Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koillismaan osuuskauppa
Koillismaan Osuuskaupan myymälähanke Pyhätunturilla lykkääntyy – rakennusluvasta valitettu hallinto-oikeuteen

Koil­lis­maan Osuus­kau­pan myy­mä­lä­han­ke Py­hä­tun­tu­ril­la lyk­kään­tyy – ra­ken­nus­lu­vas­ta va­li­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­teen

08.08.2023 04:00
Tilaajille
Koillismaan Auto lyö keväällä ovet kiinni ja avaimet naulaan – taustalla yleinen hiljaisuus ja Mercedes Benzin irtisanoma jälleenmyyntisopimus

Koil­lis­maan Auto lyö ke­vääl­lä ovet kiinni ja avaimet naulaan – taus­tal­la yleinen hil­jai­suus ja Mer­ce­des Benzin ir­ti­sa­no­ma jäl­leen­myyn­ti­so­pi­mus

07.08.2023 17:00 7
Tilaajille
Koillismaan Osuuskauppa lopettaa autokaupan – muutosneuvottelut tulossa syksyllä: ”Ei ole vaikutusta jo sovittuihin kauppoihin”

Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa lo­pet­taa au­to­kau­pan – muu­tos­neu­vot­te­lut tulossa syk­syl­lä: ”Ei ole vai­ku­tus­ta jo so­vit­tui­hin kaup­poi­hin”

07.08.2023 13:06 1
Tilaajille
Rodoksen ennätyspaloilla ei toistaiseksi vaikutusta Koillismaan Osuuskaupan lokakuiseen matkaan – matkanjärjestäjä: "Tilanne saarella on juuri nyt katastrofaalinen"

Ro­dok­sen en­nä­tys­pa­loil­la ei tois­tai­sek­si vai­ku­tus­ta Koil­lis­maan Osuus­kau­pan lo­ka­kui­seen matkaan – ­mat­kan­jär­jes­tä­jä: "Ti­lan­ne saa­rel­la on juuri nyt ka­tast­ro­faa­li­nen"

25.07.2023 09:38
Tilaajille
Marko Säkkinen ei aio jäädä lahjakiikkustuoliinsa  – Lomarenkaan palvelujohtaja on työnsä puolesta monilla näköalapaikoilla Kuusamossa

Marko Säk­ki­nen ei aio jäädä lah­ja­kiik­kus­tuo­liin­sa  – ­Lo­ma­ren­kaan pal­ve­lu­joh­ta­ja on työnsä puo­les­ta monilla nä­kö­ala­pai­koil­la Kuu­sa­mos­sa

05.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Osuuskaupalla uusia nimityksiä – talouspäällikkönä aloittaa elokuussa Tuomas Anttila, Joki-Jussiin ja Stemmaan uudet vetäjät

Osuus­kau­pal­la uusia ni­mi­tyk­siä – ta­lous­pääl­lik­kö­nä aloit­taa elo­kuus­sa Tuomas Ant­ti­la, Jo­ki-Jus­siin ja Stem­maan uudet vetäjät

26.04.2023 12:46 2
Tilaajille
Arina haluaa hotellin Rukalle – Kuusamon kaupunki järjestää tontista suunnittelukilpailun

Arina haluaa ho­tel­lin Rukalle – Kuu­sa­mon kau­pun­ki jär­jes­tää ton­tis­ta suun­nit­te­lu­kil­pai­lun

26.04.2023 20:18 8
Tilaajille
Koillismaan Osuuskauppa teki yli puoli miljoonaa euroa voittoa – työntekijämäärä lisääntyi ja asiakasomistajien määrä kasvoi

Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa teki yli puoli mil­joo­naa euroa voittoa – työn­te­ki­jä­mää­rä li­sään­tyi ja asia­kas­omis­ta­jien määrä kasvoi

16.03.2023 10:30 6
Tilaajille
Lakipalvelut karkasivat Koillismaalta – Osuuskauppa keksi keinon palvelun pitämiseksi yhteistyökumppanuuden kautta, taustalla myös toimitusjohtajan huoli: ”Tiedän omasta taustasta, mikä alan tilanne on”

La­ki­pal­ve­lut kar­ka­si­vat Koil­lis­maal­ta – Osuus­kaup­pa keksi keinon pal­ve­lun pi­tä­mi­sek­si yh­teis­työ­kump­pa­nuu­den kautta, taus­tal­la myös toi­mi­tus­joh­ta­jan huoli: ”Tiedän omasta taus­tas­ta, mikä alan tilanne on”

01.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Osuuskauppa rakennuttaa digitaalisen näyttöverkoston kaikkiin alueensa toimipisteisiin – "Mediamyyntitulojen ohella erinomainen kanava viestiä osuuskauppamme ajankohtaisista asioista"

Osuus­kaup­pa ra­ken­nut­taa di­gi­taa­li­sen näyt­tö­ver­kos­ton kaik­kiin alueen­sa toi­mi­pis­tei­siin – "­Me­dia­myyn­ti­tu­lo­jen ohella erin­omai­nen kanava viestiä osuus­kaup­pam­me ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta"

01.03.2023 09:00
Tilaajille
Koillismaan Osuuskauppa rakentaa marketin Pyhätunturille – kauppa avataan loppuvuodesta

