­mis­toi­min­taa kos­ke­vien tut­ki­mus­ten ja sel­vi­tys­ten te­ke­mi­seen – ha­ku­ai­kaa maa­lis­kuun loppuun asti

12.01.2021 04:00
Tilaajille
Poroisäntä: Hiehojen karkaaminen ei porojen syy – "En olisi toivonut, että kenenkään eläimille käy näin"

Po­roi­sän­tä: Hie­ho­jen kar­kaa­mi­nen ei porojen syy – "En olisi toi­vo­nut, että ke­nen­kään eläi­mil­le käy näin"

13.12.2020 20:22
Tilaajille
"Lakimuutos on näpertelyä, ei siitä mihinkään pääse" – porovahinkojen arviointiin on tulossa uusi menettely, mutta onko muutoksesta hyötyä vai haittaa?

"La­ki­muu­tos on nä­per­te­lyä, ei siitä mi­hin­kään pääse" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­tiin on tulossa uusi me­net­te­ly, mutta onko muu­tok­ses­ta hyötyä vai hait­taa?

17.11.2020 17:27
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kun porovahinkoja koskeva lakiesitys tuli julki, molemmat osapuolet kertoivat suhtautuvansa siihen myönteisesti – historiallinen tilanne on toivottavasti sovun alku

Pää­kir­joi­tus: Kun po­ro­va­hin­ko­ja koskeva la­ki­esi­tys tuli julki, mo­lem­mat osa­puo­let ker­toi­vat suh­tau­tu­van­sa siihen myön­tei­ses­ti – his­to­rial­li­nen tilanne on toi­vot­ta­vas­ti sovun alku

08.10.2020 04:00
Tilaajille
Oivangin paliskunnan poroisäntä Juha Kujala: "Nykyisessä järjestelmässä poromiesten oikeusturva ei Koillismaalla toteutunut."

Oi­van­gin pa­lis­kun­nan po­ro­isän­tä Juha Kujala: "Ny­kyi­ses­sä jär­jes­tel­mäs­sä po­ro­mies­ten oi­keus­tur­va ei Koil­lis­maal­la to­teu­tu­nut."

07.10.2020 15:34
Tilaajille
Maaseudulla asuvien arjen tukemista vahvistetaan lisäkoulutuksella – tukihenkilölle voi puhua vaikeistakin asioista

Maa­seu­dul­la asuvien arjen tu­ke­mis­ta vah­vis­te­taan li­sä­kou­lu­tuk­sel­la – tu­ki­hen­ki­löl­le voi puhua vai­keis­ta­kin asiois­ta

11.09.2020 08:15
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan maatiloille jaetaan nyt ensimmäistä kertaa maatilojen tukivuosikalenteri - kalenteri muistuttaa tärkeistä päivämääristä

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­ti­loil­le jaetaan nyt en­sim­mäis­tä kertaa maa­ti­lo­jen tu­ki­vuo­si­ka­len­te­ri - ka­len­te­ri muis­tut­taa tär­keis­tä päi­vä­mää­ris­tä

08.08.2020 08:41
Tilaajille
Jouni Alavuotungin kolumni: Perämetsien mies kevättöissä – elinikäinen työmaa maamiehen elannonhankinta ainakin on

Jouni Ala­vuo­tun­gin ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies ke­vät­töis­sä – elin­ikäi­nen työmaa maa­mie­hen elan­non­han­kin­ta ainakin on

16.06.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä meillä oikein maksaa – maa­ta­lous­ko te­ho­ton­ta?

15.06.2020 15:00
Lievennyksiä maatalouden valvontoihin koronakriisin takia

Lie­ven­nyk­siä maa­ta­lou­den val­von­toi­hin ko­ro­na­krii­sin takia

22.05.2020 10:40