Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maanviljely
Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjiä kurittavat kallis polttoaine, vilja ja lannoite – hyvinvointi on koetuksella muutosten keskellä

Poh­jois-Poh­jan­maan maa­seu­tu­yrit­tä­jiä ku­rit­ta­vat kallis polt­toai­ne, vilja ja lan­noi­te – hy­vin­voin­ti on koe­tuk­sel­la muu­tos­ten kes­kel­lä

16.06.2022 18:00
Tilaajille
Viljasadot jäämässä keskimääräistä heikommiksi, kertoo Luonnonvarakeskus – Ohrasato pienin sitten vuoden 1987, hernesadosta voi olla tulossa historian suurin

Vil­ja­sa­dot jää­mäs­sä kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­mik­si, kertoo Luon­non­va­ra­kes­kus – Oh­ra­sa­to pienin sitten vuoden 1987, her­ne­sa­dos­ta voi olla tulossa his­to­rian suurin

16.07.2021 13:00
Tilaajille
Helle jouduttaa rehun korjuuta, mutta ajaa yötöihin: "Jossakin välissä yritetään nukkuakin" – Sadosta tulossa määrällisesti hyvä

Helle jou­dut­taa rehun kor­juu­ta, mutta ajaa yö­töi­hin: "Jos­sa­kin välissä yri­te­tään nuk­kua­kin" – Sadosta tulossa mää­räl­li­ses­ti hyvä

07.07.2021 04:00
Tilaajille
Kantolat vuokrasivat tilan sukupolvenvaihdoksen sijaan ja kuuluvat muutaman prosentin vähemmistöön – Asiantuntija tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrittäjyyteen tai luopumisen tuskaa: "Siinä joudutaan luopumaan monesta muustakin asiasta kuin työstä"

Kan­to­lat vuok­ra­si­vat tilan su­ku­pol­ven­vaih­dok­sen sijaan ja kuu­lu­vat muu­ta­man pro­sen­tin vä­hem­mis­töön – Asian­tun­ti­ja tietää, että tapa voi olla pehmeä lasku yrit­tä­jyy­teen tai luo­pu­mi­sen tuskaa: "Siinä jou­du­taan luo­pu­maan monesta muus­ta­kin asiasta kuin työstä"

14.04.2021 04:00
Tilaajille
Aikojen saatossa Koillismaan tilukset on lohkottu ja siroteltu sinne tänne: epäedullinen sijainti ja pitkät ajomatkat harmittavat viljelijöitä – nyt asiaan on tarjolla ratkaisu

Aikojen saa­tos­sa Koil­lis­maan ti­luk­set on loh­kot­tu ja si­ro­tel­tu sinne tänne: epä­edul­li­nen si­jain­ti ja pitkät ajo­mat­kat har­mit­ta­vat vil­je­li­jöi­tä – nyt asiaan on tar­jol­la rat­kai­su

13.04.2021 11:00
Tilaajille
"Olen hyvin ihmeissäni siitä, miksi tällaista opasta vastustetaan" ­– porovahinkojen arviointioppaan tekijä sanoo, että Paliskuntain Yhdistys ei päässyt vaikuttamaan sisältöön

"Olen hyvin ih­meis­sä­ni siitä, miksi täl­lais­ta opasta vas­tus­te­taan" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­ti­op­paan tekijä sanoo, että Pa­lis­kun­tain Yh­dis­tys ei päässyt vai­kut­ta­maan si­säl­töön

25.11.2020 12:00
Tilaajille
Porovahti-palvelu jatkoon ja pois poteroista – Tässä tulevat Kuusamon konfliktiin ratkaisuja etsineen Paloma-hankkeen suositukset sopuisampaan yhteiseloon

Po­ro­vah­ti-pal­ve­lu jatkoon ja pois po­te­rois­ta – Tässä tulevat Kuu­sa­mon konf­lik­tiin rat­kai­su­ja et­si­neen Pa­lo­ma-hank­keen suo­si­tuk­set so­pui­sam­paan yh­teis­eloon

19.11.2020 10:26
Tilaajille
"Lakimuutos on näpertelyä, ei siitä mihinkään pääse" – porovahinkojen arviointiin on tulossa uusi menettely, mutta onko muutoksesta hyötyä vai haittaa?

