Ulla Par­viai­nen haki Sii­ka­lat­val­le - kun­nan­joh­ta­jan virkaan haas­ta­tel­laan kuusi

Ulla Parviainen on kutsuttu Siikalatvalle haastatteluun kunnanjohtajan virkaan.
Ulla Parviainen on kutsuttu Siikalatvalle haastatteluun kunnanjohtajan virkaan.
Kuva: Mikko halvari / Arkistokuva

Kuusamolainen Ulla Parviainen on hakenut Siikalatvan kunnanjohtajaksi. Parviainen toimii Rukan yhteiskoulun rehtorina.

Sii­ka­lat­van kun­nan­hal­li­tus tu­tus­tui maanantaina kun­nan­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä kiin­nos­tu­nei­den ha­ke­muk­siin ja päät­ti kut­sua hel­mi­kuun alus­sa pi­det­tä­vään haas­tat­te­luun kuu­si hen­ki­löä.

Muut kutsun saaneet ovat ou­lu­lai­nen, yh­teis­kun­ta­tie­tei­den mais­te­ri, Poh­jois-Poh­jan­maan lii­ton vs. hal­lin­to­joh­ta­ja Kim­mo Hin­no; ou­lu­lai­nen, kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, Pel­lon kun­nan elin­voi­ma­joh­ta­ja Kai Kor­ho­nen; mu­hos­lai­nen, fi­lo­so­fi­an mais­te­ri, entinen so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Pirk­ko Mat­ti­la, hel­sin­ki­läi­nen, val­ti­o­tie­tei­den mais­te­ri, Hel­sin­gin kau­pun­gin po­liit­ti­nen eri­tyi­sa­vus­ta­ja Pir­re Sep­pä­nen ja es­poo­lai­nen, kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri, KAI­KU Et­hi­cal Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Sami Suo­ma­lai­nen.