Posion seurakunta
"Seurakunnan tehtävä on tukea yhteiskunnallista keskustelua" – Taivalkosken seurakuntataloa vuokrataan halukkaille puolueille ja valitsijayhdistyksille ennen kuntavaaleja

"Seu­ra­kun­nan tehtävä on tukea yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua" – Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­ta­ta­loa vuok­ra­taan ha­luk­kail­le puo­lueil­le ja va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sil­le ennen kun­ta­vaa­le­ja

12.01.2021 04:00
Tilaajille
Piispa tulee Posiolle, uurnalehtoalue myös – seurakunnan budjetti on lähes tasapainossa

Piispa tulee Po­siol­le, uur­na­leh­to­alue myös – seu­ra­kun­nan bud­jet­ti on lähes ta­sa­pai­nos­sa

23.12.2020 04:01
Tilaajille
"Ovelta käännyttäminen tuntuisi todella ikävältä" – Posion joulukirkkoon ehtii varata paikan vielä tiistaina

"Ovelta kään­nyt­tä­mi­nen tun­tui­si todella ikä­väl­tä" – Posion jou­lu­kirk­koon ehtii varata paikan vielä tiis­tai­na

21.12.2020 16:39
Tilaajille
Yli 50 hengen tilaisuudet kielletty Posion seurakunnassa – torstain kauneimmat joululaulut peruttu

Yli 50 hengen ti­lai­suu­det kiel­let­ty Posion seu­ra­kun­nas­sa – tors­tain kau­neim­mat jou­lu­lau­lut peruttu

09.12.2020 14:01
Tilaajille
Yksi jo täytti 95, toinen täyttää 1. tammikuuta – Posiolla odotetaan yhteisiä juhlia ensi vuodeksi

Yksi jo täytti 95, toinen täyttää 1. tam­mi­kuu­ta – Po­siol­la odo­te­taan yh­tei­siä juhlia ensi vuo­dek­si

07.12.2020 09:00
Tilaajille
Jumalanpalvelus hautausmaalla – Pyhäinpäivän jumalanpalvelukset Koillismaalla järjestetään poikkeuksellisin järjestelyin

Ju­ma­lan­pal­ve­lus hau­taus­maal­la – Py­häin­päi­vän ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Koil­lis­maal­la jär­jes­te­tään poik­keuk­sel­li­sin jär­jes­te­lyin

30.10.2020 15:00
Tilaajille
Posion seurakunta täyttää 95 vuotta – Kirkon suunnittelu käynnistyi 1925, ensimmäinen jumalanpalvelus kirkossa pidettiin 20.11.1927

Posion seu­ra­kun­ta täyttää 95 vuotta – Kirkon suun­nit­te­lu käyn­nis­tyi 1925, en­sim­mäi­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus kir­kos­sa pi­det­tiin 20.11.1927

28.10.2020 19:57
Tilaajille
Posion seurakunta suosittelee kasvomaskien käyttämistä seurakunnan tilaisuuksissa

Posion seu­ra­kun­ta suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kien käyt­tä­mis­tä seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa

19.10.2020 12:30
Lisää hautauksia sukuhautoihin – Koillismaalla seurakunnat tarjoavat suvuille vanhojen sukuhautojen uudelleen käyttöä

Lisää hau­tauk­sia su­ku­hau­toi­hin – Koil­lis­maal­la seu­ra­kun­nat tar­joa­vat su­vuil­le van­ho­jen su­ku­hau­to­jen uu­del­leen käyttöä

23.09.2020 04:00 1
Tilaajille
Posion seurakunnan rippikoululeiri ja konfirmaatio siirtyvät kesäkuun alusta syyslomaviikolle

Posion seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­lu­lei­ri ja kon­fir­maa­tio siir­ty­vät ke­sä­kuun alusta syys­lo­ma­vii­kol­le

22.05.2020 15:25
Taivalkosken ja Posion seurakunnilla yhteinen talouspäällikkö vuoden loppuun

Tai­val­kos­ken ja Posion seu­ra­kun­nil­la yh­tei­nen ta­lous­pääl­lik­kö vuoden loppuun

02.04.2020 13:06
Jumalanpalvelukset seurakuntalaisille internetin kautta – Läsnä kirkkotilassa vain jumalanpalveluksen toimittajat – Kuusamon, Posion ja Taivalkosken seurakunnat tiedottavat toimintojen muuttumisesta Valmiuslain astuessa voimaan 18.3. 2020