"La­ki­muu­tos on nä­per­te­lyä, ei siitä mi­hin­kään pääse" – po­ro­va­hin­ko­jen ar­vioin­tiin on tulossa uusi me­net­te­ly, mutta onko muu­tok­ses­ta hyötyä vai hait­taa?

17.11.2020 17:27
Tilaajille
Lapin viljelijöiden rehuanalyysituloksissa todella suuret erot, miten käy Koillismaalla? – Katastrofaalisen nopea kasvu tuottaa enemmän siementä kuin versoa

Lapin vil­je­li­jöi­den re­hu­ana­lyy­si­tu­lok­sis­sa todella suuret erot, miten käy Koil­lis­maal­la? – Ka­tast­ro­faa­li­sen nopea kasvu tuottaa enemmän sie­men­tä kuin versoa

09.07.2020 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Koronavirus näytti hurjan näkymän: tällainen on Koillismaa ilman matkailua

Pää­kir­joi­tus: Ko­ro­na­vi­rus näytti hurjan nä­ky­män: täl­lai­nen on Koil­lis­maa ilman mat­kai­lua

02.04.2020 16:47
Kuusamolainen kaupunginvaltuutettu julkaisi videon navetastaan: "Toivottavasti kriisin myötä alettaisiin arvostaa omavaraisuutta"

Kuu­sa­mo­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu jul­kai­si videon na­ve­tas­taan: "Toi­vot­ta­vas­ti kriisin myötä alet­tai­siin ar­vos­taa oma­va­rai­suut­ta"

15.03.2020 12:53
Miksi kukaan ei puutu? - Useiden kymmenien eläinten kuolema Posiolla herätti tutun kysymyksen

Miksi kukaan ei puutu? - Useiden kym­me­nien eläin­ten kuolema Po­siol­la herätti tutun ky­sy­myk­sen

11.03.2020 10:05
Tilaajille
Ilmastonmuutoksen myötä voi leipävilja palata Koillismaalle kymmenessä vuodessa – viljat hyötyvät valoisista öistä muiden heinäkasvien tapaan

Il­mas­ton­muu­tok­sen myötä voi lei­pä­vil­ja palata Koil­lis­maal­le kym­me­nes­sä vuo­des­sa – viljat hyö­ty­vät va­loi­sis­ta öistä muiden hei­nä­kas­vien tapaan

04.10.2018 09:00

Huono oh­ra­sa­to

13.08.2018 09:00
Pulkkinen välittää viljelijästä Koillismaalla

Pulk­ki­nen vä­lit­tää vil­je­li­jäs­tä Koil­lis­maal­la

28.03.2018 16:06
Ministeriö kysyi poroista ja tuhannet vastasivat, eivätkä turhaan – pikaisia lakimuutoksia tulossa

Mi­nis­te­riö kysyi po­rois­ta ja tu­han­net vas­ta­si­vat, eivätkä turhaan – pi­kai­sia la­ki­muu­tok­sia tulossa

27.03.2018 14:21
Posio on edelleen maitopitäjä – Lapin neljänneksi tuottoisimmassa kunnassa 32 maitotilaa

Posio on edel­leen mai­to­pi­tä­jä – Lapin nel­jän­nek­si tuot­toi­sim­mas­sa kun­nas­sa 32 mai­to­ti­laa

17.11.2017 05:00
Urakoitsija ajoi traktorin pellon laitaan ja se upposi 15 senttiä –  märkien suopeltojen lisäksi koko rehusato uhkaa jäädä taas huonoksi

Ura­koit­si­ja ajoi trak­to­rin pellon laitaan ja se upposi 15 sent­tiä –  märkien suo­pel­to­jen lisäksi koko re­hu­sa­to uhkaa jäädä taas huo­nok­si

14.09.2017 05:00

Po­ro­mies: Tek­ni­set lait­teet avuksi – "Po­ro­jen tar­haa­mi­nen ei rat­kai­su"

31.08.2017 05:00

Neu­vot­te­lu­foo­ru­mil­ta eh­do­tuk­sia lop­pu­vuo­des­ta – pu­heen­joh­ta­ja: "Odotan tältä työltä pa­ran­nus­ta ti­lan­tee­seen"

31.08.2017 05:00