Koil­lis­maan Osuus­kaup­pa ra­ken­taa mar­ke­tin Py­hä­tun­tu­ril­le – kauppa avataan lop­pu­vuo­des­ta

16.02.2023 12:32
Tilaajille
Kerää ja skannaa -palvelulla sujuvoitetaan ostoksien tekemistä – ”Uskon uuden palvelun avulla meidän perheen jatkossa kauppareissuilla voittavan paljon aikaa"

Kerää ja skannaa -pal­ve­lul­la su­ju­voi­te­taan os­tok­sien te­ke­mis­tä – ”Uskon uuden pal­ve­lun avulla meidän perheen jat­kos­sa kaup­pa­reis­suil­la voit­ta­van paljon aikaa"

09.02.2023 17:03 4
Tilaajille
Osuuskaupan hallitukseen ja hallintoneuvostoon ei yhtään henkilövaihdosta – toimitusjohtaja Lämsä johtaa hallitusta ja Säkkinen neuvostoa

Osuus­kau­pan hal­li­tuk­seen ja hal­lin­to­neu­vos­toon ei yhtään hen­ki­lö­vaih­dos­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja Lämsä johtaa hal­li­tus­ta ja Säk­ki­nen neu­vos­toa

07.12.2022 04:00
Tilaajille
Postiautosta työuransa aloittanut Tauno Riekki nosti konkurssikypsän Koillismaan Osuuskaupan kohti menestystä ja kertoo nyt kaiken muistelmissaan – "On eräitä mehukkaita juttuja, joista minäkään en tiennyt kuin korkeintaan aavistuksen"

Pos­ti­au­tos­ta työ­uran­sa aloit­ta­nut Tauno Riekki nosti kon­kurs­si­kyp­sän Koil­lis­maan Osuus­kau­pan kohti me­nes­tys­tä ja kertoo nyt kaiken muis­tel­mis­saan – "On eräitä me­huk­kai­ta jut­tu­ja, joista mi­nä­kään en tiennyt kuin kor­kein­taan aa­vis­tuk­sen"

18.11.2022 16:30
Tilaajille
"Käylässä on mahtava tekemisen meininki" – Kuusamon ainoassa kyläkaupassa juhlitaan nelikymppisiä, Jaana Tuuliainen ja Ulla-Maija Määttä löysivät myymälästä hyvän tuliaisen

"Käy­läs­sä on mahtava te­ke­mi­sen mei­nin­ki" – Kuu­sa­mon ai­noas­sa ky­lä­kau­pas­sa juh­li­taan ne­li­kymp­pi­siä, Jaana Tuu­liai­nen ja Ul­la-Mai­ja Määttä löy­si­vät myy­mä­läs­tä hyvän tu­liai­sen

11.11.2022 04:00
Tilaajille
Öljyn pilaaman maan määrä yllätti Taivalkosken S-marketin parkkipaikalla, mutta nyt viimein iso monttu saadaan täyttää – "Kustannukset ovat satoja tuhansia euroja"

Öljyn pi­laa­man maan määrä yllätti Tai­val­kos­ken S-mar­ke­tin park­ki­pai­kal­la, mutta nyt viimein iso monttu saadaan täyttää – "Kus­tan­nuk­set ovat satoja tu­han­sia euroja"

25.09.2022 04:00 2
Tilaajille
FC PaKan ja Koillismaan Osuuskaupan uusi Prisma jalkapallokoulu alkaa urheilukentällä

FC PaKan ja Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi Prisma jal­ka­pal­lo­kou­lu alkaa ur­hei­lu­ken­täl­lä

13.07.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamon Prisman Silmäasemalle uusi omistaja: "Nyt on hyvä keskittyä toimimaan optikkona ja palvelemaan asiakkaita"

Kuu­sa­mon Prisman Sil­mä­ase­mal­le uusi omis­ta­ja: "Nyt on hyvä kes­kit­tyä toi­mi­maan op­tik­ko­na ja pal­ve­le­maan asiak­kai­ta"

25.05.2022 09:00
Tilaajille
Koillismaan Osuuskaupalla vahva tulos- ja investointivuosi – "Koillismaalle ja Itä-Lappiin toteutetut tilivuoden käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,4 miljoonaa euroa"

Koil­lis­maan Osuus­kau­pal­la vahva tulos- ja in­ves­toin­ti­vuo­si – "Koil­lis­maal­le ja Itä-Lap­piin to­teu­te­tut ti­li­vuo­den käyt­tö­omai­suus­in­ves­toin­nit olivat 4,4 mil­joo­naa euroa"

17.04.2022 17:00 2
Tilaajille
Koillismaalla vähiten poliitikkoja S-ryhmän edustajistossa – Liian vahvassa asemassa on rakenteellisen korruption riski, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen

Koil­lis­maal­la vähiten po­lii­tik­ko­ja S-ryh­män edus­ta­jis­tos­sa – Liian vah­vas­sa ase­mas­sa on ra­ken­teel­li­sen kor­rup­tion riski, sanoo Suomen Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mikael Pen­ti­käi­nen

15.04.2022 04:00 1
Tilaajille