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set seu­ra­kun­ta­lai­sil­le in­ter­ne­tin kautta – Läsnä kirk­ko­ti­las­sa vain ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen toi­mit­ta­jat – Kuu­sa­mon, Posion ja Tai­val­kos­ken seu­ra­kun­nat tie­dot­ta­vat toi­min­to­jen muut­tu­mi­ses­ta Val­mius­lain as­tues­sa voimaan 18.3. 2020

17.03.2020 14:25
Kerhot ja kinkerit peruttu, kirkolliset toimitukset hoidetaan - Posion seurakunta supistaa toimintaansa

Kerhot ja kin­ke­rit pe­rut­tu, kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set hoi­de­taan - Posion seu­ra­kun­ta su­pis­taa toi­min­taan­sa

13.03.2020 22:04
Pääkirjoitus: Tasan sata vuotta sitten Kuusamon seurakunnassa oli yhtä monta jäsentä kuin nyt ja hautauksiakin oli yhtä monta - sittemmin syntyvyys on romahtanut, eikä vuonna 1920 kukaan lie puhunut pappien työajan rajoittamisesta

Pää­kir­joi­tus: Tasan sata vuotta sitten Kuu­sa­mon seu­ra­kun­nas­sa oli yhtä monta jäsentä kuin nyt ja hau­tauk­sia­kin oli yhtä monta - sit­tem­min syn­ty­vyys on ro­mah­ta­nut, eikä vuonna 1920 kukaan lie puhunut pappien työajan ra­joit­ta­mi­ses­ta

26.01.2020 05:00
Posion seurakunnassa rivakoita muutoksia: Viisikymppinen voi vielä vaihtaa ja eläkkeeltä voi palata töihin

Posion seu­ra­kun­nas­sa ri­va­koi­ta muu­tok­sia: Vii­si­kymp­pi­nen voi vielä vaihtaa ja eläk­keel­tä voi palata töihin

21.01.2020 05:00
Tilaajille
Posion seurakunta paikkaa talouttaan maakaupoilla - Uusi kirkkovaltuusto päätti myydä yhteensä 13,4 hehtaarin suuruiset maapalat Miika Moilaselle 55 000 eurolla

Posion seu­ra­kun­ta paikkaa ta­lout­taan maa­kau­poil­la - Uusi kirk­ko­val­tuus­to päätti myydä yh­teen­sä 13,4 heh­taa­rin suu­rui­set maa­pa­lat Miika Moi­la­sel­le 55 000 eurolla

01.02.2019 12:00 1
Posion seurakunta yrittää oikaista talouttaan melko järeillä keinoilla - maanmyynnin lisäksi kanttorin virka osa-aikaistetaan sekä emännän ja seurakuntamestarin tehtävät yhdistetään

Posion seu­ra­kun­ta yrittää oi­kais­ta ta­lout­taan melko jä­reil­lä kei­noil­la - maan­myyn­nin lisäksi kant­to­rin virka osa-ai­kais­te­taan se­kä e­män­nän ja seu­ra­kun­ta­mes­ta­rin teh­tä­vät yh­dis­te­tään

19.10.2018 10:30
LK: Posion seurakunta yrittää oikaista talouttaan - Partiokota halutaan myydä

LK: Posion seu­ra­kun­ta yrittää oi­kais­ta ta­lout­taan - Par­tio­ko­ta ha­lu­taan myydä

11.10.2018 09:00
Pappisäiti elää ruuhkavuosiensa levollisinta aikaa – "Neljännellä kerralla ei vauvan syntymän takia tarvitse hötkyillä"

Pap­pis­äi­ti elää ruuh­ka­vuo­sien­sa le­vol­li­sin­ta aikaa – "Nel­jän­nel­lä ker­ral­la ei vauvan syn­ty­män takia tar­vit­se höt­kyil­lä"

31.03.2018 16:00
Sari Arponen aloitti kirkkoherran sijaisena Posiolla - "Hengellisyyteni on arjesta nousevaa"

Sari Arponen aloitti kirk­ko­her­ran si­jai­se­na Po­siol­la - "Hen­gel­li­syy­te­ni on arjesta nou­se­vaa"

26.09.2017 05:00