Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­verk­ko­sel­vi­tyk­sen vai­heis­ta

Kouluverkkolinjauksen jälkeen keskustelu sivukylien koulujen kohtalosta on käynyt vilkkaana. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä kouluverkkoselvityksessä on perustelut linjauksen suunnalle. Nilonkankaan koulun kuntotutkimuksen tulos johti päätökseen rakentaa uusi alakoulu keskustaan. Tämän jälkeen kaupunginhallitus pyysi kasvatus ja sivistystoimialaa tekemään kouluverkkoselvityksen. Nilonkankaan koulun ilmanvaihdossa oli toimintahäiriö, ja tämän vuoksi korvausilma tuli sisälle osin rakenteiden läpi. Ilmanvaihdon säätämisen jälkeen oireilut vähenivät huomattavasti ja palaute on ollut vähäistä.

Kouluverkkolinjauksella pyritään mahdollistamaan yhdenvertainen opetus kaikille oppilaille. Kouluverkkolinjaukseen on vaikuttanut myös pedagogiset lähtökohdat, luokkakoot sekä oppilasmäärät. Isona vaikuttavana asiana keskustelulle, ja lopulta päätökselle on ollut Nilonkankaan koulun kuntotutkimuksessa selvinnyt koulun ulkorakenteiden kunto. Korjaamattomana ulkorakenteiden kunto tulisi tulevina vuosina vaikuttamaan koulun sisäilman laatuun.

Nilonkankaan uuden alakoulun suunnittelu on parasta aikaa käynnissä. Valtuusto on myöntänyt koulun tarve- ja hankeselvitykselle sekä suunnittelulle rahaa 700 000 euroa vuodelle 2019. Nilonkankaan koulun henkilökunta on antanut pedagogisen pohjan koulun suunnittelulle, ja vahva luottamukseni on, että henkilökunnalla on luja ammattitaito ja kokemus näyttää suunta uuden koulun mallille.

Useissa sivukylien kouluissa on myös remontoinnin tarvetta lähivuosina. Kouluverkkotarkastelussa nämä remontit huomioiden on päädytty linjaamaan muutamien sivukylien koulujen lakkauttamisesta. Lakkautus aikataulua on sovitettu Nilonkankaan uuden koulun valmistumisen ajankohtaan. Kaupunginvaltuusto päättää jokaisen koulun lakkauttamisesta erikseen, ja huomioi myös jatkossa päätöksissään kaupunkilaisten palautteen. Pienten koulujen lakkauttamisista huolimatta Kuusamossa noudatetaan lainsäätäjän velvoittamia tehtäviä ja linjauksia sekä huomioidaan, että luokkakoot pysyisivät lähempänä 20 kuin 30 oppilasta. Kuusamossa luokkakoon rajana on pidetty 25 lasta/luokka. Koulukuljetusten aikarajat huomioidaan koulujen lakkautusten jälkeisessä kuljetusten uudelleen järjestelyissä. Päätöksenteon eri vaiheissa on kuultu koulujen henkilökuntaa sekä lasten vanhempia, ja vanhemmilta saadut kirjalliset palautteet on olleet lautakunnan ja valtuuston käsittelyssä, ja ne on huomioitu päätöksenteossa.

Lautakunta halusi tarkastella vielä uudestaan Määttälänvaaran koulun jatkoa vanhemmilta ja kyläläisiltä saadun palautteen jälkeen. Huolimatta Määttälänvaaran koulun nousevasta oppilasennusteesta kaikilla lapsilla ei ole ikäistään luokkakaveria, ja tästä syystä on tullut toiveita kyläkoulun liittämisestä Rukan kouluun. Kasvatus ja sivistystoimesta on pyydetty yhdyskuntatekniikan toimialalta vielä selvitystä vuokratilan vuokrahinnan nykyisestä tasosta sekä kustannusarviota kaupungin oman siirtokelpoisen tilan rakentamisesta. Näistä asioista keskustelemme toukokuun lautakunnankokouksessa sekä valtuuston kokousmatkalla kesäkuussa.

Matkan varrella on noussut esiin myös ajatus siitä, että kaupungin keskustasta kuljetettaisiin lapset Nilonkankaan koulusta sivukylien kouluihin sen sijaan, että rakennettaisiin keskustaan uusi koulu. Sivukylien kouluissa ei ole tarvittavaa määrää luokkatiloja, ja oppilaiden kuljetus sivukylille vaatisi vanhojen tilojen remontointia sekä laajennuksia useilla kouluilla. Aina vanhan korjaaminen ei ole mielestäni järkevä ratkaisu. Päätöksen tekijöitä on joltain taholta moitittu, ettei sisäilmaongelmiin olisi puututtu, eikä kaupunkilaisten mielipiteitä olisi huomioitu. Mielestäni uuden Nilonkankaan koulun rakentamispäätös on yksi merkittävä osoitus kaupunkilaisten palautteen huomioimisesta.

Näillä ratkaisuilla pystytään tarjoamaan lapsille ja henkilökunnalle puhdas sisäilma, nykyaikainen oppimisympäristö sekä laajemmat mahdollisuudet vallinnaisaineisiin. Päättäjinä pyrimme tekemään päätöksiä siten, että Kuusamo säilyisi edelleen houkuttelevana myös lapsiperheille. Uuden koulun rakentaminen Nilonkankaalle on yksi näistä päätöksistä.

Marja Tornbergkaupungin valtuutettu, kasvatus ja sivistyslautakunnan pj, Keskusta