Lukijalta
Viikko
Lukijalta: Unohtuiko Kuusamon teatteritilan rakentaminen?

Lu­ki­jal­ta: Unoh­tui­ko Kuu­sa­mon teat­te­ri­ti­lan ra­ken­ta­mi­nen?

28.05.2020 04:00
Lukijalta: Laskupäiden lahoaminen ei huolestuta hallitusta - hauskanpito ilman matematiikka on teeskentelyä

Lu­ki­jal­ta: Las­ku­päi­den la­hoa­mi­nen ei huo­les­tu­ta hal­li­tus­ta - haus­kan­pi­to ilman ma­te­ma­tiik­ka on tees­ken­te­lyä

28.05.2020 04:00
Lukijalta: Kuusamon saamelaisuudesta

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon saa­me­lai­suu­des­ta

28.05.2020 04:00
Lukijalta: Virukselle kangassuoja on yhtä harva este kuin jalkapallomaalin verkko maalivahdille

Lu­ki­jal­ta: Vi­ruk­sel­le kan­gas­suo­ja on yhtä harva este kuin jal­ka­pal­lo­maa­lin verkko maa­li­vah­dil­le

26.05.2020 20:13
Lukijalta: Pörriäiset, pölytys, luonnonsuojelu ja mehiläiset

Lu­ki­jal­ta: Pör­riäi­set, pö­ly­tys, luon­non­suo­je­lu ja me­hi­läi­set

26.05.2020 19:55
Lukijalta: Strategiatyö sytyttää – teen sitä oman arvomaailman pohjalta ja nostan luonnon tärkeimmäksi

Lu­ki­jal­ta: Stra­te­gia­työ sy­tyt­tää – teen sitä oman ar­vo­maail­man poh­jal­ta ja nostan luonnon tär­keim­mäk­si

26.05.2020 19:46
Lukijalta: Esitämme luonnonmukaisia ohitusuomia, emme kalliita teknisiä kalateitä

Lu­ki­jal­ta: Esi­täm­me luon­non­mu­kai­sia ohi­tu­suo­mia, emme kal­lii­ta tek­ni­siä ka­la­tei­tä

26.05.2020 19:32
Vanhemmat
Matti Mälkiä Posiolla kaatuneiden muistopäivänä: Itsenäisyyden hinta oli kova

Matti Mälkiä Po­siol­la kaa­tu­nei­den muis­to­päi­vä­nä: It­se­näi­syy­den hinta oli kova

20.05.2020 16:40
Lukijalta: Vihreä liike voisi edistää hyvinvointia ja yrittäjyyttä - "Nykyisellä hyödyttömällä rahan kylvämisellä  Iijoen kalaporrashankkeisiin sumutetaan kansalaisia"
Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Vihreä liike voisi edistää hy­vin­voin­tia ja yrit­tä­jyyt­tä - "Ny­kyi­sel­lä hyö­dyt­tö­mäl­lä rahan kyl­vä­mi­sel­lä Iijoen ka­la­por­ras­hank­kei­siin su­mu­te­taan kan­sa­lai­sia"

20.05.2020 14:02
Lukijalta: Koronapandemia horjuttaa ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuutta
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­pan­de­mia hor­jut­taa ih­mis­ten ja yh­teis­kun­tien tur­val­li­suut­ta

13.05.2020 20:00
Inka Hokkasen Lukijalta-kirjoitus: Mökkihöperyys on iskenyt koronasokeisiin
Mielipide Inka Hokkanen

Inka Hok­ka­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Mök­ki­hö­pe­ryys on iskenyt ko­ro­na­so­kei­siin

23.04.2020 06:00
Metropoliitta Elian pääsiäistervehdys: Kristus nousi kuolleista!

Met­ro­po­liit­ta Elian pää­siäis­ter­veh­dys: Kristus nousi kuol­leis­ta!

13.04.2020 15:23
Oulun hiippakunnan piispan Jukka Keskitalon pääsiäistervehdys: Yhteinen risti

Oulun hiip­pa­kun­nan piispan Jukka Kes­ki­ta­lon pää­siäis­ter­veh­dys: Yh­tei­nen risti

12.04.2020 05:18
Lukijalta: Taivalkosken ruotsinkielinen Inget on ’luhtaniitty’

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken ruot­sin­kie­li­nen Inget on ’luh­ta­niit­ty’

11.04.2020 16:02
Lääninrovastin pääsiäistervehdys: Kaipaus kirkkoon

Lää­nin­ro­vas­tin pää­siäis­ter­veh­dys: Kaipaus kirk­koon

11.04.2020 05:17
Lukijalta: Sananen ”seminaariylpeydestä”

Lu­ki­jal­ta: Sananen ”se­mi­naa­riyl­pey­des­tä”

10.04.2020 17:25
Hannes Mannisen Lukijalta-kirjoitus: Suomen oltava oikeusvaltio koronakriisissäkin

Hannes Man­ni­sen Lu­ki­jal­ta-kir­joi­tus: Suomen oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 12:00
Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Ohje ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

29.03.2020 10:00
Lukijalta: Maailma muuttuu, niin Kuusamon kouluverkkokin
Mielipide Martti Turunen

Lu­ki­jal­ta: Maailma muut­tuu, niin Kuu­sa­mon kou­lu­verk­ko­kin

27.03.2020 05:00
Mielipide

Tarmo Raa­ti­kai­sen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro val­tuus­tos­sa: Riit­tä­vä tun­ti­ke­hys on var­mis­tet­ta­va

27.03.2020 04:00